Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 10. 3. 2005 v Praze

 

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, doc. Ettler, dr. Frey, prof. Hercogová,
prof. Resl, prof. Semrádová, prim. Strejček, prof. Štork, dr. Vocilková, prof. Vosmík

Omluveni:      prim. Duchková, doc. Pock

P R O G R A M

A) Kontrola zápisu ze schůze výboru dne 10. 2. 2005.

1.     Školení atestantů
Dne 12. 5. 2005 se koná v knihovně kožní kliniky v Plzni zasedání výboru ČDS (14-17 hodin).
Dne 13. 5. 2005 proběhne školení atestantů: Šafránkův ústav (10-18 hodin). Plánováno 12 přednášek, bude pozváno 30 dermatologů před I. atestací, 12 před II. atestací.

2.     Zákon o regulaci prostituce (prof. Resl)
Připomínky ČDS budou podrobně prodiskutovány v rámci připomínkového řízení (odpovídá Ministerstvo vnitra ČR). Přislíbeno, že lékařský posudek bude vydávat pouze dermatovenerolog.

3.     Kongres ČDS + SDS (prof. Semrádová)
Sekce sester nebude otevřena (příliš krátký čas na přípravu). Na základě zkušeností z tohoto kongresu bude zhodnocena možnost účasti sester pro příští kongresy.
T. č. přihlášeno 107 účastníků, 11 firem, 3 satelitní sympozia, 7 zahraničních hostů. Diskutováno přihlašování cestou webu.
Projednány nominace na udílení čestných členství (seznam připraví prof. Semrádová, zajistí prof. Arenberger).

4.     Pedagogická konference v Brně
V pátek 8. 4. 2005 od 10 hodin (hotel Continental) se koná pedagogická konference vyučujících v oboru. Budou pozváni přednostové a jejich zástupci (zajistí prof. Hercogová do 20. 3. 2005). Schůze výboru ČDS se koná ve čtvrtek 7. 4. 2005 od 16 hodin (hotel Continental, Brno).

5.     Plaketa prof. Horáčka
Naplánováno slavnostní odhalení plakety prof. Horáčka dne 7. 4. 2005 v 15 hodin na Kožní klinice u Sv. Anny v Brně.

6.     Smlouva se společností Quent
Po opětovném jednání se společností Quent akceptujeme nabídku 150 000 Kč.

7.     Smlouva s Referátovým výběrem
Stanovisko ČLS JEP ze dne 23. 2. 2005: považuje smlouvu s firmou Čechopress (vydavatel Referátového výběru) za neplatnou a nedoporučuje vzhledem k existenci vlastního tiskového střediska ČLS JEP ve spolupráci pokračovat (referuje prim. Strejček na základě informace ing. Vičarové).

 

B)   Nově projednáno:

 

1.        Odhad potřeby lékařů oboru v letech 2007, 2010, 2015 (prof. Vosmík)
Tento požadavek vznáší IPVZ, přitom přikládá věkové rozložení současných 836 dermatovenerologů (zdroj: ÚZIS). V letech 1990-2003 každý rok přibylo 18-20 lékařů v oboru.
Dle věkových kategorií lze předpokládat v prvních 5 letech úbytek asi 23 lékařů/rok, v dalších letech již dvojnásobek. Proto potřeba bude v r. 2007 – 25, v r. 2010 – 30,  v r. 2015 – 35 nových dermatovenerologů. Plánované atestace v r. 2007 – 40, v r. 2010 – 30, v r. 2015 – 30. Diskutována i potřeba lékařů v dětské a korektivní dermatologii.

2.        Výkony ze zdravotní indikace (dr. Vocilková)
SAD navrhuje, aby poradenství, týkající se komerčně vyráběných dermatologických prostředků – šampónů, různých kosmetických řad krémů, čistících prostředků, výživových doplňků – bylo považováno za službu nesplňující kritéria zdravotní indikace - přímo hrazenou pacientem.
Dermatologické pracoviště bude v těchto případech postupovat stejně jako při provádění jiných výkonů nad rámec zdravotního pojištění. Konsultace bude poskytnuta na vlastní žádost pacienta, za předem oběma stranami schválených podmínek a bude o ní uveden záznam v dokumentaci.

3.        UEMS – zástupce z ČR (prof. Arenberger)
Jako druhý zástupce (za ambulantní sféru) ČDS navržena dr. Vocilková (náhradník prim. Strejček).

4.        Léková komise (prim. Benáková, prof. Hercogová)
IPLP (Zpravodaj VZP č. 1/2005, str. 10) – způsob preskripce zůstává stejný. Pro jednání v lékové komisi předložena Limitace P v těchto skupinách léků:
D01BA       antimykotika
D03BA       proteolytické enzymy
D05AA       antipsoriatika (deriváty vit. D)
D05BB        retinoidy
D01AX       imunomodulátory lokální
J05A           antivirotika
J06BB         specifické imunoglobuliny
L04AA       celková imunosupresiva
P01BA        antimalarika
R06AX27   antihistaminika III. generace
Prim. Benáková předkládá k připomínkování do příštího výboru ČDS. Prof. Hercogová referuje o obnovené činnosti Kategorizační komise (první kolo jednání):
Limitace D – Iruxol ung. zůstává, nově schválena Linola Urea ung. (bez preskripčního omezení)
Limitace C – Viatrop neschválena vyšší úhrada
Limitace P – antivirotika, efalizumab (biologikum v léčbě psoriázy) a Metvix ung. (metylaminolevulát pro PDT) – výsledek zatím není znám, protože se projednávalo v jiný termín než dermatologika.
Dne 16. 3. 2005 se koná v Praze seminář „Efektivní léková politika“.

5.        Členství v ČDS
Nově přihlášeno 6 kolegyň (dr. Cenková, dr. Černá, dr. Dvořáčková, dr. Kudláčková, dr. Macháčková,
dr. Vykutilová).
6 kolegyň požádalo o prominutí poplatku z důvodů mateřské dovolené (bude ještě projednáno). 2 kolegyně požádaly o přerušení členství v ČDS (dr. Lužná, dr. Válková).

6.        Technické vybavení pracovišť (dotaz prim. Vantuchové)
Z hlediska akreditací pracovišť dosud nejsou definovány požadavky na technické vybavení pracovišť. Některé nemocnice žádají o akreditace MZd pro některé obory, zatím není udělováno.

7.        Sdílené kódy
Diskutována taktika dalšího jednání o udržení možnosti vykazovat tyto kódy. Prof. Arenberger osloví ředitelku VZP ing. Musílkovou, odbor zdravotního pojištění MZd (dr.Klimovičovou) a prezidenta ČLK (dr. Ratha).

8.        Kód 82053 a 82055
Kódy nepatří naší autorské odbornosti, proto nemůžeme jejich kalkulace měnit. Prim. Duchková (se spolupracovníky) pověřena vypracováním nového kalkulačního listu pro tyto kódy.

9.        Stacionáře (prim. Benáková)
MZd doporučuje podat návrh do dohodovacího řízení. Vhodné vyvěsit dopis MZd na webu
(od dr. Březovského, MZd) pro jednání se ZP.
ČDS podá registrační list dermatologického stacionáře do dohodovacího řízení (zodpovídá prim. Benáková).
Prim. Benáková soustředila připomínky k této problematice z dermatologické obce (zejména od prim. Keznikla).

10.     Dopisy z EADV
Prof. Arenberger obdržel od generálního sekretáře EADV (dr Pace) pozitivní odpověď na svůj dopis ohledně vyřazení Prof. Hercogové z boardu EADV a nedoplacení cca 40000 EUR ze zisku kongresu EADV na konto České akademie pro dermatologii a venerologii. Prof. Hercogová v návaznosti na to upozorňuje, že o věci členství ČR v EADV se dosud nehlasovalo na žádném shromáždění EADV. Proto nelze podmiňovat členství prof. Hercogové v boardu EADV členstvím ČR v EADV. Dlužná částka EADV za pořádání kongresu v Praze 2002 stále nebyla uhrazena. Prof. Arenberger osloví opět dr. Pace s žádostí o vysvětlení.

11.     Záštita ČDS na odborných akcích
Prof. Hercogová předložila návrh podmínek odborné garance ČDS JEP na odborných akcích. Proběhla diskuze. Bude dále připomínkován členy výboru.

12.     Návrh kalkulačního listu PDT
Předkládá doc. Ettler k připomínkování do příštího výboru ČDS, kdy bude projednán.

13.    Cestovní grant CEEDVA pro EADV 2005 v Londýně
CEEDVA vyhlašuje Gerda Frentz Fellowship 1000 EUR pro aktivního mladého dermatologa z každé členské země. Podmínky: věk do 40 let, přihlásí poster, tento grant neobdržel v minulosti. Přihlášky k rukám předsedy ČDS do 6. 4. 2005 (abstrakt posteru, CV, doporučení přednosty).

14.     Příští schůze výboru ČDS se koná dne 7. dubna 2005 v Brně.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler