Zápis ze schůze výboru ČDS dne 13. 1. 2011
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
prof. Hercogová, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork,  dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     as. Jirásková

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 13.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

1.     Návrh termínů příštích schůzí výboru ČDS
Navrženy termíny 24. 2., 7. 4., 19. 5., 16. 6. – schváleno

2.     Noví členové ČDS
Přihlášky nových členů (dr. Nejdlová, dr. Hromádková, dr. Alexandrová, dr. Kubátová, dr. Asimiadov,
dr. Bernardová) – jednomyslně schváleno přijetí.
– v 9.47 hod. přišel dr. Zajíc

3.     Edukační grant JACCZ, proplacení faktur za Biorep na r. 2011
Tímto grantem přispěl Janssen-Cilag 200 000 Kč na vylepšení rozšířené verze Biorepu a na technické náklady (smlouva bude rozeslána členům výboru ČDS). Faktura za úpravu širší varianty Biorepu bude proplacena (hlasováno: pro 9, zdrželi se 2).  
Sponzorský dar na Biorep od MSD a Abbottu se očekává v nejbližší době.
Biorep software je ve vlastnictví firmy p. Peřiny, prof. Arenberger zaplatil 1 rok provozu Biorepu (60 000 Kč + DPH), nyní bude opět fungovat na základě finanční podpory biologických firem. V současné době je stálým problémem motivace k zadávání dat do systému (ta jsou výročně vyžadována ze strany zdravotních pojišťoven – např. VZP – ve formě čísel).
Dr. Zajíc navrhuje proplatit částku za systém Biorep zpět prof. Arenbergerovi z prostředků ČDS - schváleno.
Prof. Hercogová doporučuje zveřejnit znění smlouvy o provozu Biorepu členům výboru ČDS – prof. Arenberger rozešle. Dr. Kojanová je pověřena ČDS ke konzultacím k provozu Biorepu, spolupráce v tomto směru s dalšími lékaři je otevřená.
Prof. Arenberger informuje o žádosti menších ZP o poskytování údajů o biologické léčbě z registru
(vyplynulo z jednání v listopadu 2010 v Jihlavě). Prof. Arenberger domluvil, že v tom případě by byla
z jejich strany přijatelná finanční podpora systému.

4.     Čestné členství v ČDS a právo hlasovat
Čestné členství ČDS a současné členství ve výboru ČDS – hlasovací právo bude konzultováno s právníkem ČLS JEP. Prof. Hercogová se domnívá, že v této situaci čestný člen hlasovací právo postrádá (dodatečně konzultován právník ČLS Dr. Vacek, který domněnku vyvrátil: řádný člen ČDS, který se stane čestným členem, řádné členství neztrácí a má i nadále všechna práva a povinnosti řádného člena). 

5.     Informace o výsledcích hospodaření ČDS za 3. Q 2010 (prof. Arenberger)
Na kontě ČDS 1 562 549,67 Kč. T. č. je finanční bilance časopisu Čs. dermatologie vyrovnaná (poslední čísla časopisu roku 2010 jsou lehce zisková).

6.     Členské příspěvky EADV
Členské příspěvky pro individuální členy ČDS činí 150 € se splatností do 31. 3.). Hromadné členství ČDS
na r. 2011 je splatné do 31. 1. ve výši 5 € za člena. Členů ČDS je dle webu ČDS 735, prověří a platbu realizuje prof. Arenberger a dr. Vocilková do konce měsíce – hlasováním jednomyslně schváleno

7.     SPAE – Žádost o sponzorský dar
ČDS není profitová organizace, výbor ČDS doporučuje, aby se SPAE obrátila na jiné organizace (nelékařské) a firmy.

8.     Minutová režie (prim. Duchková)
Metodika navýšení bodového ohodnocení: bod je přibližně 1 Kč. Výpočet bodového ohodnocení je následující: počet minut (u naší odbornosti většinou 10, 20 nebo 30 minut) x minutová režie (ta je t. č. 2,75 Kč, inflace zvyšuje m. r.) plus index 0,05 = bodové ohodnocení. Zvýšení ohodnocení je možné pouze dvěma způsoby: zvýšit počet minut (to nemá smysl), nebo zvýšit minutovou režii. To je reálné pravděpodobně pouze u některých výkonů, kde je evidentní zvýšení ceny energií (přístroje, počítače), cena kWh je nyní cca
5 Kč, před 3 roky o 20% nižší. Zvýšení odběru vody (časté mytí, více infekčních chorob, atd.) – nyní 1 m3
= 80 Kč, před 3 roky 50 Kč. Zdůvodnění navýšení je možné nejen ve stacionářích, ale i v ambulancích
(a žádosti o navýšení si mohou podat jednotlivá pracoviště individuálně – vyberte některé kódy a zkuste požádat o navýšení pojišťovny). Návrh na zrušení Q omezení  u řady výkonů (seznam dodá prim. Duchková).
Výbor ČDS vyzývá členy ČDS k zasílání námětů, jak vylepšit finanční situaci (konkrétní výkony, apod.). Prim. Duchková připraví žádost za ČDS o navýšení minutové režie se zdůvodněním zvýšených vstupních nákladů (cena chirurgické sálové práce je vypočítaná a může sloužit jako podklad; čeká se na stanovení ceny práce interních oborů). Jedním z kroků je i revize a doplnění stávajících kalkulačních listů výkonů. Diskuze, zda odlišit náklady ambulantních a nemocničních pracovišť. Dermatovenerologie možná trpí nevýhodou zařazení mezi jiné (špatně srovnatelné) interní obory. Prof. Arenberger odešle dopis na ministerstvo s žádostí o součinnost v přípravě podkladů pro nové kalkulace a zažádá o schůzku s odpovědným pracovníkem MZ
k prodiskutování zařazení oboru. Prof. Hercogová poskytne členům výboru ČDS metodiku výpočtu minutové režie.
– v 10.51 hod. odchází doc. Pock

9.     Informace z Pracovní skupiny MZ k Seznamu výkonů
Další kolo jednání k dermatochirurgickým výkonům proběhne na konci ledna 2011, zúčastní se zástupce Společnosti plastické chirurgie a prof. Arenberger za ČDS.
MZ zatím neakceptovalo doporučení Pracovní skupiny ministerstva, aby se nezohledňovalo stanovisko autorské odbornosti ke sdílení svých výkonů jinými odbornostmi (cestu tvorby našich vlastních kódů pro již kódovanou činnost jiné odbornosti Pracovní skupina nedoporučila, aby se předešlo zahlcování seznamu výkonů). Do doby, než dojde k dohodě, je vhodné používat některých kombinací kódů (navyšuje se ale čas ošetření). Další jednání jsou i nadále plánována, ale nebudou jednoduchá. Výstupy jednání Pracovní skupiny mají jen doporučující charakter a MZ je neakceptuje, pokud nejsou ekonomicky neutrální.
Prof. Arenberger připraví a rozešle analytický dopis na MZ, ZP a ČLK do konce měsíce.

10.   Shrnutí diskuse k postgraduálnímu vzdělávání v dermatovenerologii
Proběhla e-mailová diskuze k délce atestačního vzdělávání v dermatovenerologii. Je vhodné vycházet
z evropských zkušeností (např. v UK jsou 3 roky dermatologie + 3 roky venerologie, v EU doporučeno 5 let – dopis UEMS našemu ministerstvu (prof. Gollnick, prof. Czarnetzki-Operacz). Nejčastějším údajem je 4,5 roku v oboru + 6 měsíců interny, chirurgie a intenzívní medicíny. Prof. Štork za IPVZ a kromě 1 hlasu všichni e-mailově diskutující z Akreditační komise, výboru ČDS a primářů se přiklání k této délce studia (dáno nejen historicky a regionálně, ale i povahou našeho oboru). Prof. Hercogová navrhuje kratší období
s argumentací, že dřívější I. atestace byla dostačující: souvisí to jistě s kvalitou školících pracovišť.
Školícím pracovištěm může být na návrh akreditační komise MZ pro dermatovenerologii od roku 2009
i privátní ambulantní pracoviště, pokud zažádá MZ o akreditaci a splní pro ni podmínky. Školenec může být stále zaměstnancem takového pracoviště, jen si musí doplnit předepsané stáže podle vzdělávacího programu.
Aktualizované vzdělávací programy mají být připravovány během února 2011, prof. Arenberger se zúčastní prvního jednání na ministerstvu na toto téma 18.1.2011. K internímu připomínkování se rozešle vzdělávací program dermatovenerologie, korektivní a dětská dermatologie (do příštího zasedání výboru ČDS).

11.  Informace z jednání na VZP 15. 12. 2010 ohledně ambulantních dermatovenerologů (dr. Vocilková)
Dne 15. 12. 2010 byla dr. Vocilková pozvána k jednání na ústředí VZP jako zástupce ambulantních dermatologů a zároveň jako členka SASu a ČDS k MUDr. Miloslavě Švecové, ředitelce odboru koncepce zdravotní péče VZP. Předmětem jednání bylo rozdělení výkonů, které vykazují ambulantní dermatologové
na skupinu obligatorních a fakultativních. Snahou pojišťovny je omezit počet smluvních zařízení, která by  odmítala provádět základní výkony oboru.
Ze seznamu výkonů, u kterých je naše odbornost autorská, vyplývá, že výkony, které jsou nasmlouvány všem zařízením odb. 404, patří klinická vyšetření a dále ty výkony, které nevyžadují speciální materiální, prostorové a personální vybavení. Kódy, které jsou vázané na použití přístrojů případně jiného speciálního vybavení, by měly být nasmlouvány při splnění příslušných podmínek.
V souvislosti s tím seznámila p. ředitelku s naším dlouholetým problémem ve vykazování některých kódů: kryalizace 44237 – Q, cena nezohledňuje rostoucí cenu N2, epikutánní testy 44113 – Q, četnost vykazování, cena nezohledňuje materiální náklady, kódy jiných autorských odborností (problémem s vykazováním kódů plastické chirurgie 61123 a 61129).
Jednání mělo informativní charakter, sdělila p. ředitelce, že po jednání výboru společnosti zašle písemně připomínky k současnému stavu vykazování problémových kódů.
P. ředitelka dále požádala, aby ambulantní dermatologové věnovali pozornost programu Mořský koník. Jde
o aktivitu financovanou z oblasti prevence, která neodčerpává  prostředky na běžnou léčebnou péči. Pokud rezignujeme na své právo navrhnout vhodné pacienty, budou prostředky přesunuty na jiné druhy prevence
do jiných odborností.
Dr. Polášková upozorňuje, že vlastní návrh na Mořského koníka vystavuje pediatr podobně, jako na lázeňskou léčbu.
Prim. Duchková vypracovala seznam výkonů s Q a doporučuje MZ žádat o zrušení Q označení.
Dr. Vocilková bude v tomto směru informovat o jednání na výboru ČDS ředitelku Švecovou.

12.  Korektivní dermatologie (dr. Frey)
Dr. Frey doporučuje, aby Výbor reagoval na tvrzení doc. Tvrdka (předseda plastických chirurgů), že dermatovenerologie by neměla dělat zákroky estetické chirurgie, protože mimo jiné patří mezi interní obory. Prof. Arenberger pošle písemné vyjádření na MZ k této nepřesnosti. Kromě reality, že kožní lékaři operují, existuje i stávající vzdělávací program, kde se dermatovenerolog mohl zapisovat jak do interního, tak do chirurgického kmenu. Také v zahraničí je operativa běžnou součástí dermatovenerologické praxe.
Botulotoxin: Korektivní dermatologie IPVZ po léta pořádá kurzy v aplikaci botulotoxinu a výplní, obvykle 2x ročně. V rámci IPVZ mohou lékaři absolvovat i odbornou stáž, a to nejen dermatovenerologové. Při praktickém provádění je nutné mít podepsaný informovaný souhlas pacienta a zodpovědnost vždy nese konkrétní lékař.

13.  Komunikace s veřejností (prim. Benáková)
Prim. Benáková upozorňuje, že prof. Hercogová a dr. Zajíc rozesílali e-mailem pracovní materiály výboru ČDS i dalším osobám mimo výbor. Dr. Zajíc se obhajuje, že to byla reakce na to, že do zápisu schůzí nebyl zařazen plný text příspěvků prof. Hercogové a dr. Zajíce. Výbor vyzývá oba jmenované, aby zanechali kontroverzní neopodstatněné komunikace s dermatologickou veřejností, která může poškozovat výbor jako celek i jednotlivé jeho členy.
– ve 12.27 hod. odchází prim. Benáková

14.  Výběrové řízení na kongresovou agenturu pro EADV Karlovy Vary (dotaz prof. Hercogová)
Odpověď na tento dotaz i na obdobné další otázky jsou vyvěšeny na www.derm.cz v rubrice Členové. Byly osloveny 3 agentury dne 14. 2. 2008: Action Travel, Promediamotion, Jasta. Uzávěrka byla provedena 15. 2. 2008 a vybrána Jasta, protože jediná dodala návrh.
– ve 12.30 hod. odchází dr. Zajíc, ve 12.31 hod. odchází prof. Hercogová

15.  Informace Venerologické sekce  (prof. Resl)
a) „Hlášení PN
Argumentaci venerol. sekce (především redukci zaměstnání, ATB, tabulka diagnóz, průkaz PN - sérologie) sepsala dr. Kuklová a předala dr. Slezákovi na MZ (vyčkává se jeho reakce).
b) Materiál ohledně koordinátorů státního dozoru               
Hygienická služba vypovídá smlouvy s lékaři-venerology z důvodů údajného nedostatku finančních prostředků. Prof. Resl sestaví dopis pro MZ a ČLK s výzvou k zachování systému. Hygienici nejsou odborníci v našem oboru, a proto smluvní spolupráce s dermatovenerology je pro ně nezbytnou nutností.
c) Chlamydia trachomatis
Venerologická sekce se již několik let snažila o zvýšení sledování, hlášení a léč. prev. péči o nemocné
s Chlamydia trachomatis. Došlo k pozitivnímu posunu. Představa ale byla, že se s onemocněním bude spíše nakládat jako s kapavkou v naší gesci. Upozorňujeme kolegy na Sbírku zákonů č.275/2010, částka 103, str. 4045, příloha č.20 k vyhlášce č. 473/2008 Sb.
d) Prof. Resl informuje o vydání nové vyhlášky MZ týkající se venerologického dozoru.
e) Právní aspekty pohlavně přenosných nemocí (prim. Duchková) – prozatímní informace (viz příloha – dodá prim. Duchková)
– ve 12.40 hod. odchází dr. Polášková

16.  Projednání žádostí o stanoviska odborné společnosti (prof. Arenberger):
a) MZ: žádá o stanovisko k rozsahu poskytování lázeňské péče v oboru. Po provedené e-mailové diskuzi. Prof. Arenberger pověřen odpovědí.
b) MZ: stanovisko k aplikaci výplňových materiálů na bázi kys. hyaluronové a k aplikaci botulotoxinu. Po
e-mailové diskuzi vypracuje prof. Arenberger a odešle na MZ a ČLK.
c) KÚ Plzeňského kraje se dotazuje, zda je akné nemoc a zda lze léčbu akné a omlazení provádět pomocí IPL  GentlePEEL v rámci kosmetických služeb. Prof. Arenberger pověřen výborem, aby odeslal odpověď ve smyslu, že z kosmetické indikace lze ošetřovat, ale ne léčit choroby.
d) KLPK: úprava RS (termín: 25/1). Prof. Arenberger pověřen k odpovědi.

17.  Kontaktní alergeny k epi-testům
Projednání žádostí o schválení SLP pro Pharmiks: Brial Allergens (prof. Arenberger). Vypracováním odpovědi pověřena dr. Vocilková po projednání v Alergologické sekci ČDS.

18.  Koordinace biologické léčby v centrech
Doc. Ettler navrhuje burzu volných míst pro nasazení biologik novým pacientům. Reálným řešením je rozeslání e-mailového rozdělovníku vedoucím center, kteří pak mohou průběžně ostatním posílat svou nabídku či poptávku dle konkrétních potřeb léčebných míst.

19.  Založení pracovní podsekce Fotobiologické sekce pro fotodynamickou léčbu
Doc. Ettler informuje o založení podsekce pro fotodynamickou léčbu. Zájemci o členství (bezplatné pro členy ČDS) se přihlásí do konce února 2011 na e-mail ettler@fnhk.cz. Bude svolána ustavující schůze s volbou vedení.

20.  Různé
a) Prof. Arenberger předkládá darovací listinu Německé dermatologické společnosti (DDG) Univerzitnímu nadačnímu fondu na stipendia pro české dermatovenerology, která se od loňského roku udělují tímto fondem v celkové roční výši 15000 EUR.
b) Prof. Arenberger informuje, že byl navržen profesorem Vašků a profesorem Pizingerem jako kandidát na 2. zástupce ČR do Boardu EADV. Výbor ČDS tento návrh podporuje.
c) Projednání zápisů z minulých schůzí výboru ČDS:
- zápis z 21.10. 2010, včetně dodatků per rollam, schválen (7 pro, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování)
- hlasování per rollam po 2. 12. 2010 schváleno (7 pro, nikdo nebyl proti ani se nezdržel), bylo také schváleno včlenění tohoto hlasování per rollam do bodu B5 zápisu z 2.12.2010 po grafické úpravě
- dále schválen záznam vystoupení doc. Marešové na schůzi výboru ČDS dne 2. 12. 2010 (7 pro, nikdo nebyl proti ani se nezdržel)
d) Prof. Štork žádá o nákup scanneru (8000 Kč) pro redakční radu Čs. dermatologie. Schváleno (7pro).
e) Centra pro biologickou léčbu: poslední verze seznamu bude aktualizována prof. Arenbergerem, který obešle seznamem VZP,  ZP 211 a další pojišťovny a ministerstvo. Jako další Centrum pro biologickou léčbu psoriázy u dětí bylo navrženo Kožní odd. PEK FN Brno a schváleno.
f) Prof. Hercogová ukončila činnost ve Vědecké radě ČLK. Prof. Arenberger byl následně vyzván, aby v tomto orgánu zastupoval dermatovenerologii. Výbor ČDS schválil (7 pro).
g) Zápis schválen. Příští schůze výboru ČDS: 24. 2. 2011.
– ve 13 hod. byla schůze ukončena

Zapsal: doc. Ettler