Zápis ze schůze výboru ČDS dne 15. 12. 2011
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni:     doc. Kuklová, prim. Selerová
Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2
Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

1.     Zápis z minulé schůze 3. 11. 2011
Bez připomínek. Zápis je  přístupný na webu.

2.     Doporučené postupy
a) Doporučené postupy k systémové léčbě psoriázy (doc. Cetkovská, dr. Kojanová)
Budou publikovány v časopise Čs. Dermatologie. Výbor ČDS tento materiál předá k vnitřnímu připomínkovému řízení a po jeho ukončení bude toto otištěno jako doporučené postupy pracovní skupiny pro psoriázu.
b) Doporučené postupy k lokální léčbě psoriázy (prim. Benáková)
Prim. Benáková referuje o doporučených postupech v lokální léčbě psoriázy: zatím nebyly oponovány v pracovní skupině. Po připomínkování bude publikováno v Čs. Dermatologii a přijato Výborem ČDS.

3.     Finanční rozpočet ČDS (dr. Vocilková)
Rozpočet ČDS bude i v r. 2011 ziskový. Oproti roku 2010 byly výdaje s ohledem na příspěvky za hromadná členství v mezinárodních organizacích vyšší o 75000 Kč. Také snížené příjmy z reklam v časopisu Čs. Dermatologie o 36000 Kč budou pokryty dobrou bilancí příjmové složky, kde dominuje zejména zisk 308000 Kč za čes.-slov. kongres v Karlových Varech.

4.     Časopis Čs. Dermatologie
Vydavatelské středisko ČLS JEP vydává tituly Časopis lékařů českých a Praktický lékař, které jsou značně ztrátové a měly by být nabídnuty k vydávání novému subjektu společně s dalšími zpravidla ziskovými časopisy (včetně Čs. Derm.). Diskutována další budoucnost vydávání časopisu Čs. Derm: vydavatelem je stále ČLS JEP a případný jiný vydavatel jí bude muset platit poplatek za užívání titulu (cca 50 tis. Kč/rok). Výbor ČDS dále podporuje vydávání časopisu Čs. Derm. samostatně a dalším jednáním pověřuje prof. Štorka a prof. Arenbergera. Za kredity ČLK za testy v Čs. Derm. bylo na účet ČLK uhrazeno 6 tis. Kč.

5.     Projekt ochrany před UV zářením (OP VK)
Prof. Resl se omlouvá všem zúčastněným, protože se z důvodu nemoci administrativního pracovníka nepodařilo v termínu splnit všechny administrativně-ekonomické požadavky na předložení žádosti o projekt.

6.     Venerologie
a) Státní hygienický dozor STI
Hlavní hygienik vyzval Výbor ČDS k připomínkování Pokynu z 2. 2. 1998 k zajištění státního zdravotního dozoru v oblasti TBC a STI v ČR. Prof. Resl vypracoval připomínky k návrhu úpravy tohoto Pokynu. Jedná se zejména o revitalizaci sítě krajských koordinátorů a depistážních sester a uzavření dostatečných smluvních úvazků s příslušnými KHES (musí odeslat do 20. 12. 2011). Předložena řada připomínek (struktura sérol. testů, hlášení chlamydií, nepřesnosti zákonů, hlášení atd.).
b) Cefixim (Suprax®) nedostupný
Cefalosporin 3. generace vypadl z distribuce v ČR, i když je v českých i světových guidelines léčby kapavky. Prof. Resl sepsal na základě připomínek venerologické sekce požadavek na SÚKL a MZd a žádá o řešení tohoto výpadku.
c) Snaha redukce sérologických testů některými gynekology v graviditě
Prof. Resl sepsal podklady, které jsou doloženy grafy z NRL pro syfilis. Venerol. sekce doporučuje výboru společnosti, abychom nepodpořili redukci sérologických testů během těhotenství. Syfilis narůstá, jde o velmi dobrý skríning, testy jsou nutné pro dif. dg. kongenitální Lu. Jde o šetření na nesprávném místě. Dopis s rozborem doporučení výboru odeslat na MZ na léč. prev. odbor, hlavnímu hygienikovi, gynekol. společnosti a ČLK.
d) Zákony a předpisy ve venerologii
Prof. Resl prošel platnou legislativu v podobě zákonů dotýkajících se venerologie a vybral citace nejdůležitějších pasáží. Materiál představuje 35 normostran, byl poskytnut po jednání s právním odd. ČLK. Bylo by vhodné, jej publikovat v Čs. Derm. (hlavní redaktor souhlasí), předpokládá se ještě oponentura právníků z ČLK. Byl jim zaslán ještě další dotaz, protože v poskytnutém materiálu nejsou některé naše dřívější vyhlášky a normy (např. vyhl. 30/1968).
e) Poskytování seznamů luetiků
Transfúzní stanice požadují seznamy nakažených osob z důvodů primárního vyřazení potenciálních dárců krve a plasmy. Pro možnou kolizi se Zákonem o ochraně osobních dat byl sestaven dopis k právnímu posouzení. Navíc tč. jsou v podstatě kompletní seznamy na epidemiologii.

7.     Lymfodrenáž
Pojem je zneužíván pro různé kosmetické masáže, naše kódy využívají i jiné odbornosti. Diagnostika lymfatických poruch je velice špatná. Diskutováno oprávnění k provozování lymfodrenáže. prof. Resl předložil rozbor a dopis pro flebologickou a lymfologickou společnost s doporučením společného postupu.

8.     Nová terapie puchýřnatých chorob
Doc. Jedličková požaduje, aby SÚKL povolil na léčbu puchýřnatých chorob mycofenolát mofetil a další léky. Výbor ČDS pověřuje doc. Jedličkovou k dalšímu vyjednávání.

9.     EADV
a) Databáze přednášejících EADV
Národní odborné společnosti byly osloveny, aby doplnily databázi EADV o své přednášející – prof. Arenberger vyzval zájemce o nahlášení k němu (podmínkou je členství v EADV).
b) Kongres EADV 2012 v Praze
Pro 200 českých členů s plným členstvím EADV (75 €, resp. 150 €) byl umožněn redukovaný poplatek 100 € na kongres EADV 2012 v Praze. Platí to pouze pro ty, kteří si poplatek hradí sami (nikoliv prostřednictvím firem). Registrační formulář, umožňující tuto slevu, který pošle do konce roku výbor ČDS všem členům ČDS poštou, se musí nafaxovat nebo naskenovat a poslat do sekretariátu EADV v Luganu. Dermatologický univerzitní nadační fond bude poskytovat stipendia na členství v EADV.

10.  Centra biologické léčby
Prim. Duchková žádá o povolení Centra pro biologickou léčbu ve svém Sanatoriu v Ústí nad Labem se zdůvodněním, že v severních Čechách schází pokrytí pro východní oblast. Výbor ČDS žádost na VZP podporuje.
Prim. Bučková připomíná vhodnost Centra pro biologickou léčbu dětské psoriázy v Brně (zatím z VZP zamítáno, doporučováno provést v rámci některého Centra pro dospělé). Výbor ČDS zřízení takového centra na pracovišti prim. Bučkové opakovaně schvaluje.
Prim. Selerová žádá o zřízení Centra pro biologickou léčbu u ZP 205 na pracovišti v Novém Jičíně. Výbor ČDS podporuje, ale upozorňuje na povinnost zadávat pacienty do národního registru Biorep.

11.  Sazebník výkonů od r. 2012
Prof. Arenberger v připomínkovém řízení požádal chirurgickou společnost o možnost sdílení kódu 51881 (multidisciplinární seminář k léčbě solidních nádorů), který je využitelný u melanomových komisí.
Excimerový laser má kód za 91 bodů. Prof. Arenberger opakovaně žádá členy ČDS, aby navrhovali (se zdůvodněním) ty dermatologické výkony, které by měly mít vyšší minutovou režii. Tento požadavek byl formulován ministerstvem zdravotnictví při projednávání naší žádosti o navýšení minutové režie pro všechny naše kódy paušálně.
Kultivace vyhlášky je dlouhodobější proces. Předpokládá se odstranění limitace Q, dále doplnění kódu kryalizace o Dewarovu nádobu, kód na epi-testy (zvýšit omezení počtu na 60/sezení, 100/rok). Diskutováno sdílení plasticko-chirurgických kódů (v novém sazebníku se je již podařilo uvést). Pokusíme se sdílet psychiatrické kódy pro psychodermatologii.

12.  Zákroky korektivní dermatologie na gynekologickém pracovišti
Ordinace dr. Foltýnové (gynekologie) v Praze inzeruje zákroky estetické a korektivní dermatologie. MZ žádá Výbor ČDS o vyjádření. As. Frey již za korektivu odpověděl, že tyto zákroky, pokud si je hradí nemocný, jsou plně na zodpovědnost provádějícího lékaře. Prof. Arenberger odpoví za ČDS v podobném duchu.

13.  Informace z mimořádného sjezdu ČLS JEP
Prof. Arenberger informuje o schválení nových Stanov ČLS: nově umožňuje např. členství nelékařů (studentů, zdravotních sester, apod.). Dohoda mezi ČLS JEP a ČLK o poskytování kreditů ČLK na odborné akce za nízký roční paušál vypršela – již půl roku zpoplatněno dle sazebníku ČLK. Přechodná výjimka pro odborné společnosti ČLS a 1. LF UK (pouze 500 Kč) přestala platit. ČLS JEP poslala v rámci usnesení sjezdu požadavek na ČLK o jednotný poplatek 500 Kč pro všechny typy akcí. Jiným řešením do budoucna se zvažuje udělování kreditů ČLS JEP.

14.  Členské příspěvky ČDS na r. 2012
Výbor ČDS schválil jejich zvýšení o 150 Kč/rok především k pokrytí části nákladů za hromadná členství v mezinárodních organizacích a z důvodu snížení příjmů z reklam v časopise Čs. dermatologie.

15.  Čestní členové ČDS ČLS JEP
Za čestné členy byli s platností od r. 2012 schváleni: prim. Bučková, dr. Čapková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Macháčková, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Štork.

16.  Faktura za web www.derm.cz
Doc. Ettler předkládá fakturu ve výši 7160 Kč pro webmastera za 2. pololetí 2011. Výbor ČDS schvaluje její proplacení.

17.  Sekretářky Výboru ČDS
Výbor ČDS schvaluje pokračování Dohody o pracovní činnosti na rok 2012 pro paní dr. Rydlovou (sekretářka předsedy) a paní Sitařovou (sekretářka místopředsedy).

18.  Spolek lékařů v Praze – 150. výročí
SL v Praze oslaví 150. výročí založení a zve k účasti na oslavách. Zároveň žádá o finanční příspěvek na oslavy. Výbor ČDS neschválil poskytnutí příspěvku.

19.  ILDS (International League of Dermatological Societies)
Dr. Vocilková informuje o zaplacení ročního poplatku za ČDS v této mezinárodní společnosti.

20.  Noví členové ČDS
MUDr. Havlínová (Praha), MUDr. Černá (Ostrava), MUDr. Vránová (Kroměříž) – Výbor ČDS projednal a schválil přihlášky těchto nových členů.

21.  Pochvala SÚKL
Pracovnice SÚKLu vyslovila písemnou pochvalu Výboru ČDS za pečlivé zpracování stanoviska při registračním řízení preparátu Daivobet®.

22.  Paralelní aktivity při kongresu EADV 2012 v Praze
Prof. Arenberger informuje o pořádání v Praze dne 26. 9. 2012 Čes.-slov.-něm.-rak.-švýc. odborného sympozia m.j. i jako platformu nejen pro přednášky špičkových expertů z těchto zemí, ale i jako možnost přednášek absolventů mezinárodních stipendií Dermatologického univerzitního nadačního fondu v Německu a Rakousku. Doc. Ettler chce podobně uspořádat tradiční International Photodynamic Day.

23.  Termíny pro zasedání Výboru ČDS na 1. pol. 2012
26. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

 

Zapsal: doc. Ettler