Zápis ze schůze výboru ČDS dne 13. 9. 2007 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
                   prof. Hercogová, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr.Vocilková,
                   dr. Zajíc
Omluveni:   prim. Bučková, as. Jirásková
Místo:           MZ ČR, Palackého nám. 2, Praha 2
Čas:                11.00 – 13.30 hodin

P R O G R A M

Projednáno:

A)     Před schůzí výboru ČDS probíhala schůzka akreditační komise pro další vzdělávání v dermatologii. Projednán zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 23. 8. 2007 a schválen po předchozím e-mailovém připomínkování.
B)    Nově projednáno:

1.    Syphilis a pornoherectví

Dr. Zákoucká informuje o výskytu LU u 28 pornoherců. K nákaze došlo díky jejich zahraničnímu hostování. Většinou k vyšetření labor. přicházejí sami bez klinického vyšetření. Tyto osoby jsou značně promiskuitní. Bude nutné přepracovat zásady dispenzarizace. Záležitost byla také medializována. Syfilis údajně není uvedena v seznamu chorob, za jejichž šíření lze stíhat.
Hlavní hygienik (dr. Vít, 31. 8. 2007) vydal závazný pokyn pro chování laboratoří – záchyt je nutné hlásit, „klienti“ musí být identifikováni a předáni do klinické péče.
Bude svolána pracovní schůzka venerologické sekce ČDS a do příštího výboru zaujme stanovisko (zodpovídá prof. Resl).

2.    Kategorizace léků
Dosavadní kategorizace léků byla zrušena. Nově bude každý lék projednáván zvlášť (od 1. 1. 2008) na SÚKL, k tomu bude přizvána odborná společnost.
V mailové cirkulaci byl předložen návrh tzv. klastrů, tedy skupin léků určených k léčbě určité choroby (např. antipsoriatika). Prof. Arenberger upozorňuje na nebezpečí úhrady léků u této skupiny podle nejlevnějšího z nich. Při jednání na MZ byly na návrh prof. Arenbergera rozšířeny o další klastry.

3.    Finančně náročná preskripce – jednání s VZP
Jednání na ústředí VZP se zúčastnil prof. Arenberger. Dermatoonkologika (Aldara, Metvix, Tagretin) – VZP ve své databázi eviduje 15 nemocných v ČR, 105 v biologikách (naše evidence uvádí 155 nemocných v ČR, na dermatoonkologikách také výrazně více). Na příští rok 2008 schváleno pro léčbu biologiky u VZP 350 běžících osob a do budoucna 450 (v r. 2009) bez omezení délky terapie pro konkrétního pacienta. VZP zvažuje neuzavřít dodatky ke smlouvám u Center s malým počtem léčených. VZP dále navrhuje, aby ČDS vypracovala nová guidelines pro sledovanou léčbu – biologika (prim. Benáková, Štork), dermatoonkologika (vypracuje dermatoonkologická sekce ČOS – prof. Arenberger).

4.    Sdílené kódy
Při jednání na ústředí VZP tento problém otevřen prof. Arenbergerem, že to vyžaduje systémové řešení nejlépe od VZP, nikoli pouze dohodu mezi odbornými společnostmi, která je často nereálná. V jednání panovala v tomto bodě shoda a účastníci z VZP přislíbili, že se tím budou přednostně zabývat. Dr. Vocilková: Upozorňuje na chystané přijetí Zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, který má zrušit dohodovací řízení o Seznamu výkonů. Navrhuje oslovit MZ se žádostí o řešení nejzávažnějších připomínek, které dermatovenerologie k současně platnému Seznamu má. Připravený dopis bude dále připomínkován e-mailovou diskusí a na příštím zasedání výboru předán k odeslání na MZ. Hlavní připomínky se týkají seznamu sdílených kódů, které nejsou povolovány dermatovenerologům při podepisování nových rámcových smluv, výše minutové režie a konkrétní úpravy limitace Q a frekvence u kódu 44113 epikutánní testy a limitace  Q u kódu 44237 kryalizace plošná nebo bodová. Prim. Duchková navrhuje zjistit, podle jakého vzorce byla původně minutová režie stanovena a znovu ji pro obor vypočítat.

5.    Dispenzární péče
Prof. Resl informuje o procesu projednávání dispenzární péče na MZ ČR.

6.    Nabídka dalšího tisku standardů v dermatologii
Nakladatelství Dashofer žádá o doplnění, event. aktualizaci standardů v dermatologii – informuje prof. Resl. Nakladatelství může oslovit jednotlivé autory, publikované postupy nejsou certifikovány ČDS.

7.    Výběrová řízení na činnost nemocnic na MZ
Dne 10. 7. 2007 proběhlo jednání o nemocnicích Libereckého kraje: Krajská nemocnice Liberec, NsP v Semilech.
Dne 10. 10. 2007 proběhne na MZ výběrové řízení na činnost, kde se bude projednávat žádost Středomoravské a. s. o změně nemocnic Olomouckého kraje (zúčastní se as. Jirásková).

8.    Noví členové ČDS
Dr. Zajícová (Ostrava), dr. Dlabolová (Praha), dr. Kylarová (Plzeň), dr. Bernatíková (Bruntál).

9.    Rozpočet ČDS na r. 2008
Na r. 2008 zpracuje dr. Vocilková dle podkladů z r. 2007.

10. Návrh pro nařízení vlády stanovující činnost lékaře v jednotlivých částech specializačního vzdělávání v oboru dermatovenerologie
Prof. Štork informuje o návrhu stanovující činnost lékaře v jednotlivých částech specializačního vzdělávání v oboru dermatovenerologie. První část přípravy doporučuje 24 měs. na standardních dermatologických lůžkách, 3 měsíce praxe na chirurgii, 3 měsíce na interně (celkem 2,5 roku). Materiál po e-mailovém připomínkování projednán na výboru.

11. Schůzka organizací, nadací a zájmových spolků činných v dermatologii
Prof. Arenberger navrhuje společnou schůzku všech subjektů zainteresovaných v dermatologii. Nejdříve budou obeslány tyto subjekty, aby zaslaly návrhy termínu. Poté bude svolána schůzka.

12. Databáze v dermatologii
VZP vyžaduje aktuální informace o počtu nemocných léčených nákladnou terapií v oboru. Současná databáze Biorep je komplikovaná a neposkytuje jednoduchý přehled o počtu léčených. Budou proto zahájena jednání o zřízení nové databáze, která umožní jednoduchý přehled, členěný též podle pojišťoven, nejen o biologikách, ale i o jiných nákladných terapiích (např. dermatoonkologika).

13. Seznam odborných akcí na r. 2008
Výbor vyzývá pořadatele odborných akcí v r. 2008 k zaslání informací na výbor ČDS k rukám doc. Ettlera do 30. 10. 2007. Formuláře budou ke stažení na www.derm.cz v kolonce „Aktuality“.

14. Sjezd SAD 2008
Ve dnech 11. – 12. 4. 2008 v Pardubicích se bude konat sjezd SAD. Dr. Zajíc žádá o udělení bezplatné záštity ČDS. ČDS uděluje.

15. EADV News 2007
Doc. Ettler byl požádán redakcí EADV News o příspěvek o české dermatologii. V článku se objevila upoutávka na Ref. výběr v dermatologii, přestože v příspěvku byl zmíněn jako oficiální časopis Čs. Dermatologie. Prof Arenberger vysvětlil situaci: přibližně před 1 rokem byly osloveny redakce obou časopisů k dodání podkladů. Čs. Derm. materiály nedodala. Situace byla poté operativně vyřešena a v tomto čísle EADV News bude otištěna pouze upoutávka na Čs. Derm.

16. Scholarship AAD 2008
Byl přidělen dr. Kacerovské a dr. Kumpoštové z Plzně.

17. Poplatky za návštěvu u lékaře
Prim. Benáková předkládá dotaz, zda návštěvy u lékaře k terapii (např. foto-) budou zpoplatněny.
Dr. Vocilková informuje, že k problematice bude vydána prováděcí vyhláška, kde by mělo být vše specifikováno.

18. Disulone tbl.
ZP nepovolují předpis na více balení a také ne na jiné indikace než m. Duhring (doc. Cetkovská). Dr. Zajíc doporučuje individuální dovoz přes lékárnu (bez úhrady ze ZP), popř. přímo na recept z Polska.

19. Web ČDS
Doc. Ettler upozorňuje, že faktura za web za 1. pol. 2007 nebyla dosud proplacena ČLS, přesto, že ji mají k dispozici (zařídí dr. Vocilková). Dále je potřeba včas uhradit poplatek za doménu derm.cz.

20. Návrh pro nařízení vlády stanovující činnost lékaře v jednotlivých částech specializačního vzdělávání v oboru korektivní dermatologie
Dr. Frey zpracoval návrh výčtu hlavních a spíše obecných činností, které musí vykonávat lékař s atestací z korektivní dermatologie a odeslal na MZ.

21. Příští zasedání výboru ČDS: 18. 10. 2007.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler