Zápis č. 4

ze zasedání výboru České dermatovenerologické společnosti dne 12.4.2001

Přítomni: Resl, Ettler, Bučková, Duchková, Jirásková, Kutěj, Arenberger, Vosmík, Frey, Hercogová
Omluveni: Strejček, Pock, Macháčková

 1. Prim. Duchková zpracovala podle nových vzorů návrh dispenzární péče v dermatovenerologii, který byl zaslán na Mzd. Bude také zapracován do koncepce oboru a bude na www.
 2. Prim.Duchková jménem výboru (odesláno 10.4. Mzd- dr Vrchotová) zpracovala dokument: “Zdravotní péče poskytovaná ve stacionářích jako jednodenní péče pro obor dermatovenerologie” . Viz minulý zápis- bylo negováno dr Pečenkou, že se netýká našeho oboru, ale Mzd přesto dokument připravuje i pro nechirurgické obory (bude na www).
 3. Mzd připravuje “Zákon o státní správě a samosprávě”. Ten bude umístěn na www. Prof.Resl učinil dotaz (+naše dotazy a výhrady) přes parlament ČR (Ing.Zdeněk Škromach). Odpověděl pan ministr zdravotnictví. Zákon se týká výběrových řízení, uzavírání smluv, veřejného zdravotního pojištění a souvisejících zákonů. Předpokládá se zrušení části osmé zákona 48/1997 Sb.
 4. Diskuse nad podnětem kožní kliniky Brno-FN- sv.Anna o dodatkové dovolené pracovníků dermatovenerologických pracovišť – na podkladě Zákoníku práce. Panují značné rozdíly v ČR. Zatím nejednota, které instituce oslovit, bude předmětem opakovaně našich porad.
 5. Prim. Němcová informuje dopisem o možnosti lázeňské léčby našich občanů na Slovensku (Smrdáky) díky uzavření mezivládní dohody mezi ČR a SROV. Paní MUDr. Němcová upozorňuje na chybné adresy v Almanachu: tel.0653/218866 kl.47,48, fax 0653/624115, 6950/41059, kl.142,183, e-mail: nemcovadasa@volny.cz (připomínáme odborné setkání v Opavě)
 6. ČLS JEP zaslala zápis o převzetí notebooku (dar fy.Novartis), který je u místopředsedy Prim. Strejčka. Ten vyřídí potřebnou dokumentaci a ČLS JEP.
 7. As. Ettler informuje výbor o zřízení webových stránek naší společnosti. Adresa je: www.lfhk.cuni.cz/dermat
  Informace je možné zasílat as. Ettlerovi na e-mailovou adresu: ettlekar@fnhk.cz
 8. Do hodnotitelské komise Nadačního fondu Dr. Paula Janssena byly schváleni kolegové Strejček, Jirásková, Ettler, Arenberger. Výbor děkuje členům současným, jimž skončilo funkční období. Nadační fond bude informovat Doc. Hercogová.
 9. Prof. Resl informuje o dopisu vedoucí ekonomického oddělení ČLS JEP, v němž se odvolává JEP na zápis z výboru publikovaný v čísle 2/2001 Čs. Derm. a žádá o uzavření smlouvy na pořádání EADV kongresu v roce 2002. Doc. Hercogová se dopisem obrátí na ekon. oddělení, jak máme odborné akce pořádat. EADV kongres je organizován touto evropskou organizací, jež sama uzavřela smlouvu s agenturou Guarant.
 10. Na stipendia byli nominováni tito kolegové: a) Dr. Salavec (Hradec Králové) na Irské stipendium, b) dr. Hanišová (České Budějovice) na Skotské stipendium a dr. Brzoňová (Praha) na stipendium CEEDVA. Tito nominovaní budou dále posuzováni (spolu s dalšími kandidáty z bývalých zemí východního bloku) výkonným výborem EADV, který oznámí konečné vítěze.
 11. Schůze funkcionářů odborných společností 27.4. ve 13:00 hodin v Lékařském domě se za ČDS zúčastní Doc. Hercogová a Dr. Kutěj (ten dostal (19.4) písemné pověření od předsedy prof. Resla).
 12. Prof. Vosmík po poradě s dalšími konzultanty MZČR zpracoval “Kvalifikovaný odhad vývoje oboru” na dalších 5-10 let, v němž navrhnul cca 750 mil. Kč pro potřeby našich oddělení a klinik.
 13. Zdravotnické noviny nabízejí možnost zřízení webových stránek. Odpoví Doc. Hercogová, že již nemáme zájem.
 14. Praha Publishing žádá výbor o souhlas s rozesíláním odborných časopisů. Doc. Hercogová se dotáže dopisem, jak je tento návrh míněn.
 15. Prim. Duchková přinesla návod, jak má lékař správně postupovat, pokud má být zproštěn mlčenlivosti. Tento návod bude dán na webové stránky.
 16. Znovu diskutován návrh Prim. Dastychové o jednotném postupu při péči o nemocné s kožními chorobami z povolání. Tento návrh bude dán k diskusi na webové stránky. Pokud komise alergologická a pro profesionální dermatózy pokročí v jednání např. se společností posudkového lékařství, výbor prosí o zaslání informace k rukám Prof. Vosmíka a doc. Hercogové (aby byly tyto změny zapracovány do koncepce oboru).
 17. Doc. Hercogová informuje, že odeslala na Mzd. Nově upravenou koncepci našeho oboru, a to včetně atestačních náplní ze dermatovenerologie, korektivní a dětské dermatologie. Tento materiál bude dán na webové stránky k diskusi. Bude též předmětem jednání na Mzd.
 18. Doc. Hercogová vznáší připomínku k formě prezentace záštity naší společnosti nad odbornými akcemi. Před dáním do tisku jakéhokoliv programu odborné akce, která byla schválena výborem a zapsána do seznamu akcí, musí pořadatel kontaktovat výbor společnosti a zkonzultovat formální úpravu. V opačném případě neudělí naše společnost záštitu a oznámí to ČLK.
 19. Kritika: stále se setkáváme se zneužíváním našeho seznamu adres našich členů. Seznam má, mimo jiné, velký ekonomický význam (prim.Strejček – kritika na schůzi JEP).
 20. Výbor se zabýval 5 chronickými neplatiči. 3 doporučil oslovit dopisem, 2 vyškrtnout z členstva ČDS.
 21. Prof. Resl upozorňuje vybrané kolegy, kteří zpracovávají Doporučené postupy pro praktiky, aby neprodleně vyplnili formulář a do poloviny června postup zpracovali. Další korespondenci směřovat na prof.Nováka J.E.P., který má vše na starosti.
 22. Melanoma Day- Doc. Hercogová oslovila všechny přednosty krajských nemocnic a klinik, osobně informovala kolegy na akci Novartis a Prim. Machovcová na akci Belupo. Do dnešního dne se přihlásilo 141 lékařů, jejich seznam a ordinačními hodinami bude na webových stránkách 2. LF UK: adresa www.lf2.cuni.cz, dále na webových stránkách naší společnosti a na sekretariátu kožní kliniky v Motole (tel. 02/2443 8700-3 neb 02/2443 6215. Tisková konference proběhne dnes od 13 hodin ve Francouzském institutu ve Štěpánské zůčastní se Výbor ČDS, účast asi 100 novinářů, diskuse.
 23. Léky - léčba: Prof. Resl odeslal připomínky k práci “Kategorizační komise” z výbor ČDS 20.3.2001
  Doc. Hercogová připravila návrh řešení ošetřování lasery pro VZP
 24. Venerologie: a) Prof. Resl: Zpracován “Doporučený postup sérologického vyšetřování syfilis” (bude na www) a odeslán na odbor epidemiologie Mzd. Vyjde rovněž v Čs.Derm. b) Rovněž odeslán článek “Kongenitální syfilis” – což byl úkol ministra a hlavního hygienika. c) učiněn dotaz k ministrovi a hlavnímu hygienikovi (MUDr M.Vít) na vyhlášku MZ č.490/2000 Sb. “O rozsahu znalostí a dalších podmínek k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví: bylo sděleno, že se našeho oboru netýká.
 25. Tištěná podoba: “First Announcement” 7th Prague Dermatological Meeting”, September 14.-15.2001.
  Stratum Corneum III. Basel, September, 12-14.2001
  Cutaneous Laser Surgery, August 10-12,2001, Vail Valley, Colorado
  Congress, 31st Annual Meeting ESDR, Stockholm 2001
  Cutaneous Gene Therapy, September 18-20, 2001, Uppsala
  5th European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, May 25-27,2001, (In:June 23-24 Liposuction), Düsseldorf, Germany
 26. Smutná zpráva: Dne 7.4.2001 nás opustil pan Doc.MUDR. Jiří Trnka,CSc ve věku 79 let. Čest jeho památce!

Poznámka: Výbor v květnu bude svolán v závislosti řešení naléhavých úkolů (jinak nebude)