Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 14.12.2017 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, dr. Vocilková, prof. Resl, prof. Štork

Omluveni:    prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, prim. Selerová

Místo:            Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Čas:              12.00 – 14.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 2. 11. 2017 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Zákon o ochraně osobních dat (od r. 2018)
Tento zákon vejde v platnost v r. 2018. Stanovuje přísnější podmínky pro nakládání s osobními daty. Týká se všech zdravotnických zařízení, také i společenských organizací. Výbor ČDS bude muset tento fakt při své práci zohlednit.
Prohlášení pro ČLS JEP bylo podepsáno funkcionáři výboru ČDS a týkalo se nakládání s osobními daty.

2.     Dermaupdate 1. 3. 2018 v Praze
Termín 1. 3. 2018, pořádající agentura Jasta a místo Konferenční centrum Grandior již pevně stanoveny. Předběžná pozvánka již připravena do tisku.

3.     14. kongres SDVS-ČDS
Společný kongres SDVS a ČDS se bude konat ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2018 v Jasné v Nízkých Tatrách. Termín byl několikrát měněn, tento je již definitivní.

4.     Venerologie (prof. Resl)
Věstník MZ: Metodický pokyn pro opatření u pohlavně přenosných nákaz bude připomínkován i dalšími odbornostmi.
Poučení pro osoby pracující v erotickém filmovém průmyslu vypracovala Venerologická sekce ČDS a bude publikován.

5.     Aktivity Ministerstva zdravotnictví ČR
Probíhá příprava vzdělávacích programů v oboru.

6.     E-recepty
Podávány různé návrhy, jak e-recepty přibrzdit nebo zrušit. V současnosti se jeví jako reálné odložení povinnosti je používat o 1 rok. Některá zdravotnická zařízení je již používají a shromažďují se zkušenosti.

7.     Léková agenda (prim. Benáková)
Bereme na vědomí – Hodnotící zprávy:
Filgrastimy – dermatolog nepreskribuje (A,E/ ONK, HEM), Interferony a glatiramer acetát – dermatolog nepreskribuje (L/NEU), Isakonazol i.v.  – dermatolog nepreskribuje   (A/ATB).
Metvix – žádost o vyjádření ze SUKLu. Vzhledem k ukončení dodávek do ČR nebudeme zpracovávat. Je to velké minus pro ČR, neboť je tím zásadně omezena až znemožněna PDT.
Bez připomínek: Otezla – stanovení maximální ceny, Stelara – hodnotící zpráva ke gastroenterologické indikaci, Acnatac – navýšení úhrady, jinak podmínky úhrady se nemění.
V jednání – Hodnotící zpráva: TIM – Protopic a Elidel, návrh na rozšíření úhrady pro dospělé u Elidelu a  Protopicu 0,03% (v SPC již je).

8.     Výběrové řízení dne 14. 12. 2017
Zdravotnické zařízení na Kladně prošlo výběrovým řízením na ordinaci dermatovenerologickou a ortopedickou. Zúčastnila se dr. Vocilková.

9.     Kódy odbornosti 405
Diskutováno omezení využívání výkonových kódů 404 na odbornost dětské dermatovenerologie (405). Výbor ČDS navrhuje umožnit sdílení všech kódů 404 také odborností 405.
Za odbornost 405 seznam potenciálních výkonů/kódů shromáždí prim. Bučková a pak výbor odešle na MZ ČR.

10. Inventura ČDS
Proběhla inventura hmotného majetku ČDS. V této chvíli je vlastní pouze kávovar.

11. Seznam aktuálních členů ČDS
Byl dodán z ústředí ČLS. Bude vystaven v zabezpečené části webu ČDS. Zajistí pí. Sitařová.

12. Vzdělávací program v dermatovenerologii (prof. Arenberger)
Akreditační komise MZ projednala vzdělávací program v oboru, zejména pro první, základní kmenovou část a doplnila o půl roku programu navíc v souladu s požadavkem MZ. Vyjde ve Věstníku MZ.
Diskutován i způsob zkoušení. Atestace po kmeni by se měla týkat zejména základních a praktických vědomostí. Na seznamu zkoušejících v oboru je 25 osob.
Diskutováno vhodné zapojení mezinárodních testů používaných u evropských atestací. MZ však nepodpořilo finančně, i z obavy před odchody lékařů do zahraničí.

13. Pražské kazuistické semináře
Diskutována frekvence a střídání pražských klinik v jejich pořádání. Příští seminář se koná 4. 4. 2018 ve FNKV a 3. LF UK.

14. Sekretářka výboru ČDS
Výbor ČDS schvaluje Dohodu o pracovní činnosti s paní Sitařovou na r. 2018 a pokračování v administrativní spolupráci na dobu neurčitou se CN Brown s.r.o. (paní Čížková).

15. Členské poplatky v dermatologických organizacích
Členské příspěvky na r. 2018 se pro členy ČDS nemění. Poplatek za členství v EADV se na r. 2018 nemění (musí být uhrazen do 31. 1.), ale odběr papírového výtisku JEADV je zpoplatněn na 30 €/rok.

16. Plán akcí na r. 2018
Doc. Ettler informuje o přihlášených odborných akcích do plánu na r. 2018. Zatím nedošlo k podstatné kolizi termínů.

17. Časopisy v dermatologii
Čs. Dermatologie uvítá zasílání předatestačních prací do redakce.
Hodnoceny některé práce vyšlé v Referátovém výběru z dermatovenerologie a doporučeno doplnit je dodatečným komentářem.

18. Noví členové
Beránková Tereza (Dobřichovice), Mrvová Marie (Poříčí nad Sázavou-Benešov), Pšenicová Gabriela (Provodov-Zlín), Macková Zuzana (Mladá Boleslav), Vašulín Evžen (Bohumín), Valová Zuzana (Třebíč), Šmejkalová Dana (České Budějovice-Praha 2), Bartlová Andrea (Hradec Králové)
změny a zrušení členství, snížení příspěvku: Uherová Jana (Praha), Tomanová Denisa (Brno),
Zímová Jana – KAFKOVÁ (Přerov), Brabcová Kateřina (Rokycany), Kropotkina Alevtina (Praha 10), Novotná Lada (Praha 5), Krupová Alexandra (Prostějov)

19. Různé
Dr. Weiner požaduje informace o konferenci v dětské dermatologii (vyřídí prim. Bučková).

20. Příští schůze výboru ČDS: 8. 2. 2018 v Praze

Zapsal: doc. Ettler