Výroční zpráva z 15.9.2001

Zpráva o činnosti České dermatovenerologické společnosti
(Předneseno dne 15.9.2001 na VIII. Pražské konferenci na Homolce)

Vážené kolegyně, kolegové !

Výbor vstupuje do posledního roku svého volebního období. Za vyvrcholení naší aktivity  a činnosti považujeme uspořádání 11. kongresu EADV. Skutečně tvrdý boj o jeho konání měl za cíl zvýšit prestiž a mezinárodní uznání naší české dermatovenerologie. Bližší informace a současnou fázi příprav Vám přiblíží paní doc. Hercogová.

Samozřejmě tím neodpadly naše ostatní povinnosti a nesčetné úkoly,  které je třeba průběžně řešit. Věřte, že je jich tolik, že by zabraly zcela jeden úplný pracovní úvazek lékaře. Mnohá zasedání a úkoly velice komplikují naše normální pracovní povinnosti.

- Stále nás velice trápila aktuálnost našich informací ze zasedání výboru. Víte, že jsme nezvyšovali příspěvky do naší společnosti a jak ze zprávy pokladníka uslyšíte, hospodařili jsme myslím úspěšně. Naše bilance by tak  příznivá nebyla, jestliže bychom prakticky všechno utratili za poštovné, které se velice zdražilo. Všechny řešené problémy a informace jsou vždy uvedeny v rubrice „Zprávy ze společnosti“ našeho časopisu a rovněž v Referátovém výběru,  který dostáváte. Nejsou ale aktuální. V posledních měsících se nám podařilo vytvořit na Internetu také naší adresu, kde jsou jednak zprávy akutní  a zápisy z výboru jsou maximálně uvedeny do l měsíce. Podrobně Vás o tomto významném způsobu komunikace seznámí pan as. MUDr Ettler. Jde o záslužnou činnost, která mu byla svěřena, ale také je náročná na čas. Adresa webové stránky ČDS: www.lfhk.cuni.cz/dermat , připomínky zašlete na E-mail: ettler@fnhk.cz .

Výbor se prakticky pravidelně  každé zasedání zabývá těmito otázkami:

Organizační věci společnosti, finační situace, vztahy a problémy s pojišťovnami,  spolupráce s ČLS JEP a ČLK,  léková a materiální politika a léčebné metody, řešení stížností, podněty  a informace od  kolegů, vztahy s ostatními obory,  doškolování, příprava odborných akcí,  otázky venerologie,  zprávy a problematika našich specializovaných sekcí, doškolování.

Chtěl bych vyzdvihnout nejdůležitější řešené úkoly, řešené v uplynulém roce:

- Tvorba Koncepce oboru - řešíme jí již asi 8 let, ale teprve v posledním roce jsme dostali obecné podklady, co všechno má obsáhlý materiál obsahovat. Je velice důležitý, neboť jsou zde uvedena budoucí směrná čísla personálu, vybavení, povinného školení, atestací,  tj. rozvoj našeho oboru. Samozřejmě dochází ke značným mezioborovým třenicím. Celý materiál, na kterém jsme strávili mnoho hodin,  jsme včas odevzdali.

- Dalším významnou prací bylo obhájení a tvorba dispenzarizace v oboru.

- Důležité pro zapsání do povědomí veřejnosti bylo připojení se k mezinárodnímu „Melanoma Day“. Mile nás překvapila Vaše reakce a pomoc, ač jsme měli na přípravu  celé akce velmi krátkou dobu. Bylo i důležité převzít aktivitu  neboť se o akci nekompetentně snažilo několik dalších subjektů. Je třeba v této činnosti pokračovat pravidelně. S podklady a výsledky Vás seznámí paní doc. Hercogová (148 zapojených pracovišť, 1200 pacientů, 26 susp. MBL, 1 susp. spinaliom, 59 basaliomů, např. v Brně vyšetřeno tento den 340 pacientů).

- Vypracování a schválení metodického pokynu pro profesionální dermatózy.

- Pokoušeli jsme se o navrácení, resp. trvání dodatkové dovolené pro náš obor.

- Řešení úhrady sérologických testů, někde bylo zpochybňována nutnost současného provádění specifických a nespecifických testů.

- Prosazení lázeňské léčby v zahraničí (lázně Smrdáky).

- Zajištění řady odborných akcí, které byly hojně navštíveny. Např. konference v Brně, v Ústí n. L., v Opavě,  Dny mladých dermatologů v Olomouci, atd.

- Zajištění existence testovacích souprav Trolab – obnova registrace

- Pro určité nesrovnalosti medicínské, ekonomické a organizační byl vypracován i v tisku zveřejněn pokyn o „Kongenitální syfilis“ a „sérologických vyšetřeních na syfilis“.

- Vypracovali jsme také tzv. systém jednodenní péče v našem oboru. Zprvu byl určen  jen pro chirurgické obory;  popřena jeho  existence VZP, ale po  našich atakách konstatováno, že se hodí i pro další obory.

- Pravidelná účast v kategorizační komisi pro lékovou politiku. 

- Účast na jednáních a úpravách výkonů v dermatologii, jednání s VZP. Akceptovány všechny naše nové kalkulační listy na dohodovacích jednáních (Léčebné koupele z dermatologické indikace, aplikace zevních léčiv do a nad 25% povrchu, opraven průměrný čas a specifikace výkonu při odstanění molusek a bradavic.

- Dosaženo oddělení sesterských kódů od lékařských (lymfodrenáž, fototerapie, vodoléčba).

- Zachování přímé návštěvy u dermatologa

- Velkým problémem byl postup při řešení školení provozovatelů solárií

- Zpracována pravidla  pro léčbu lasery

-         Vypracovány návrhy náplní atestací I. a II. st., připravuje se stále systém celoživotního vzdělávání. O současné situaci vás může informovat prof. Vosmík.

Nechci unavovat a zdržovat výčtem dalších položek činnosti a předal bych další slovo svým spolupracovníkům, jak jsem již naznačil. Na konci přehledu bych uvítal Vaše dotazy, názory, kritiku, náměty, připomínky a podněty do diskuse.

Další příspěvky přednesou:  Doc. Hercogová, As. Ettler, Prof. Vosmík,  MUDr Kutěj, Doc. Pock,  Prim. Strejček.

V Praze, dne 15.9.2001                                 Prof. MUDr.Vladimír Resl, CSc.