Zápis ze shromáždění členů ČDS 14.12.2017

Přítomni:       viz prezenční listina
Termín:         14.12.2017, 14.05 – 15.20 hod.
Místo:            Posluchárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
                      Šrobárova 50, Praha 10.

P R O G R A M

Generální shromáždění členů ČDS ČLS JEP se konalo po skončení schůze výboru ČDS.

Na úvod byly navrženy a hlasováním schváleny tyto pracovní útvary:

Pracovní předsednictvo: Prof. Arenberger, Prim. Benáková, Doc. Ettler.

Mandátová komise: Doc. Kuklová, Dr. Polášková (kontrola přítomných členů, ověření usnášeníschopnosti shromáždění  v souladu se stanovami ČLS JEP:  prohlášeno za usnášeníschopné).

Návrhová komise: Prof. Resl, Dr. Vocilková.

1.     Zpráva předsedy o činnosti Výboru ČDS (prof. Arenberger)

Prof. Arenberger shrnul aktivity výboru za poslední období a vyzdvihl stěžejní body uvedené v zápisech ze schůzí z předchozího období.

2.     Zpráva místopředsedy (doc. Ettler)
Doc. Ettler informoval o provozu a funkci web stránek ČDS, které se nacházejí na adrese www.derm.cz. Pro modernizaci bylo potřeba přejít k jinému hostiteli stránek (Webnode), byl změněn design a zlepšen přístup z mobilu a tabletu. Aktualizace stránek probíhá průběžně, návštěvnost (zabudované počítadlo) ukazuje 5-15 návštěv za den. Nejvíce jsou sledované zápisy ze schůzí Výboru, dále odborné akce a aktuality. ČDS pořádala nebo se podílela na 60 odborných akcích za r. 2017, centrální registrace akcí umožnila zabránit kolizi termínů.

 3.     Zpráva o hospodaření (prof. Arenberger, Dr. Vocilková)
Hospodaření na účtu ČDS při ČLS JEP v posledních letech končilo každoročně s mírným přebytkem. K příjmovým položkám patřilo uspořádání velkých kongresů – tradičně již Česko-slovenského, v posledních 4 letech i DermaUpdate s více jak 400 účastníků. Přebytkové prostředky byly částečně ponechány na účtu, částečně věnovány na provoz a ve spolupráci s Dermatologickým univerzitním nadačním fondem na dotace cen za nejlepší práce v časopise. Zpráva byla přijata.

4.     Sekce v dermatologii
Výbor ČDS navrhl aktivnější uspořádání pracovních sekcí, schválení nových členů prochází jednáním Výboru. K nejaktivnějším sekcím tradičně patří sekce alergologická, která pořádá konzultační semináře, podobně i histopatologická sekce se sklíčkovými semináři. Pravidelné celostátní pracovní mítinky pořádá sekce pediatrická a sekce akné a obličejové dermatózy a sekce mladých dermatologů.

5.     Časopis Čs. dermatologie
Prof. Štork informuje o časopise. Počet příspěvků umožňuje další vydávání časopisu, ale je třeba dermatology motivovat k vyšší publikační aktivitě, tematické úvodní práce podle redakčního plánu se daří zajistit s obtížemi. Vhodná je také další péče o zadavatele reklam. Své místo nově budou mít mladí dermatologové k publikaci atestačních prací.

6.     Diskuze
Praktická dermatovenerologie: již dlouhodoběji prováděna spolupráce se SADem. Jedná se zejména o zlepšení financování za výkony (povýšit základní kódy na úroveň venerologie, zvýšit minutovou režii, apod.).

Vzdělávání v oboru: od 1.7.2017 je v platnosti nový vzdělávací program, který počítá s prodloužením základního kmene o 6 měsíců, tedy na 2,5 roku. K tomu se vypracovává nová náplň.

Zapsal: doc. Ettler