Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 1. 12. 2012
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler,
doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:     as. Frey, doc. Kuklová, dr. Polášková

Host:              dr. Pavlasová

Místo:            Dermatovenerologická klinika 1. LF UK

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS dne 13. 9. 2012 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS a bez připomínek schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Lymfodrenáže (dr. Pavlasová z výboru Lymfologické společnosti)
Webové stránky dosud v rekonstrukci: www.lympho.cz. Pro garanci kvality musí pracoviště splňovat personální požadavky certifikovaného kurzu z MZ v lymfologii – uděluje výbor Lymfologické společnosti na základě vyplněné žádosti. Lymfologie je interdisciplinární, mají nasmlouvány různá pracoviště různých odborností. Rozhodující je právě certifikovaný kurz, který určitým způsobem nahrazuje nástavbovou atestaci na: rehabilitaci, dětsk., korektivní dermatologii, revmatologii, dětské a dorostové, onkol., gynek. chir., angiologii. Přesnou situaci nasmlouvaných pracovišť znají jen ZP, které ji však nesdělují.
Nový kód „měření pacienta před zhotovením pomůcky na míru“ byl předložen Lymfologickou společností a v něm je již podmínka absolvování kurzu zanesena.
Výbor Lymfologické společnosti nyní inventarizuje lymfologická pracoviště v ČR, pracoviště budou publikována na jejím webu + další viz příloha.

2.     Biologická léčba v dermatologii
Doc. Ettler upozorňuje na nemožnost zahájit biologickou léčbu u nových pacientů pro nedostatek financí deklarovaný ekonomickým vedením nemocnic i na možná úskalí revizní činnosti zdravotních pojišťoven. Prof. Arenberger bude jednat s novým zástupcem VZP, pověřeným koordinací biologické léčby. Zaznělo také doporučení kontaktovat jiné odborné společnosti pro získání jejich názorů a zkušeností.
Dětská dermatologie bohužel zůstává bez možnosti použít biologickou léčbu v dětském věku (upozorňuje prim. Bučková), protože nebylo povoleno zřídit dětské centrum. Prim. Němcová požádala výbor ČDS o vydání Osvědčení pro centrum biologické léčby psoriázy na kožním oddělení Nemocnice Sokolov (Nemos Sokolov s.r.o.) k jednání se ZP k prodloužení možnosti podávání centrové léčby hrazené pojišťovnami 208, 211, 201, 207. Výbor ČDS souhlasí.

3.     Restrukturalizace dermatologické péče
T. č. opět další aktivizace k redukci nejen dermatol. lůžek (za poslední rok klesl počet dermatol. lůžek v ČR z 600 na 480). Prof. Arenberger navrhuje jednání s Ministerstvem zdravotnictví a VZP ke koordinaci dalšího postupu. Hrozí nekoordinované rušení lůžek nejen na neklinických pracovištích, ale i klinikách, které by měly zůstat i po restrukturalizaci garanty oboru s nejširším záběrem ve většině odborných oblastí dermatovenerologie. Na schůzi předsedů AK vzešel požadavek z MZ, aby existence lůžek nebyla podmínkou určování způsobilosti akreditovaných pracovišť. Tímto krokem by byl narušen stávající vzdělávací program především v našem oboru, protože dermatovenerologická lůžka zajišťují kromě získávání specializovaných dovedností z oboru i trénink ve všeobecné lůžkové péči o nemocné na úrovni vlastního základního dvouletého kmenu. Prof. Arenberger je zplnomocněn výborem ČDS k podnikání veškerých příslušných kroků k zachování dostatečného rozsahu hospitalizační péče nejvyšší úrovně.

4.     Kongres EADV 2012 v Praze
Stánek ČDS na kongresu EADV se líbil, část výzdoby bude použita na národním sympoziu ČDS a SDS dne 8. 11. 2012 v rezidenci pražského primátora.

5.     Časopis Čs. Derm.
Prostředky se průběžně získávají na úrovni předchozích let. Získávání reklam na příští rok probíhá, bude koordinováno mezi servisní a výrobní společností. Byly zvoleny nejlepší práce v Čs. Derm. za r. 2011, ceny Dermatologického univerzitního nadačního fondu budou předány dne 8. 11. 2012.

6.     Slavnostní seminář ČDS a SDS k 90. výročí založení předchůdkyně ČDS a SDS
Zaregistrováno téměř 300 účastníků, což překračuje kapacitu velkého sálu. V objektu budou využity další prostory s přímým přenosem prezentací. Večer bude slavnostní občerstvení a živá hudba. Budou vyhlášeny nejlepší publikace Čs. Derm. za r. 2011, vyhlášeny ceny za nejlepší postery (pokrytí nákladů na cestu a pobyt na International Summer Academy v červenci 2013 v Mnichově) a předána stipendia Dermatologického univerzitního nadačního fondu na pobyty na německy mluvících dermatologických pracovištích.

7.     Atestace na Bulovce v listopadu 2012
Výbor ČDS doporučuje, aby atestační test i způsob jeho hodnocení byl projednán Akreditační komisí oboru, stejně tak i požadavky a kritéria na předatestační práci.

8.     Odborné akce na r. 2013 (doc. Ettler)
Zatím k 1. 11. 2012 přihlášeno 22 akcí. Výbor ČDS stanovil podmínky pro patronaci nad těmito akcemi: jako pořadatel bude uvedena ČDS, na pozvánce ani v sále se neobjeví reklamy. Podmínky úhrady poplatku 500 Kč na účet ČDS zjistí dr. Vocilková. Lokální organizátor se zaváže, že při nedodržení těchto podmínek uhradí s tím spojené navýšení poplatku v souladu se Stavovským předpisem ČLK č. 16 na účet ČLK sám. Potřebné formuláře jsou vystaveny na www.derm.cz, v kolonce Aktuality.

9.     Český logbook z dermatovenerologie pro ILDS
International League of Dermatological Societies požaduje dodat vyplněný dotazník k popromočnímu vzdělávání v ČR a logbook. Výbor ČDS pověřil prof. Arenbergera.

10.  Schůze zástupců SAD v Ústí nad Labem dne 20. 10. 2013 (prim. Duchková)
Na schůzi SAD upozorněno na následující problémy a ČDS požádána o řešení:
Venerologie – v řadě regionů nejsou depistážní sestry (zachovat síť depistáž. sester), návrh: odpustit regulační opatření zařízením, která budou soustřeďovat venerologickou péči (bude řešit Venerologická sekce dopisem Hlavnímu hygienikovi, druhý požadavek je nereálný).
Výbor ČDS vypracuje (Venerologická sekce) dopis Hlavnímu hygienikovi ohledně vener. dozoru a depistážních sester.
Chlamydiové infekty (prokázané) se musí hlásit – dg. z moči a stěru uretry. U lues se hlásí i podezření.
Pokračovat v kampani na ZP za uznání vyšších nákladů na IVLP (až o 30%) – probíhá.

11.  SÚKL – úhrady léků (prim Benáková, prof. Arenberger)
I přes naší snahu a opakovaná vyjádření budou patrně sníženy úhrady u lokálních léků na akné. Dosud nemáme k dispozici definitivní znění, ale hrozí, že praktičtí lékaři nebudou moci předepisovat kombinované léky na akné. Kortikoidy lokální 1. a 2. sk. hrazeny zatím v původním rozsahu. Stanovisko k ipilimumabu a vemurafenibu dodáno prof. Arenbergerem. Ketokonazol byl vyjmut z úhrady (nahradí itraconazol). Wartec se zatím nemění. Emoliencia, koupele (některé firmy podaly novou žádost o úhradu) vypadly z číselníku, znovu zařazeno. Přípravky Linola jsou všechny v sazebníku.

12.  Venerologie (prof. Resl)
a) Suprax na léčbu GO: díky stoupající rezistenci GO vznikl požadavek jeho venerologické indikace – dosud nedořešeno.
b) Nedostatek Pendeponu: dopis ministrovi zdravotnictví k úhradě Retarpenu. Dle §92 lze žádat o zvláštní úhradu.
c) Soubor platných předpisů ve venerologii (skutečně platných) zpracovaný prof. Reslem bude vyřešen na webu ČDS, zkrácená verze publikována v některém odborném časopise. 

13.  Setkání primářů 21. - 22. 9. 2012 – odborné náměty (prim. Benáková)
a) Retarpen inj. doporučen jako náhražka chybějícího Pendeponu (řeší Venerologická sekce)
b) Acitretin a jeho indikace u kožních lymfomů: bude se předělávat SPC, snad se podaří uvést v indikacích
c) IVIG u puchýřnatých chorob: je otázkou nákladů léčby a bude zřejmě řešen u jednotlivých případů. 

14.  Lymfodrenáže
O uvolnění kódů 44211, 44251, 44253 pro fyzioterapeuty žádá Fyzioterapeutická spol. Výbor ČDS konstatuje, že nositelem je lékař. Výkony musí být prováděny lékařem, který má certifikovaný lymfologický kurz v Brně. K vypracování odpovědi bude požádán výbor lymfolog. společnosti.

15.  Hospodaření ČDS
V r. 2012 zatím 108 tis. Kč v plusu, takže na účtu ČDS v rámci ČLS JEP je t. č. 1 661 tis. Kč.

16.  Noví členové ČDS
Dr. Filová (Praha), Dr. J. Ettler (Praha), Dr. A. Fialová (Praha), Dr. Maulenová (Teplice) – přijati

17.  Různé
a) Oxsoralen cps. je nyní možné získat jen cestou mimořádného dovozu, výsledná cena je kolem 1000 Kč za 1 balení
b) 6. – 8. 6. 2013 ČDS a SDS kongres v Praze, pořádaný Jastou v TOP Hotelu Praha.

18.  Termín dalších schůzí Výboru ČDS: 13. 12. 2012 v Praze.
V r. 2013: 7. 2., 21. 3., 25. 4., 6. 6.                             
 

Zapsal: doc. Ettler

 

P ř í l o h a

Lymfologie

Lymfologie je multidisciplinární obor, který zahrnuje jednak diagnostiku, jednak samotný terapeutický proces. Česká lymfologická společnost ČLS JEP se snaží o koordinaci těchto procesů, o vzdělávání všech zúčastněných stran a o aplikaci nových poznatků v každodenní praxi tak, aby péče o lymfologického pacienta byla v souladu s evropskými standardy. Vytvořila  Standard léčebného plánu – Lymfedém a Standard léčebného plánu – Zevní komprese v terapii lymfedému, které slouží jako osnova pro všechny lymfology a oba byly uveřejněny v Česko-slovenské dermatologii a také v The European Journal of Lymfology. Lymfologická společnost se samozřejmě snaží ovlivňovat i postoj zdravotních pojišťoven k hrazení péče a provádět kultivaci výkonů i zdravotnických materiálů na MZ ČR.

 

Nejnovější poznatky z oboru se mohou zájemci dozvědět i na každoročních podzimních kongresech LYMPHO. Letošní ročník tohoto kongresu byl ve znamení účasti celé evropské lymfologické vědecké špičky (P. Bourgeois, J. P. Belgrado, H. Partsch, F. J. Schingale a další). Účastníci kongresu vyslechli přednášky o nejmodernějších vyšetřovacích metodách, seznámili se s mikrochirurgickými metodami terapie lymfedému a udělali si celkový obrázek o současných trendech v oboru.

 

Podmínkou vykonávání lymfologické praxe, tedy provádění celého diagnostického i terapeutického procesu, je absolvování kurzu certifikovaného MZ ČR. Každé jednotlivé lymfologické pracoviště může požádat Českou lymfologickou společnost ČLS JEP o udělení Garance kvality. Formulář žádosti, seznam garantovaných pracovišť, seznam lymfoscintigrafických pracovišť, termíny kurzů a workshopů a další užitečné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.lympho.cz.

 

Česká lymfologická společnost si velmi cení spolupráce s ostatními odbornými společnostmi ČLS JEP. Jsme velmi potěšeni, že výbor České dermatovenerologické společnosti se této problematice věnuje, a děkujeme za možnost prezentace na jeho jednání. Srdečně zveme všechny dermatovenerology, kteří se lymfologii věnují, na příští kongres LYMPHO 2013, který se bude konat v Pardubicích v říjnu příštího roku.

 

1.11.2012

Za výbor  České lymfologické společnosti ČLS JEP

MUDr.Věra Pavlasová