Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 12. 1. 2006 v Praze

 

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, dr. Frey,
prof. Resl, prof. Semrádová, prim. Strejček, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:      prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Vosmík
 

P R O G R A M

1.     Kontrola zápisu ze schůze výboru dne 1. 12. 2005
a)
Doplněn jmenný seznam zástupců ČDS do organizačního a programového výboru II. kongresu ČDS-SDS 2006.
b) Dosud nebyl dodán seznam odborných akcí na r. 2006 v elektronické podobě pro publikaci na webu ČDS (doc. Ettler zaurguje prof. Hercogovou).
c) Výbor ČDS projednal, že o záštitu ČDS nad odbornou akcí musí pořadatel s dostatečným předstihem požádat Výbor. Ve sporných případech bude rozhodnuto hlasováním.

2.     Dohodovací řízení
Řízením prošla frekvence aplikace zevní léčby ( < i > 25%) 2x/den pro specializovaná pracoviště, další dohodovací řízení bude 18. 1. 2006 (účastní se dr. Vocilková). Kód PDT dle připomínek upravil doc. Ettler a bude odeslán zpět na VZP. Balneoterapie – TOMESA zpracuje prof. Arenberger, Aqua-Sun prim. Benáková.
Sentinelová uzlina: chirugický kód (návrh) počítá s celkovou anestezií a drahým přístrojem, radiologický kód zase s účastí rtg laboranta. Prof. Arenberger vstoupil v jednání s příslušnými obory. Proběhne osobní jednání. Termín na začátku února již byl stanoven. Kód digitální dermatoskopie podle připomínek dohodovacího řízení upravil prof. Resl a bude odeslán zpět na VZP.

3.     Akreditační komise
Dne 20. 1. 2006 v 10 hodin se na MZ ČR koná schůzka předsedů akreditačních komisí. Kvůli zahraniční pracovní cestě prof. Arenbergera a prof. Hercogové se jí zúčastní za obor dermatovenerologie prof. Resl. Předsedové ostatních dvou dermatologických oborů (dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie) se zasedání také účastní. Bylo konstatováno, že tč. jsou vyzývána pracoviště fakultních nemocnic, aby co nejdříve podala své žádosti o udělení akreditací svých pracovišť včetně dermatovenerologie.

4.     Seminář ČLS JEP s tématikou dermatovenerologie na Pragomedice 5. 4. 2006
Program byl ČDS stanoven a oznámen na ČLS JEP. Výbor ČDS konstatuje, že nemá vyčleněné vlastní nebo sponzorské finanční prostředky na podporu této akce. Výbor ČDS pouze garantuje odbornou úroveň semináře.

5.     Kategorizace léků
Kategorizační komise má t. č. 14 členů, za předsedu navržen doc. Němeček z VZP. Může povolat expertní skupiny. MZ ČR bude zasahovat jen ve výjimečných případech. Číselník bude vydáván pouze v elektronické podobě (další novela bude k 1. 3. 2006).
Návrhy do nového Sazebníku možno podávat do 25. 2. 2006. Požadavek podání nových návrhů na celé spektrum dermatologických léků vzešel z Komise (za dermatologii bude koordinovat prim. Benáková). Bude vyžadováno i stanovisko SÚKLu. Stanovisko odborné společnosti musí projít Výborem ČDS (podepisuje předseda). P, Z, X budou formálně zachována, centrální nákup léčiv zrušen. O alokaci finančních prostředků pro kliniky a oddělení rozhoduje ředitel nemocnice. Prim. Strejček upozorňuje na možnost požádat o navýšení finančních limitů ZP při podstatné změně léčby v souvislosti s nově zaváděnou léčbou (např. biologická léčba). Limit financí na léčby pro zdravotnický subjekt bude obsahovat také léky a prostředky schvalované dosud revizním lékařem.
Připomínky shromažďovat u prim. Benákové nebo prof. Hercogové.

6.     Centra pro biologickou léčbu psoriázy
Stále existují „vybraná pracoviště“, kterých je v ČR 11 (Výbor ČDS se shoduje na tom, že jejich počet je vhodné do budoucna rozšířit a nepřevýšit počet 20, v současné době rozšíření není na programu dne). Dne 24. 1. 2006 se koná seminář v Praze, kde budou m.j. projednány Guideliness pro biologickou léčbu psoriázy.

7.     Konzultační centrum dr. Arťuchové v Olomouci
Výbor obdržel rozbor právníka ČLK dr. Macha. Výbor ČDS rozhodl předat kauzu k dořešení na OS ČLK v Olomouci.

8.     Sdílené kódy
Předseda odeslal dopis ministru Rathovi. V problematice zatím nedošlo k žádnému posunu (kromě viz bod 9).

9.     Síť zdravotnických zařízení
Na zasedání na MZ ČR dne 13. 12. 2006 předložen do rukou ČDS materiál o síti zařízení v oboru (zúčastnil se prof. Arenberger a prof. Resl). Konstatováno, že materiál částečně neodpovídal skutečnosti. Proto do Ref. výběru 4/2005 vložen dotazník k aktualizaci údajů o zdravotnických zařízeních v oboru (nutno zpracovat pro ministerstvo do konce ledna 2006 – prof. Arenberger, prof. Resl). Prof. Arenberger také znovu otevřel na MZ problematiku sdílených kódů. Přítomnými zástupci VZP doporučeno sepsat nutné vybavení ordinace a soubor používaných kódů (včetně sdílených), které by pak pojišťovny při uzavírání nových smluv respektovaly. Na Výboru diskutováno rozčlenění do kategorie základní (pro standardní pracoviště) a specializované. Nakonec došlo ke shodě, že bude předložen kompletní a jednotný seznam kódů, které vyplývají z koncepce oboru. Rozsah seznamu kódů pro konkrétní smluvní zařízení pak záleží na personálním, přístrojovém a prostorovém vybavení zdravotnického zařízení.

10.  Kongresy
Plán dalších akcí Alpsko-Adriaticko-Dunajské STD skupiny:
2006 – Bukurešť, 2007 – Terst, 2008 – Chorvatsko, 2009 – Slovinsko
Telemedicína, 30. – 31. 3. 2006, Voroněž Brno
4. kurs plastické a estetické chirurgie, 17. – 20. 5. 2006, Praha

11.  Bucky léčba
K 1. 1. 2006 byl zrušen kód 43115 (Radiologická společnost) pro rtg terapii 10-100 kV. Nově lze vykazovat kód 43111 (10-300 kV), který má nižší bodové ohodnocení.

12.  Přijati noví členové ČDS:
dr. Černá, dr. Gkalpakiotis, dr. Hegyi, dr. Lippert, dr. Petrů, dr. Tancurinová, dr. Wantulok, dr. Zatloukalová
členství zrušeno:
dr. Dalecká, dr. Kubíčková, dr. Mazehová

13.  Databáze členů ČDS na ČLS JEP
Konstatováno, že seznam neplatičů, vedený ČLS, nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Vhodné znovu prověřit seznam vyřazených členů pro dvouleté neplacení členských poplatků (vyřídí dr. Vocilková). Neplatiče obeslat s výzvou o zaplacení dlužné částky a pokud do určeného data nesplní, pak zrušit jejich členství.

14.  Platby za členství v ILDS a UEMS proběhly
Prof. Arenberger vyjednal nižší poplatek na ILDS (zaplaceno 1600 US$ místo téměř 5000 US$) z důvodů pozdějšího přijetí ČR do ILDS. Poplatek UEMS po urgenci ČLS zaplacen.

15.  Členské poplatky EADV
Diskutován způsob úhrady členských poplatků EADV na r. 2006.

16.  Regulace ordinace dr. Nováka
Dr. Novák (Praha) regulován za II. pol. 2004 za vysoký počet předepsaných systémových antimykotik. Obrátil se na Výbor ČDS se žádostí o vyvolání smírčího řízení. Odborné stanovisko zpracovala Dr. Kulíková. Odpověď za výbor vypracuje dr. Vocilková (již teď ale doporučuje vyžádat si z VZP podrobný přehled vlastní preskripce).

17.  UEMS
Dohoda o pravidelném dobrovolném testování znalostí v dermatohistopatologii v rámci Evropy. Zatím proběhla dvě kola ve Frankfurtu n/M.

18.  Žádost dr. Poláčkové
Dr. Poláčková (Praha) žádá o podporu Výboru ČDS týkající se možnosti ordinovat doma. Výbor ČDS
jí doporučuje obrátit se na kompetentní orgány, které posuzují hygienické normy a vybavení ordinace. V případě, že prostory budou vyhovovat platným předpisům, Výbor nemá námitek.

19.  Purkyňova cena ČLS JEP
ČLS JEP se obrací s podnětem o návrh na udělení Purkyňovy ceny osobnosti z našeho oboru. Za kandidáty navrženi prof. Záhejský a prof. Vlašín. Zpracováním a zdůvodněním žádosti pověřena prof. Semrádová.

20.  Specializační způsobilost v oboru
Uznání specializační způsobilosti podle platného zákona („nová atestace“) dle Tempusu č. 12/2005 str. 20 (vyjádření dr. Macha) bude úředním úkonem přiznáno kolegům, kteří o to požádají MZ (co nejdříve) a kteří pracují alespoň 5 let z posledních 6 let v oboru, mají I. atestaci a licenci od ČLK.

21.  Fotodynamická léčba
Výbor ČDS obdržel sporně zdůvodněné stanovisko VZP (doc. Němeček, odbor lékové politiky) o neúhradě fotosenzibilizátoru Metvix creme. Výbor ČDS pověřil prof. Resla o prezentaci problému na VR MZ ČR
a doc. Ettlera k odpovědi doc. Němečkovi a žádosti o právní pomoc ČLK.

22.  Schůzka s Revmatologickou a Onkologickou společností
Dne 17.1.2006 je pozván předseda ČDS na jednání výboru Onkologické společnosti. Jedná se o podniknutí konkrétních kroků k založení dermatoonkologické sekce ČOS. Dne 22. 2. 2006 se koná na půdě Revmatologického ústavu v Praze v 17 hodin koordinační schůzka o biologické léčbě (zúčastní se prim. Benáková, prof. Arenberger).

23.  Referátový výběr – záštita ČDS
Z ČLS JEP (ing. Vičarová, JUDr. Vacek) došel značně nepřesný dopis ohledně existence RV. Předseda v odpovědi vysvětlil ČLS celou problematiku a požádal o nevyvratitelnou právnickou analýzu se závazkem ČLS týkajícím se případného finančního plnění při výpovědi Smlouvy mezi ČDS a RV. Bez poskytnutí této záruky, což by mohlo ohrozit finanční stabilitu ČDS, nemůže Výbor podniknout žádné jednostranné kroky.

24.  Garance celospolečenských programů
MZ a ČLS nabízí odborným společnostem možnost poskytnutí záštity celospolečenských preventivních programů. Pro náš obor připadá v úvahu prevence profesionálních kožních chorob, kožních nádorů (včetně vlivu UV záření) a STI.

25.  Databáze biologické léčby
Podepsána Smlouva o zřízení a vedení databáze nemocných s biologickou léčbou psoriázy. V nejbližších dnech bude odstartován zkušební provoz (po obdržení přístupových kódů) s možností připomínkovat.

26.  Spolupráce CzADV a ČDS při pořádání kongresu ISD 2009 v Praze
V publikovaných dokumentech CzADV byla vyslovena nejistota CzADV o ochotě ČDS ke spolupráci na pořádání kongresu.  Předseda ČDS jednoznačně deklaruje, že je písemně zakotveno, že na pořádání tohoto kongresu se rovným dílem podílí jak CzADV, tak ČDS. Prof. Hercogová bude presidentem kongresu, Prof. Arenberger bude vykonávat funkci Executive Vice-President. Deklarace této spolupráce byla podmínkou ke schválení místa konání v Praze.

27.  Euro Melanoma Day 2006
Výbor ČDS deklaruje svůj jednoznačný zájem o trvalou podporu osvětových, odborných a popularizačních aktivit spojených s touto celoevropskou akcí. Je naplněním preventivního zaměření oboru a zvyšuje dignitu naší specializace.

28.  Příští schůze výboru dne 23. 2. 2006.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler