Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 13. 11. 2003 

Přítomni: Arenberger,  Benáková, Bučková, Duchková, Ettler, Hercogová, Semrádová, Štork, Vocilková, Vosmík

Omluveni: Frey, Strejček
 

P r o j e d n á n o:


A) Zkontrolován zápis z minulé schůze výboru ČDS dne 2. 10. 2003
1.     Prim. Duchková připravila dopis ředitelce VZP ing. Musilkové s připomínkami ohledně podfinancování našeho oboru a zároveň bude obsahovat výzvu k jednání (po parafování odešle prof.Arenberger s prof.Reslem).

Určitou cestou k vylepšení plateb by bylo navýšení indexu minutové režijní sazby (t. č. 1,005).
Dr. Korandová (Olomouc) provedla analýzu nákladů svého pracoviště (ambulance zabírá 82 m2) – za dva roky došlo ke zvýšení o 35,7%, což by představovalo v indexu minutové sazby nejméně 1,02. Protože náš obor je řazen mezi interní obory s nízkou sazbou, bylo by vhodné vyjednat jeho přeřazení do neinterních oborů. To bude úkolem nového výboru SAD.
O podobě regulačních mechanizmů pro ambulantní specialisty na I. pololetí 2004 bylo již rozhodnuto. Je nutné včas zahájit jednání o regulacích na II. pololetí 2004. To všechno za situace stále se zpožďujících plateb VZP, proti které je nutné se také ohradit.
Dr. Vocilková ještě upozorňuje na témata do dohodovacího řízení (a stále vyzývá k jejich zasílání): odstranění Q u epikutánních testů, vykazování kódů u téhož nemocného s řadou různých diagnóz, apod. Prof. Resl upozorňuje, že bychom neměli opomenout opět získat příslušné pozice při řešení případů kožních změn při diabetu. Prof. Arenberger informuje o kódu péče o diabetickou nohu, do jehož návrhu byla odbornost 404 také připsána.
Prim. Duchková dále informuje, že ZP 207 nyní přezkoumává a kodifikuje přístrojové vybavení ambulancí. Zřejmě budou následovat i další ZP. Současný stav přístrojového vybavení ambulancí byl také mapován dotazníkovou akcí začátkem r. 2004. Dotazníky jsou t. č. na Kožní klinice v Motole, jejich vyhodnocení provede doc. Hercogová a prim. Benáková do Pražské konference.

2.     Během Pražské konference dne 28. 11. 2003 od 16:30 hodin se koná společné plenární zasedání ČDS
a SAD
. Na toto zasedání bude vstup volný (bez registračního poplatku Pražské konference). Při něm proběhne volba nového výboru SAD (zodpovídá dr. Kestřánková, dr. Žampachová). Na plenárním zasedání vystoupí prof. Arenberger se zprávou předsedy ČDS, prof. Resl se zprávou z minulého výboru, doc.Ettler s informací o webu ČDS, doc.Hercogová s informací o EADV, prim. Benáková se závěry dotazníkové akce o přístrojích a dr. Třeštík se zprávou o SAD.

3.     Na výboru ČDS bylo dohodnuto, že poplatek za členství v ČDS v r. 2004 bude činit 900,- Kč. Bude zahrnovat předplatné časopisu Čs. dermatologie a dále poplatek za začlenění do evropských lékařských struktur (individuálně lze zažádat u lokálního OS ČLK o příspěvek 500,- Kč na odbornou literaturu).

4.        Fotobiologická sekce zatím nepředložila kalkulační list pro PDT. Jedním z důvodů otálení je absence registrovaného fotosenzibilizátoru.

5.     List sponzorů ČDS pro web vypracuje do příštího výboru doc. Ettler.

6.     Na základě podkladů prof. Pospíšilové odeslal prof. Resl a Arenberger na MZd stanovisko ČDS k systému DRG.V něm se upozorňuje mimo jiné na nevhodnost implementovat americkou verzi do našich podmínek, chybí zde klíč k rozlišení „lehkých“ a „těžkých“ diagnóz a do pracovních komisí nejsou přizváni dermatologové. Přitom systém DRG má platit v nemocniční praxi (sice jen z 5%) od 1. 1. 2004 a t. č. již probíhají školení lékařů.

7.     Prof. Arenberger informuje, že Infusia a. s. děkuje za jím zaslané stanovisko ČDS k přípravkům bývalé firmy Léčiva a. s. a oznamuje, že Framykoin® zůstane jako léčivo. Další přípravky (pokud se budou dále vyrábět) přecházejí do kategorie kosmetika.

8.     Doc. Ettler informuje o sesterských standardech pro dermatologickou péči: teprve se konstituují.

9.     Prof. Arenberger byl pozván (jako reprezentant ČDS) na zasedání přípravného výboru kongresu o psoriáze v Paříži v r. 2004. Tato aktivita souvisí s výzvou ke tvorbě regionálních center pro psoriázu.

10.     Dr. Němcová (Opava) informuje o příznivých krocích v procesu registrace přípravku Hyáza inj.

 

 

B) aktuálně projednávaná témata

 

1.     Stav účtu ČDS k dnešnímu dni činí 675 541,06 Kč (podstatnou část tvořil smluvní příspěvek fy Beiersdorf).

2.     Termín evropského Melanoma Day byl stanoven na pondělí 10. 5. 2004. Tisková konference 17.2.2004.

3.     Doc. Hercogová a prof. Arenberger informují o pokynu ministryně zdravotnictví dr. Součkové, ve kterém nařizuje redukci lůžek ve FN (až o 43%) i v okresních zařízeních (až o 22%). To může mít velmi neblahý vliv (až úplné zrušení nejen okresních oddělení, ale i kožních klinik) na náš obor, protože někteří ředitelé nemocnic považují dermatologická lůžka za zbytná. Chybění lůžkové základny naruší možnost dořešení závažných nemocných, ale také pregraduální i postgraduální výuku (povinnost 18 měsíční předatestační praxe na lůžkovém kožním oddělení nebude často možné splnit – prověří prof. Vosmík). Prof. Arenberger
a doc. Štork vypracují stanovisko výboru ČDS k nastálé situaci (analýza se bude opírat o článek doc. Štorka v Prakt. Lék.,  83, 2003, č. 1, s. 18-20), které bude vystaveno na webu ČDS v adresáři Aktuality
(a k dispozici přednostům pro další obhajobu). Diskutováno také zainteresování pacientských sdružení, pro která by očekávaná redukce lůžek mohla znamenat snížení rozsahu a kvality péče. Redukce není ani nahrazována kvalitní péčí ve stacionářích, což předpokládá další investice.

4.     Prim. Bučková upozorňuje na svévolný postup agentury BOS s r. o. (se sídlem v Ústí nad Labem) při organizaci cyklu školení pro praktické pediatry. ČLK bude také dotázána na odbornou garanci této agentury. Prim. Benáková zase informuje o časopisu „Moje generace“, který nevhodně umístil reklamu bez dohody s autorem článku.

5.     Prof. Arenberger vypracuje na žádost živnostenského úřadu v Praze stanovisko k oprávnění kosmetického salonu INKA na Staroměstském náměstí (inzeruje dermatologickou léčbu akné).

6.     Prof. Resl informuje o časopisu „Alergie, astma, bronchitida“, v jehož článcích se objevují doporučení pro atopiky vyhledávat léčbu ekzému u alergologů.

7.     Prof. Arenberger obdržel dopis prof. F. Powella, který požaduje objasnění statutu časopisu Forum Dermatologicum. Doc. Hercogová vysvětluje, že předmětem sporu je zde otištěný formulář přihlášky do EADV (v r. 2002 se totiž objevilo 7 platných formulářů, což je dnes předmětem soudního sporu). Prof. Arenberger se v odpovědi bude jménem ČDS od tohoto časopisu distancovat.

8.     ČLK inventarizovala své oborové komise a písemně požadovala výbor ČDS o jmenování nového předsedy dermatovenerologické komise. Doc. Hercogová však informuje, že v následném zasedání Vědecké rady ČLK bylo o tomto bodu hlasováno a bylo rozhodnuto, že budou ve funkcích ponecháni původní funkcionáři (pro dermatovenerologii tedy prim. Strejček).

9.     Doc. Pock opraví znění koncepce oboru dermatovenerologie na web stránkách MZd: na základě připomínek patologů bude vypuštěna elektronová mikroskopie.

10.   Prof. Resl informuje o vydání Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS, kde jsou formulovány i povinnosti dermatovenerologů: sběr dat, prevence, diagnostika, kontrola dodržování závazných předpisů.

11.   Pozvánky na kongresy
Cambridge, 21. – 28. 4. 2004, školení „Transforming Health“
Bratislava, 5. – 6. 12. 2003, Dermaparty
Smrdáky, 12.- 13.12. 2003, Smrdácke dni
Budapest, 29. 4. – 1. 5. 2004, jarní sympózium EADV (do 15. 12. redukce poplatku pro účastníky z východních zemí)
Řím, 12. – 14. 12. 2003, 6. kongres ESLAS (lasery)
Rhodos, 28. 4. – 1. 5. 2004, míting Society for Investigative Dermatology
Atény, 7. – 9. 10. 2004, STD
Praha, 4. 12. 2003, seminář Zdravotní ekomonika
Florencie, říjen 2004, 13. kongres EADV (při včasném přihlášení poplatek 100 € pro účastníky z východních zemí, možnost získání stipendia EADV).

12.   Plán schůzí výboru ČDS na r. 2004: 8. 1., 26. 2., 1. 4., 13. 5., 10. 6. 2004.  Příští schůze výboru ČDS se koná 11. 12. 2003 v Praze na II. kožní klinice.

Zpracoval: doc. Ettler