Zápis ze schůze výboru ČDS ČLS JEP konané dne dne 14.10.2004 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, prim. Frey, prof. Hercogová,
doc. Pock, prof. Resl, prof. Semrádová, prim. Strejček, prof. Štork, dr. Vocilková, prof. Vosmík

Hosté:              prim. Selerová

P R O G R A M

 

A.      Kontrola zápisu ze dne  9. 9. 2004:


1) Přípravek Hylase Dessau
Prim. Strejček referuje o pozitivních odborných údajích z používání Hyázy v léčbě recidivujícího erysipelu (3 publikace z českých pracovišť), a doporučuje proto přípravek zařadit do léčebných dermatologických postupů.   
2)
Společný kongres českých a slovenských dermatovenerologů (červen 2005)
Prof. Semrádová informuje: smlouva s agenturou dosud nepodepsána – zatím vázne na podpisu ČLS. Předložen situační plán hotelu Voroněž v Brně. Prof. Semrádová předložila i časový plán kongresu: dopoledne plenární sekce, odpoledne 2 paralelní sekce. Vytipováno 8 odborných sekcí, budou osloveni čeští i slovenští představitelé příslušných podoborů ke koordinaci. Kongres bude spojen i se schůzí výboru ČDS a plenární schůzí členů ČDS a SAD.
Zahraniční hosté: budou osloveni (několik návrhů – 6 hostů), otázkou je rozsah finančního krytí jejich účasti.
Návrhy na udělení ocenění na kongresu: prof. Záhejský, prof. Vlašín (podrobnosti zjistí prim. Strejček), prof. Semrádová, prof. Pospíšilová, doc. Danilla, prof. Vosmík, popř. vybraným zahraničním účastníkům.
Logo kongresu: bude předložen návrh.
Záštita kongresu: budou osloveny centrální orgány, Masarykova Univerzita v Brně, krajský hejtman, popř. další instituce.
3) Stacionáře (prim. Benáková, prim. Duchková)
Prim. Benáková předložila materiál, porovnáváno s materiálem chirurgické společnosti (získala dr. Vocilková). Diskutovány parametry ošetřovacího dne ve stacionáři. Vložit i „jednodenní chirurgii“.
Materiál bude předložen MZd (dopracuje prim. Benáková) a VR ČLK. Návrh dermatologického stacionáře pravděpodobně půjde také do dohodovacího řízení. Dermatologický stacionář bude muset mít zřejmě i právní statut.
4) Rozpočet (dr. Vocilková)
ČDS má celkem 730 členů, z toho 34 členů do 30 let (členský příspěvek 100 Kč), 115 členů nad 65 let (příspěvek 150 Kč). Členský příspěvek na r. 2004 činil 200 Kč, celkem vybráno 124 494 Kč. Na minulé schůzi navýšen členský příspěvek o 150 Kč, který částečně pokryje zvýšené náklady spojené s kolektivním členstvím členů ČDS v mezinárodních institucích – UEMS a ILDS.
Výdaje: 76 140 mzdy (sekretářky), 5 000 spotřební materiál, 7 000 cestovné, 2 000 poštovné, 17 000 ostatní (web), tzn. 107 140 Kč. Zůstatek na účtu ČDS t. č. činí 997 911,16 Kč. Rozpočet výborem ČDS schválen.
5) Smlouva mezi ČDS a Johnson&Johnson
Návrh opakovaně diskutoval prof. Arenberger se zástupci firmy. Připomínkováno prof. Hercogovou: některé formulace log ještě upravit a omezit časově jejich používání po dobu platnosti smlouvy. Poté lze připravit k podpisu.
6) Guidelines pro biologickou léčbu psoriázy (prof. Hercogová)
Výbor souhlasí s návrhem předloženým Prof. Hercogovou, bude publikován na www. Výhledově bude vypracován detailní doporučený postup, ve kterém se spojí stávající standard a jeho aktualizace o biologika.
7) Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře
Výbor zatím neuvažuje o vytvoření doporučených postupů pro léčbu dermatóz.
8) Web ČDS
Doc. Ettler doporučuje udržet www stránky ČDS jako nekomerční, k tomu však limit 17 000 Kč/rok nemusí být dostatečný. Prof. Hercogová navrhuje úsporný systém částečné editace (vyřídí doc. Ettler).
9) Coeliakie (dr. Salavec)
Dr. Salavec vypracoval odborné stanovisko za ČDS k této problematice s ohledem na m. Duhring. Dr. Salavec delegován výborem ČDS jako odborný zástupce za ČDS pracovní skupiny coeliakální sprue.
10) Sulfony
Prof. Arenberger znovu upozorňuje, že Disulone tbl. nemá centrální registraci pro všechny země EU a ze strany farmaceutické firmy není zatím zájem o její získání. Musí se tedy předepisovat a získávat cestou individuálního dovozu, hlášením na SÚKL a přejímáním veškeré zodpovědnosti za případné nežádoucí účinky. Některé regionální pobočky VZP provádějí částečnou úhradu léku po předložení dodavatelské faktury lékárnou. Dr. Salavec pověřen vypracováním žádosti za výbor ČDS na ústředí VZP o určitou úhradu Disulone tbl. celoplošně v ČR.
11) Ketoprofen
Prof. Arenberger referuje, že na žádost ČDS, aby přípravky s ketoprofenem byly vázány na lékařský předpis, MZd zatím neodpovědělo.

B.      Nové úkoly:

1.        Sekce psychodermatologická (prim. Selerová, doc. Pánková)
Doporučuje založení sekce (nutno nejméně 50 přihlášených členů). Referováno o plánovaných aktivitách sekce. Bude vystavena na webu ČDS.

2.        Sdílené kódy (doc. Pock, dr. Vocilková)
Doc. Pock referuje o zkušenosti při uzavírání obnovených smluv se ZP – kódy, u kterých není uvedena odborná společnost, jsou ze smlouvy vyškrtávány. Problematika se řeší cestou ČLK – musí být dořešeno do konce června 2005. Určitá možnost, jak nastalou situaci řešit, je vytvoření vlastních (dermatologických) kalkulačních listů pro sporné kódy. Vyčkáme do odpovědi ČLK na iniciativu, pro kterou zpracoval seznam kódů prof. Arenberger.

3.        Zákon o prostituci (prof. Resl)
Prof. Resl referuje o připomínkách (6 respondentů). Zdravotní aktivity probíhají na dobrovolné bázi. Je také vhodné oddělit represívní složku. Otázky finanční (osoba z EU O mimo EU), otázky odborné (doplnit zástin), otázky administrativní (vedení dispenzarizace – kontroly dle titru TPHA, konfigurační testy), dořešit i opatření při těhotenství nakažených.
Prim. Duchková informuje o zvyklostech v jiných zemích (SRN) a srovnává s českými.

4.        Odborné akce ČDS na r. 2005
Oznámení o pořádaných odborných akcích na r. 2005 shromažďovány u předsedy. Jejich zpracováním pověřen doc. Ettler do 20. 10. 2004. Do konce října 2004 budou vystaveny na webu ČDS a také poskytnuty ČLS JEP.

5.        Fototerapie (limitace západočeské pobočky VOZP)
Na základě regulačních opatření plzeňské pobočky VOZP byl výbor ČDS a jeho fotobiologická sekce vyzván k následujícím stanoviskům (doc. Ettler, prof. Resl):
a) dermatologické indikace foto(chemo)terapie: obligatorní indikací je psoriáza, parapsoriáza, kožní
T-lymfom, vitiligo, atopický ekzém, alopecie. Foto(chemo)terapie má však řadu dalších indikací (včetně akné, seborrhoické dermatitidy, fotodermatózy), kde funguje jako léčba doplňková. Podrobnější informace:
Arenberger, P.: Čs Derm., 1994, č. 2, s. 101-108;
Ettler, K.: web ČDS, sekce fotobiologická, abstrakta, fototerapie,                                                           
Malina L.: Fotodermatózy. Maxdorf, Praha 1999, s. 167-172                                                                         
b) Fototerapii kožních chorob indikuje vždy dermatovenerolog. Během fototerapie musí být zajištěna možnost kontroly léčeného dermatovenerologem dle individuálního stavu a průběhu léčby.

6.        CEEDVA (Central-Eastern European Dermato-Venereological Academy)
Prof. Arenberger informuje, že dne 17. 11. 2004 v průběhu kongresu EADV ve Florencii v 15-16.30 hodin v Room Brunelleschi Fortezza da Basso se koná mítink CEEDVA. Všichni účastníci kongresu z ČR jsou srdečně zváni (prof. Gorkiewicz-Petkow). Prof. Hercogová (vice-presidentka CEEDVA) referuje o úloze CEEDVA v současné EADV.

7.        Léková komise (prof. Hercogová)
Ministryně zdravotnictví odvolala kategorizační komisi, dosud nová vyhláška o úhradě léků nevyšla. Diskutována případná úhrada antimykotik a kalcineurinových inhibitorů v budoucnosti: bude oslovena doc. Emmerová prof. Arenbergerem.

8.        Dopis dr. Pečenkovi (VZP)
Výbor ČDS podporuje nároky prim. Duchkové na uznání statutu stacionáře v Ústí nad Labem.

9.        Koncepce zdravotnictví hl. města Prahy
Dr. Váňová, ředitelka odboru sociální péče a zdravotnictví hl. města Prahy, požaduje stanovisko za odbor dermatologie o zajištění péče v oboru. Bude odkázána na koncepci oboru a síť zdravotních zařízení, které její odbor má určitě k dispozici (vyřídí prof. Arenberger).

10.     Vyhláška č. 134/98 – seznam kódů
Podána k připomínkování primářům – postupuje zřejmě na regionálních principech.

11.     Postgraduální medicína (alergologie)
Prof. Hercogová upozorňuje na nepřesnou charakteristiku metodiky epikutánních testů z pera doc. Petrů (předseda Alergologické společnosti ČLS), která vyšla v posledním čísle Postgraduální medicíny. Bude kontaktována redakce časopisu s nabídkou příspěvku za ČDS.

12.     Logo ČDS
Prof. Arenberger podá návrhy, o kterých se bude jednat na příštím zasedání výboru ČDS 11. 11. 2004.

13.     Časopis Čs. Dermatologie (prof. Vosmík, prof. Štork, prof. Hercogová)
Navržena finanční podpora časopisu ze strany CzADV, šéfredaktorkou bude kromě prof. Štorka i prof. Hercogová: ze strany ČLS se ukázala vstřícnost. Obtíže časopisu: málo příspěvků odborných, potíže s recenzenty, časopis má poměrně vysoké předplatné. Proto bude pro členy ČDS k dispozici zdarma od r. 2005 bez navýšení členského příspěvku. Další podrobnosti budou projednány na příští výborové schůzi ČDS.

14.     Kongresy
a) 8. kongres Evropské společnosti pro pediatrickou dermatologii, 5. – 7. 5. 2005, Budapešť, Maďarsko
b) Světová konference Anti-aging, 10. – 12. 3. 2005, Monte Carlo (Itálie)
c) Mezinárodní kurz „Wound Healing and its Disturbances“, 14. – 18. 2. 2005, Ulm (SRN) 

Zapsal: doc. Ettler