Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 14. 6. 2012
v Bratislavě

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork

Omluveni:     prim. Bučková, prim. Selerová, prim. Duchková, dr. Vocilková, doc. Kuklová

Místo:            Zasedací místnost, 8. patro, hotel Gate One, Bratislava

Čas:                11.30 – 12.30 hodin

 

 R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulého zasedání Výboru ČDS dne 19. 4. 2012. Zápis byl rozeslán e-mailovou cestou členům Výboru ČDS k připomínkování – žádná připomínka se neobjevila, zápis byl schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Lymfologická společnost
Prim. Selerová a prim. Drlík odeslali dopis s výzvou ke spolupráci. Proběhlo jednání s VZP, za ČDS se zúčastnily prim. Machovcová a dr. Navrátilová. Další jednání proběhne dne 15. 6. 2012. Při současných jednáních se zatím podařilo zachovat úhrady materiálů pro kompresivní terapii.

2.     Lůžkový fond dermatovenerologie v ČR
Probíhá rušení lůžek v oboru. Výbor ČDS se zasazuje ve spolupráci s řediteli nemocnic a VZP o koordinovaný přístup. T. č. se podařilo udržet provozuschopné kapacity v nemocnici Jihlava. Aktuální je hrozba uzavření lůžek na pražských pracovištích. Výbor ČDS požaduje jejich zachování z několika důvodů včetně zajištění pregraduálního a postgraduálního vzdělávání a superkonsiliárních středočeských a celorepublikových služeb.

3.     Centrum EBD v Brně
Prim. Bučková děkuje Výboru ČDS, že podpořil žádost EB Centra v Brně, které se ucházelo o legalizaci na MZ ČR . V dubnu 2012 MZ ČR udělilo statut vysoce specializované zdravotní péče čtyřem centrům pro vzácná onemocnění. Patří sem kromě EB Centra FN Brno, Národní centrum pro vzácná onemocnění  FN Motol, Centra pro cystickou fibrózu a Centrum pro metabolické vady. Výbor ČDS blahopřeje.

4.     Farmakoekonomika excimerového laseru
Výbor ČDS obdržel materiál firmy DATURA a vzal na vědomí.

5.     Vyjádření k celulitidě
Výbor ČDS obdržel od MZ ČR žádost o odpověď na dotaz pana Vavrečky, který požaduje zařazení celulitidy jako nemoci do mezinárodní klasifikace diagnóz MKN-10 nebo MKN-11. Výbor ČDS konstatuje, že takové zařazení zřejmě není možné. K problematice se může ještě vyjádřit Výbor Společnosti korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP.

6.     Finanční situace účtu ČDS
Fiskální rok 2011 skončil díky příjmům včetně 7. kongresu ČDS-SDS v Karlových Varech pozitivně s celkovým přírůstkem 98000 Kč, přestože vydávání časopisu Čs. Dermatologie bylo ztrátové (- 119000 Kč), na daních se zaplatilo 26000 Kč.

7.     Web ČDS (www.derm.cz)
Bylo schváleno proplacení faktury za vedení webu v 1. pol. 2012 v částce 6320 Kč. T. č. jsou připravovány nové stránky ČDS – členům Výboru ČDS bude rozeslána adresa, na které je nový návrh vystaven.

8.     Konec registrace Oxsoralen cps.
Doc. Ettler oznamuje, že k 30. 6. 2012 končí registrace Oxsoralen cps. V ČR a není náhrada. Fotobiologická sekce se pokusí kontaktovat výrobce a MZ ČR s žádostí o řešení. T. č. je možný již jen mimořádný dovoz.

9.     Časopis Čs. Dermatologie
Časopis se t. č. potýká s nedostatkem financí (úbytek reklam) podobně, jako řada dalších časopisů ČLS JEP. Čs. Dermatologie však nebude vydávána Mladou frontou jako část časopisů ČLS JEP a dokončuje ve spolupráci s ČLS JEP jednání s jiným subjektem. Časopis ale vlastnicky nadále zůstává pod ČLS JEP.

10.  EADV
Ve dnech 26. – 29. 9. 2012 se koná 21. kongres EADV v Praze, uvítací program a místo prezidentské večeře bylo vybráno. EADV má t. č. 134 českých členů (z toho 99 s volebním právem). V září 2012 končí
doc. Ettler (vypršelo volební období) ve funkci zástupce ČR v Boardu EADV. Výbor ČDS mu děkuje za šestiletou reprezentaci v tomto evropském orgánu. Kvůli poklesu počtu zaplacených členských příspěvků z ČR pod 100 má ČR nadále nárok pouze na jednoho reprezentanta v Boardu EADV. Tuto funkci nadále zastává prof. Arenberger.

11.  Dermatoonkologická centra – dotazníky
Výbor ČDS děkuje za vyplnění dotazníků potencionálních Center dermatoonkologické péče a průběžně uděluje statut I. nebo II. typu. Příslušné instituce jsou informovány o této skutečnosti (i v návaznosti na preskripční omezení DER + ONC pro ipilimumab, vemurafenib a vismodegib u metastazujícího melanomu a metastazujícího nebo lokálně invazivního bazaliomu).

12.  Volně prodejné léky
Prim. Benáková informuje, že MZ ČR a ZP prosadily i přes naše opakované protiargumentace původní návrh na zařazení řady preparátů do kategorie pouze jako volně prodejné (což se dotklo i jiných oborů a léků). Výjimku tvoří Lipobase krém.

13.  Noví členové ČDS
Výbor ČDS schválil přijetí dr. Stracenské (Mělník) a dr. Vejdělkové (Praha) – snížení poplatku ČLS JEP.

14.  Různé
a) Radioterapie v dermatologii
      Doc. Ettler upozorňuje, že v guidelines Radioonkologické společnosti je uvedeno, že radioterapii (tzn.  i Bucky léčbu) smí indikovat pouze atestovaný radiační onkolog. Doc. Ettler se pokusí vyjednat výjimku v těchto guidelines a Fotobiologická sekce ČDS postupně vypracuje vlastní doporučené postupy pro  fototerapii a dermatologickou aktinoterapii.
b) Samostatné ošetřování bércových vředů sestrami
      Doc. Ettler referuje, že od 1. 7. 2012 budou moci zdravotní sestry s kurzem Ošetřování ran samostatně indikovat léčbu bércových vředů ve FN Hradec Králové. S ČDS dosud v tomto směru nikdo nejednal, informaci je potřeba ověřit v celé republice.
c)  Sympozium ČDS dne 26. 9. 2012 při EADV (mezinárodní) a 8. 11. 2012 (národní)
      Výbor ČDS v rámci „Sympozia sesterských společností“ uspořádá sympozium s mezinárodní účastí dne   26. 4. 2012 od 13 do 17 hod v Kongresovém centru Praha před EADV kongresem.
d)  Výbor ČDS uspořádá 8. listopadu 2012 v Rezidenci pražského primátora, Mariánské náměstí, Praha 1, celodenní odborné sympozium s následným společenským večerem u příležitosti 90. výročí založení ČDS. Prof. Resl připravuje propagační logo.

15.  Termín příštího zasedání Výboru ČDS: 13. 9. 2012 v Praze.

 

Zapsal: doc. Ettler