Zápis ze schůze výboru ČDS dne 10. 5. 2007 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, prof. Hercogová,
                        prof. Resl, prof. Semrádová, prof. Štork, dr.Vocilková

 

Omluveni:    prim. Bučková, as. Frey, doc. Pock, prim. Strejček, prof. Vosmík

                       

Místo:           Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha
Čas:                9.30 – 13.00 hodin

 

P R O G R A M
 


A) Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 22. 3. 2007 po předchozím e-mailovém 

     připomínkování   a schválen.

 

B) Nově projednáno:

 

1.    Smlouvy ČLS a CzADV k časopisu ČSD a kongresu ISD
Prof. Arenberger doplnil znění smluv podle komentářů z minulé schůze. Dnes jsou texty již bez připomínek a budou předloženy k dalšímu projednávání na ústředí ČLS JEP.

2.    Kongres ČDS a SDS
Prof. Arenberger předkládá návrh definitivního programu. Diskutován způsob financování cen za nejlepší poster a přednášku mladých dermatologů (z prostředků výboru ČDS a CzADV). Stipendia na kongres: žádost podali prim. Čermáková (Znojmo), dr. Fajkošová (Praha), dr. Mečiarová (B. Bystrica). Dále žádají
dr. Košťálová (HK), dr. Čelakovská (HK), dr. Ulíková (Plzeň), dr. Kacerovská (Plzeň). Výbor ČDS
po kontrole nutné podmínky udělení (prezentace sdělení na kongresu) stipendia schvaluje. Dr. Vocilková zkontroluje úhradu stipendií.
Projednány návrhy a zdůvodnění čestných ocenění na Kongresu (ČLS JEP a ČDS).

3.    Stipendia Euroderm Excellence (Řím)
Evropské dermatol. fórum nabízí možnost školících míst v Římě na 7.-11.11.2007. Výzva k on-line registraci zájemců do 35 let na www.eurodermexcellence.com a paralelně informovat koordinátora prof. Arenbergera. Termín do 30.6.2007. Dopravu si hradí frekventanti sami.

4.    Stipendium Americké akademie dermatologie
Jsou vypsána 2 stipendia na výroční Kongres AAD (únor 2008), San Antonio (Texas) – uchazeči se nahlásí
u prof. Resla.

5.    Restrikce finančních prostředků na venerologii ze strany ZP
Prof. Resl informuje o dopisu odeslaném na MZ. Odpověděl Hlavní hygienik – z odpovědi nevyplývá žádný příslib podpory v případě vyšetřování a léčby venerologické epidemie.

6.    Zasedání SAD (Pardubice, duben 2007)
Na zasedání vzešel mimo jiné návrh na navýšení výkonu probatorní excize (cena průbojníku se zvýšila)
– bude vypracován návrh na aktualizaci kalkulačního listu (pověřen as. Frey, podklady dodá prim. Benáková) a listu pro šitou chirurgickou excizi.
Na tomto zasedání dr. Herman (člen předsednictva ČLK) slíbil prof. Arenbergerovi projednání sdílených plasticko-chirurgických kódů s touto odborností na půdě ČLK do konce r. 2007.

7.    Nákladná péče (VZP)
Biologická léčba: Prof. Arenberger dohodl s VZP zálohovou platbu 38000 Kč/měs./pacient. Dohodnuto 250 nemocných na r. 2007. Smlouvy rozeslány na jednotlivá centra (ve smlouvách však nejsou uvedeny počty pro konkrétní zařízení).
Diskutován registr biologické léčby – nutná aktualizace: navržena jednodušší část (přehled aktuálně léčených nemocných podle center), zprůhlednit i přístupová práva (vyřešil by finanční grant spravovaný výborem ČDS). Úkolem je zajistit rychlou informaci o počtu léčených v daném roce biologiky pro styk se zdravotními pojišťovnami. Zadání do registru by pak bylo podmínkou pro distribuci volných míst v rámci ČR.
PDT: Metvix creme lze nyní předepsat pod kódem 99999 v centrech. VZP vyžaduje odbornou garanci výboru ČDS za centrum a kritéria pro centrum. Výbor ČDS každé nové centrum projedná (a může je evidovat) na základě žádosti konkrétního centra (to dodá informace jako při žádosti o akreditaci).

8.    Faktura za web
Faktura za vedení internetových stránek (za období 11/06 – 04/07) www.derm.cz ve výši 7950,- Kč schválena a postoupena k proplacení.

9.    Volby do výboru ČDS
Rozeslány volební lístky pro 1. kolo voleb do Výboru ČDS. Termín návratek je 27. 5. 2007. Dne 4. 6. 2007 budou vyhodnoceny (hlasy 1. kola) komisí a poté rozeslány volební lístky pro 2. kolo voleb.

10. Další vzdělávání lékařů (Euronovela)
Proběhlo společné jednání ČLK, IPVZ, MZ o dalším programu vzdělávání. Obory divergující a konvergující (zůstane zachován původní počet 83 oborů). Koncem května 07 bude další jednání (informuje prof. Hercogová).

11. Hromadné členství v EADV
Prof. Arenberger odpovídá na návrh prof. Giannettiho (prezident EADV), aby se každý člen ČDS stal členem EADV při ročním poplatku 20 €: lze o tom jednat při podstatném snížení tohoto poplatku. T. č. je členy EADV 43 osob z České republiky (z toho 2 v kategorii Junior). Výbor žádá zájemce o členství v EADV za těchto podmínek, aby se nahlásili Doc. Ettlerovi.

12. Dohodovací řízení na VZP – 11. 5. 2007
Zúčastní se prof. Arenberger a doc. Ettler. Budou projednány již předběžně schválené kódy pro PDT a digitální dermatoskop. Bude také vznesen dotaz na kódy kryalizace a stacionář.

13. Euro Melanoma Day 2007
Proběhl dne 7. 5. 2007. Prezentace v médiích byla bohatá. Poděkování patří všem zúčastněným dermatovenerologům.
Ve dnech 21. – 22. 5. 2007 bude v dolní části Václavského nám. stan FKNV Praha s digitálním dermatoskopem a vyšetřováním příchozích.

14. Akreditovaná pracoviště v dětské dermatologii
Prim. Bučková předkládá návrh členění a vybavenosti těchto pracovišť. Výbor ČDS po delší diskuzi navrhuje členění dle dětské kardiologie na pracoviště I. typu (dětské kožní ambulance), II. typu (lůžkové dětské kožní – FN Bulovka Praha, FN Hradec Králové) a III. typu (lůžkové dětské kožní Brno).

15. Rušení dermatologických lůžek
Žádost prim. Jaškové (Opava) o podporu lůžkového oddělení (lůžka mají být předisponována na internu). Kapacitní číslo 10 lůžek/100 tis. ob. Šance kožních odd. „na přežití“ také závisí na sledování obložnosti
a délky ošetřovací doby, aby lůžka byla racionálně využita.
Výbor ČDS vyslovuje podporu Kožnímu odd. v Opavě (vyřídí prof. Arenberger).

16. Nahlížení do lékařské dokumentace
Prof. Resl připomínkuje návrh zákona, kde není dostatečně ošetřen přístup do venerologické dokumentace (obsahuje mimo jiné informace o jiných osobách).

17. Kosmetický salón v Praze
Dr. Polanecký požadoval stanovisko k práci kosmetického salónu v Praze, kde došlo ke spornému ošetření klientky s akné. Odpoví prof. Resl.

18. Kniha „Zevní terapie“ prof. Záhejského
Výboru ČDS zaslán návrh nakl. Grada, aby byla oceněna publikace prof. Záhejského na Kongresu ČDS
a SDS. Výbor ČDS doporučuje přihlásit publikaci do soutěže o nejlepší publikaci v oboru (cena
prof. Janssena, cena prof. Janovského, apod.). Recenze knihy bude zveřejněna v časopise Čs. Dermatologie (t. č. v tisku).

19. Stánek Debra na Kongresu ČDS a SDS
Prim. Bučková žádá o možnost zřízení stánku Debra na Kongresu ČDS a SDS. Výbor ČDS schvaluje.
Pro příště bude potřeba stanovit pravidla pro podobné případy.

20. Národní registry chorob pro MZČR
Pro MZ ĆR bude poskytnut registr Debra (Dystrofická epidermolysis bullosa).

21. Kongresy
37. mítink ESDR, 5. – 8. 9. 2007, Zürich
1. mezinárodní sympózium Polské společnosti pro vlasovou chirurgii, 19. – 20. 9. 2007, Poznaň, (www.bokiz.pl/HRS-Chopin)
Nabídka Rumunské dermatologické společnosti ke spolupráci.

22. Specifické léčebné programy
Pro Retarpen inj. vypracuje prof. Resl.
Pro Hylase inj. vypracuje dr. Němcová.
Pro Disulone inj. již vypracován dr. Salavcem, výborem ČDS schválen a odeslán na MZ ČR a VZP
dne 5. 5. 2007.

23. Kongres ICD
Stánek Kongresu ICD 2009 (Praha) bude zřízen na Kongresu EADV (květen 2007) a provozován agenturou Guarant.

24. Akreditace vzdělávacího programu v dermatologii
Výbor doporučuje zachování délky praxe u lůžka 2 roky. Dermatovenerologii stále považuje za jeden
ze základních medicínských oborů.

25.                     Různé
a) Délka léčby biologiky (je omezena v Seznamu léčiv na 2 r.)
Prim. Benáková zpracovala materiál s námitkou a předkládá k připomínkování výboru ČDS. Poté bude odeslán na MZ ČR (termín do 14. 6. 2007).
b) Centra pro biologickou léčbu
Na výboru ČDS posouzeny žádosti Kožního odd. ÚVN Praha, Kožního odd. Vojenské nemocnice v Brně a Olomouci, Kožního sanatoria v Ústí nad Labem, Sanatoria Achillea a Pro Sanum v Praze, FN Motol, Nemocnice Pardubice, Zlín, Karlovy Vary-Sokolov, Pardubice, Jihlava. Odborná kritéria tato centra splnila a informace bude předána VZP.
c) Centra pro Aldaru – definována shodně s původními centry pro biologika
d) Centra pro PDT – limitováno vybavením PDT lampou
e) Poplatky za ohodnocení vzdělávacích akcí ČLK
ČLS oznamuje, že zajistí ohodnocení bezplatně při zaslání žádosti nejméně 20 dní před konáním akce (formulář žádosti bude vystaven na www.derm.cz, adresář „Kongresy“)

26. Příští zasedání výboru ČDS: 14. 6. 2007 v Praze před 3. kongresem českých a slovenských dermatologů.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler