Zápis ze schůze výboru ČDS ČLS JEP konané dne dne 1. 12. 2005 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, dr. Frey,
prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Semrádová, prof. Štork

Omluveni:      prim. Strejček, dr. Vocilková,  prof. Vosmík

P R O G R A M

1.     Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS dne 27. 10. 2005
Dopis výboru SDS
Dne 24. 11. 2005 byl zaslán doc. Danillovi dopis výboru ČDS se jmenným seznamem zástupců ČDS do organizačního výboru (Arenberger, Ettler, Resl) a programového výboru (Arenberger, Benáková, Bučková, Dastychová, Duchková, Ettler, Frey, Hercogová, Pock, Resl, Strejček, Štork, Záhejský) II. kongresu ČDS-SDS v Bratislavě 2006. Zároveň zde byl uveden návrh uspořádat „Den mladých dermatovenerologů" jako součást či satelitní akci tohoto Kongresu.

2.     Dohodovací řízení dne 1. 12. 2005 na VZP v Praze
a) Detekce sentinelové uzliny
Kalkulační list tohoto výkonu byl již předložen odbornou společností chirurgů, plastických chirurgů a nukleární medicíny. Doporučeno projednat připsání dermatologů do konce března 06, aby mohlo vyjít v novém Sazebníku 1. 7. 06 (prof. Arenberger).
b) Digitální dermatoskopie
Doporučeno vytvořit síť pracovišť s možností vykazovat tento kód. Budou navržena klinická a velká krajská pracoviště s „Poradnou pro pigmentové útvary“ (prof. Resl, prim. Duchková).
c) Fotodynamická léčba
Tento kód bude přijat po drobných úpravách: zestručnit popis výkonu, frekvenci omezit na 4x/rok, upravit časové proporce – lékař 40 min., sestra 20 min. a Metvix cr. zařadit do ZÚLP. Omezení pro Metvix zůstávají (doc. Ettler).
d) Synchronní balneofototerapie
Doporučeno vypracování 2 kalkulačních listů – pro metodu TOMESA (prof. Arenberger) a pro metodu Aqua-Sun vzhledem k rozdílné nákladnosti (prim. Benáková).
e) Stacionář
Byl teprve předložen, bude projednán v příštím dohodovacím řízení (prim. Benáková).

f) Sdílené kódy nebyly na program jednání zařazeny.

Přesná znění doporučených změn budou formulována v zápise z Dohodovacího řízení vydané VZP. Po jeho obdržení pověření členové Výboru ČDS zapracují připomínky a bude projednáno na příští schůzi Výboru ČDS dne 12.1.2006.

 

3.     Sdílené kódy
Zhodnocen současný stav – ostatní odborné společnosti nereagují nebo reagují negativně na dopisy prof. Arenbergera s žádostí o sdílení některých kódů  (zejména chirurgických). ČLK se sice staví souhlasně ke sdílení kódů, avšak ve věci nedochází k praktickému posunu. Doporučeno sepsat dopis adresovaný na MZ ČR (ministru Rathovi).
Hrozí nebezpečí, že v červnu 2006 (při vypršení platnosti současných smluv) již nebudou nasmlouvány sdílené kódy. Proto je vhodné řešit systémově, aby nasmlouvání kódů odpovídalo koncepci oboru (oslovit právní odd. MZ ĆR). Pověřen prof. Arenberger.

4.     Akreditační komise v dermatologii
Vzhledem i pomalému postupu některých odborností se proces akreditace pracovišť zpožďuje, takže termín uzavření se posouvá na začátek II. pololetí 2006. MZ ČR doporučuje ujednotit materiál na stručnou charakteristiku akreditovaného pracoviště (1-2 str.) a tabulkovou část pro vyplnění uchazečem. Návrhy požadavků našich odborností 404, 405, 406 jsou vystaveny na webu ČDS a budou publikovány v č. 1/2006 časopisu Čs.Dermatologie.

5.     Společný kongres ČDS-SDS
Prof. Semrádová seznamuje s podrobnostmi o financování I. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v červnu 2005 v Brně.

6.     Kategorizace léků
Naše připomínky ohledně úhrady nákladnějších antivirotik, Daivobetu, Fucidinu a Fucicortu nebyly reflektovány. Snad jedině u biologik se psoriáza objevila v indikacích v novém Sazebníku.
Setkání ohledně biologické léčby dne 30. 11. 2005 se zástupci zdravotních pojišťoven a Revmatologickou společností, organizované firmou Wyeth, (zúčastnila se prim. Benáková a prof. Hercogová): limitace léčby není vázána souhlasem jiné odbornosti a také nejsou platná směrná čísla. V současné rozbouřené situaci ve zdravotnictví však platnost řady ujednání není garantována. Centrální nákup a distribuce léčiv budou v r. 2006 zrušeny. Proto bude obtížné, ale pravděpodobně nutné, aby odborná společnost garantovala „dozor“ nad klíčovými a nákladnými způsoby léčby.
Guidelines biologické léčby psoriázy budou zpracována prim. Benákovou a prof. Štorkem, připomínkována členy expertní skupiny, předložena Výboru ČDS k projednání a poté publikována v časopise Čs. Dermatologie.

7.     Výroční hlášení pro ÚZIS
Formuláře pro r.2006 již nezměníme. Diskutován návrh, aby bylo pro další roky doplněno o hlášení  počtu nemocných s psoriázou.

 

8.   Časopis Čs. Dermatologie
Stále nedořešena otázka rozesílání časopisu slovenským dermatovenerologům. Prof. Hercogová seznamuje s finančními náklady. ČLS JEP vypověděla smlouvu s nakladatelstvím Olympia a lze předpokládat, že vydávání časopisu se zlevní.  Stávající náklad 1350 ks se zvýší na asi 1600 ks, pokud bude časopis rozesílán všem členům SDS zdarma. Mělo by proběhnout jednání mezi předsedy ČDS a SDS o otázce garance úhrady 1/3 celkové ceny. Předsedu SDS bude informovat prof. Arenberger.

 

 

9.  Program semináře na Pragomedice dne 5. 4. 2006
Seminář „Dermatologie pro praxi“ bude obsazen těmito tématy: Kazuistiky (6x), PDT, prevence stárnutí kůže a kožních nádorů, operace melanomu včetně sentinelové uzliny,  lymfologie, léčba psoriázy, ekzému, mykózy, bércové vředy, lymfomy. Program (názvy přednášek a přednášející) zašle prof. Arenberger  ing. Vičarové na ČLS JEP.

10. Seznam odborných akcí na r. 2006
Projednán seznam odborných akcí na r. 2006 ( včetně firemních).  Bude publikován v časopisu Čs. Dermatologie a na webu ČDS a CZADV. Diskutována záštita ČDS nad jednotlivými akcemi. Doporučeno, aby pořadatelé těchto akcí aktivně výbor ČDS o záštitu požádali. Bude dořešeno na příští schůzi Výboru ČDS.  

11.  Koncepce sítě veřejných služeb ve zdravotnictví
Dne 13. 12. 05 proběhne na MZ ČR další schůzka (ve 13 hodin). Zatím je k dispozici na MZ ČR materiál s mapou ČR a hustotou dermatologických zařízení (zúčastní se prof. Arenberger a prof. Resl).

12.  Venerologie (prof. Resl)
Předložen materiál „Hlášení ke střednědobému plánu HIV/AIDS“ a „Globální strategie prevence a kontroly STI z WHO“ na r. 2006-2010 – materiál zatím uložen u prof. Resla, (na webu) – zpracuje venerologická komise. Na plné znění bude odkaz na webu ČDS (venerologická sekce).
Prim. Duchková informuje o „prozatímním opatření“ pro případ, že venerický nemocný odmítne léčbu. V současné době již neplatí původní, prim. Duchková vypracuje do příští schůze výboru nové.

13.  Fotobiologická sekce ČDS
Zasedala dne 24. 11. 05 v Hradci Králové při I. mezinárodním workshopu MAL-PDT. Zápis je vystaven na webu ČDS, fotobiologická sekce. Byly zde také projednány některé těžkosti při předepisování fotosenzibilizátoru Metvix creme a stanovisko také vystaveno na webu ČDS. Výbor ČDS doporučuje pokračovat v PDT i za podmínek, že lékařský kód pro PDT je dosud ještě v dohodovacím řízení.

14.  International Leguae of Dermatological Societies
Na ČDS přišla faktura ve výši 4740 $ (7,50 $ na člena) na období 2002-7. Prof. Arenberger doporučuje
informovat se o mechanizmu výpočtu poplatku a vše zařídí s ILDS.

15.  Nabídka na editaci web ČDS
Výbor ČDS obdržel nabídku na editaci web stránek ČDS od pana Šebka. Diskutováno komerční zaměření a nabídka nebyla přijata.

16.  Členské příspěvky na r. 2006
Výbor ČDS rozhodl ponechat ve stejné výši (250,- Kč), ale neposkytnout slevy. Neplatiči budou po 2 letech vyřazeni z databáze, také nebudou dostávat časopis Čs. Dermatologie. K opětnému přijetí do ČDS budou muset doplatit dlužné členství.

17.  Stav účtu ČDS
Na účtu ČDS u ČLS JEP je k 1. 12. 05 částka 1 154 573,- Kč.

18.  Stanovy Psychodermatologické sekce ČDS
Výbor ČDS bere na vědomí. Konstatuje, že většina sekcí ČDS stanovy nemá a zejména části o finančních prostředcích a čestném členství jsou diskutabilní.

19.  Databáze pacientů s biologickou léčbou psoriázy
Na základě výběrového řízení, které uspořádala firma Serono a kterého se zúčastnila  prof. Hercogová, byl vvbrán pan P. Peřina. Bude poskytovat technické služby spojené s vedením databáze léčených biologiky, Výbor ČDS bude odborným správcem databáze. Registr bude zapnut od 1. 1. 2006, doporučeno do 3 týdnů připomínkovat. Výbor ČDS navrhuje, aby směrné číslo léčených biologiky pro r. 2006 bylo 200.

20.  Gerda Frentz Fellowship pro jarní sympozium EADV 2006
Projednána přihláška MUDr. M. Košťálové z FN v Hradci Králové. Výbor ČDS schvaluje její nominaci na toto stipendium. Vyřídí prof. Arenberger.

21.  Konzultační centrum pro nemocné lupénkou v Olomouci
Výbor ČDS byl upozorněn na činnost MUDr. Jeleny Arťuchové, kterou provozuje od r. 2001. Na webu inzeruje úplné „očištění pokožky od lupénky se zárukou 1 roku“ pomocí speciálně upravené vody.
Výbor ČDS se dotáže právníka ČLK, zda její činnost není v rozporu s právním řádem ČR (vyřídí doc. Ettler).

22.  Noví členové ČDS
Byli přijati noví členové ČDS.

23. Konference alergologické sekce ČDS v Brně dne 24.11.2006

      Výbor ČDS projednal žádost alergologické sekce ČDS o uspořádání konference "Profesionální dermatózy a          ekzémová onemocnění" u příležitosti 55. výročí založení sekce dne 24.11.2006 v Brně a pověřil tímto úkolem  doc. Dastychovou.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler