Zápis ze schůze výboru ČDS ČLS JEP konané dne dne 11. 11. 2004 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Bučková, doc. Ettler, prim. Frey, prof. Hercogová,
doc. Pock, prof. Resl, prof. Semrádová,  prof. Štork, dr. Vocilková, prof. Vosmík

Omluveni:      prim. Strejček, prim. Duchková

P R O G R A M

A.      Kontrola zápisu ze dne  14. 10. 2004:

1.

1) Smlouva mezi výborem ČDS (resp. ČLS JEP) a firmou Johnson&Johnson (prof. Arenberger)
Smlouva upravena na 2 roky. ČDS obdrží 100 000 Kč, dalších 40 000 Kč bude poskytnuto časopisu Čs. dermatologie – to vše za možnost používání dermatologického doporučení na některé kosmetické přípravky značky Neutrogena.   
2)
Ketoprofen (dr. Vocilková)
Na SÚKL odeslán dopis s návrhem na stažení přípravků s Ketoprofenem z volného prodeje (nebezpečí kontaktní fotoalergické reakce), na který SÚKL neodpověděl.

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3) Odborné akce na r. 2005 (doc. Ettler)
Seznam odborných akcí ČDS na r. 2005 kompletován a bude vystaven na webu ČDS.
4) Dopis ministryni doc. Emmerové (prof. Arenberger)
Prof. Arenberger odeslal dopis, ve kterém komentuje navrhovaná pravidla preskripce terbinafinu.
5) Seznam sdílených kódů (prof. Arenberger)
Seznam sdílených kódů (u kterých není naše odbornost uvedena a které bychom rádi vykazovali) byl odeslán na ČLK (dr. Klimovičové). Další možná perspektiva je dohodovací řešení (dr. Pokorný, VZP) anebo vytvoření vlastních kalkulačních listů. Seznam bude vystaven na webu a doplněn „mateřskými“ kódy.
6) Stacionáře (prim. Benáková)
Prim. Benáková připravila návrh pro stacionáře v dermatologii. Prof. Arenberger je zaslal k projednání na ČLK: dr. Machovi (právník ČLK), dr. Klimovičové, dr. Rathovi a Ministerstvu zdravotnictví (Dr. Březovskému). Přiložena i slovenská definice stacionáře.
7) Členské poplatky ČDS na r. 2004
Mladí lékaři a vysokoškoláci do 30 let 250 Kč, ostatní 350 Kč, důchodci 200 Kč. Členové ČDS se středoškolským vzděláním ve všech věkových skupinách zaplatí 200 Kč.
8) Logo ČDS (prof. Arenberger)
Tvorba loga ČDS je doporučena pro česko-slovenský kongres. Zatím odloženo, do příští schůze výboru budou podány další návrhy. Diskutována i možnost široké soutěže pro členy ČDS konkurzem s oceněním vítězného návrhu.
9) Web ČDS (doc. Ettler)
Finanční rozpočet 17 000 Kč na web ČDS/rok nebude překročen. Diskutována dostupnost stránky www.lfhk.cuni.cz/dermat. Do budoucna event. nákup vlastní domény se zabezpečením přístupu. Doporučeno ponechat web ČDS stále jako nekomerční.
10) Kongres českých a slovenských dermatovenerologů Brno 2005 (prof. Semrádová)
Smlouva s firmou Medica Publishing a ČLS podepsána. Do konce listopadu 2004 budou rozesílány pozvánky. Termín přihlášek bude do 15. 3. 2004. Kongresový poplatek pro členy ČDS a SDS 600 Kč; pak do 9. 6. 700 Kč; platba na místě 800 Kč (nečlenové o 100 Kč více, doprovod 300 Kč).
Rozeslání pozvánek zajistí ČLS JEP, pro Slovensko bude kontaktován doc. Danilla.
Odkaz na web kongresu bude umístěn na webu ČDS, na Slovensko bude poskytnut prim. Lidajovi. Budou osloveni představitelé jednotlivých podoborů dermatovenerologie (vždy ČDS a SDS) s výzvou o uspořádání příslušných sekcí (1,5 h.).
Diskutována možnost slavnostního udělování některých ocenění významným a zasloužilým dermatovenerologům. Dále projednána účast hostů ze zahraničí.
Během kongresu bude i zasedání redakční rady časopisu Čs. dermatologie a společná schůze výborů ČDS a SDS. CzADV může vystupovat jako jeden ze zaštiťujících subjektů.
11) Časopis Čs. Dermatologie (prof. Štork, prof. Hercogová, prof. Arenberger)
Ekonomický tlak, klesající počet přispěvatelů a neochota nehonorovaných recenzentů při snaze zachovat odbornou úroveň časopisu vedla k navržení vstupu nadační, obecně prospěšné společnosti CzADV (zastoupené prof. Hercogovou) do časopisu – projednáno na schůzi výboru ČDS dne 14. 10. 2004. Prof. Štork navrhuje funkci 2 šéfredaktorů (prof. Štork, prof. Hercogová), 1 zástupce (prof. Buchvald) a 2 redakčních rad – dosavadní jako čestné a nově jmenované výkonné, do které usednou aktivní čeští a slovenští dermatologové. První zasedání redakčních rad se bude konat dne 14. 11. 2004 v průběhu 10. pražské konference, kde bude předložen ediční plán. Cílem je vytvořit výdělečný, dvojitě recenzovaný časopis, respektovaný pro svou odbornou kvalitu. Tento záměr bude prezentován SDS (prof. Arenberger).
12) Epikutánní testy v časopise Postgraduální medicína
Na základě upozornění prof. Hercogové na článek doc. Petrů (předsedy ČSAKI) v Postgraduální medicíně zareaguje příspěvkem o epikutánních testech doc. Dastychová.

13) Guidelines pro psoriázu (prof. Arenberger, prof. Semrádová, prof. Hercogová, doc. Ettler)
Vzhledem k nárůstu aktivity na tomto poli v souvislosti se zaváděním tzv. biologické léčby psoriázy a plánovanými zasedáními budou dosud vytvořené postupy aktualizovány a poté vystaveny na web ČDS.

 

B.      Nové úkoly:

 

 

 1. Vědecká  rada   MZd

       Prof. Resl byl jmenován do Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví (má 32 členů). Do příští schůze      

       výboru ČDS doporučeno připravit problémové situace oboru, aby prof. Resl mohl přednést na MZd.

 1. Doporučení pro akreditovaná pracoviště v oboru (prof. Resl)
  Do stanovené doby po nabytí účinnosti nového zákona o dalším vzdělávání budou muset být jmenována akreditovaná pracoviště pro doškolování v oboru. Prof. Resl informuje o zájmu některých složek (např. ČLK) o kritéria (věcné a personální vybavení). Zatím navrhována fakultní a krajská pracoviště, bude dále projednáváno na výboru ČDS.

 2. Venerologie – státní dozor (prof. Resl)
  Prof. Resl připraví seznam lékařů zodpovědných za dozor venerologický v jednotlivých krajích, bude vystaven na webu ČDS.

 3. Reklama ve zdravotnictví (prof. Resl)
  Dopad zákona o regulaci reklamy na lékaře a lékárníky je diskutován na webu SÚKL (www.sukl.cz/0222.htm). Za limitní hodnotu daru se považuje částka 1500 Kč/rok. Je také v časopise Zdravotnictví v ČR (č. 1 a 2/VII/2004).

 4. Plenární schůze ČDS dne 15. 11. 2004
  Za výbor ČDS vystoupí prof. Arenberger – zpráva předsedy ČDS, prof. Štork – informace o časopise Čs. dermatologie, dr. Vocilková – zpráva pokladníka o hospodaření ČDS, prim. Bučková – informace o Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů, prof. Hercogová – CzADV.

 5. Pracoviště s fototerapeutickými zářiči (prim. Benáková)
  Prim. Benáková shromažďuje informace o vybavenosti pracovišť fototerapeutickými zářiči. Mají sloužit k další strategii jednání o denních stacionářích.

 6. ICD (prof. Hercogová)
  Prof. Hercogová shromáždila nabídky 3 kongresových agentur pro pořádání ICD v r. 2009. Dodaly Odeon, Kenes, Guarant a byla vybrána agentura Guarant. Bude projednáno ve Florencii v průběhu EADV, pak v půlročních intervalech na velkých dermatologických kongresech.
  Pro ICD byl stanoven termín 20. – 24. 5. 2009. Budou i webové stránky, na které bude odkaz na webu ČDS.

 7. Balneoterapie (prim. Benáková)
  Historie již desetiletá. Současný návrh kalkulačního listu odstraňuje limitace na pracoviště, diagnózu i počet ošetřených. Výše úhrady ponechána beze změn. Je určeno pro použití přístrojů TOMESA a Aqua Sun.
  Cesta navýšení samostatných kódů pro fototerapii a balneofototerapii má určité kontroverze: větší prostor pro navýšení poskytuje koupelová léčba.
  Současný trend taktiky ZP je vysazení celkové limitující částky na fototerapii na pracoviště za sledované období, které je nesystémově omezující. Kalkulační list výborem ČDS schválen a bude finalizován Prim. Benákovou a podán na VZP.

R ů z n é

1.        Informace o programu 10. Pražského dermatologického sympozia
- také na www.praguedermatology.cz (prof. Hercogová).
Dobročinné dary získané během slavnostního večera budou věnovány Nadaci Dagmar Havlové (osobně se zúčastní slavnostního večera). Bude provedeno také losování o úhradu členského poplatku ISD na rok 2005.

2.        Kongresy
6. Euro-americký kongres žilních chorob a 30. kongres České flebologické společnosti, Praha, 26. – 28. 5. 2005.
Příští schůze výboru ČDS dne 9. 12. 2004.

Zapsal: doc. Ettler