Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 10. 2. 2005 v Praze

 

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, dr. Frey, prof. Hercogová,
prof. Resl, prim. Strejček, prof. Štork, dr. Vocilková, prof. Vosmík
Omluveni:      prim. Benáková, doc. Pock, prof. Semrádová

P R O G R A M

A) Koncepce oboru

1.        Přečtena první část, dopracováním podle došlých připomínek členů výboru ČDS pověřen prof. Arenberger
a prof. Resl do konce února 2005, kdy bude odevzdáno na MZd. Koncepce bude také vystavena na webu ČDS.

B) Projednán zápis ze schůze výboru dne 13. 1. 2005.

1.        ad bod 3A
Prim. Strejček zajistí stanovisko ČLS JEP do příštího výboru.

C)   Nově projednáno:

1.        Jednání v Interlakenu 2005

Bude připraveno nové vydání „Bílé knihy“. Dále se budou zpracovávat standardy do úrovně S3 (evidence based) – zatím zhotovena v různých evropských zemích AK, BCC, připravuje se alopecie. Pro naše podmínky bude nutné přednostně vytvořit standard pro léčbu psoriázy a atopického ekzému (pravděpodobně bude z ekonomických důvodů postačovat kvalita S1). Také zde jednáno s prof. Gollnickem ohledně konference ke 120. výročí založení Německé dermatol. společnosti: z německé strany setkání v r. 2009 považováno za společenskou událost na úrovni výborů DDG, ČDS, SDS, jejich čestných členů a hostů s omezeným vědeckým programem. Návrh české strany bude projednán výborem Německé dermatologické společnosti.

 

 

2.        Smlouva s agenturou Quent na označení výrobků značky Dove
Předložený návrh smlouvy shledán jako nepřijatelný. Bude navrženo nové znění. Zajistí prof. Arenberger do příštího výboru.

3.        Léky – kategorizační komise
Výbor seznámen se zápisem z jednání lékové komise. Výrobu přípravku Infadolan ung. převzala firma Herbacos Pardubice. Protože jeho výroba neprobíhá ve sterilních podmínkách, na výboru ČDS projednán návrh indikací, dávkování a znění příbalového letáku.
Výbor ČDS požádán o stanovisko k magistraliter lékům: jejich další preskripce pro léčbu v oboru je nutná, výbor ČDS připouští možnost doplatku pacientem (např. do výše 30 Kč). Dr. Benáková zpracovala stanovisko výboru k problematice IVLP  a po emailové korespondenční diskusi s ostatními členy výboru odeslala prof. Švihovcovi pro jednání na MZ ČR (termín byl dříve než další schůze
výboru). Dr. Benáková dále zpracovala základní materiál k aktualizaci kategorie P, ke
které byl výbor vyzván prof. Švihovcem na schůzi KPLP ČSL JEP. Všichni
členové dostanou k připomínkování a na příští schůzi se probere definitivní
stanovisko. Zodpovídá dr. Benáková, prof. Hercogová.

4.        Diabetologické sympozium, 3. – 4. 6. 2005 v Hradci Králové
Na tomto sympoziu bude otevřena sekce s tématikou diabetes a kůže. Přednášet bude dr. Račovská (Brno), dr. Bělobrádek (HK) a doc. Ettler. Sympozium bude tak pořádáno ve spolupráci s výborem ČDS (zajistí
doc. Ettler, do 28. 2. 2005).

5.        Kongres českých a slovenských dermatovenerologů 2005, Brno
Zatím přihlášeno 70 lékařů a 7 firem. Slovenští kolegové zatím nehlásí své příspěvky na kongres. První den Kongresu (čtvrtek) proběhne zasedání redakční rady Čs. Dermatologie (10-12 hod.), pak společná schůze výboru ČDS a SDS. I členové výborů se musí k účasti přihlásit standardním způsobem.
Prim. Stuchlíkem nyní navrženo otevření sekce dermatovenerologických sester. Při prvotním sestavování rámcového programu kongresu byla tato myšlenka opuštěna, takže je potřeba nejdříve dojednat s lokálním organizačním výborem, zda bude pro ní prostor (projedná doc. Ettler s prof. Semrádovou do příštího výboru). Poté bude informována paní Kubátová, předsedkyně sekce dermatologických sester.

6.        Koordinace aktivit k Melanoma Day 30. 5. 2005
Dne 5. 5. 2005 proběhne v Praze seminář s tématikou diagnostiky a léčby melanomu. Bude zde rezervován prostor pro fotoprotekci a prevenci, programově zajistí Fotobiologická sekce – doc. Ettler do 28. 2. 2005 i ve spolupráci s La Roche Posay (která zajistí infolinku a informační plakát). Přihláška pro lékaře a dotazník bude otištěn v Čs. Dermatologii, č. 3/2005. Diskutována i možnost spolupráce s jinými firmami.

7.        Andrologie
Výbor ČDS informován o úmyslu České sexuologické společnosti uspořádat 8th Congress of the European Federation of Sexology, June 4-8, 2005 v Praze (kontakt Ivo.Prochazka@seznam.cz) - pořádá Guarant, Kongresový palác v Praze. Prof.Resl požádán o účast v přípravném výboru.

8.        Venerologie
Předložen „Plán aktivit na úseku řešení problematiky HIV/AIDS a ostatních STI v České republice
v r. 2005“. Je to souhrn 36 aktivit na poli prevence, diagnostiky a léčby STI, prostituce, drogové závislosti zahrnujících spolupráci zdravotnických, hygienických, občanských, veřejnoprávních i mediálních složek (prof. Resl). Pět z nich týká naší společnosti a jejich program by se měl splnit.

9.        Fotodynamická léčba
Bude vypracován kalkulační list PDT (zajistí doc. Ettler do 10. 3. 2005).

10.     Plán akcí v Plzni a Brně – Pedagogický seminář a školení rezidentů  před atestací 
Na výboru ČDS bylo dohodnuto, že z důvodů přílišné kumulace akcí (především dříve neplánovaných
– např. Novartis v Brně) se původně navržená akce v Plzni rozdělí.
Pedagogický seminář se připojí k Akci Novartis v Brně v dubnu t. r. Prof. Resl zašle předpokládané okruhy témat semináře prof. Hercogové, která zajistí obeslání dermatovenerologických pedagogických pracovníků v ČR. Firma Novartis slíbila podporu semináře.
Předběžný návrh setkání pro atestanty v Plzni:
12.5. - čtvrtek: 14 hod. - 17 hod. výbor ČDS - knihovna nebo seminární místnost kožní kliniky
- FN-Bory.  Ubytování v hotelu, společná večeře.
13.5. - pátek: Posluchárna (buď Šafránkův ústav Lochotín nebo pavilon 4. FN Bory) od 10  hod.
do 18 hod. přednášky pro atestanty s přestávkou na oběd.  Podle přihlášek event. bude zajištěn nocleh
ze čtvrtka na pátek pro rezidenty ze vzdálenějších míst. Odhad asi 60 účastníků  (paní Jandová dodá seznam atestantů, aby moli být pozváni adresně). Témata přednášek budou projednána s přednášejícími, posloupnost volena podle vzdálenosti přednášejících od bydliště.
K navrženému je třeba dořešit konkrétně hrazení akce: CZADV, doplňkový sponzoring firem (Galderma,
La Roche, Novartis).

11.     Kongresy a semináře:
- Sekce pro telemedicínu a teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci
s Úrazovou nemocnicí v Brně a Klinikou traumatologie LF MU pořádá mezinárodní kongres
"Telemedicína Brno 2005" - 31.3.-1.4.2005 Kongresové centrum Brno. E-mail:symma@quick.cz
- The 10th World Congress on Cancers of the Skin – 13.-16.5.2005, Vídeň  (https://www.wccs.at/)

12.     Dopis na EADV - Neobdrželi jsme písemnou odpověď na dopis předsedy společnosti prof. Arenbergera týkající se reprezentace ČR v boardu EADV a peněz, které dluží EADV (téměř 40.000 eur).

13.     Užívání cévního laseru: Při řešení dotazu na MZČR, zda může gynekolog ošetřovat svým cévním laserem
dermatologické projevy, byla odpověď ministerstva nejednoznačná. Dotaz vyvolal vedoucí pobočky ČLK.  Zároveň prof. Resl upozorňuje na Zákon 95/2004 Sb. z 29.ledna 2004:
O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

14.     Léková komise: 
Referuje prof. Hercogová: Linola Urea / 12% urea: doporučeno projednat a schválit, změnit indikaci na „ošetření hyperkeratotických dermatóz, např. hyperkeratotické dermatitidy, tiney, chronicky stacionární psoriázy, xerodermie, ichtyózy“.

Iruxol mono / Collagenasum: doporučeno ponechat stávající omezení na CHIR, ORT, GYN, ORL, DER. Metvix / Methyl aminolevulinát:  doporučeno projednat, jde o rozšíření spektra terapeutických postupů v léčbě aktinických keratóz aj. spinocelulárních karcinomů in situ, v léčbě superficiálních bazocelulárních karcinomů (opravit nesprávný termín „ nekeratotická aktinická prekanceróza“). Jde o léčbu neinvazivní, i když nikoli jedinou možnou. Návrh koncentrace terapie do fakultních a krajských nemocnic, tj. 10 center.

Remicade / Infliximabum: vzhledem k tomu, že návrh se týká psoriatické artritidy, doporučeno kontaktovat prof. Pavelku. Jinak léčba koncentrována do center.

Raptiva / Efalizumab: doporučeno návrh projednat a přijmout, pro celou skupinu biologik v léčbě psoriázy nastavit obdobné podmínky, koncentrace léčby do center.

Famvir / Famciclovirum: doporučeno projednání a schválení dle návrhu.

Zoster / Brivudinum:  doporučeno projednat schválit dle návrhu.

15.     Záštita odborných akcí ČDS

Návrh podmínek záštity odborných akcí výborem ČDS vypracován (předkládá prof. Hercogová), avšak neprojednán.

 

Příští schůze výboru ČDS se koná dne 10.3.2005.

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler