Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 12. 9. 2013
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler,
as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:     dr. Polášková

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS ze dne 6. 6. 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Odborné akce na r. 2014
Sestavením kalendáře odborných akcí na r. 2014 byl pověřen doc. Ettler (ettler@fnhk.cz). Přihlášky akcí je nutné zaslat do konce října 2013 doc. Ettlerovi (podrobnosti na www.derm.cz, oddíl „Aktuality“).

2.     Program névové prevence ZP MV ČR – nové pracoviště
Na Výbor ČDS dorazily 2 žádosti o doporučení ke zřízení center névové prevence ZP MV ČR od dr. Maškové (Pardubice) a dr. Kyslíkové (Laser Med Praha 4) – odpoví prof. Arenberger, doc. Ettler: pokud jsou pracoviště diagnosticky a personálně vybavena, Výbor ČDS doporučí.

3.     Stanoviska pro MZd
Vyhl. 267/2012 Sb. o lázeňské léčbě a metodika odškodňování újem na zdraví (vyhl. 440/2001) zaslány k připomínkování na Výbor ČDS. Indikační seznam diagnóz pro dermatologii nebyl redukován, zkrácení doby lázeňské léčby a frekvence 1x/2 roky jsou systémovými opatřeními. K připomínkování zaslán seznam úrazů k odškodění, což se dermatologie příliš netýká.

4.     Dermatoonkologie
Prof. Arenberger informuje o získání úhrady cílené léčby metastazujícího maligního melanomu preparátem Zelboraf od 1.7.2013 a biologika Yervoy od 1.8.2013 ve 3 dermatoonkologických centrech – VFN Praha 2, FNKV Praha 10 a FN Ostrava.

5.     Léková agenda - SÚKL
V průběhu  letních měsíců a dovolených jsme byli obesíláni prakticky každý týden žádostmi o stanovisko ČDS k lékové agendě – hodnotící zprávy SÚKL v rámci revize úhrad. Vzhledem k době dovolených a nekonání schůzí Výboru přes léto jsme v požadované době (do týdne) po emailových konzultacích s dalšími členy Výboru, příp. dalšími odborníky na danou problematiku, odesílali předběžná vyjádření (as. Benáková, prof. Arenberger).
- Lokální kortikoidy a lokální imunomodulátory (TIM) pro alergology – navržena stejná pravidla/preskripční omezení jako pro praktické lékaře. TIM navrhujeme delegovat dermatologem pro alergology, pediatry a PL  (návrh zrušení „E“). K této problematice proběhlo jednání na SÚKLu, zúčastnil se prof. Arenberger. Další bude předběžně během října.
- Vyjádření k interferonům u melanomu jsme zpracovali ve spolupráci s vedoucími dermatoonkologických center.
- Projednány bez připomínek byly: hydroxychlorochin, fondaparin, Framykoin, Rozex, bukový dehet, antivirotika, EMLA, lidokain.
- Lokální léčba akné (zejména fixní kombinace) – po rozsáhlé korespondenci a vyjasnění situace jsme potvrdili naše vyjádření (se zohledněním žádosti SPL): neomezovat v lokální léčbě akné preskripci na
dermatologa, ale ponechat/uvolnit tuto preskripci pro PL pro děti a dospělé.
- Retarpen jako náhrada Pendeponu – ze strany SÚKL (dr. Boráň) přerušeno jednání, protože nebylo doporučeno nepodat žádost o specifický léčebný program pro značnou rizikovost pro žadatele. Výbor ČDS a Venerologická sekce opakovaně písemně žádali ministra zdravotnictví ČR a Hlavního hygienika o řešení výpadku, a to dokonce i v předstihu než se výpadek projevil. Před prázdninami přišla z ministertva písemná analýza, z níž vyplývá, že MZ nemá účinné nástroje k tomu, aby mohla přimět soukromý subjekt dovážet nebo vyrábět nějaký lék. ČDS zase nemůže přijmout zodpovědnost za dodávky a distribuci léku a za další podmínky Specifického léčebného programu. Příslušná pracoviště musí situaci řešit individuálně se svou lokální lékárnou mimořádným dovozem neregistrovaného léku a pokusit se o možnost úhrady od ZP. Úhrada je ale podmíněna prokázáním, že se pro pacienta jedná o jedinou možnou léčbu. „Nový“ Pendepon je k dispozici již na Slovensku, registraci v ČR musí schválit SÚKL (výrobce Biotika, a. s.) – výhled je do konce roku 2013. I tento preparát je možno objednat mimořádným dovozem s režimem podání jako neregistrovaný lék.

6.     Minutová režie, kódy
Na náš dopis o navýšení minutové režie MZ odpovídá, že probíhá kultivace zdravotních výkonů. Žádost ČDS o zvýšení minutové režie je evidována. Dále připravujeme nový kód pro mykologické vyšetření na dermatologii. Na MZ mají vlastní ceníky přístrojové techniky – při přepracování kódů pak hrozí razantní pokles úhrady díky nižší ceně či jinému režimu amortizace.

7.     Biologická léčba
Na podzim 2013 bude zřejmě registrován a zaveden první biosimilar. Tyto preparáty však nemají shodné prostorové uspořádání molekuly a nemohou být podle červnového pražského jednání expertní skupiny vzájemně zaměnitelné. S příchodem biosimilars se sníží cena biologik o 15-20%.

8.     Centra pro genodermatózy
Národní akční plán doporučuje soustředit vzácná dermatologická onemocnění dětí do Center. Výbor ČDS doporučil v březnu 2013 dvě Centra pro genodermatózy: pro Čechy prim. Čapková ve FN Motol, pro Moravu prim. Bučková v Brně. V průběhu dnešního jednání výboru ČDS dorazila faxem žádost Dermatovenerologické kliniky Praha-Bulovka o zřízení Centra pro cca 20 kožních chorob včetně některých forem psoriázy, borreliózy, vitiliga atd. Výbor ČDS žádost projednal a považuje existenci 1 Centra v Praze (Motol) za dostačující (zpracuje prim. Bučková).

9.     Dohodovací řízení pro ambulantní specialisty (dr. Vocilková)
Skončilo nedohodou. Referenční rok je 2011 (ZP navrhují úhradu 98% r. 2011). Připravuje se nové vydání úhradové vyhlášky.

10.  Magistraliter preskripce v dermatologii
Dr. Šípková (Praha 9) vyzývá k podpoře dermatologů ze strany Výboru ČDS směrem k ZP. Odpoví prof. Arenberger: Výbor ČDS již do centrál ZP posílal upozornění o možném navýšení preskripce magistraliter opakovaně. Regulovaným dermatologům se doporučuje podat odvolání, které výbor ČDS, obdobně jako v minulosti, podpoří.

11.  Vykazování kódu 61123
Vyžaduje se dle kalkulačního listu, který připravovala autorská odbornost plastická chirurgie, přítomnost 2 lékařů. Pro předcházení sporům by bylo vhodné nahlédnout do kalkulačních listů příslušných kódů, ev. se poradit s výborem ČDS nebo SAD.

12.  Hromadný komerční mailing nebo inzerce v Čs. Dermatologii
Při žádostech firem o poskytnutí mailových adres dermatologů je navržen hromadný mailing prostřednictvím ČLS či inzerce v Čs. Dermatologii.

13.  Venerologie (prof. Resl)
Prof. Resl doporučuje využít současné doby, kdy poslanci nepracují, k novému sepsání našich výhrad k Zákonu o prostituci  a včas připomínky odeslat.

14.  Lymfodrenáže
V jednání je žádost privátního subjektu, který poskytuje Masarykově onkologickému ústavu v Brně servisním způsobem lymfodrenáže, o povolení sdílení našeho kódu pro lymfodrenáže. Výbor ČDS doporučuje finální rozhodnutí odložit do doby, než se stabilizuje situace v oblasti dermatoonkologik.

15.  Kongres 2019
Výbor ČDS byl informován o schůzce představitele agentury Guarant k možnosti rozšíření žádosti na pořádání světového dermatologického kongresu se stávajícím uchazečem (jiná česká dermatologická společnost) a za podpory italského PCO. Výbor ČDS se s ohledem na existující zkušenosti se spolupořádáním kongresu ISD 2009 v Praze staví zatím k této nabídce zdrženlivě.

16.  Korespondence se SUKLem
Výbor ČDS schválil text dopisu týkajícího se červnové pracovní schůzky nezávislých expertů k problematice biosimilars a s tím související korespondencí.

17.  Noví členové ČDS
Dr. Hátleová (Praha), dr. Foltýnová (Kroměříž), dr. Jurkaninová (Teplice), dr. Nikolov (Ústí nad Labem),
dr. Kreisslová (Chomutov), dr. Vinklerová (Brno).
Žádost o snížení poplatků na mateřské dovolené (dr. Kletečková, dr. Kumpoštová) – je možné snížit poplatek ČLS, ale ne ČDS.

18.  Různé
a)  Substance Endiaron – t. č. již není k dispozici v lékárnách (možné ještě někde lokální zásoby), i když ve výrobě HVLP dosud je.
b)  Čs. Dermatologie – zřídí se kolonka osobní inzerce či volná místa, diskutováno zpoplatnění.
c) Dermatologická histopatologie – uznává se Evropský certifikát. Společnost patologie jinak vyžaduje  atestaci z patologie. Proběhla diskuze o vytvoření vzdělávacího programu a akreditace laboratoře v dermatohistopatologii, který by umožnil udržení této důležité části oboru.

19.  Příští schůze Výboru ČDS: 17. 10. 2013                
 

Zapsal: doc. Ettler