Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 13.12. 2012
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, dr. Polášková,
prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:     prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová

Místo:            Dermatovenerologická klinika 1. LF UK

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS dne 1. 11. 2012 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS a po připomínkách schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Organizace atestací
Výbor ČDS znovu projednal a doporučil nutnost schválení atestačního testu Akreditační komisí v oboru.

2.     Lůžkový fond v dermatovenerologii (prof. Arenberger)
Stále přetrvává snaha snižovat lůžkový fond. Dermatovenerologie má však svůj vzdělávací kmen, který bez lůžkového fondu (27 měs. praxe) nelze uskutečnit. MZ signalizovalo přípravu novelizace vyhlášky, která by místo stávající podmínky práce školence na lůžkách v jednotlivých oborech upřednostnila výkony.
Prof. Arenberger informuje o situaci v Jihlavě, ve Strakonicích a v Pardubicích.
Výbor konstatuje, že případné další rušení lůžek může snížit kvalitu vzdělávání v oboru, vést k poklesu kvality a dostupnosti péče, zhoršení sesterské ošetřovatelské péče i dostupnosti zevní a fyzikální léčby v dermatologii. Navíc se ambulantní léčba může přesunem kožních pacientů do ambulancí jiných odborností podle zpracovaných dat z kožního oddělení Vojenské nemocnice v Brně prodražit.
Diskutována další strategie jednání o zachování lůžkového fondu v oboru.

3.     Biologická léčba u VZP
Výbor ČDS znovu připomíná, že existující centra biologické léčby jsou skutečnými „Centry“. VZP v příštím roce zaplatí 98% nákladů referenčního období na biologickou léčbu na jedno rodné číslo. Pro další léčbu je rozhodující počet léčených na konci r. 2012. Prof. Arenberger jednal o navýšení počtu nových pacientů s VZP a MZd a podařilo se navýšit jejich počet ze 102% referenčního období na 108%. Zároveň vzniklo další nové centrum.
Dermatoonkologie: od r. 2013 lze vykazovat PDT v rámci paušálu mimo kalkulace centrové léčby.
Diskutována spádovost a prevalence proléčenosti biologiky.

4.     Systemizace lékařských přístrojů (POSYP)
Národní referenční ústav při MZ vypracoval seznam lékařských přístrojů – Výbor ČDS provedl připomínkování a doplnění – zejména v oblasti fototerapie.

5.     Návrh úhradové vyhlášky
V novém návrhu dojde ke změnám bodového ocenění klinických vyšetření. Limitace Q byla zrušena. K největším změnám dojde v univerzálních kódech – např. 09235, 09237 (až o 17 bodů).

6.     Zákon o univerzitních nemocnicích
T. č. je již paragrafová verze k připomínkám – má platit od 1. 1. 2014, ale při některých jednáních byla stávající předloha kompletně odmítána. FN se má přejmenovat na „Ústav“ s novým managementem. Jeden z protiargumentů je, že existuje riziko, že tento nestátní „Ústav“ může ve svém hospodaření krachovat a teoreticky být následně zprivatizován.

7.     Specifický léčebný program pro Retarpen
Prof. Resl navrhuje při nedostupnosti Pendeponu vypracovat takový program – mělo by však zařídit MZ. Podávající lékař není přitom ušetřen rizik odpovědnosti za nežádoucí účinky. Cesta mimořádného dovozu je možná.
Výbor ČDS požádá MZ a Hlavního hygienika o řešení – lék je potřebný pro léčbu zejména syphilis a erysipelu.

8.     Stanoviska SÚKL (prim. Benáková, prof. Arenberger)
Antivirotika – ve skupině budou zřejmě všechna financována stejně. Pro PL navrženo uvolnění preskripce pro acyklovir, ale i ostatních. Týká se indikace herpes zoster. K dalšímu posuzování navrženo zohlednit biologickou dostupnost.
Daivobet a Xamiol má nízkou úhradu, dále diskutována úhrada Belogentu a podophyllotoxinu – zůstane stejná. K preskripci vemurafenibu je potřeba připsat Dermatoonkologická centra.

9.     BIOREP
VZP požaduje výroční zprávu o biologicích. Provoz BIOREPu a honoráře pro zadávající se podařilo zafinancovat. Nově je ošetřeno hlášení nežádoucích účinků.

10.  Časopis Čs. Dermatologie
Financování do konce r. 2012 bude cestou ČLS JEP. Výbor schválil, že předplatné na r. 2013 se nebude zvyšovat.

11.  Akce 2013
Doc. Ettler informuje, že k 13. 12. 2012 bylo přihlášeno 30 odborných akcí, jsou vystaveny na www.derm.cz. Organizátoři akcí, které budou pořádány ČDS, se zaváží uhradit poplatek pro ČLK 500 Kč + DPH na účet ČDS ČLS JEP, a to i případné další doplatky podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (např. za přítomnost firem).

12.  Faktura za vedení webu derm.cz
Předložena ve výši 8120 Kč. Výborem ČDS schváleno. 

13.  Bilance 2012 a rozpočet 2013
Meziroční příjem činil 355 000 Kč, rozpočet na rok 2013 je sestaven obdobně jako pro rok 2012. 

14.  Inventura majetku ČDS
Provedena, schválen odpis zastaralého a nefunkčního notebooku Fujitsu.

15.  ZP MV ČR – program prevence
Dr. Dědečková (Praha) žádá o statut preventivního centra pro ZP 211. Výbor ČDS po odborné stránce nemá k žádosti námitek, rozhodnutí o potřebnosti tohoto nového centra ponechává na ZP MV ČR.

16.  DPČ sekretářek ČDS
Výbor ČDS schválil uzavření Dohod o pracovní činnosti pro paní dr. Rydlovou a paní Sitařovou, které budou vykonávat práci sekretářek ČDS i v roce 2013.

17.  Noví členové ČDS
Dr. Suchánková (Praha), dr. Navolokina (Most), dr. Jílková (K. Vary), dr. Kriebelová (K. Vary), dr. Owczarzy (K. Vary), dr. Papoušková (K. Vary).

18.  Různé
a) dr. Mervartová z MZ se dotazuje, co patří pod dg. L30.8 – odpoví prof. Arenberger.

19.  Termín příštího zasedání Výboru ČDS: 7. 2. 2013 v Praze

Zapsal: doc. Ettler