Zápis ze schůze výboru ČDS ČLS JEP 
konané dne 11. 9. 2003
na Dermatovenerologické klinice VFN v Praze

Přítomni: Arenberger, Bučková, Duchková, Ettler, Frey, Hercogová, Resl, Štork, Vocilková, Vosmík
Omluveni: Benáková, Pock, Strejček

P r o j e d n á n o:


A) Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS dne 26. 6. 2003
 

1.     Údaje o dermatovenerologických klinikách v ČR zpracoval přehledným způsobem prof. Resl a jsou k dispozici u něho.

2.     Členství v EADV bylo uhrazeno členům výboru ČDS. Doc. Hercogová bude kandidovat do funkce Secretary General EADV. Požádala prof. Arenbergera o dopis členům EADV Boardu.

3.     DRG systém je v běhu v některých nemocnicích ČR. Od 1. 1. 2004 bude pravděpodobně paralelně fungovat výkonový i DRG systém. V USA i SRN vedl DRG k silné redukci dermatologických lůžek.

4.     Připomínky ke kalkulačním listům dermatologických výkonů zatím podala prim. Dastychová (profesionální dermatózy) a prim. Bučková (dětská dermatologie) – další předávat dr. Vocilkové. Diskutován kalkulační list pro dermatoskopii (i digitální). Také ev, úprava fototerapie.

5.     Možné cesty, jak zvýšit finanční ohodnocení dermatologických výkonů:
- Prim. Duchková navrhuje zavedení DRG systému do ambulantní složky. V tomto směru již upozorněna ing. Musílková (ředitelka VZP), dosud však neřešeno.
- Doc. Hercogová upozorňuje na možnost podání návrhu (s podporou ČLK) na povýšení režijních nákladů dermatovenerologů (dosud 2,20 Kč/min.). Chirurgická společnost tento návrh již podala. Dermatovenerologie je však řazena mezi interní obory a její přeřazení do chirurgických by bylo asi málo průchodné.
- Dr. Vocilková zmiňuje variantu přepočítat p-mat u jednotlivých výkonů, aktualizovat je a s podporou ČLK podat do dohodovacího řízení. Tento postup je však velmi pracný a nenabízí příliš významné navýšení.
- Dalším řešením by byly individuální žádosti jednotlivých „lépe“ vybavených pracovišť o navýšení minutové režie. Současná legislativa to umožňuje až na 300%. Zhodnocení vybavenosti dermatologických pracovišť na základě dotazníkové akce z jara 2003 není zatím dokončeno (doc. Hercogová).

6.     Sdružení ambulantních dermatologů (SAD) požaduje oficiálního zástupce na jednáních výboru ČDS. Navržena prim. Duchková a dr. Vocilková. Schůzka koordinačního výboru SAD se bude konat v pátek
26. 9. 2003 ve 13 hodin v hotelu Mědínek v Kutné Hoře. Plenární zasedání SAD je plánováno na pátek 28. 11. 2003 v průběhu 9. pražského dermatologického sympózia.

7.     Čestné členství ČDS prof. Buchvaldovi (Bratislava) bude předáno v Brně 3. 10. 2003 v průběhu konference dětské dermatologie.

8.     Standardy ošetřovatelské péče v dermatologii vypracovává vrchní sestra Kubátová (Pardubice). Současný stav s upozorněním na koordinaci s lékařskými standardy zjistí doc. Ettler.

9.     Dr. Němcová (Opava) upozorňuje na neexistenci preparátu  Hyáza fy SEVAC a doporučuje zařazení přípravku do hrazených ze zdravotního pojištění. Náhradní Hyasa ze SRN je značně drahá, iniciativa však musí vzejít od samotného výrobce (zodpoví prof. Resl).

10.   Kalkulační listy
a) Pro sprchovou balneoterapii (Aqua Sun) vypracovala již dr. Benáková. Doporučeno znovu zrevidovat
a postoupit k dohodovacímu řízení.
b) Pro digitální dermatoskopii vypracuje prim. Duchková a prof. Resl. Předběžně doporučeno uvést v kategorii „hradí nemocný“. Prof. Arenberger zjistil situaci v SRN, kde se tyto výkony také hradí pacientem.
c) Pro fotodynamickou diagnostiku a terapii vypracuje fotobiologická sekce (as. Jirásková, doc. Ettler).

11.   Jednáno s diabetologickou společností: ČDS (jednal prof. Arenberger a prof. Resl) bude plně podporovat schválení nového kódu „ošetření diabetické nohy“, pokud na něm bude připsána i naše odbornost. Kód 44239 by měl zůstat plně v kompetenci dermatologů.
 

B) Nově projednáno

1.     Výroční ročenka ČLS JEP v r. 2005 – příspěvkem za ČDS pověřen prof. Resl a prof. Vosmík.

2.     Členské příspěvky ČDS – neplatiči budou vyzváni k úhradě. Pokud nedojde k úhradě po 3 roky, budou vyřazeni. Na r. 2004 navrženo zvýšení na 400,- Kč/rok z důvodu vstupu do Evropské unie a s tím spojenému povinnému členství v UEMS (5 €). Možnosti spojení členského příspěvku ČDS s předplatným časopisu Čs. dermatologie (redukce předplatného, event. možnost zahrnutí do nákladů ambulance?) do budoucna prověří doc. Štork.

3.     Odborné akce ČDS na r. 2004 – členové ČDS se vyzývají k neprodlenému podání návrhů (musí se zpracovat do 1. 10. 2003 na případné odborné akce (semináře, konference) v r. 2004 k rukám doc. Ettlera (Kožní klinika FN, Pospíšilova tř. 365, 500 05 Hradec Králové). Takový návrh musí obsahovat název, hlavní téma, datum a místo konání, charakteristiku (kongres, konference, sympózium, pracovní schůze)
a kontaktní adresu odborného garanta.

4.     Dar pro ČLS JEP (k rukám vedoucích některých dermatovenerologických, převážně lůžkových pracovišť) uskutečnila firma Hewlett-Packard a Belupo. Jedná se o 30 digitálních fotoaparátů a barevných tiskáren. Oběma firmám přísluší poděkování výboru ČDS, které bude vysloveno i v průběhu 9. pražského dermatologického sympózia.
Prosíme o náměty technického charakteru (způsoby archivování obrázků, vytvoření internetového fóra, apod.) pro plné využití ku prospěchu dalšího vzdělávání, dokumentace, atd. (k rukám doc. Ettlera).

5.     Byla vytvořena nová odborná komise pro hodnocení léčiv v rámci SÚKL Praha. Za dermatovenerologii v ní zasednou as. Cetkovská, as. Jirásková, prof. Arenberger.

6.     Kategorizace oboru z hlediska infekčních příplatků a dodatkových dovolených se nemění. Bude posuzována vždy na konkrétních pracovištích a podle pracovního zařazení jednotlivých pracovníků – tak odpověděl dr. Vít (Hlavní hygienik ČR) prof. Arenbergerovi a Reslovi.

7.     Venerologie – vyplacení porodného nelze podmiňovat návštěvami v prenatální poradně. Dr. Walter (MZd) přislíbil zařadit některé pasáže z končící vyhlášky č. 30/1968 do nové legislativy (vyřizuje prof. Resl).

8.     Kategorizační léková komise - Do jejího jednání dne 19. 9. se závěrem 30. 9. 2003 jsou plánovány tyto přípravky se vztahem k dermatovenerologii: Oilatum emolient a gel, Detralex tbl., generikum s obsahem terbinafinu, Wartec creme, Isotrexin gel, Silkis ung., Protopic 0,03% a 0,1% ung. O výsledcích jednání bude referovat doc. Hercogová.

9.     S plánovaným vstupem do EU začne platit nová legislativa pro léky (SZÚ). Z tohoto pohledu je ohrožena další výroba některých léků: Aknepur, Devilan, Endiaron, N-Septonex, Systogen, Framykoin. Vyjádření výboru ČDS zpracuje prof. Arenberger.

10.  9. pražské dermatologické sympózium a 9. alpsko-adriaticko-dunajský kongres STD proběhnou ve dnech 27. – 30. 11. 2003 v Praze. Během sympózia (28. 11.) proběhne i plenární zasedání ČDS spolu s plenárním zasedáním SAD. Bude také přednesena odborná přednáška laureátky Traplovy ceny za r. 2003 v oboru dermatovenerologie (Z. Holíková a kol.: Defining the glycophenotype of squamous epithelia…).

11.  Kongresy a sjezdy
- Finsen sympózium, 27. – 29. 11. 2003, Kodaň: fotodermatologie
- 2. jarní sympózium EADV, 29. 4. – 1. 5. 2004, Budapešť
- Regionální seminář, 26. – 27. 9. 2003, Kutná Hora
- Pražský melanomový den, 6.11.2003, Motol - Praha

12.   Byla zhotovena nově 3 razítka ČDS, která budou uložena u předsedy, vědeckého sekretáře a místopředsedy ČDS. Výrobu sponzoroval prof. Arenberger.

13.     Nabídky kongresových agentur na uspořádání a organizaci sympózií
- Kongresové centrum, Praha: www.kcp.cz
- Omnis, Olomouc: www.omis.cz
- Symma, Brno: www.symma.cz

14.  Příští schůze výboru ČDS se koná ve čtvrtek 2. října 2003 od 17 hodin v salónku hotelu Continental v Brně v předvečer sympózia dětské dermatologie.

Zapsal: Ettler