Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 13. 1. 2005 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, dr. Frey,
prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Semrádová, prim. Strejček, dr. Vocilková,
prof. Vosmík

Omluveni:      prof. Štork

P R O G R A M 

A)   Kontrola úkolů schůze výboru dne 9. 12. 2004.
 

1.        Kongres českých a slovenských dermatovenerologů v roce 2005
Přihlášeno 20 dermatologů, registrovaly se 3 firmy. Účast zahraničních hostů se t. č. kompletuje. Pozvánky rozeslány členům ČDS, oznámení je umístěno i na webu ČDS (nebo www.medic.cz/derm2005), kde je možné se přihlašovat.
Histopatologická sekce má již náplň programu ve svém sympoziu hotovou. Odborné příspěvky do programu shromažďuje prim. Bučková.
Doplní se informační leták s hlavními údaji o Kongresu v anglickém jazyce pro propagaci kongresu v Interlakenu. Zodpovídá Prof. Semrádová, termín 17.1.2005.

2.        Sdílené kódy
Dohodovací řízení 16. 12. 2004 - stanovit podmínky, za kterých je možné sdílené kódy vykazovat (podle individuálních smluv). Zatím nebude stanoveno systémové řešení, individuální případy budou řešeny na regionálních pobočkách ZP, event. na Odboru revize centrální ZP (např. dr. Jelínek – vedoucí Odboru revize VZP). Dále jednat na půdě VR ČLK a dosáhnout uznání sdílených kódů od autorských odborností. Zodpovídá prof. Arenberger, prim. Strejček, prof. Hercogová, termín 22.2.2005.
Zpracovány 2 kalkulační listy pro dermatochirurgické zákroky (1. Dermatologická excize od 2 do 10 cm2 se suturou, 2. Dermatologická excize od 2 do 10 cm2 bez sutury). Oponováno členy výboru ČDS a listy budou předloženy do dohodovacího řízení. Zodpovídá prim. Benáková, termín 22.2.2005.
Doporučeno jednat s pojišťovenským odborem MZd: přitom stanovit podmínky nasmlouvání příslušných kódů (personální, prostorové, přístrojové vybavení). Zodpovídá prim. Strejček, termín 28.2.2005.

3.        Časopisy v dermatologii
Čs. dermatologie: grafický návrh nové obálky připraven, rozsah každého čísla bude 60 str. Diskutována otázka poskytnutí časopisu zdarma členům SDS. V r. 2005 to již pravděpodobně technicky nezvládnutelné. Na r. 2006 to bude možné za podmínek získání finančních prostředků (zhruba 250 tis. Kč). Vysvětlující dopis výboru SDS zašle předseda ČDS. Zodpovídá Prof. Arenberger, koncept připraví Prof. Hercogová, termín 31.1.2005.
Referátový výběr: Existuje písemná dohoda předsedy ČDS s vydavateli Referátového výběru z roku 2002, kopie materiálu předložena členům výboru.

4.        Akreditovaná pracoviště a nové atestace
Vzdělávací programy v dermatologii byly vráceny k přepracování (příprava do 6 let v oboru - v dermatologii navrženo 5 let, 12 měsíců pobytu na akreditovaném pracovišti), 6. 1. 2005 byly doplněné vráceny na MZd.

5.        Počet dermatologických lůžek
Koncepce oboru vystavena na webu MZd a ÚZIS: v tomto kontextu bude zřejmě řešen optimální stav lůžek dle regionální sítě při jednání předsedy a vědeckého sekretáře na MZd příští týden. Informováno o zkušenostech s koncepcí zdravotnictví v Ústeckém kraji (tzv. SWOD analýza). Podán návrh na vyjádření k některým kapitolách, především: vybavení lůžkových zařízení, obligatorní a fakultativní výčet  přístrojů, návrh počtu lůžek - podle indexu 0.1/1000 obyvatel, s přihlédnutím k typu kožního oddělení, počet lékařů ambulantních - 1/25 000 obyvatel. Upozornění na nutnost zmapování zdravotních kapacit oboru 404 v ČR (lůžka, lékaři). Doporučeno urychleně zjistit, jaká je situace v ČR, která lůžková zařízení byla zrušena, kde je nutno zřídit denní stacionáře. Vysloven dotaz, zda bude koncepce jednotná pro celou ČR, nebo každý kraj si vytvoří svoji a tím realizuje svůj návrh podle předlohy vydané příslušným krajem.
Připraveny hlavní problémové okruhy oboru pro jednání na MZd. Zodpovídá Prof. Arenberger, Prof. Resl, termín 19.1.2005.

6.        Úhrady dermatologických magistraliter
Vyhláška MZd o úhradě léčiv: dochází k různým interpretacím a praktikám ze strany lékáren. Zejména přípravky s obsahem vitamínů nemusí být hrazeny. Rozhodujícím je pro úhradu podle převažujícího výkladu označení I, C nebo P lékařem na receptu.

7.        Letáky Neutrogena, PR s agenturou Quent
Johnson&Johnson zaslal ke schválení reklamní letáky – výbor ČDS s formulací předložených letáků souhlasí. Nyní se objevila žádost na přípravky DOVE prostřednictvím agentury Quent.

8.        Kategorizace léčiv
Diskutována vazba krytí ran na schválení revizním lékařem (nebude připomínkováno) a omezení topických imunomodulátorů lokalizací hlava, krk. Bude také připomínkováno rozšíření preskripce terbinafinu mimo dermatologii (i když na doporučení dermatologa), doporučen návrat k původnímu omezení P. Zodpovídá Prof. Hercogová, prim. Benáková, termín 14.1.2005.

9.        Standardy léčby diabetické nohy
Na dopis předsedy vytýkající opomenutí účasti dermatologů v péči o diabetickou nohu ve standardu zatím Čs. diabetologická společnost neodpověděla.

10.     Dopis na EADV
Dopis předsedy prezidentovi a sekretáři EADV odeslán ještě v loňském roce. Doplacení dlužných peněz z EADV za Kongres 2002 v Praze pro CZADV ústně přislíbeno předsedovi ČDS prof. Ringem, ohledně nepokračování členství prof. Hercogové v boardu EADV zatím bez odpovědi.

11.     Záštita odborných akcí ze strany ČDS
Vypracování návrhu podmínek. Zodpovídá Prof. Hercogová, termín 10.2.2005.

12.    Coeliakální sprue
Materiál zpracovaný dr. Salavcem byl zaslán dr. Březovskému na MZd.

 

B)   Nově projednáno:

 

1.        Elektronický katalog akcí ČDS, aktualizace, poskytování adresáře ČDS jiným společnostem
Zmíněny akce jiných společností (např. pro lasery), ke kterým je ČDS připisována. Žádost zmíněné Společnosti o poskytnutí databáze členů pro rozeslání pozvánek. Navržena možnost otištění pozvánek v Čs. Dermatologii a rozeslání pozvánek cestou ČLS JEP.

2.        Nový sazebník výkonů od července 2005
Předložen k zamyšlení návrh sazebníku výkonů ze Zpravodaje VZP č. 5/2004. Zejména je zde změněna kategorizace lékařů. V dermatologii je maximální index 3. Hlavní bohatství je ve zkušenosti a diferenciální diagnostice, ne tak v manuální dovednosti (jako u chirurgů). Vyvstává tak otázka, že náš obor může být touto indexací diskriminován.

3.        Mezinárodní aktivity ČDS
Naše zastoupení v mezinárodních dermatologických společnostech je chudé. Některé tyto společnosti budou postupně představovány v časopise Čs. Dermatologie. Je třeba zvýšit naši aktivitu na mezinárodním poli.

4.        Účast předsedy ČDS na schůzi výboru Slovenské dermatologické společnosti ve Smrdákách dne 10. 12. 2004
Projednány se členy výboru SDS klíčové otázky vzájemné spolupráce. Společná schůze obou výborů se uskuteční dne 9. 6. 2005 v Brně u příležitosti 1. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů.

5.        Tripartitní kongres v r. 2009
V r. 2009 je 120. výročí založení Německé dermatologické společnosti v Praze. Předseda ČDS jednal s prof. Gollnickem (předsedou Německé dermatologické společnosti) o možném tripartitním kongresu českých, slovenských a německých dermatologů v r. 2009 v Praze. Nutnost připojit tuto akci k plánovanému světovému kongresu ISD v květnu 2009 v Praze a včas připravit všechny náležitosti.

6.        Prim. Strejček byl jmenován odborníkem za obor ve Středočeském kraji.

7.      Systém práce Výboru ČDS, zápisy
Zápisy ze schůze Výboru budou v mezidobí připomínkovány (elektronickou cestou) členy Výboru. Definitivní verze bude schválena vždy na následujícím výboru a poté vystavena na webu ČDS. Zamezí se tak předčasné publikaci pracovní (neschválené) verze.

8.        Informace z VR ČLK
Pozitivní přístupu VR ČLK ke statutu stacionáře v dermatologii. Upozorněno na 2 cesty řešení: kombinací současných kódů nebo vytvoření nového kódu. Přitom je možné postupovat podle již stávajícího kódu „ošetřovacího dne ve stacionáři“ – 00041 (str. 58 Sazebníku) při ošetřovací době 8 hod.  Toto řešení zatím vázlo na nedostupnosti přesného znění náplně kódu. Jakmile bude k dispozici, zreviduje se a doplní pro potřeby dermatovenerologie (návrh kalkulace pro stacionář zaměřený fototerapeuticky a flebologicko-lymfologicky). Zodpovídá prim. Benáková, termín – po obdržení náplně kódu.

Podobné řešení navrhoval i právník Dr. Mach v odpovědi na dopis výboru. Odpověď na dopis ohledně stacionářů z MZ ČR ještě nedorazila – bude se urgovat u ředitele dr. Březovského. Zodpovídá prof. Arenberger, termín 31.1.2005.

9.        Lázeňská léčba na Slovensku
V rámci předpisů EU bylo pozastaveno hrazení lázeňské léčby v zahraničí. Dermatologických pacientů se to týká zejména pro léčbu ve Smrdákách.

10.     Dohodovací řízení dne 16. 12. 2004
D
osaženo na jednání změny frekvence vykazování výkonů lokálního ošetření (41 261, 41 263) u hospitalizovaných pacientů a ve stacionářích na 2x denně, u ambulantních 1x/den (pokud bude schváleno, bude platit od nové vyhlášky kódů). Dále snaha o navýšení paušálu ošetřovacího dne v dermatologii. Osloví se primáři lůžkových odd., aby dodali podklady s ohledem na náklady „lůžkodne“ a závažnosti diagnózy hospitalizovaného. Aktualizace kalkulačního listu pro výše uvedené kódy. Zodpovídá Prof. Arenberger, termín 31.1.2005.

11.     Noví členové ČDS
Výbor ČDS projednal přihlášky do ČDS dr. Brabcové, Herczegové a Němcové a jejich členství schválil.

12.     Cestovní grant CEEDVA (Gerda Frenz Fellowship) na 3. jarní sympozium EADV, Sofie 2005
Výbor ČDS schválil MUDr. Janu Kolesárovou (Kožní klinika FN v Hradci Králové), která předložila všechny požadované náležitosti.

13.     Další cestovní granty
Irská asociace dermatologů vypisuje cestovní grant na 14. EADV kongres v Londýně (12. – 15. 10. 2005) ve výši 500 £ včetně prominutí kongresového poplatku. Cestovní grant pro mladé dermatology na výroční generální mítink Skotské dermatologické společnosti, který se koná v Glasgově 3. – 4. 6. 2005. Vítěz obdrží 750 £, možnost ubytování v rodině mladého skotského dermatologa a v následujících 5-6 dnech navštívit jiná dermatologická oddělení. Oba cestovní granty jsou přidělovány soutěžním způsobem. Mladí, právě kvalifikovaní mají přednost (neuděluje se těm, co jsou více jak 15 let po promoci a již v minulosti měli některý z EADV grantů). Nutné doložit (anglicky) profesní životopis a 2 doporučující dopisy (ČDS a přednosta). Přihlášky podávejte na výbor ČDS do 9. února 2005. Přesné znění požadavků bude vystaveno neprodleně na webu ČDS, oddíl aktuality. Zodpovídá Prof. Hercogová, termín 9.2.2005.

14.     Národní komise pro HIV a STI
Doporučeno, aby se dermatologové zapojili do tzv. regionálních programů HIV/AIDS a STD. Především tuto aktivitu musí řídit pověření dermatovenerologové státním dozorem. Je pravděpodobné, že peníze na projekty půjdou příště touto cestou. Je to rozpracování závěrů schůze, která byla v listopadu 2004 s epidemiology. Programy by měly řešit konkrétní specifickou problematiku kraje. Zodpovídá Prof. Resl, termín – průběžně.

15.     Poznámka: V ČR 737 nemocných HIV, z toho 216 cizinců, 22 nových za poslední měsíc – 11 je z východních zemí (nejvíce z Ukrajiny). Cizinci přinášejí zvláštní podtypy HIV s možnou vyšší rezistencí k léčbě. Ve dnech 24. – 25. 11. 2005 bude tradiční  jednání o HIV/AIDS/STI v Poděbradech.

16.     Kongresy a sympozia
- X. Opavské dermatologické dny, 3. – 4. 6. 2005 (přihlášky: nemcova.dasa@volny.cz)
- Světový kongres proti stárnutí, Monte Carlo, 10. – 12. 3. 2005

17.     Školení rezidentů a schůzka učitelů dermatovenerologie
Výbor ČDS a CZADV uspořádá ve dnech 14. – 16. 4. 2005 v Plzni své zasedání a zasedání VŠ pracovníků vyučujících dermatologii. Konference bude pak pokračovat postgraduálním doškolováním rezidentů v dermatovenerologii. Budou rozeslány podrobné instrukce a budou vystaveny na webu ČDS. Zodpovídá Prof. Resl, termín 10.2.2005.

18.     Příští schůze výboru ČDS se koná dne 10. února 2005 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler