Zápis ze schůze výboru ČDS dne 14. 1. 2010 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
                        prof. Hercogová, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     as. Jirásková

Hosté:            prof. Pizinger

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 11.40 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Projednán zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 3. 12. 2009 a po připomínkování schválen. Prof. Hercogová při projednání nebyla přítomna a se zněním bodů B1 a B4 nesouhlasí.

B)      Nově projednáno:
1.     Jednání s VZP – Centra – Biologická léčba - Dermatoonkologie

Prof. Arenberger jednal s Ústředím VZP. Aldara přechází do režimu bez nutnosti předpisu v Centrech, podmínka jen ve schválených indikacích zůstává. Biologika se předepisují v jednotlivých centrech ve finančním limitu nebo paciento-měsíci loňského roku (peníze půjdou do Center ve formě zálohové platby na půl roku). VZP chce zpětnou vazbu o účinnosti terapie. Zpracuje Arenberger na podkladě údajů z Biorepu.
Způsob financování biologik na r. 2010 ze strany VZP uzavřen. Diskutována taktika možných protestů
na MZ, Lékové komisi apod.
Prim. Duchková uvádí jako cestu možných úspor v úpravě dávky či intervalu aplikace a kombinaci s jinou léčbou – v tomto směru provádí studii na svém pracovišti.

2.     Hlášení pohlavních nemocí
Epidemiologové oponují formulář současné hlášenky PN a snaží se prosadit změny s cílem vylepšit epidemiologické parametry. Venerologická komise ČDS připomínkovala (již 3. kolo) tyto změny (prof. Resl,
dr. Zákoucká, dr. Salavec, dr. Kuklová). Dopis se zdůvodněním bude odeslán na MZ (prof. Arenberger). Vychází také z Metodického pokynu k dispenzarizaci a depistáži PN.
Prim. Duchková upozorňuje, že řada dermatovenerologických ambulancí venerologii neprovozuje (a dokonce nemá kódy na venerologii nasmlouvané!). Výbor ČDS vyzývá, aby se tato pracoviště venerologii věnovala.

3.     Postgraduální vzdělávání
Prof. Arenberger referuje o koncepci vzdělávání, kde obtíže působí povinná účast školenců v dvouletém interním nebo chirurgickém kmeni. Toto školení je však teoreticky možné absolvovat i na lůžkových dermatovenerologických odděleních (alespoň z větší části), zde jsou hospitalizováni nemocní s interními chorobami – tak zní alespoň námitka výboru ČDS (odeslal na MZ prof. Arenberger s prof. Štorkem). Ideálním by však byl samostatný dermatovenerologický kmen nebo kmen, jehož náplň si stanoví příslušná akreditační komise ve spolupráci s výborem ČDS. Prof. Arenberger absolvoval za účasti Dr. Kubka z ČLK a představitelů dalších postižených oborů jednání s náměstkyní MZ Dr. Hellerovou. Naši představu publikoval nejen tam, ale i opakovaně v tisku (Čs. Derm., Medical Tribune, Právo, MF Dnes).
V budoucnu by bylo vhodné základní kmen zkrátit o 1 rok (viz SRN), protože školenci by mohli absolvovat interní a chirurgickou praxi již v rámci 6. roč. pregraduálního studia.
Dětská dermatovenerologie
Při jednání na MZ vznikl ještě požadavek na konkretizaci obsahu 1 roku školení již atestovaného ve všeobecné dermatovenerologii a bylo doplněno (prim. Bučková) – návrh prošel bez připomínek.
Korektivní dermatologie
Dr. Frey na jednání na MZ v návrhu upřesnil požadavek na stáže na specializovaných pracovištích (II. typu). Takto speciálně vybavená pracoviště (např. lasery) však nejdříve musí MZ ČR požádat o akreditaci. Jednoroční školení v korektivní dermatologii (alespoň nadpoloviční pracovní dobu) u atestovaných ve všeobecné dermatovenerologii musí být totéž absolvováno na akreditovaném pracovišti.

4.     Informace pro pacienty
Prof. Pizinger navrhuje, aby byly centrálně vypracovány informace pro pacienty pro jednotlivé choroby. Předložil několik informací již vytvořených (pityriasis rosea, melanom, granuloma anulare atd.) a graficky zpracovaných. V nastalé diskuzi zmíněno, že podobné materiály již existují sporadicky v ČR, soustavně pak v zahraničí (AAD, DDG). Druhým okruhem zájmu se pak jeví souhlas s léčbou či dg. postupem.
Pro vytvoření informačního letáku je vhodná jednotná redakce podle unifikující struktury a základní seznam nejčastějších diagnóz. Redakcí pověřen prof. Pizinger. Informace pro pacienty mohou být publikovány i na webu. Do práce se zapojí i „pracovní skupina Osobností ČDS“, na praktickém provedení se bude podílet i SAD.

5.     Kožní klinika FN v Hradci Králové
Doc. Ettler informuje o hrozbě vedení FN v Hradci Králové uzavřít lůžkovou část kožní kliniky. Důvodem je klesající obložnost a ekonomická nerentabilita. Výbor ČDS vyslovuje podporu existenci lůžkové části kliniky. Zrušení by znamenalo výraznou ztrátu pro pre- i postgraduální školení v oboru, oslabení dostupnosti zdravotní péče v oboru a možná precedens pro jiné regiony, protože Královéhradecký kraj by se tak jako první v ČR ocitl bez dermatovenerologických lůžek.

6.     Léková problematika
Prim. Benáková informuje o dopisu Kategorizační komise MZ, ve kterém je navržen seznam léků k vyjmutí z úhrady ze ZP (z dermatologik borová vazelína a ichtoxyl).

7.     Den psoriázy 2010
V říjnu 2010 brněnská klinika u Sv. Anny pořádá 2. roč. celostátního semináře. Na stejné datum revmatologové a gastroenterologové ve spolupráci s dermatovenerology chtěli pořádat mezioborové sympozium o biologické léčbě v Praze. Po opakovaných jednáních s těmito dvěma odbornostmi přesvědčil prof. Arenberger, aby se mezioborové sympozium konalo až 11. a 12. listopadu.

8.     Finanční bilance ČDS a časopis Čs. Dermatologie  
Zatím není uzavřeno účetnictví za r. 2009, u časopisu se po úsporných opatřeních předpokládá vyrovnaná bilance. Kongres ČDS a SDS na Žofíně měl pozitivní bilanci 157000 Kč.

9.     Čs. Dermatologie
Firma Spirig odkupuje i v r. 2010 náklad časopisu Čs. Dermatologie na Slovensko za redukovanou režijní cenu. Uzavřena také smlouva s firmou L´Oreal o inzerci v časopise Čs. Dermatologie. Diskutována inzerce plastických chirurgů v Čs. dermatologii – zatím bylo zvykem nepublikovat reklamy na jednotlivá konkrétní pracoviště a doporučeno u toho zůstat.

10.  Stanovisko k Manuálu pro provozování solárií
MZ zaslalo k posouzení ČDS Manuál vytvořený provozovateli solárií, který byl oponován vedením výboru ČDS. Prof. Arenberger měl již 2 schůzky se členy Parlamentu kvůli uzákonění zákazu vstupu osob mladších 18 let do solária.

11.  Evropský den melanomu
Celoevropsky navržen termín 10. 5. 2010. T. č. je na webu funkční on-line dotazník z roku 2009 (definitivní verze bude ještě projednána v Bruselu). Prof. Hercogová upozorňuje na problém s některými chirurgickými pracovišti, která se k akci přihlašují pod patronací dermatologů a zneužívají to jako neplacenou reklamu, aniž by se nemocným věnovala.

12.  EADV
Exekutivou EADV byla vypracována Smlouva o uspořádání jarního sympozia EADV v Karlových Varech 14.-17.4.2011 a zaslána prof. Arenbergerovi a prof. Péčovi k připomínkování. Veškeré finance musí projít EADV kontem ve Švýcarsku. Je sestaven Vědecký lokální a organizační výbor pro sympozium (z českých a slovenských osobností). Plánuje se cca 2000 účastníků, hlavní ubytovací kapacity v Karlových Varech byly zamluveny. Sympozium bude spojeno s konferencí SAD a se 7. česko-slovenským kongresem. Vytvořeno také logo sympozia a poklady pro webové stránky na www.eadv.org.
Druhým zástupcem ČR do Boardu EADV byla zvolena prof. Hercogová. Dr. Zajíc na podkladě právního rozboru upozornil na manipulaci s volbami s tím, že předvolební dopis představitelů ČADV o něm rozšířil
2 objektivně nepravdivá tvrzení mezi voliči, tím jej poškodil a ovlivnil volby. Prof. Hercogová s tím nesouhlasí.

13.  Lázně Lipová
Dr. Calta informuje o úmyslu transformovat v budoucnu Lázně Lipová na odborný léčebný ústav. Výbor ČDS bere na vědomí a nemá připomínky.

14.  Příští schůze výboru ČDS: 25. 2. 2010                                                                                  

Zapsal: doc. Ettler