Zápis ze schůze výboru ČDS dne 12. 2. 2015
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim Duchková, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková,
prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni:     prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Ettler, dr. Polášková, prim. Selerová
Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha
Čas:               9.30 – 11.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 18. 12. 2014 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Sekce pro akné a obličejové dermatózy
Žádost Pracovní skupiny pro akné a obličejové dermatózy o transformaci na Sekci pro akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Schváleno.

2.     SÚKL biologika
Prof. Arenberger v mezidobí obdržel dotaz prim. Horažďovského a prim. Filipovské ohledně znění indikačních kriterií pro biologickou léčbu psoriázy. Zdravotní pojišťovny nadále operují se starou formulací, ale ani ta nezakládá důvod pro desinterpretaci podmínek pro „switch“. V nové hodnotící zprávě SÚKLu, která již přes půl roku probíhá schvalovacím řízením (jsou zde zahrnuta všechna protizánětlivá biologika z oborů dermatovenerologie, revmatologie, gastroenterologie) je formulace pro dermatovenerologii včetně „switche“ jednoznačná. A i SÚKL se staví dikcí této zprávy proti desinterpretaci původní formulace indikačních kriterií. Centrům, která budou mít tento problém, doporučujeme pojišťovny odkázat na tento oficiální dokument, v příp. zájmu jej danému centru zašleme.

3.     Kód člena ČDS
Prof. Štork informuje členy ČDS, že na štítku s adresou při zasílání časopisu Čs. Dermatologie svým abonentům je uveden kód každého člena, který mu umožňuje online napojení do databáze s přístupem
k plnému elektronickému znění všech článků.

4.     Edukační projekt – letáčky pro pacienty
Prim. Benáková informuje o zahájení edukačního projektu – v rámci vzdělávacích aktivit časopisu Čs. Dermatologie jsme se rozhodli zahájit již dříve plánované vytvoření a postupné vydávání edukačních letáčků pro pacienty. Smyslem je především prospěšnost a výtěžnost pro pacienty a i lékaře, a to při dodržení náležité odborné úrovně a nezávislosti obsahu na komerčních zdrojích. Texty budou mít jednotnou strukturu a formu, budou podrobeny recenznímu řízení. Odbornou garanci bude kromě autorů a recenzentů mít též výbor ČDS ČLS JEP. Jedná se o pracný a zodpovědný úkol, a proto je třeba napřed zjistit, která témata jsou v praxi nejvíce potřebná. Dále, které dobré materiály jsou již k dispozici a mohly by posloužit jako kvalitní zdroj pro aktualizovanou verzi. S prof. Štorkem jsme provedli základní předvýběr vhodných tematických okruhů, dalším krokem bude obeslání primářů a členů SADu tímto seznamem diagnóz ke zmapování potřeb v terénu.

5.     Zkušební testy k české kvalifikační zkoušce a k evropské atestaci z dermatovenerologie
Prof. Arenberger informuje o tom, že byl osloven Ministerstvem zdravotnictví o sdělení průměrných ročních počtů českých atestantů pro možnost využít evropský grant MZČR (termín poskytnutí údajů byl do 16.12.2014) na zakoupení licence pro používání validovaných evropských atestačních otázek UEMS v ČR a jejich přeložení do češtiny. Čeští atestanti tak mají možnost získat evropský diplom o kvalifikační zkoušce bez poplatku 500 Eur a bez nutnosti cesty do Frankfurtu, který mohou registrovat v Professional Card lékaře v souladu s evropskou Professional Qualification Directive schválenou v roce 2012. Zároveň by bylo možné využít tento test i jako písemnou část české atestace. V současnosti totiž v ČR neexistují jednotné validované otázky k atestaci z dermatovenerologie, každé pracoviště si vytváří své, což není optimální stav. Vlastní organizací evropských i českých testů byl ministerstvem pověřen IPVZ. Žádost o grant na pokrytí nákladů v následujících 5 letech ministerstvo již podalo.

6.     Dopis Dr. Kaštánkové – úsporná opatření Hl. hygienika Hl. m. Prahy
Prof. Resl informuje o dopisu Dr. Kaštánkové z venerologie – úsporná opatření Hl. hygienika Hl. m. Prahy vyústila v ukončení spolupráce s externími konsultanty – dermatovenerology. Týká se to 7 kolegů, zůstává jen Dr. Kaštánková. Hlášení PN se musí tedy posílat přímo na epidemiologické odd. HS Hl. m. Prahy. Výbor si vyžádá od Hl. hygienika oficiální písemné vyjádření.

7.     Nová online hlášení ÚZIS
Dr. Vocilková, prim. Duchková zahájily diskusi o nových online hlášeních ÚZIS, zatím snad jen zkušební provoz. Vedoucí ÚZISu doc. Dušek přijal pozvání na náš kongres, tam bude příležitost probrat sporné body
a návrhy na zlepšení.

8.     Excimerový laser v Plzni
Prof. Resl informoval, že byl za výbor ČDS přítomen na výběrovém řízení k provozování excimerového laseru v Plzni. Žádost výběrovým řízením prošla kladně.

9.     Výběrová řízení
V této spojitosti prof. Arenberger upozorňuje, že jen středočeský a západočeský kraj se obrací při výběrových řízeních na výbor ČDS s žádostí o delegování oficiálního zástupce za ČDS. Ostatní kraje si zvou „svého“ spolupracujícího dermatologa bez informace výboru ČDS. Výbor seznamem těchto konsultantů nedisponuje, není mu ani známo, na základě jakých kritérií tito dermatologové reprezentují ČDS při výběrových řízeních. Výbor ale pak musí řešit spory, když se úřady na něj jako na oficiálního zástupce ČDS obrací v situaci, když tito dermatologové například žádost zamítnou atp. Proto prof. Arenberger doporučuje kolegům, kteří se hlásí do výběrového řízení, aby tento fakt dali výboru ČDS včas na vědomí a mohlo se zjistit, zda je oficiální zástupce výboru ČDS na řízení pozván či výborem na výběrové řízení delegován.

10.  Příprava 11. čes.-slov. kongresu 21. – 23. 5. 2015
Prof. Arenberger informuje o průběhu příprav na kongres ČDS. Schválena spolupráce s Jasta a AVmédia. Je snaha o využití možnosti k dalším workshopům ve čtvrtek. Probráno rozvržení jednotlivých tematických bloků, jejich koordinátorů, časové možnosti. Nově bude letos zařazen blok profesionálních dermatóz, koordinátor prim. Dastychová, která žádá o větší prostor než je standardních 90 minut. Navrhujeme navázat na blok ekzémů a dermatitid (prim. Benáková), kde budou i přednášky psychosomatické sekce. Pak bude tedy blok profesionálních dermatóz a následovat bude blok fototerapeutické sekce (doc. Ettler), který může poskytnout část času pro pokračování přednášek z bloku profesionálních dermatóz. Koordinátoři obou bloků si vzájemně dohodnou definitivní rozvržení tak, aby nepřekročili 180 minut. Prof. Arenberger obešle členy výboru a koordinátory bloků předběžným programem a rozvržením.

11.  Kombinovaná léčba biologiky u maligního melanomu
Prof. Arenberger informuje o dopisu pro SÚKL ohledně kombinované léčby biologiky u maligního melanomu. Původní specifický léčebný program běží sice do poloviny roku 2015, ale nelze do něj již zařazovat. Proto je třeba o této skutečnosti informovat SÚKL, aby bylo možné povolit jiný Specifický léčebný program s obdobnými molekulami. Zajistí Arenberger.

12.  Noví členové ČDS
Dr. Asimiadou, Dr. Bílková, Dr. Fibicher, Dr. Ihrisky, Dr. Míčaníková, Dr. Müllerová, Dr. Pavlas,
Dr. Schreiberová, Dr. Šebková.

13.  Různé
a) Naše OS byla požádána o návrh seznamu center pro léčbu hemangiomů. Navrhujeme stávající pracoviště,  kde jsou centra pro biologickou léčbu psoriázy plus dvě další centra  – FNM Praha (prim. Čapková) a FN  Brno (prim. Bučková). Schváleno.
b) Podobně vznikl požadavek na návrh seznamu center pro biologickou léčbu chronické urtikarie. Navržena pracoviště, kde jsou centra pro biologickou léčbu psoriázy. Schváleno.
c) Prof. Resl, prim. Frey a prof. Arenberger informují o případu lékařky, s II. atestací z dermatovenerologie,  která rutinně a kvalitně provádí blefaroplastiky. Tato kolegyně se na výbor nepřímo obrací s problémem,  kdy je po formální stránce (nejedná se o stížnost pacienta) zpochybňována její kompetence k provádění       těchto výkonů. Prof. Štork jako vedoucí katedry dermatovenerologie uvádí, že specializační náplň oboru  dermatovenerologie zahrnuje i estetickou dermatochirurgii. A tedy, že pro odbornou způsobilost provádět         tyto výkony není formálně nezbytné mít atestaci z korektivní dermatologie. Výbor se s tímto stanoviskem   ztotožňuje. Prof. Resl s prof. Arenbergerem tedy toto stanovisko tazatelce odešlou.
d) Prim. Duchková a Benáková informují o televizním vysílání 8. 2. 2015 večer na TV Nova, kdy majitel   firmy prodávající a provozující excimerové lasery pro fototerapii kožních chorob se prezentoval jako dermatolog, ač jím není, prezentoval pacienty a doporučoval tuto léčbu. Výbor s takovými aktivitami   nesouhlasí a distancuje se od nich. Následně jsme jej kontaktovali a označení „dermatolog“ uvedla chybně  TV Nova bez jeho svolení.

14.  Příští schůze výboru ČDS: 19. 3. 2015
           

Zapsala: prim. Benáková