Zápis ze schůze výboru ČDS dne 10. 4. 2008 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler,
as. Frey, prof. Hercogová, as. Jirásková, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl,
prof. Štork, dr.Vocilková, dr. Zajíc

Místo:              Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2

Čas:                 09.30 – 13.30 hodin

P R O G R A M

Projednáno:

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 21. 2. 2008 a  po e-mailovém připomínkování schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Jednání s MZ, ČLK ohledně kódů

Prof. Arenberger informuje o dílčích jednáních s některými zástupci VZP: úhrady kódů spojených s chirurgickou činností poklesly díky snížení minutové režie práce na sálech (postihlo i námi vykazovaný kód 09235).
Prof. Arenberger bude dále urgovat řešení situace (zač. května 2008 se plánuje již druhá schůzka s ředitelem VZP). K tomu bude připraven spolu s chirurgy seznam konkrétních problémů. Dr. Vocilková informuje o nevýhodách kódu pro kryalizaci (Q, zdražení N2). V souvislosti s poklesem počtu nemocných doporučuje zahájit jednání k povýšení bodového hodnocení kódů klinických vyšetření, popř. minutové režie (zdůvodňuje i prim. Duchková, přitom doporučuje rozdělit ambulance na jednoduché a na více vybavené, které by provozovatel individuálně nasmlouval).
Doc. Pock připomíná, že rutinní používání dermatoskopu zvyšuje náklady klinických vyšetření a mělo by se také promítnout do jejich ohodnocení. Prof. Arenberger informuje, že při minulých jednáních s VZP se již takto argumentovalo. Bude se pokračovat.
Cena výkonu se vypočítá:
          body za výkon + (čas x režie) = aktuální body za výkon
          Sazba se zvyšuje vždy k 1. 7. o průměrnou roční míru inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen).
Diskutována nutnost propočítat skutečné náklady průměrné ambulance a žádat navýšení minutové režie (spočítá prim. Duchková).

2.     „Balíčkové“ ceny za léčbu, za diagnózu pro ZP MV ČR
Prof. Arenberger informuje o jednání na pojišťovně 211 o novém způsobu nasmlouvání ceny a počtu pacientů. Pojišťovna žádá odbornou společnost o vypracování balíčkových cen. Navrženo vypracovat „balíček“ pro operaci melanomu se sentinelovou uzlinou, lymfoterapii, kryalizaci, klinické vyšetření pigmentové léze, popř. jiné (ale až po dalším jednání, které ozřejmí formální požadavky).

3.     UEMS (Evropská unie lékařských specializací a EBDV)
Jednání v Bruselu se zúčastnila dr. Vocilková a prof. Arenberger. Diskutována kompatibilita náplně atestací v zemích EU a dále Evropské atestace během prázdnin (do 15. 6. možno odeslat přihlášku k ní + dop. výboru ČDS, cena 350 €). Bude se konat 1. – 3. 8. ve Frankfurtu, výbor ČDS poplatek uhradí 1 uchazeči z ČR, který bude úspěšný).  Dále proběhne i Evropská zkouška z histologie
6. 12. 2008. Shromažďují také údaje o cizinkách pracujících v ČR jako dermatoložky.

4.     EADV
Výbor vzal na vědomí možnost kandidatury prof. Hercogové na funkci prezidentky-elect EADV.

5.     Dispenzarizace
Není povinná, u konkrétního nemocného provádí pouze jediný lékař (zpravidla praktický lékař, může
i specialista). Poplatek 30,- Kč se při ní vybírá u dospělých. Při vyšetřeních mimo dispenzarizaci musí být poplatek 30,- Kč vybrán i u osob do 18 let (často však chybí informace, zda je skutečně dispenzarizován u dětského lékaře, s frekvencí alespoň 1x za rok). Trvá však právní nejednotnost ve výkladu. Pracovní materiály budou zveřejňovány na webu a v časopise Čs. Derm. (prim. Duchková, prof. Resl).

6.     Příspěvky EADV a ILDS
Firma L´Oreal poskytne úhradu za podmínek spolupráce s ČDS na „Dnech zdravé pokožky“ a vzdělávání v dermatovenerologii.
T. č. se připravuje smlouva o této spolupráci (zatím na dobu 5 let).

7.     Sanatorium v Ústí nad Labem
Výbor podporuje žádost prim. Duchkové o možnost podávat biologickou léčbu u psoriázy.

8.     Bio Skin a přípravek Xe-Derma
Přípravek Xe-Derma je sušená prasečí dermis ke krytí ran. Firma Bio Skin žádá ČDS o podporu při žádosti
o úhradu přípravku ze zdrav. pojištění. Výbor ČDS podporuje, zajistí prof. Arenberger.

9.     Abbott a přípravek Humira
Firma Abbott žádá o úhradu biologika Humira ze zdravotního pojištění a prosí o podporu ČDS. Výbor ČDS podporuje tuto žádost (odpoví prof. Arenberger).

10.  Vzdělávací program v dermatologii
Prof. Štork žádá o úpravu správného znění na web stránkách ČDS (provede doc. Ettler).
Na zasedání výboru ČDS byly projednány podmínky předatestačních praxí. Vzdělávací program musí projednat akreditační komise a teprve po schválení MZ ČR bude zveřejněn.

11.  Stacionáře
Prim. Benáková jednala o nových propozicích pro stacionáře, jsou v přípravě v koncepci jako bezlůžková zařízení.

12.  Zásady biologické léčby
Prim. Benáková bude aktualizovat a materiál bude otištěn v Čs. Derm. Znovu bude vyvinuta snaha zrušit dosud platné omezení s maximem dvouleté léčby (prim. Benáková a prof. Arenberger pošlou dopis na MZd).
Prof. Arenberger a prim. Bučková informuje o perspektivě rozšíření indikace Enbrel inj. na dětský věk. Tato léčba by měla probíhat na specializovaných pracovištích dětské dermatologie (Praha, Brno, Hradec Králové) - nutno vypracovat kritéria. Výbor ČDS vznik dětských kožních center schválil.
 

13.  Lékové skupiny
V referenčních skupinách léků z dermatologie nejsou uvedeny Oxsoralen a Acitretin. Přestože bylo připomínkováno ze strany ČDS, ke změnám nedošlo.

14.  Kongres SDS a ČDS
Dne 5. 6. 2008 bude schůze výboru ČDS v Bratislavě. T. č. zatím není k dispozici program kongresu. Po obdržení bude rozeslán členům výboru ČDS elektronicky.

15.  EADV – změny stanov
Doc. Ettler informuje o úmyslu vedení EADV přesunout hlavní sídlo EADV z Bruselu do švýcarského Lugana, aby nemuselo platit DPH. Znamenalo by to však podstatnou změnu Statutu Akademie včetně jejího názvu. Jako nezisková organizace by musela veškeré finanční přebytky utratit ve stejném kalendářním roce. Také by musela podstatně změnit kategorie členství – otevřít se i pro nedermatology včetně práva volit
a zrušit sponzorující členství. Aby se ušetřilo DPH za poslední 2 roky, záležitost spěchá a musela by být schválena generálním shromážděním členů na jarním sympoziu EADV v Istanbulu. V tomto kontextu je zatím kolektivní členství ČDS v EADV vhodné odročit do vyřešení situace. Rozesílání informací by se pak dělo prostřednictvím výboru ČDS a nikoli přímo cestou z EADV s poskytnutím osobních dat členů ČDS pro potřeby EADV.

16.  Letáčky AAD
AAD uvolňuje členům EADV k použití pacientské letáčky k řadě diagnóz. Prof. Hercogová informuje, že se již pracuje na obdobných letácích v češtině.

17.  Stížnost na MZ ČR
Nemocná z Plzně požaduje neoprávněně na dr. Fikrlem léčbu Roaccutane a při nevyhovění si podala stížnost na MZ. Výbor ČDS shledává po analýze tuto stížnost za neoprávněnou (prof. Arenberger odešle na MZ).

18.  Výběrová řízení na nemocnice
Od 1. 1. 2008 došlo k novelizaci příslušné vyhlášky, ve které se přítomnost zástupců odborných společností již nevyžaduje.

19.  Stipendium Britské společnosti pediatrické dermatologie (BSPD)
BSPD vypisuje stipendium pro 2 účastníky z Východní Evropy na své výroční schůzi v Dundee (Skotsko) ve dnech 7. – 8. 11. 2008. Podmínkou je, že neměl v minulosti stipendium (EADV, IAD, SDS, BSPD) a nemá více jak 15 let od promoce. CV, doporučení od přednosty oddělení a prezidenta ČDS, kopii atestace a foto ve formátu pro pas zašlete k rukám prof. Arenbergera do 30. dubna 2008 (podrobnosti na: https://www.eadv.org/membershipstep1.asp).

20.  CzADV
Prof. Hercogová podává zprávu ze zasedání správní rady ze dne 17. 3. 2008. Bude vyhodnocení nejlepších prací v oboru za r. 2007.
Redakční rada Čs. Derm. se sejde v Bratislavě a bude doplněna o nové členy. Čs. Derm. vstoupí do úředního seznamu časopisů uznávaných k publikacím grantových výsledků.
ČLS JEP informuje, že je v jednání se společností, která by na webu publikovala časopisy odborných společností on-line. K tomu se však musí získat souhlas všech autorů. Žádosti o nové granty a návrhy na ocenění nejlepší publikace podávat na CzADV do 15. 5. 2008.
Grant pro léčbu psoriázy je možné také cestou CzADV.
Cosmoderm (přihlášeno 350 osob) – bude v Kongresovém centru Panorama Pankrác.

21.  Smlouvy s CzADV
Předneseny připomínky ke Smlouvám, budou rozeslány e-mailovou cestou. Schválení bude provedeno nejpozději dne 5. 6. 2008 na schůzi výboru ČDS v Bratislavě.

22.  Histologická vyšetření
Kolegyně z Přerova dopisem výboru ČDS navrhuje žádat o vynětí histologického vyšetření z fondu vyžádané péče. Zdůvodňuje to forenzním tlakem nutnosti tohoto vyšetření v narůstajícím počtu. Výbor ČDS bere na vědomí s tím, že do podobné situace se zřejmě dostávají i jiné medicínské obory, v současné situaci na MZd však není jasné, koho s tímto návrhem oslovit.

23.  Melanomový den
T. č. přihlášeno 97 center, 147 lékařů. Prof. Hercogová opět vyzývá ke včasnému odeslání informací
o vyšetřených osobách.

24.  Kongres ISD 2009
Pravidelně zasedá přípravný výbor. Shromažďují se přísliby pozvaných řečníků. Prof. Hercogová vyzývá k přihlášení se na kongres. Ve středu budou zasedat „sesterské společnosti“, v jejichž rámci proběhne i akce ČDS a SDS.

25.  Předání cen
Prof. Arenberger žádá prof. Štorka o předání cen, které byly v minulosti uděleny pracovníkům Kožní kliniky VFN Praha.
doc. Pánková – čestné členství ČDS
prof. Vosmík – čestné členství SDS

26.  Noví členové
dr. Drašnarová (Náchod)
dr. Šebková,  dr. Pinková – žádají o slevu na členském poplatku z důvodu mateřské dovolené, dosavadní praxe tuto slevu nepodporuje.

27.  Různé
a) Schůzka specializační komise dne 19. 6.2008 v Praze.
b) Spolupráce s dr. Pešinou (Český rozhlas 2) – výzva ČLS JEP ke spolupráci v živém vysílání.
c) Výzva ke spolupráci v řešení mezinárodních trestních řízení jako expert.
d) Zápis ze schůze Fotobiologické sekce ČDS dne 4. 4. 2008 v Brně (uveden na webu ČDS v sekci fotobiologické). Na schůzi mimo jiné řešen problém zamítnutí nasmlouvání kódu pro systémovou fototerapii, Oxsoralen roztok připravovaný magistraliter, dotazníková akce na vybavení fototerapeutickými přístroji
a poučení nemocného před fototerapií.
e) Specifický léčebný program Disulone tbl. – pro MZ ČR další požadované informace budou dodány
(dr. Salavec, doc. Ettler).
f) Nabídka dalšího webmastera k vedení internetových stránek ČDS (t. č. není potřeba).

28.  Příští schůze výboru ČDS: 5. 6. 2008 v Bratislavě.

Zapsal: doc. Ettler