Zápis ze schůze výboru ČDS ČLS JEP konané dne dne 13. 5. 2004 v Praze

Přítomni:        Arenberger, Benáková, Bučková, Duchková, Ettler, Frey, Hercogová, Pock, Resl, Semrádová, Štork, Vocilková, Vosmík

Omluveni:      Strejček (USA)

P R O G R A M
 

1.     Zkontrolován zápis ze schůze výboru dne 1. 4. 2004.

2.     Předatestační školení v Římě
Prof. Arenberger organizuje pro EuroDerm výběr uchazečů na 1 místo dermatologa v předatestačním kurzu (1 týden v Itálii, Řím – v listopadu 2004). Vše hrazeno s výjimkou cestovného. Přihlášky na výbor ČDS do konce května 2004 (nutné CV). Zatím přihlášena dr. Lucie Šipulová z kliniky na Bulovce.

3.     II. atestace se zkrácenou praxí
Dr. Štrinclová (z kožního odd. v Semilech) žádá výbor ČDS o „odpuštění“ půl roku praxe k II. atestaci z oboru. Zažádá MZd, výbor ČDS podpoří. Bude projednáno na lokálním výboru ČLK.

4.     Lůžková dermatovenerologická oddělení
Stále trvá požadavek ČLK 10leté praxe na místo primáře. Prim. Duchková informuje o směrných číslech pro náš obor: 0,1 lůžek na 1000 obyvatel, 4 dermatovenerologové na 100 000 obyvatel (ze závazného pokynu MZd). Diskutována i perspektiva lůžkových oddělení jako doškolovacích center v oboru.

5.     Stav dermatovenerologie v Čechách
Bude sepsána „Zpráva o stavu dermatovenerologie“. K tomu bude požádán ÚZIS o informace o počtu zařízení a lékařů (prof. Resl, prof. Arenberger).

6.     Kožní odd. v Chomutově
Prim. Keznikl žádá po zrušení lůžkového oddělení o smlouvu s VZP pro ambulantní centrum (4 lékaři na 3,0 úvazku). Uchází se o podporu výboru ČDS. Výbor ČDS pověřuje prim. Duchkovou k řešení situace.

7.     Žádosti o stipendia EADV prof. Hercogová odeslala.

8.     Kategorizační komise léková (prof. Hercogová, dr. Benáková)
Naše požadavky ohledně Onychonu a TIM budou akceptovány.
Silkis – zvýšení úhrady ze ZP zatím neprošlo.
Bude vysloven požadavek na uvolnění preskripce Aeriusu a Xyralu (antihistaminika) pro náš obor. Prim. Duchková a Prof. Arenberger zaslali příslušný formulář pro Aerius.

9.     Venerologie (prof. Resl)

 V současné době je trend dále nerozmělňovat legislativu ve zdravotnictví. Proto  není tendence vytvořit samostatný zákonný předpis jen pro venerologii, resp. STD. Navíc MZd dosud nedodalo zákony, které komplexně zpracovávají léčebně preventivní oblast. Jsou ale  zpracovány hygienicko-epidemiologické zákony.  V nich můžeme umístit  i v jejich novelizované podobě (připravuje se), část venerologie, která se dané oblasti dotýká . Na tom pracuje venerologická sekce. Jediný sumární předpis, který můžeme pro venerologii vytvořit, je Metodický pokyn. Ten má bohužel z právnického hlediska „nižší“ zákonnou váhu.  Prof. Resl byl výborem pověřen spolu s venerologickou sekcí v tomto směru pracovat.

10.   Bulletin CEEDVA
Prof. Tsankov vyzývá k příspěvkům do 6. čísla Bulletinu CEEDVA na téma Paraneoplastické syndromy. Termín do 15. 6. 2004, příspěvky k rukám prof. Hercogové.

11.   Česká  Akademie Dermatovenerologie (prof. Hercogová, prof. Resl, prim. Strejček, prof.Vosmík.)
Na výboru ČDS (17. 6.) bude projednána problematika ČADV (tč. má na kontě 2,4 mil. Kč). Nadace založena k využití výtěžku z kongresu EADV 2002 v Praze. Bude rozeslán Statut ČADV i zveřejněn. Členové výboru ČDS se vyzývají k návrhům na smysluplné využití (i průběžné využívání a rozmnožování) získaných prostředků k prospěchu naší dermatovenerologie.

12.   X. kongres International Society of Dermatovenereology v Praze (2009)
Pořádá se 1x za 5 let (letos v Číně). Prof. Hercogová požádala o pořádání v ČR v r. 2009. Tč. 4 kandidáti: Turecko, Indie, SRN, ČR. Výbor se usnesl, že pokud bude pořadatelství přiřčeno ČR, bude pořadatelem ČADV ve spolupráci s výborem ČDS.

13.     Návrh vzdělávacího programu pro obor dermatovenerologie (prof. Vosmík)
Výbor projednal a odeslal na IPVZ. Týká se náplně oboru v systému nové (jedné) atestace. Není jasná délka přípravy (5 let?). Návrh bude umístěn na webu ČDS.

14.   Subkatedra IPVZ pro korektivní dermatologii (as. Frey)
Korektivní dermatologie je samostatný lékařský obor (kompletní praxe v dermatovenerologii + 1 rok korektivy) – bude po formální stránce zachován. Vzdělávací program podán na IPVZ (as. Frey). Vzhledem ke vztahu k chirurgii je taktické toto zachovat. V podobné situaci se nachází i dětská dermatovenerologie (zodpovídá prim. Bučková).

15.   Akreditovaná pracoviště pro předatestační školení
Prof. Arenberger upozorňuje na nutnost obsáhnout celou šíři oboru. Úkolem výboru ČDS bude podle současné činnosti vytipovat pracoviště, která by měla mít akreditaci i pro jednotlivé subspecializace (např. andrologie), aby zůstala součástí oboru. V případě nutnosti věnovat i finanční prostředky (např. ČADV)
na udržení těchto center. Seznam akreditovaných pracovišť bude zveřejněn (web, první projednávání na příští schůzi výboru ČDS).

16.   Česká Lékařská Akademie (prof. Höschl)
Organizace aspirující na doškolování v oborech lékařských. Žádá připomínky pro systém dalšího vzdělávání – např. 4 roky základní dermatovenerologie (i z korektivy, i z dětské dermatologie) + 2 roky zaměření; nebo 5 let základního oboru a další 2 roky „přídatného“ oboru (funkční specializace). Návrh vypracuje prof. Arenberger.

17.   Posouzení specializované způsobilosti k výkonu lékařské praxe
S nástupem platnosti zákona č. 95/2004 Sb. se množí dotazy lékařů na výbor ČDS. Mimo prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti (do konce září 2004) by lékaři měli prokázat i odbornou způsobilost. K tomu by měla být dostačující dvouletá lhůta (současný atestační systém končí dnem 30. 6. 2005). Lékaři s II. atestací vystačí s tímto diplomem, lékaři pouze s první atestací a licencí ČLK v oboru navíc dokladují délku praxe v oboru (6 let) a s I. atestací bez licence musí splňovat podmínky náplně nové jediné atestace v oboru (délku praxe i logbook výkonů). Situace může být komplikována v individuálních případech přerušením praxe, mateřskými dovolenými, apod. Posuzovatelem bude MZd podle § 44 odst. 1, 2 zákona č. 95/2004 Sb. Formulář žádosti je ke stažení na webu (www.mzcr.cz - vzdělávání).

18.   Léky
a) Nedostatek sulfonů (Disulone tbl.)

Akutní nedostatek sulfonů vede výbor ČDS k upozornění MZd a SÚKL na tuto skutečnost. Předtím bude kontaktována dovážející firma UCB (pověřena prim. Benáková a prof. Arenberger).
b) Registrace Hylasy Dessau
Dr. Němcová zprostředkovala kontakt s firemním zástupcem. Na výboru ČDS se požaduje vyjádření
a zdůvodnění použití přípravku pro náš obor (pověřena as. Jirásková, doc. Ettler).

19.   Hospodaření ČDS za r. 2003 (dr. Vocilková)
Výbor ČDS převzal závěrečné vyúčtování finančních prostředků od ČLS JEP za rok 2003. Na účtu ČDS
k 1. 4. 2004 je 316 325,10 Kč.

20.   Kód pro manuální lymfodrenáž
Prof. Arenberger byl osloven oborem rehabilitace (odbornost 201. 902, 918) s žádostí o připuštění k výkazu tohoto kódu. Protože nejsou zjevné medicínské kontraindikace, výbor ČDS souhlasí. Vejde však v jednání
o reciproční připuštění k některému kódu rehabilitačnímu (např. koupelovému).

21.   Připomínky k lékařským kódům
Znovu se vyzývají členové ČDS k připomínkování lékařských kódů k rukám prim. Strejčka. Jedná se o kontinuální proces, aby mohly být připraveny podklady pro dohodovací řízení (1x za půl roku).

22.   Noví členové ČDS
Výbor ČDS schválil tyto nové členy: dr. Úlehlová (Praha), dr. Zárecká (Opava), dr. Marečková (Praha),
dr. Lázničková (Hradec Králové), dr. Slabáková (Uherský Brod). Formuláře přihlášek lze získat na www.cls.cz.

23.   DebRa
Prim. Bučková zakládá novou společnost DebRa pro nemocné trpící dystrofickou epidermolysis bullosa
(85 osob). Přínosem je molekulární analýza DNA. Bližší informace na e-mailu buckova@fnbrno.cz event. americké www.debra.org.

24.   Účet za web ČDS
Předběžný účet za vedení web ČDS ve výši 8300 Kč za období 11/03 – 04/04. Proplacení schváleno.

25.   Posuzování kožních chorob z povolání
Prim. Duchková upozorňuje na regionální nejednotnost při administrativním postupu u CHOP. Kožní pracoviště slouží jako konsiliáři, vlastní posouzení provádějí pracoviště CHOP. Blíže na web ČDS (alergologická sekce).

26.   Stacionáře v dermatologii
Vzhledem k rušení některých lůžkových kožních zařízení se znovu do popředí dostává problematika kožních stacionářů a výkaznictví ZP. Zájemci o tuto problematiku (i s vlastními návrhy) kontaktujte prim. Benákovou.

27.   Volby výboru EADV
Vzhledem k blížícím se volbám do výboru EADV (podzim 2004 ve Florencii) nominuje výbor ČDS tři kandidáty na zastoupení ČR. Výběr jednoho z nich ponechává na rozhodnutí OGM EADV.

28.   Česko-slovenský dermatovenerologický kongres
Ve dnech 4. – 6. 6. 2004 proběhne v Bratislavě kongres SDS, kterého se zúčastní i čeští dermatologové.
Do budoucna by mohl probíhat česko-slovenský kongres, vždy střídavě v jedné zemi. Na r. 2005 navrženo Brno, termín květen-červen (prověří prof. Semrádová). Jednáním se SDS pověřen doc. Ettler. Tento kongres v r. 2005 by byl spojen i s tradiční dětskou dermatologií. V roce 2007 se pak bude konat česko-slovenský kongres v Praze společně s výročním kongresem Society for Cutaneous Ultrastructure Research.

29.   Euro-Melanoma Day 10. 5. 2004
Proběhl úspěšně, i když s nižší účastí vyšetřených na jednotlivých pracovištích. Konstatován
i chronologicky nezaostřený dopad osvětové kampaně ve sdělovacích prostředcích, kdy žadatelé o vyšetření docházejí opožděně. Cíl propagace oboru to nijak neoslabuje. Vyplněné dotazníky odesílejte prosím
do konce června 2004 na Kožní kliniku na Bulovku (Praha).

30.   Časopis Čs. dermatologie
Redakční rada si dovoluje vyzvat k odborným příspěvkům do časopisu. Prof. Štork informuje o návrhu výběrového řízení na nového nakladatele časopisů odborných společností ČLS JEP.

31.   Kongresy
- Slovenský dermatovenerologický kongres s mezinárodní účastí 4. – 6. 6. 2004, Bratislava (kvůli kolizi s termínem je konference dětské dermatologie odsunuta na podzim 2004 – prim. Bučková)
- 10. Alpsko-Dunajsko-Adriatický kongres STD a STI, 26. – 28. 11. 2004, Vídeň
- 25. výroční meeting ISDS (dermatochirurgie), 7. – 10. 10. 2004, Barcelona
- Psoriasis 2004, 21. – 24. 10. 2004, Paříž
- IX. kongres ISCS (cévní), 2. 7. 2004, Paříž
- 1. mezinárodní konference o kožním lupus erythematodes, 1. – 4. 9. 2004, Düsseldorf
- Konference STI, 7. – 9. 10. 2004, Mykonos (Řecko)
- IV. světový kongres IACD (Int. Acad. of Cosmetic Dermatol.), 3. – 5. 7. 2004, Paříž
- 11. míting Evropské společnosti vlasového výzkumu, 7. – 9. 7. 2005, Zürich
- 4. evropský kongres estetické medicíny, 25. – 26. 6. 2004, Zürich

32.     Příští schůze výboru ČDS dne 17. 6. 2004.