Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 12. 5. 2005 v Praze

 

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Bučková, doc. Ettler, dr. Frey, prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Semrádová, prim. Strejček, prof. Štork, prof. Vosmík

Omluveni:      prim. Benáková, prim. Duchková, dr. Vocilková

P R O G R A M

A) Kontrola zápisu ze schůze Výboru dne 7. 4. 2005.

1.     Členství v EADV a ISD
Otázku členství zaurguje prof. Arenberger, přihlášky do ISD zašle členům Výboru prof. Hercogová.

2.     Tisková konference k Euromelanoma Day dne 12. 4. 2005
Zúčastnila se prof. Hercogová a prof. Arenberger.

3.     Návrh zásad o zpoplatňování akcí se záštitou ČDS
Projednání návrhu opět odloženo.

4.     Sdílené kódy
Dr. Klimovičová (ČLK) přislíbila podpořit návrh na sdílení kódů jiných odborností a předloží jej k projednání na II. pracovní skupinu.

 

B)   Nově projednáno:

 

1.        Smlouva s firmou Unilever
Všechny připomínky Výboru ČDS ke smlouvě mezi ČLS a fy Unilever týkající se podpory přípravku DOVE byly zapracovány a smlouva je připravena k podpisu.

2.        Školení rezidentů v Římě – Euroderm (2. – 6. 11. 2005)
Cestu si hradí účastníci, pobyt fy Galderma. Bude možné vybrat jednoho z uchazečů za ČR, přihlášky nutné odeslat do konce května 2005 k rukám předsedy prof. Arenbergera.

3.        Rezidenti v dermatologii – údaj pro ÚEMS
Rezidenti jsou lékaři zařazení do oboru zatím bez atestace. V ČR se jejich počet odhaduje na 80.

4.        Kongres ČDS+SDS
Zatím přihlášeno 403 účastníků. Odmítnuty 3 přednášky. V nejbližších dnech bude rozesílán podrobný program kongresu. Prof. Semrádová seznamuje s podrobnostmi: budou rozeslány dopisy zahraničním hostům, akce je registrována u ČLK, předložen návrh registrační vizitky účastníka. Byla podána průběžná informace o stavu finančního rozpočtu kongresu.
Schůze Redakční rady a obou výborů (ČDS, SDS) v restauraci Moravská chalupa, hlavní jednání kongresu pak v hotelu Voroněž.

5.        Léková komise (prof. Hercogová)
Ve vyhlášce doplněno o vyhodnocení léčby přípravkem obsahující efalizumab, doplněn i komentář u etanerceptu, opravena cena u antivirotik. Vyhlášku musí ještě podepsat ministryně zdravotnictví.

6.        Hospodaření ČDS v r. 2004 (prof. Arenberger)
Časopis Čs. Dermatologie vykázal pozitivní hospodářský výsledek 133 413,02 Kč (!) za r. 2004. Stav fondu u ČLS JEP činil k 1. 1. 2005 celkem 1 154 573,18 Kč (přírůstek za r. 2004 představoval 135 761,02 Kč).

7.        Členské poplatky ČDS
Členský poplatek během mateřské dovolené nebude promíjen.

8.        Noví členové ČDS (9)
Dr. Drozenová, dr. Dvořáková, dr. Jarešová, dr. Klímová, dr. Kostková, dr. Lépešová, dr. Šafářová,
dr. Šimlová, dr. Štulíková přijaty za členky ČDS.

9.        International League of Dermatological Societies (ILDS)
Prof. Marks informuje o obdržení přihlášky ČDS do ILDS.

10.     Embrel inj. pro psoriázu
Fy Wyeth informuje, že tento přípravek může být použit u těžké ložiskové a artropatické psoriázy po schválení revizním lékařem.

11.     Seznam lékařů oprávněných k posuzování profesionálních dermatóz
Předkládá doc. Dastychová. Bude vystaven na webu ČDS v sekci alergologické.

12.     Kategorizace „e“
Zdravotní sestra jako nositelka výkonu (kategorie „e“) dle zákona č. 48/1997 Sb. není uvedena, přestože vyhláška MZd 134/1998 Sb. tuto kategorii přiznává. Prim. Duchková doporučuje projednat a odvolat se na MZd.

13.     Konference SAD (22. – 23. 4. 2005)
SAD zaslal písemnou informaci o usnesení sjezdu SAD (viz www.sadcr.cz) a dopis ministryni zdravotnictví s žádostí o přeřazení oboru do skupiny s vyšší minutovou režijní sazbou (z 2,30 na 2,60).

14.     Preventivní program MZd ČR
Dr. Březovský žádá o kontakty na odborníky ČR z oblasti prevence kožních chorob (pro Společnost pro zdravotnictví a sociální služby se sídlem v Hamburku).

15.     Vyhláška č. 443/2004 (o zkoušení chemických látek)
Návrh předán k posouzení dr. Dastychové.

16.     Doplňky stravy a obohacování potravin
Prof. Resl doplňuje návrh MZf o některé potraviny s fotosenzibilizujícím účinkem.

17.     Postgraduální vzdělávání
VR MZd se dne 6. 6. 2005 bude zabývat postgraduálním vzděláváním. Návrhy sumarizoval prof. Vorlíček – zda cestou ČLK nebo jinou formou. Připomínky zasílejte prof. Reslovi, který zkompletuje za obor. Na webu MZd ČR jsou přihlášky uchazečů o statut „akreditovaného pracoviště“.
Nový logbook požadovaných výkonů k atestaci bude vystaven na webu ČDS. Informace se jmény nově atestovaných bude zveřejněna v Čs. Dermatologii.

18.     Termíny schůzí Výboru ČDS do konce r. 2005
9. 6. 2005 (12-15 h.), 15. 9. 2005 (9.30 h.), 20. 10. 2005, 24. 11. 2005

19.     Vyřazování „mrtvých duší“ z venerologického registru
Prof. Resl žádá o vytvoření přípisu na VZP o poskytování informací o zemřelých, aby je konkrétní pracoviště mohlo vyřadit z evidence.

20.     Vzdělávací programy + logbook v dermatologii (prof. Vosmík)
Předložen logbook s počty výkonů jako požadavek k atestaci z dermatovenerologie podle nového zákona. Návrh bude projednán na konferenci pedagogů v dermatovenerologii dne 8. 4. 2005.

21.     Různé
a)
Prof. Semrádová informuje o vedením FN chystaném záboru některých prostor Kožní kliniky u Sv. Anny v Brně. Žádá Výbor ČDS o podporu při jednání s ředitelstvím FN, členové výboru souhlasí.

b) Doc. Ettler informuje o aktivitách asociace „Slunce, solária, fotomedicína“ se sídlem v Jihalvě, které rozeslalo letáky, publikovalo v Novinách Chrudimska a v inzertním časopise Jihlavska Servis zmatená prohlášení o ochraně před rakovinou (prostřednictvím v kůži konvertovaného vitamínu D) pomocí UV ozařovaní. V posledním inzerátu ASSF přímo napadá dermatology a lékaře, že svými „nekvalifikovanými a nepodloženými“ varováními nesplňují lékařskou povinnost. Doc. Ettler publikoval odpověď v Novinách Chrudimska. Výbor ČDS navrhuje prozkoumat možnosti obrany před uvedenými invektivy oslovením právníka ČLK a ČLS JEP, popř. kontaktovat i MZd ČR.

c) Solární zpravodajství na ČT1 – Výbor ČDS podporuje žádost Českého hydrometeorologického ústavu o soustavné zařazování solárního zpravodajství do relace „Předpověď počasí“ na ČT1.

d) Soutěž o „Cenu prof. Trapla“ – termín zaslání prací skončil 30. 4. 2005; letos byl zaslán dostatek prací. Bude jmenována komise k posouzení prací.

e) Web ČDS – doc. Ettler vyzývá k zaslání připomínek k neaktuálním či nepravdivým údajům na webu.

f) Britská společnost pediatrické dermatologie – cestovní grant (500£) na mítink v Newcastle 11. – 12. 11. 2005 pro mladé dermatology. Ze 3 uchazečů Výborem ČDS doporučena dr. Obluková z Brna.

g) CzADV – po urgencích přišel doplatek z EADV (37 000 €) za pořádání kongresu v Praze 2002. Diskutována platba zálohy na kongres ISD 2009 ve výši 35 000€ - nutno odeslat tento rok.

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler