Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 1. 4. 2004 v Praze

Přítomni:        Arenberger, Duchková, Ettler, Frey, Hercogová, Pock, Resl, Semrádová, Strejček, Štork, Vocilková, Vosmík

Omluveni:      Benáková, Bučková

 

P R O G R A M

 

1.        Kontrola zápisu ze dne  26. 2. 2004:

a)
Členské poplatky ČDS na r. 2005 a předplatné Čs. Dermatologie
Doc. Štork jednal s ing. Vičarovou z ČLS JEP: je možné rozepsat položky na složence, ale je nutné včas rozhodnout o způsobu organizace platby. To by pravděpodobně mělo rozhodnout plenární zasedání členů ČDS. Diskutována problematika financí inzerce v dermatologických časopisech. Konstatováno, že existuje velké množství časopisů, které odčerpává finanční prostředky, které by mohly plynout Čs. dermatologii. Vydávají je však soukromé subjekty, na něž nemá ČDS přímý vliv. Diskutována též kvalita a množství příspěvků v Čs. dermatologii – žádáni přednostové klinik, aby vedli své podřízené k zasílání příspěvků.  
b)
Kalkulační list digitální dermatoskopie
Dr. Strejček (hl. revizní lékař VZP pro dermatologii) zkontroloval a bude postoupen k dalšímu řízení. Diskutováno zaškolování lékařů pro výkon digitální dermatoskopie.
c) Stipendia na EADV
Další nové návrhy dr. Vojáčková, dr. Hejcmanová z Kožní kliniky na Bulovce se hlásí na EADV
do Florencie.
Oprava zápisu z 26.2.2004, bod 2d): dr. Plachá bude mít hrazenu cestu na EADV 2004 do Budapešti.
d) Slovenský kongres dermatologie s českou účastí
Prof. Arenberger požádal dopisem doc. Danillu o spolupráci. Zatím nedošlo k odpovědi ze slovenské strany.
e) Venerologie (byly akceptovány venerologické epidemiologické zásady a vyjdou v novelizované vyhlášce 440 Sb.) - pro absenci léčebně preventivních zákonů nelze vypracovat další důležité zásady naší práce, neboť se není „na co“ odvolávat.  Lze ale vydat právně méně závažný „Metodický pokyn pro venerologii, resp. STD“. Pracuje na něm venerologická sekce pod vedením prof. Resla.
 f) Melanoma Day 2004 se koná 10. 5. 2004. K dnešnímu dni přihlášeno 168 pracovišť s 189 lékaři. Podrobnější informace budou pro veřejnost vystaveny na www.melanoma-day.cz a k dispozici na bezplatné telefonní lince 800 108 008 (od 5. 4. do 9. 5. 2004), také na web ČDS v aktualitách.
Výbor ČDS ve spolupráci s La Roche-Possay uspořádá 1. 4. 2004 odpoledne tiskovou konferenci k Euro Melanoma Day. Za výbor se aktivně účastní Ettler, Resl a Arenberger. Fotobiologická sekce ČDS v téže partnerské spolupráci uspořádá seminář pro dermatology k Euro Melanoma Day dne 15. 4. 2004 v hotelu Renaissance v Praze. Pokyny naleznete na web ČDS.
g) Léková kategorizační komise
Kategorie topické imunomodulátory: vzešel požadavek na rovnoprávné omezení pimecrolimu a tacrolimu. Proto vypracováno konečné znění: omezeno jen pro dermatology, aplikace na oblast hlavy a krku u atopické dermatitidy, Elidel – lehká a středně těžká, Protopic – středně těžká a těžká atopická dermatitida,
bez omezení věkem.
U ostatních léků neměněno (ČDS nepodpořila uvolnění preskripce Onychonu).
T. č. se jedná o úhradu Silkisu (nový derivát vit. D3).
Dermatologické léky tvoří 3,2% nákladů na léky (v jiných zemích EU je 2-3x vyšší). Je vhodné připravovat atmosféru do budoucna (ZP), že náklady na dermatologickou léčbu porostou.
h) Upřesnění bodu 2h) ze zápisu ze dne 26. 2. 2004:
Rozhodnutím ministryně zdravotnictví Marie Součkové k 22. 1. 2004 došlo k přestěhování Dermatovenerologické kliniky z Motola na Bulovku (nyní tel. 266082359).
i) Prof. Arenberger odpověděl na dopis dr. Knotové z Uherského Hradiště: může stážovat na Kožní klinice na Vinohradech.
j) Prim. Strejček odpovídá na dopis prim. Kolaříka z Prostějova:
Obsah lékařských výkonů specifikuje vyhl. 110/2002 Sb., kap. 3. VZP má vnitřní pokyn pro revizní činnost k uznávání kódu 44021 pro některé dg. (L40.0, L20.9, apod.) s nutností adekvátně podrobného zápisu v dokumentaci. Je pochopitelné, že dermatology revidují i revizní lékaři jiné odbornosti.
k) Statut dermato-alergologických pracovišť:
Týká se i Ústí nad Labem. Prim. Duchková zažádala vedení FN v Ústí nad Labem o zřízení „Centra pro dermatologickou alergologii a kožní choroby z povolání“ a vypracuje statut. Ten bude zveřejněn na web ČDS.
l) Prof. Resl obdržel omluvu redaktora ZdN za publikaci zmateného článku o léčbě akné a bude učiněna náprava.
m) Vzdělávací program pro obor dermatovenerologie (předkládá prof. Vosmík) – návrh nové atestace:
IPVZ vyžaduje koncepci 3 oborů (starý stav bude platit do konce roku 2005) – dermatovenerologie, dětské dermatologie a korektivní dermatologie. Z taktických důvodů by bylo vhodné náplně všech 3 oborů co nejvíce přiblížit. Nepodkročitelná doba praxe 4 roky.
Prim. Strejček:
Odbornost bude garantovat ČLK. 83 základních oborů příliš mnoho, bude vhodné redukovat až na čtvrtinu. Ostatní obory by měly být jen subspecializací odvozené od některého základního oboru (např. dermatovenerologie). Stanovena základní pracovní verze. Bude dále diskutována a oponována – do konce června 2004.

2.        Dr. Vocilková informuje o financování segmentu amb. péče na 2. pol. 2004: bude společně kalkulována regulace za celé pololetí, tzn. za 3. a 4. Q.
Index minutové režijní sazby se odvozuje od celostátní inflace a je dán vyhláškou. ICZ (zahrnující ZÚLP) bylo povýšeno na 1,02. Tzv. „nevýznamný počet pojištěnců“ (pod 75/Q) byl nyní stanoven na 100/půl roku. Hodnota bodu 1,04 Kč zůstává.

3.        Konkurzní řízení na místo primáře kožního odd. v Kladně dne 20. 4. 2004. Za výbor ČDS se zúčastní prim. Strejček.

4.        Zápis ze schůze sekce pro derm. alergologii a kožní choroby z povolání v Praze dne 6. 2. 2004. Bude vystaven na webu.

5.        Zápis ze schůze fotobiologické sekce dne 26. 3. 2004  v Praze. Bude vystaven na webu.
Dotaz na SAD (provede doc. Ettler) ohledně stanoviska k obsahu kódu celkové fototerapie.

6.        Odhlášky z ČDS: odhlašuje se 10 členů
4 členové neodpovídají - dr. Adamovská (Litoměřice), dr. Holíková (Úvaly, Praha), dr. Kosová (Jindřichův Hradec), dr. Švarcová (Praha 4).
Dovolujeme si je požádat, aby upřesnili své kontaktní adresy na odd. členské evidence, ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2.

7.        Nedostatek Dapsonu
Dr. Dáša Němcová upozorňuje, že výroba Disulone tbl. skončila. Žádá o řešení výborem ČDS. Výbor ČDS projednal: po vstupu do EU (1. 5. 2004) bude usnadněn registrační postup léků, takže lze pak předpokládat náhradu jiným preparátem.

8.        Kongresy
12. – 15. 10. 2005, Kongres „Skin and Sexual Health“ v Londýně
15. 4. 2004, Seminář „Fotobiologie kůže a maligní melanom“ v Praze
16. 4. 2004, Jarní konference České akné iniciativy v Brně
30. 4. – 1. 5. 2004, Předatestační kurz v oboru dermatovenerologie v Hradci Králové
21. – 22. 10. 2004, Flebologické dny v Hradci Králové

9.        Francouzská dermatologická společnost nabízí 8 hrazených míst v celkové ceně 12000 € na školení dermatologické ve dnech 7. – 11. 12. 2004 v Paříži pro mladé dermatology. Přihlášky na výbor ČDS
do 27. 8. 2004.

10.     Nabídka Kongresového centra v Praze k uspořádání kongresů na červen 2004.

11.     MZd požaduje vyjádření k infrakabině PARADISE k saunovacímu procesu. Za výbor ČDS vypracoval prof. Arenberger.

12.     Z jednání Výkonného výboru HIV/AIDS (prof. Resl):
Při identifikaci nemocných zachovat rodné číslo v dokumentaci (zákon projednáván v parlamentu). Ohrožováno z řady směrů. Jednání o změnách v Hlášenkách a identifikaci pacientů na MZČR. V ČR jen 46% nahodilých styků chráněno kondomem (málo).

13.     Nedostatek pixu v lékárnách?
Prim. Rutta (kožní odd. Vojenské nemocnice Brno) hlásí nedostatky v zásobování pixu pro lokální terapii. Z jiných regionů zatím nejsou podobné zprávy.

14.     Informace o ošetřování cizinců z EU (www.vzp.cz)
Budou se prokazovat speciálními průkazkami o zdravotním pojištění, event. kontraktem s některou ZP v České republice. Podrobnosti ve Věstníku VZP č. 1/2004 nebo na webu VZP.

15.     Příští schůze výboru ČDS
se koná 13. 5. 2004.

 

Zapsal: doc. Ettler