Zápis ze schůze výboru ČDS dne 1. 10. 2009 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová,
doc. Pock, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková,

Omluveni:     prim. Bučková, as. Jirásková, dr. Polášková, dr. Zajíc

Místo:            Knihovna Kožní kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Projednán zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 3. 9. 2009 a po e-mailovém připomínkování schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Kolektivní členství ČDS v EADV

ČDS obdržela diplom kolektivního členství v EADV jako odborná společnost a dále i výzvu k přípravě seznamu členů a poplatku na r. 2010.

2.     Venerologie
Dne 1. 10. 2009 proběhne schůzka Venerologické sekce ČDS za účasti zástupce MZ ČR, kde se bude projednávat nový způsob hlášení pohlavních nemocí. Prof. Resl pověřen informovat výbor a členy ČDS o novinkách z tohoto jednání.

3.     Další vzdělávání v oboru
Prof. Arenberger referuje o nespokojenosti nejen našeho oboru, ale i řady jiných oborů (např. neurologie, oftalmologie, kardiologie atd.) s novou koncepcí dalšího vzdělávání a o plánu provést protestní akce. Sporným bodem je nutnost absolvování 2-letého základního kmene zpočátku lékařské praxe každého absolventa, často v jiném oboru (pro dermatology internu nebo chirurgii). Dalším problémem je financování pouze tří let z pěti. Akreditační komise pro dermatologii proti tomu celý rok bojovala, ale ministerstvo se nakonec vždy vrátilo ke svému původnímu stanovisku.

4.     Registr biologické léčby v Centrech
Pro biologickou léčbu t. č. stále platí omezení 350 na ČR (vztahuje se na pojištěnce VZP). Ostatní ZP nemají limit, ale také ne garanci úhrady biologické léčby (VZP platí biologika většinou již zálohově).
Požadavkem ZP je stále zpracování počtu nemocných, spokojenost s léčbou a nežádoucích účinků. Prof. Arenberger jednal na VZP a dohodl na příští rok navýšení, oproti minulým letům ale vzhledem k trvalému nečerpání limitu navýšení pouze o cca 10%. Dále informuje o tom, že nechal zjednodušit registrační systém Biorep. Nově upravený systém Biorep bude mít stejná přístupová hesla; bude k dispozici od poloviny října 2009. Vedoucí Center budou osobně zodpovědni za správné zadání všech nemocných léčených v Centru do 30. 11. 2009 do systému a jsou žádáni, aby je i nadále průběžně aktualizovali. Ze strany výboru ČDS bude vznesen požadavek na farmaceutické firmy ke spolufinancování systému k pokrytí příštího roku a uhrazení letošního poplatku a úprav, které nechal provést prof. Arenberger zatím ve vlastní režii..

5.     Registr dermatoonkologik
Prof. Arenberger informuje, že dohodl na VZP, že od r. 2010 může být Aldara uvolněna mimo Centra, rozšíření indikací zatím nebude prosazováno (a stále vázáno na odbornost dermatovenerologie).
Preskripce Metvix cr. (6 center) a Targretin cps. (3 centra) zůstane vázáno na Centra. Doc. Ettler pověřen, aby dokončil jednání s dr. Antalem o provozu a financování registru.

6.     Plán odborných akcí v dermatologii na r. 2010
Jejím sestavením pověřen doc. Ettler. Do konce října 2009 je nutné podat přihlášky akcí na formuláři vystaveném na www.derm.cz („Aktuality“) k rukám doc. Ettlera (ettler@fnhk.cz). Seznam akcí bude projednán výborem ČDS a poté vystaven na www.derm.cz v kolonce „Kongresy“.  

7.     Akce ve spolupráci s CzADV
V r. 2010 CzADV bude ve spolupráci s ČDS pořádat 2 odborné akce:
a) 29. 4. – 1. 5. 2010: „Pražská“ konference
b) v září 2010: estetická dermatologie

8.     Léky
Úhrada Daivobet ung. je podporována ze strany ČDS tak, jak navrhuje výrobce. Prim. Benáková a prof. Arenberger informují o jednáních se SUKLem ohledně úhrad kortikoidních extern, kde se nelogicky úhrada odvíjí od ceny nejlevnějšího (někdy s více n.ú.) a z počtu aplikací za den podle SPC. Často to vede ke snížení úhrady pro bezpečnější a účinnější preparáty.

9.     5. kongres českých a slovenských dermatologů (Praha, 5. – 8. 11. 2009)
Prof. Arenberger seznámil s programem 5. kongresu čs. dermatologů, který se koná společně s německými dermatology. Podrobnosti jsou průběžně vystavovány na www.jasta.cz.

10.  Rozpočet ČDS
Dr. Vocilková seznamuje s finanční bilancí ČDS: o příjmech 230 000 Kč za členské příspěvky ČDS, ve výdajích 184 000 Kč zaplaceno za členství v mezinárodních společnostech.
Pro r. 2010 plánovaný rozpočet 320 000 Kč, do budoucna diskutováno zvýšení členských poplatků (ne však v r. 2010).
Prof. Arenberger informuje o zlepšení bilance časopisu Čs. Derm. po zavedených opatřeních, letos budou již 3 čísla zisková. I v r. 2010 budou členové ČDS dostávat časopis zdarma.

11.  Noví členové ČDS
Dr. Čorbová (Brno), dr. Jůzlová (Praha), dr. Malíková (Ústí nad Labem), dr. Novotná (Strakonice), dr. Pliščinská (Mladá Boleslav), dr. Stránská (Praha), dr. Tomanová (Brno).

12.  Stipendium dr. Hornsteina na EADV 2010 v Cavtatu
Uzávěrka přihlášek do 20. 10. 2009 u prof. Arenbergera, uchazeč bude vybrán podle kritérií výboru ČDS (zejména publikační aktivita).

13.  Laboratoř Genomia s. r. o. v Plzni
Informace o možnosti vyšetřit mutaci genu pro filaggrin (bývá narušen u ichtyózy, u atopického ekzému). Cena vyšetření neuvedena.

14.  Solária
V pondělí 5. 10. 2009 na Ministerstvu zdravotnictví proběhne jednání prof. Arenbergera se zástupci Asociace solárií, na pořadu bude povinný informovaný souhlas uživatele a zákaz vstupu mladistvým do 18 let. Prof. Arenberger informuje, že na půdě Parlamentu ČR zahájil poslaneckou iniciativu, aby se novekla zákona o neionizujícím záření projednávala během příštího roku. Vedení výboru ve spolupráci s fotobiologickou sekcí sestavilo manuál pro solária, který bude distribuován i všem členům ČDS během října 2009.

15.  Poplatky u dětí
VZP kompenzuje pediatrům v kapitační platbě. Specialistům tato možnost ZP nenabízí, ale dr. Vocilková přislíbila dotaz na Sdružení ambulantních specialistů, jak v této otázce postupovat.

16.  Otázky a testy k atestaci
Prof. Štork informuje o inovaci otázek a testů k atestaci z dermatovenerologie. Nové otázky ke zkoušce po projednání a schválení výborem ČDS budou vystaveny na www.derm.cz v kolonce „Atestace“.

17.  Korektivní dermatologie ve vzdělávacím programu všeobecné dermatologie
Pro účastníka předatestační přípravy ve všeobecné dermatologii je povinnost stážovat 1 týden na pracovišti korektivní dermatologie a dále 3 týdny na akreditovaném pracovišti, přičemž z toho 1 týden může být na plastické chirurgii. Prof. Arenberger provede příslušné změny vzděl. programu na Ministerstvu zdravotnictví.

18.  18. lipovské dermatologické fórum 7. – 10. 1. 2010
Doc. Ettler zve k účasti na této již tradiční odborné akci, kterou zpravidla začíná odborný kalendář ČDS. Akce je letos pořádána ve spolupráci s ČSAKI, bude řešena také problematika alergických kožních reakcí a imunologické aspekty léčby v dermatologii. Zváni jsou zejména také členové Sekce mladých dermatologů ČDS, kteří mají poloviční registrační poplatek (viz www.lazne.cz).

19.  Různé
Prof. Hercogová informuje o oslavě životního jubilea prof. Fadrhoncové, která proběhla dne 22. 9. 2009 na Kožní klinice na Bulovce v Praze.

20.  Příští schůze výboru ČDS se koná dne 4. 11. 2009 dopoledne se SDS v Praze.
 

Zapsal: doc. Ettler