Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 12. 6. 2014
v Štrbském plese

 

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler , as. Frey, doc. Pánková, dr. Vocilková, prof. Štork

Omluveni:     prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Kuklová, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová

Místo:            Hotel Patria, Štrbské Pleso

Čas:                13.00 – 15.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČDS konané 15. 5. 2014 – byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Excimerový laser
Výbor na žádost MZ ČR vypracoval stanovisko k provozu excimerového laseru na Klinice Praha -Krč. Jednalo se o stížnost pacienta ohledně limitace počtu ozáření.
Excimerový laser je výkonným zdrojem monochromatického UV záření 308 nm. Lze jej použít např. k léčbě ložisek lupénky a vitiliga. Ozařovací plocha je však velmi malá a nepokryje generalizovanou lupénku. Roční limit u jednoho pacienta činí 80 záblesků za rok.

2.     Centra vysoce specializované péče v ČR v dermatologii
Centrum pro EB již existuje (do konce r. 2015), proto je vhodné ponechat. Ostatní Centra budou projednána
– např. návrh pro dermatologická centra pro zánětlivé a nezánětlivé dermatózy byl již předán k projednání na MZd.

3.     Zpráva z jednání předsedů Specializačních oborových rad (28. 5. 2014)
Hrozba nedostatku lékařů, popř. odchod mladých lékařů do zahraničí, vedla MZ ČR ke zřízení komise (pod vedením prof. Vymazala) pro tvorbu systému dalšího vzdělávání lékařů. T. č. je platný zákon č. 95/2004 Sb., který zrušil 2 atestace. Dále vyhláška č. 185/2009 Sb. zavedla 17 základních kmenů, 46 základních oborů a 50 atestovaných kurzů – tím se ČR stala anomálií v EU. Komise si dává za úkol zredukovat vysoký počet oborů, umožnit určité prolínání základních kmenů a zakončit je po 2 letech atestací. Má se také rozšířit počet akreditovaných pracovišť a posílit praktickou výuku v 6. roč. pregraduálního studia. Má se také zavést registr zdravotních pracovníků na MZ. Návrh má být vyhotoven do září 2014, do konce r. 2014 projednán ve vládě a v lednu 2015 schválen, aby mohl od r. 2016 platit.

4.     Atestace z dermatovenerologie
Výbor ČDS znovu projednával organizaci atestačních zkoušek a zachování úrovně oboru. Pracovní skupina (prof. Arenberger, prof. Štork, doc. Ettler) pro tvorbu atestačního testu by se mohla sejít ve 3. týdnu v srpnu 2014.

5.     Web ČDS
Doména derm.cz byla napadena viry a musela být na 5 dní odstavena. Po provedených úpravách se zatím problém neobjevil (informuje doc. Ettler).

6.     Kalendář odborných akcí na 2. pol. 2014
Do programu akcí byla zařazena školení IPVZ. Dne 7. 11. 2014 se v Brně koná sympozium Obličejových dermatóz a akné, dochází ke kolizi se seminářem biologické léčby v Praze (a sympoziem Pearls v Madridu).

7.     Vzdělávací program v dermatovenerologii
Prof. Štork provedl revizi: chybí dosud upřesnění kompetencí u jednotlivých výkonů. V souvislosti s přípravou nového zákona o dalším vzdělávání lékařů zřejmě dojde k další revizi.

8.     Iniciativa CEN (certifikace kosmetologických výkonů)
Tato iniciativa chce celoevropsky prosadit akreditační systém na kosmetologické a korektivní metody. Je podporováno plastickými chirurgy, ostatními obory není podporováno. Prof. Arenberger odeslal v souladu
s celoevropskou aktivitou UEMS dopis českému Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je českým reprezentantem CEN, aby tuto iniciativu nepodpořil. Představitel tohoto úřadu se shodně jako většina ostatních obdobných institucí v členských státech EU dle dnešní informace zdržel hlasování. To ale bohužel nestačilo a norma byla evropskými úřady schválena v poměru 14 se zdrželo, 2 proti, 11 pro. Proto Výbor CDS pověřuje prof. Arenbergera pokračovat v krocích proti nabytí účinnosti této normy v České republice, která by v opačném případě vedla k technické a nikoliv medicínské certifikaci korektivní a estetické dermatologie a umožnila by ji provozovat jen v ordinacích plastických chirurgů.

9.     Centra névové prevence
Dr. Prosová žádá o zařazení do Center névové prevence. Výbor ČDS doporučuje se obrátit na příslušné zdravotní pojišťovny.

10.  Centra pro léčbu bexarotenem
FN Ostrava a Plzeň žádají o možnost zřízení „Centra“. Výbor ČDS projednal již v minulosti, kdy doporučil jako Centra všechna pracoviště, která jsou i Centry pro biologickou léčbu v dermatologii.

11.  Sdílení lymfodrenážních kódů
Dr. Melicherčíková (Rehabilitace, Kladno) žádá o kódy 44 251, 44 253. Výbor ČDS pověřuje prim. Pavlasovou a dr. Navrátilovou o vypracování stanoviska.

12.  Noví členové
Dr. Onderková (Olomouc), dr. Kaprálková (Motol-Praha), dr. Púdelková (HK) – schváleno.

13.  LaserMed, Praha
Dr. Konrád požaduje nasmlouvání kódu pro PDT. T. č. již nejsou Centra pro PDT. Výbor ČDS nemá námitek, musí být projednáno s příslušnými zdravotními pojišťovnami.

14.  Léková komise (informuje prim. Benáková)
Předložena stanoviska k Momesalicu, Daivobetu, Xamiolu, Wartecu – Výbor ČDS bere na vědomí.

15.  Příští schůze Výboru ČDS: 11. 9. 2014 v Kuníně

Zapsal: doc. Ettler