Zápis ze schůze výboru ČDS dne 11. 12. 2008 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,

                        doc. Pock, dr. Polášková, prof. Štork, dr.Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:      prof. Hercogová, as. Jirásková, prof. Resl

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:                09.30 – 13.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 30. 10. 2008 po e-mailovém připomínkování.
Připomínka k bodu 4 (organizace 10. kongresu ICD 2009) odložena k projednání na příští schůzi výboru ČDS pro nepřítomnost prof. Hercogové.
B)      Nově projednáno:

1.     Návrhy na čestná clenství 

Prof. Pehamberger, prof. Gollnick a prof. Arenberger na čestné členy ČDS.
Prof. Luger opětovně potvrzen na čestného člena ČDS, zatím nepředáno.
Prof. Ruzicka navržen na čestné členství v ČLS JEP.

2.     Jednání s VZP o Centrech
Na r. 2009 prof. Arenberger navrhuje 450 nemocných s psoriázou na biologickou léčbu. Úspěch jednání mimo jiné závisí na vyhodnocení výsledků léčby z registru Biorep. Dle požadavků dr. Horáka (ředitel VZP) je potřeba spustit další databázi – na imiquimod, methylaminolevulinát a bexaroten. Centra pro uvedené typy léčby jsou vyzvány k evidenci nemocných a následnému odevzdání výboru ČDS.
Výbor ČDS aktualizuje seznam Center pro biolog. léčbu psoriázy: ÚVN Praha, Vojenská nemocnice Brno, Olomouc, Prosanum Praha, Motol Praha, Sanatorium Jihlava, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Zlín (Sanatorium Achillea vyřazeno).

3.     Fotodynamická léčba, dermatoonkologika a biologika
Výbor ČDS na dotaz VZP, zda tyto metody jsou adekvátní v léčbě příslušných chorob, konstatuje, že jsou indikovány a úspěšné a za splnění doporučených podmínek mají být nadále hrazeny z prostředků zdrav. pojištění. Prof. Arenberger pošle příslušný dopis řediteli VZP.

4.     Sdílené kódy
Prof. Arenberger opakovaně při osobním jednání i korespondenčnězažádal vedení VZP o prodlužování smluv na sdílené kódy. Z MZ ČR byl informován, že o problematice sdílených kódů se intenzivně jedná. Národní referenční centrum MZ ČR je nyní místem, kam je možné směřovat žádosti v této problematice. Prof. Arenberger příslušné žádosti odeslal.

5.     Minutová režie
Prim. Duchková informuje o situaci v jednání. Doporučuje, aby vybraná zdravotní zařízení s vyššími náklady zažádala ještě letos na MZČR a uplatňovala své požadavky také u regionálních poboček VZP. Nicméně druhou cestou je žádost o zvýšení minutové režie (o 30%) pro celou odbornost 404, 405, 406 (pověřena
dr. Vocilková).

6.     Venerologie
Prim. Duchková informuje o neúspěchu v nasmlouvání venerologických kódů (podmiňováno prý nevykazováním těchto kódů v minulosti). Výbor ČDS vyzývá k vykazování těchto kódů v běžné dermatovenerologické praxi.

7.     Stacionář (prim. Benáková, prim. Duchková)
Vypracovaný návrh bude předložen po připomínkách Národnímu referenčnímu centru MZ ČR (podá
dr. Vocilková). Do 15. 1. 2009 budou osloveni provozovatelé stávajících Stacionářů o sdělení zkušeností
a o připomínkování.

8.     Registrace kosmetického přípravku v léčbě psoriázy
Výbor ČDS konstatuje, že kosmetikum nemůže být registrováno v ZP jako hrazený léčebný přípravek, pokud nebude tento účinek doložen relevantními klinickými studiemi a zaregistrováno jako lék.

9.     Hospodaření výboru ČDS za r. 2008 (prof. Arenberger, dr. Vocilková)
T. č. je na účtu ČDS 2 075 000 Kč. Výše členských příspěvků na r. 2009 nebude změněna.
Schodek časopisu Čs. Dermatologie je t. č. 271 000 Kč (ztráta na 1 číslo je v průměru 81 000 Kč). Výbor ČDS hledá cestu úspor a bude žádat Ekonomické odd. ČLS JEP o objasnění nákladových položek (pověřen
prof. Štork). Výše příspěvků na r. 2010 bude projednána na plenárním zasedání členů ČDS při Kongresu ČDS a SDS.

10.  Žádost firmy Belupo
Žádá o odborné stanovisko k úhradě přípravku Belogent ung. a cr. (byla snížena) na SÚKL. Výbor ČDS doporučuje postupovat podle zařazení Belogentu do ATC skupiny a přehodnotit rozhodnutí SÚKLu.

11.  Nedostatek Neotigason cps. v lékárnách
Výroba přípravku předána firmě Actavis, která čekala na ocenění SÚKLem. T. č., i když je již v lékárnách, úhrada nebyla dosud stanovena, protože lék je pod jiným registr. číslem. Výbor ČDS bude žádat SÚKL
o oficiální stanovisko k výši úhrady (vyřídí prim. Benáková, prof . Arenberger).

12.  Vzdělávání v dětské dermatologii (prim. Bučková)
Atestaci lze získat po absolvování 5-letého kmene dermatovenerologie a 1 rok dětské dermatologie. Lze získat i po absolvování základního kmene pediatrie a 3 roků dětské dermatologie.

13.  Doškolování v dermatovenerologii (prof. Štork)
Příprava k atestaci v oboru byla nyní zařazena do základního kmene interních oborů. Výbor ČDS opakovaně s tímto zařazením nesouhlasí (vyžadujeme přípravu jako samostatný obor) a toto stanovisko již rozeslal prof. Arenberger v červenci 2008 a opakovaně v listopadu 2008 prof. Štork a prof. Arenberger všem kompetentním orgánům a sdružením s návrhem na urgentní osobní jednání v dané věci.

14.  Dětská dermatologie (prim. Bučková)
T. č. existuje 9 pracovišť s akreditací doškolovat v dětské dermatologii (budou vystavena na www.derm.cz).
Organizace DEBRA v ČR byla vyhodnocena jako nejlepší. Bude pověřena uspořádáním kongresu.
Doc. Ettler informuje o fúzi dětského kožního lůžkového oddělení s dětskou klinikou FN v Hradci Králové, zůstává však stále pod odborným vedením kožní kliniky.

15.  Kolektivní členství v EADV
Bude vytvořen (po dotazu na ČLS JEP – dr. Vocilková) jmenný seznam atestovaných dermatologů (členů ČDS) a členů ČDS – dermatovenerologů mladších 35 let k přihlášení kolektivního členství ČDS v EADV (doc. Ettler zjistí podmínky nakládání s osobními daty).

16.  Noví členové
Dr. Panznerová (Plzeň), dr. Nestorová (Karlovy Vary), dr. Pařízková (Karlovy Vary), dr. Faltíčková (Praha), dr. Němcová (Nové Město nad Metují), dr. Horáková (Pardubice), dr. Jiráková (Praha – Bulovka).

17.  International League of Dermatological Societies (ILDS)
Bude uhrazeno 1,50 $/člena do 31. 1. 2009 jako členský poplatek ČDS v této organizaci. Prof. Saurat (prezident ILDS) zaslal blahopřání PF 2009.

18.  Seznam odborných akcí na r. 2009
Výbor ČDS vydá aktualizovaný seznam odborných akcí na r. 2009 jako zvláštní publikaci, změny doručit do 15.1.2009 prof. Arenbergerovi. Proběhne aktualizace organizátora 5. kongresu ČDS+SDS v listopadu 2009 po podpisu smlouvy mezi Jastou a ČLS JEP.

19.  Den ČDS a SDS na ICD 2009 dne 20. 5. 2009
Doc. Ettler informuje o dosavadním stavu jednání s organizačním sekretariátem ICD 2009. T. č. přihlášeno jako sesterské sympózium, zatím 6 přednášek. Výbor ČDS poskytne stipendium přihlášeným přednášejícím na úhradu kongresového poplatku. Doc. Ettler upozorňuje dále na časovou kolizi se 3 dalšími sesterskými sympózii garantovanými prof. Hercogovou: 15. pražské dermatologické sympózium, sympózium SPAE
a 3. sympózium ISAM.

20.  Vyhláška o úhradách na r. 2009 (dr. Vocilková)
Pro lékařské výkony je stanovena úhrada 1 bod = 1 Kč, při přesáhnutí limitu 1 bod = 0,30 Kč.
Přísnější jsou regulace na léky (limit je 105% předchozího roku). Nově také povinnost od r. 2009 vypisování prac. neschopenek (6-dílná): první 3 dny bez podpory, do 14 dnů hradí zaměstnavatel, pak OSSZ).

21.  Příští zasedání výboru ČDS: 22. 1., 26. 2., 16. 4., 4. 6. 2009.

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler