Zápis ze schůze výboru ČDS dne 15. 11. 2018
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler,
doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:    prim. Drlík, dr. Polášková

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:                10.00 – 12.00 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A) Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 27. 9. 2018 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B) Nově projednáno:

 1. Nový vzdělávací program – atestace z dermatovenerologie
  Výbor informoval, že podle nového vzdělávacího programu bude školenec ze samostatného dětského kožního oddělení v kmeni napříště absolvovat 2 roky na „dospělé“ dermatovenerologii. Další specializovaná příprava školence pak proběhne na mateřském pracovišti dětské dermatologie. Bude jednáno o možnosti výjimky pro školence na Dětské dermatologii v Brně, která je součástí Dětské kliniky FN Brno pro kmen v dětské dermatologii.
 2. Školení o laserech
  Vzdělávání v laserové terapii je součástí vzdělávacího programu korektivní dermatologie. Pro provozování konkrétních laserových výkonů na konkrétním přístroji pak postačuje zaškolení výrobcem.
 3. Provádění mammaplastik
  Na dotaz odborné veřejnosti výbor konstatuje, že výkony na této největší kožní žláze může provádět lékař, který je erudován v těchto dermatochirurgických zákrocích.
 4. Příprava kongresů 2019
  T. č. jsou navrženy předběžné pozvánky a vyvěšeny na webu ČDS pro DermaUpdate 2019 (26. 2. 2019 v kongresovém centru Cubex v Praze 4, metro C Pankrác) a kongresu ČDS-SDVS (6. – 8. 6. 2019 v hotelu Clarion v Olomouci). Připravují se programy obou akcí.
 5. Minutová režie
  Výbor ČDS se stále snaží tuto problematiku oživovat na MZ. MZ ČR neodpovídá.
  Dr. Vocilková informuje o průběhu schůze Sdružení ambulantních specialistů. Je snahou upozornit, že prvotní nastavení minutové režie je záležitostí MZ a nikoli zdravotních pojišťoven a je tedy potřeba řešit na MZ.
 6. Akreditace pracovišť pro dětskou dermatologii
  Řadě pracovišť vypršela akreditace (např. FNKV Praha, VFN Praha, FNM Praha, FN Brno). Přitom nová Akreditační komise pro dětskou dermatologii nebyla MZ ČR dosud ustanovena. Aktualizovaný vzdělávací program pro dětskou dermatologii připraven, navrhla prim. Bučková.
 7. Pražské onkologické kolokvium 2019
  Prof. Petruželka žádá o poskytnutí záštity na Pražské onkologické kolokvium v lednu 2019 – výbor ČDS souhlasí.
 8. Retardovaný penicilin
  Retardované PNC t. č. nejsou hrazeny ze ZP: náklady jdou na vrub zdravotnického zařízení. Bude se i nadále požadovat řešení na MZ ČR.
 9. Přesun výkonů L1 a L2 do kategorie L3 v odbornosti 404
  Neprobíhá automaticky, musí se žádat individuálně na ZP. Není aktuální u zařízení, která nepřekračují své limity úhrad. ZP 211 má v dodatku smlouvy neúhradu zvláště nákladných pacientů – Dr. Žampachová vyzývá k plošnému řešení. Výbor ČDS oslovil dopisem všechny pojišťovny, proběhla i osobní jednání předsedy ČDS. S ohledem na výše uvedené a po předchozích zkušenostech je výbor ČDS připraven poskytnout individuální podporu konkrétním pracovištím při jimi iniciovaných dohodovacích řízeních, popř. navrhuje, aby zdravotní zařízení předem pojišťovně avizovalo převzetí finančně náročného pojištěnce.
 10. Informační leták o riziku NMSC při užívání hydrochlorothiazidu
  Výbor ČDS obdržel informační leták a vyvěsil na webu ČDS v kolonce Aktuality.
 11. Léková agenda (prim. Benáková)
  Bereme na vědomí:
  Imnovid (pomalidomid) – 4. HZ, SÚKL nevyhověl žádosti žadatele (Celgene) o trvalou úhradu v indikaci mnohočetný myelom;
  Kevzara (sarilumab) – 2. HZ, indikací je RA, lék 3. linie (nedostatečná odpověď na DMARD a anti TNF);
  Ocrevus 1. HZ – okrelimuzab k léčbě roztroušné sklerosy (RRRS) SÚKL úhradu nepřiznal.
  Bez připomínek:
  Kyntheum (brodalumab) – 2. HZ
  1. Léčba středně těžké až těžké psoriázy s PASI více než 10 u dospělých:
  -    kde nelze použít dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát,                cyklosporin, apremilast nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance       či kontraindikace.
  Ukončení léčby brodalumabem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě:
  -    nedosažení hodnoty PASI 75 po úvodních 4 měsících léčby nebo
  -    poklesu účinnosti zavedené léčby brodalumabem pod PASI 50 nebo při účinnosti v intervalu PASI 50-75, je-li současně hodnota DLQI větší nebo rovna 5.
  2. Léčba středně těžké až těžké psoriázy s PASI více než 10 u dospělých pacientů, u kterých je zároveň splněno alespoň jedno z následujících kritérií:
  -    nedošlo k dosažení hodnoty PASI 50 po 3, resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) předchozí biologické léčby;
  -    došlo k poklesu účinnosti zavedené biologické léčby pod PASI 50 nebo při účinnosti v intervalu PASI
        50-75, je-li současně hodnota DLQI větší nebo rovna 5;
  -    je kontraindikována jiná biologická léčba, nebo je předchozí biologická léčba ukončena z důvodu               nežádoucích účinků.
  Ukončení léčby brodalumabem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě:
  -    nedosažení hodnoty PASI 50 po úvodních 4 měsících léčby nebo
  -    poklesu účinnosti zavedené léčby brodalumabem pod PASI 50 nebo při účinnosti v intervalu PASI 50-75, je-li současně hodnota DLQI větší nebo rovna 5.
  Cimzia (certolizumab pegol) - 2. HZ, žádost se týká rozšíření indikace RA na neléčené MTX, v indikaci je kromě AS, psoriáza – Léčba psoriázy u dospělých: indikační podmínky podobné jako u brodalumabu.
  U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor). Připomínky:
  Injexate – 1. HZ, inj. Methotrexát 15 a 25 mg amp.- žadatel žádá o úhradu pro indikaci m. Crohn, SÚKL vyhověl.  Jinak je v indikačních kritériích uváděna RA a PsA – viz níže, limitace na odbornost L/REV, DER, GIT. Potud bereme na vědomí.
  SÚKL
  P: Léčba je hrazena v indikaci:
  1) Těžká aktivní revmatoidní artritida při nedostatečném účinku maximální tolerované dávky perorální         formy methotrexátu či intoleranci perorální formy methotrexátu. Dále je léčba hrazena v indikacích              juvenilní idiopatická artritida a psoriatická artritida, je-li indikována léčba pomocí antirevmatik                                                          modifikujících průběh onemocnění (DMARD).
  2) Mírná až středně závažná chronicky aktivní Crohnova nemoc, která projevovala aktivitu a symptomy po               dobu nejméně 3 měsíců navzdory vysokým dávkám perorálních kortikosteroidů (ekvivalent prednisonu        minimálně 20mg/den). Léčba pokračuje a je hrazena u pacientů, kteří dosáhli remise. Odezva na léčbu se                                        zhodnotí po prvních 16 týdnech léčby a poté je odezva hodnocena alespoň jednou za půl roku na běžné                                                   kontrole.
  V SPC všech inj MTX je ale uváděna i středně těžká až těžká psoriáza, což v indikacích SÚKLu zcela chybí, již jsme na tuto diskrepanci upozorňovali dříve. Nadále je uváděna z dermatologických indikací jen PsA, jedná se o znění z poslední revize v roce 2009.
  Inj. MTX není sice u samotné kožní psoriázy bez PsA tak často používán jako p. o. forma, ale pro určité případy (analogicky jako u RA- viz dále) je nezbytný. Proto žádáme o doplnění této indikace do indikačních kritérií, jak odpovídá SPC i klinické praxi, se specifikací jako u RA, tj. středně těžká až těžká psoriáza při nedostatečném účinku maximální tolerované dávky perorální formy methotrexátu či intoleranci perorální formy methotrexátu.
  Ostatní injekční MTX – NHZ L04AX03: Injexate, Metoject,  Metoject Pen, Nordimet – stejná situace.
  Tj. uznání indikace m. Crohn bereme na vědomí. Současně ale žádáme o doplnění psoriázy – viz výše.
 12. Metodický pokyn pro venerologii (prof. Resl)
  Prof. Resl informuje, že do připomínkového řízení na MZ podával po konzultacích již 13. verzi Metodického pokynu. Venerologická sekce je zvána k dohodovacím řízením. T. č. je Národní referenční laboratoř (NRL) provozována v rámci SZÚ.
  Aktualizované znění projedná Venerologická sekce ČDS dne 15. 11. 2018. Výbor ČDS upozorňuje, že problematika byla již opakovaně probírána, že si za jejím zněním stojí a doporučuje ji přijmout v současném stavu.
 13. Program odborných akcí na r. 2019
  T. č. je přihlášeno 30 odborných akcí. Výbor ČDS projednal seznam, který bude vyvěšen na webu ČDS a ev. průběžně aktualizován.
 14. Faktura za web
  Výbor ČDS schválil proplacení faktury ve výši 8820 Kč za vedení webu ČDS (www.derm.cz) v průběhu 03-10/2018.
 15. Inventarizace majetku výboru ČDS
  T. č. je evidován kávovar a kávová souprava.
 16. Členský poplatek EADV a akce pro ILDS (World Health Day)
  Členský poplatek EADV musí být uhrazen do 31. 1. 2019. ILDS navrhuje připojit se ke „Světovému dni zdraví“ – termín určuje pro každou zemi národní odborná společnost.
 17. Korejské sympozium, francouzské stipendium
  Ve dnech 28. – 31. 3. 2019 se v Soulu koná „KoreaDerma 2019“, který je pořádán jako mezinárodní sympozium estetické dermatologie spolu s Asociací korejských dermatologů.
  Francouzská dermatologická společnost (SDF) vypisuje 7 stipendií (od 4500 do 9000 €) na půlroční stáže na francouzských klinikách s termínem do 15. 5. 2019 (s podmínkou znalosti francouzštiny).
 18. Termíny příštích schůzí výboru ČDS v r. 2019
  10. ledna, 7. března, 2. května, 3. června
 19. Sekretářky výboru ČDS
  Výbor ČDS schvaluje pro r. 2019 2 sekretářky – paní Čížková (fakturace CN Brown), paní Sitařová (Dohoda o pracovní činnosti).
 20. Noví členové
  Dr. Záveská (Vrchlabí – Praha 2), Dr. Preislerová (Plzeň – Kladno), Dr. Šimková (Praha 2 – VFN),
  Dr. Konášová (Praha 8 – Nem. Bulovka), Dr. Hradecká (Vimperk – Kladno), Dr. Dobiáš (Ostrava)
  změny: Dr. Vacková – Bartoňová (Šumperk)
 21. Příští schůze výboru ČDS: 10. 1. 2019 v Praze

Zapsal: doc. Ettler