Zápis ze schůze výboru ČDS ČLS JEP konané dne 11. 12. 2003 v Praze

Přítomni:   Arenberger,  Duchková, Ettler, Pock, Bučková, , Hercogová, Vosmík, Vocilková, Benáková 

Omluveni:  Frey, Strejček, Semrádová

P r o g r a m

       1.     Zkontrolován zápis z minulé schůze výboru ČDS dne 13. 11. 2003

2.     Sekce histopatologie (doc. Pock)
T. č. rozkol v Patologické společnosti ČLS, který zřejmě vyústí v novou volbu výboru. Vzešel přitom návrh na přísnou rajonizaci pro odečítání preparátů. Odpůrci tohoto návrhu neoficiálně požádali společnost dermatovenerologů a gynekologů o podporu. Výbor ČDS je proti této rajonizaci, stanovisko vypracoval doc. Pock a as. Vocilková. Výborem schválený dopis doc. Pocka podepsal za výbor předseda a místopředseda. Přitom také diskutována budoucnost dermatologické histopatologie.

3.     Výbor ČDS připomínkoval návrh právních předpisů o nelékařských povoláních ve zdravotnictví.
Prof. Resl upozornil zejména na nebezpečí ztráty (MZd/PSP/tisk443) venerických depistážních sester
a doporučil postup v jednotlivých krajích i cestou výboru ČDS. Stanovisko k problematice zpracovali a signovali za výbor prof. Resl a Arenberger.

4.     Registrační listy
Výbor projednává registrační list digitální dermatoskopie, balneoterapie (44237), přepracování listů dermatologické lokální terapie (pod a nad 25% povrchu). Žádost o odstranění limitace „Q“ u kryalizace, pokud je nemocný vyšetřen i pro jinou diagnózu současně, u kódu odběru biologického materiálu
(dr. Vocilková pošle dr. Pokornému, předsedovi Pracovní skupiny č.2).
Registrační list pro PDT je připraven, chybí však registrace fotosenzibilizátoru, proto nebude zatím podán.
Prof. Arenberger informuje o jednání při registraci kódu diabetická noha: bude dlouhodobě probíhat, proto diabetologové žádají o prozatímní propuštění ke kódu 44239 (oš. bérc. vředu). Výbor ČDS povoluje vykazování diabetologem a limituje dobou 1 roku. Zároveň ČDS požaduje povinné pravidelné kontroly takto léčených pacientů u dermatologa nebo účast dermatologa v diabetologickém centru.

5.     Členský příspěvek ČDS na r. 2004 je 900,- Kč: z daňového pohledu nelze celý vykázat do nákladů, pouze předplatné časopisu Čs. dermatologie. Proto tedy bude rozděleno do 2 částek na složence; 516,- Kč za časopis, 384,- Kč členský poplatek.

6.     Léková komise (informuje dr. Benáková a prof. Arenberger) – otevřena diskuse k novému návrhu: Lokální antimykotika budou hrazena z 50%, prostředky na akné (týká se i magistraliter) ze 75%, přípravky s ATB a dezinfekčním účinkem z 90%, emoliencia z 50%, kortikoidy z 50%, přípravky s ac. salicyl. z 90%. Úhrada za předepsaný lék pacientovi je vázána na nutnost smluvního vztahu se ZP pro předepisujícího lékaře.

7.     VZP požaduje na odborných společnostech vytipovat obory, u kterých se předpokládá, že naši pacienti budou vyžadovat z kapacitních důvodů zdravotní péči v jiných zemích EU. Prof. Arenberger odpoví, že náš obor může být tímto postižen a jednou z oblastí bude vyhledávání hospitaliace pro nedostatek lůžek na kožních odděleních v ČR.

8.     Společnost Johnson&Johnson opakovaně žádá o povolení výboru ČDS uvádět na přípravku Neutrogena „doporučováno dermatology“. Bude konzultováno s právníkem ČLS JEP, pokud fy  Johnson&Johnson specifikuje představu a předloží návrh smlouvy.

9.     Stipendia na zahraniční kongresy
-
CEEDVA vypisuje stipendium 1000 € (pro 1 osobu z každé země bývalého socialistického bloku) na jarní sympozium EADV v Budapešti pro mladšího dermatologa (do 15 let po promoci). Termín podání s doporučením výboru ČDS do 15.1.2004. Bližší informace u prof. Arenbergera.
- Irská dermatologická společnost vypisuje stipendium 500 ₤ pro rezidenta na podzimní kongres EADV ve Florencii včetně odpuštění kongresového poplatku.
- Skotská dermatologická společnost vypisuje stipendium 750 ₤ pro účast na své konferenci ve dnech 4. – 5. 6. 2004 v Edinburgu (týdenní pobyt s návštěvou některé místní kliniky).
- Britská pediatrická společnost dále vypisuje 2 stipendia ve výši 750 ₤ pro zahraniční účastníky na své konferenci ve dnech 12. – 13. 11. 2004 v Manchestru.
Bližší informace o 3 výše uvedených stipendiích u doc. Hercogové.

10.   List sponzorů ČDS zatím nebude na webu vystaven pro nejednotnost při posuzování sponzorství.

11.   Doc. Hercogová informuje o úvahách o přesunu dermatovenerologické kliniky z Motola na Bulovku.
T. č. některým zaměstnancům kliniky nebyla prodloužena pracovní smlouva na příští rok.

12.   Doc. Ettler informuje o zasedání České Akademie pro dermatovenerologii dne 28. 11. 2003. Jedná se
o obecně prospěšnou společnost (předsednictvo: doc. Hercogová, prim. Strejček, prof. Resl, dozorčí rada: prof. Lotti, prof. Black a prof. Vosmík) založenou pro správu výnosů z 11. kongresu EADV 2002 v Praze (téměř 3 mil. Kč). Prostředky by měly být věnovány na rozvoj oboru, podporu mladých vědeckých pracovníků (granty, výjezdy) a doškolování (semináře).

13.   Předložen návrh na pořádání celostátního kongresu ČDS, který by se pravidelně opakoval (poprvé na přelomu května a června 2005). Navržena i možnost pořádání společného Česko-slovenského kongresu (projedná doc. Ettler s představiteli SDS dne 12. 12. 03 ve Smrdákách). (Pozn. Doc. Ettlera z jednání 12.12.: Projednáno na schůzi výboru SDS ve Smrdákách. Předběžně souhlasí s každoročním kongresem, střídavě ČR a SR. První by mohl být v Bratislavě 1. víkend v červnu 2004.)

14.   Konstatováno, že dosud nebyl vyhodnocen Melanoma Day 2003. Zajistí doc. Hercogová.

15.   Příští zasedání výboru ČDS se koná dne 8. 1. 2004 v Praze.

 

Zpracoval: doc. Ettler