Zápis ze schůze výboru ČDS dne 11. 1. 2007 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
                        prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Štork, dr.Vocilková

Omluveni:    prof. Vosmík, prof. Semrádová, prim. Strejček

Místo:           Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2

Čas:                9.30 – 13.00 hodin

 

P R O G R A M

 


A) Kontrola zápisu z 7. 12. 2006: připomínkován e-mailovou cestou a po doplnění schválen.

 

B) Nově projednáno:

 

1.    Venerologie - SAD
Prof. Resl odeslal na MZ dopis ohledně vykazování venerologických kódů: tuto léčbu nelze regulovat běžným způsobem, protože probíhá v epidemiích. Navíc regulace péče o STI odporuje celospolečenským zájmům.

2.    Jmenování experta pro MZd ČR za dermatovenerologii
Expertem pro zpracování stížnosti zaslané na MZd za obor dermatovenerologie byla výborem ČDS navržena prim. Duchková.

3.    Dodatky ke smlouvám mezi FN a krajskými nemocnicemi a VZP pro nákladnější léčbu
Prof. Arenberger upozorňuje na diskrepance v limitacích této léčby mezi jednotlivými obory. Tato smlouva také nezohledňuje meziroční nárůst nemocných.
Pro další jednání je vhodné zaktualizovat data ze všech center ČR o počtu pacientů t. č. i v minulosti léčených biologiky. Výbor apeluje na centra, aby svá data o biologické léčbě vložila do internetové databáze. Nyní pro urychlení zjištění počtu pacientů nahlásí všechna centra údaje na sekretariát dermatovenerologické kliniky FNB.

4.    Rozdělení akreditovaných pracovišť
Do r. 2008 platí navržená klasifikace akred. pracovišť (AP) i v malých oborech:
AP I.    – lůžk. a amb. oddělení
AP II.   – lůžk. krajských a univerzitních klinik pokrývajících celou šíři oboru
AP III.  – spec. samostat. prac., zpravidla se věnující určité oblasti na nejvyšší úrovni
Výbor ČDS doporučuje tabulkové uspořádání požadavků – vypracují předsedové akreditačních komisí (prof.Arenberger, prim.Bučková, as. Frey). Podklady týkající se současného stavu počtů výkonů, personálu, vybavení, diagnóz atd. dle dermatologických specializací nechá z došlých žádostí na komisi zpracovat prof. Hercogová do příštího výboru. Jedním z kritérií možného zařazení pracoviště může být počet ošetřených nemocných a počet výkonů.

5.    Specializační způsobilost cizinců
Odpověď ČLK (dr. Mach) – lze posuzovat podle kritérií k hodnocení českých lékařů. Uchazeč by měl prokázat schopnost komunikovat v českém jazyce s pacientem a případnou kvalifikační zkoušku vykonat v českém jazyce.

6.    Personální doplnění akreditační komise pro dětskou dermatologii
MZ ČR požaduje nahlásit kandidáta do akreditační komise pro dětskou dermatologii. Prof. Arenberger požádá MZ ČR o objasnění a případně nahlásí současný seznam členů. Dodá jej prim. Bučková.

7.    Dotazník WHO „chlamydia trachomatis u těhotných žen a kojenců“
Prof. Resl obdržel z MZ ČR zmíněný dotazník. Protože spadá spíše do odbornosti gynekologie a porodnictví a ČDS nemá dostatek dat, byl vrácen.

8.    Výkonný výbor HIV/AIDS
Za ČDS se účastní prof. Resl: informuje o současné personální obměně v tomto výboru. Doporučuje výboru ČDS potvrdit nutnost zastoupení ČDS v tomto výboru i nadále. Vypracuje prof. Resl.

9.    Centra pro biologickou léčbu, PDT, imiquimod, imunoterapii
(Žádost K. Varů, Pardubic, FN Motol, Zlína, ÚVN Praha, VN Brno, VN Olomouc, 3 sanatorií – Achillea Praha, ProSanum Praha, Ústí nad Labem)
Běžnou žádost o akreditaci pracoviště (na www stránkách MZd) doplnit počtem psoriatiků, počtem jejich vyšetření a celkovou léčbou [CyA, Re, MTX, foto(chemo)terapií] v posledním roce.
Aldara, PDT, imunoterapie – doložit počtem nemocných léčených v centru (počty operací, excizí).
Sanatorium v Ústí nad Labem
Prim. Duchková zažádá o statut specializovaného pracoviště pro sanatorium v Ústí nad Labem. Žádá i o statut centra pro biologickou léčbu. Výbor ČDS konstatuje, že pracoviště splňuje požadovaná kritéria a žádost podporuje, zejména s ohledem na zachování kontinuity péče o nemocné, u nichž již byla léčba biologiky zahájena.
Centra pro léčbu interferonem a
Výbor konstatuje, že kategorizační komise nerespektovala návrh ČDS. Ve schválené verzi tak opět chybí možnost preskripce dermatologem, indikace nejsou v souladu se současnými mezinárodními doporučeními a systém center nebyl akceptován. Prof. Arenberger pošle připomínky kategorizační komisi.

10.  Noví členové ČDS
Za nové členy ČDS přijata dr. Galnorová (Přerov) a dr. Jurtinová (Praha).

11. Kód pro PDT a Metvix creme
Doc. Ettler předkládá další formulaci indikace PDT. Výbor ČDS doporučuje sjednotit text v kalkulačním listu PDT a návrhu preskripčního omezení Metvix creme, zkontrolovat znění dle aktuálního SPC. Bude rozesláno členům výboru k oponentuře e-mailem a poté předloženo Kategorizační komisi a 2. pracovní skupině pro dohodovací jednání.

12.   Problematika Disulone tbl. (předkládá dr. Salavec)
Disulone tbl., který t. č. není v ČR registrován, byl donedávna VZP uhrazen po předložení žádosti dermatologem, vyplnění formuláře o výrobci léčiva a hlášení SÚKL. Postoj RL VZP se však v posledním čtvrtletí 2006 změnil s odvoláním na zákon o léčivech č. 79/1997 Sb. a Vyhlášky MZ ČR 473/2000. Schválení úhrady Disulone tbl. začal podmiňovat dodržováním bezlepkové diety, která je prý kauzální léčbou a pravidelným sledováním gastroenterologem a dermatologem, které musí být dokladováno podrobnou lékařskou zprávou. Navíc, pokud se to týká více jak 1 pacienta, požaduje VZP předložení specifického léčebného programu, schváleného MZ ČR. Výbor ČDS pověřuje dr. Salavce vypracováním specifického léčebného programu (do příštího výboru ČDS) a prim. Strejčka jako hlavního revizního lékaře VZP pro obor dermatovenerologie, aby inicioval přehodnocení postoje VZP z odborného hlediska (např. pravidelné sledování gastroenterologem).

13. 21. světový dermatologický kongres v Buenos Aires, 30. 9. – 5. 10. 2007
Informace na www.dermato2007.org. Je možné zažádat o scholarship (věk do 40 let, přijatý poster na kongres, životopis) na kongres do 31. 3. 2007. Termín pro přijetí abstrakt je 1. 3. 2007. Poskytuje ILDS.

14. Členství v EADV
Prof. Arenberger zjistí možnosti úhrady členství v roce 2007 v EADV.

15. Kongres ČDS a SDS
Komplexní materiál předkládá prof. Arenberger. Satelitní sympózia budou nabídnuta firmám (zatím přihlášena 3). Nově otevřeny i školící kurzy (diskutováno obsazení školiteli). Budou předány ceny za nejlepší publikace v Čs. Dermatologii. Budou navrženi zasloužilí členové ČDS  k udělení čestného členství v ČDS.

16. Časopis Čs. Dermatologie
Prof. Hercogová a Prof. Štork informují o získávání kreditů za vědomostní testy v časopise Čs. Dermatologie. Kredity uděluje ČLK jednou ročně na základě zaslaného seznamu respondentů. Je třeba vyřešit financování rozesílání kreditů.

17. Nadační fond Paula Janssena 
Návrhy na ocenění nejlepších původních prací v oboru zasílat do uzávěrky 30. 4. 2007 prostřednictvím www.nfpj.cz .

18. Příští schůze výboru ČDS: 8. 2. 2007.

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler