Zápis ze schůze výboru ČDS dne 9. 3. 2017
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, prof. Resl,
prim. Selerová, dr. Vocilková

Omluveni:    prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Štork
Místo:          Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika
Čas:            12.00 – 15.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 12. 1. 2017 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Program akcí na r. 2017
Diskutován kalendář odborných akcí na r. 2017 a možné překryvy.

2.     Derm-Update 2017
Rekordní účast 508 osob. Hodnoceno pozitivně po všech stránkách.

3.     Kongres ČDS-SDS 2017 v Olomouci
Rámcový program stanoven. Diskutován i společenský program. Ve čtvrtek od 14 hodin výbor, redakce časopisu, paralelně by probíhaly workshopy, večer satelitní symposium se slavnostním zahájením. V pátek 7.30 – 8.30 snídaňové sympozium, 8.30 – 10.00 alergologie, 10.00 – 10.45 satelit, 11.00 – 12.30 dětská, 12.30 – 13.30 obědový satelit, 13.30 – 15.00 autoimunitní choroby, 15.00 – 15.45 satelit, 16.00 – 17.30 venerologie + infekce, galadinner večer. V sobotu 7.30 – 8.30 snídaňové sympozium, 8.30 – 10.00 Co nového v dermatologii, 10.00 – 10.45 satelit, 11.00 – 12.30 onkologie, 12.30 – 13.30 obědový satelit, 13.30 – 15.00 obličej + vlasy, 15.00 – 15.45 satelit, 16.15 – 17.00 korektiva + chirurgie, 17.00 ukončení kongresu.
V malém sále v pátek odpoledne v průběhu kongresu: psychodermatologie, mladí dermatologové.
Diskutována náplň firemních satelitů – doporučeno, aby se odborné části firemních přednášek tématicky nepřekrývaly.
Přihlášky k aktivní účasti do konce dubna 2017 na zvláštní webové stránce kongresu (https://www.jasta.cz/dermatovenerologie_2017/uvod_derma_2017.html) nebo www.derm.cz. Doporučeno, aby aktivní účastník nepřihlašoval více přednášek. Konečné rozhodnutí o zařazení prezentace ve formě přednášky do programu nebo posteru provedou organizátoři.

4.     Nový zákon o vzdělávání, novela zákona č. 95/2004
Zatím se čeká na paragrafové znění, nemá dosud prováděcí vyhlášky, platnost se předpokládá od 1. 7. 2017. K hlavním novinkám patří zařazení do přípravy s úvazkem nejméně 0,5, prodloužení kmene na 30 měsíců a jeho zakončení institucionální zkouškou („I. atestací“), zrušení a posléze ustavení nových akreditačních komisí a zrušení atestace z korektivní dermatologie.

5.     Metoda Purebean fibroblast
MZ požádalo o vypracování stanoviska k metodě Purebean fibroblast a k jejímu provádění i nelékařským personálem. Žádost není doložena dostatečnými odbornými podklady, název je zavádějící. Výbor ČDS se nemůže k metodě jednoznačně vyjádřit a doporučuje posouzení Společností korektivní a estetické dermatologie.

6.     Nasmlouvání vyšetřování pigmentových projevů
Dr. V. Myjavcová (Chrudim) žádá o nasmlouvání preventivního vyšetřování pigmentových projevů na kůži u ZP MVČR a OZP. Výbor ČDS nemá po odborné stránce námitky a žádost podporuje.

7.     Nasmlouvání zdravotního výkonu 44281
Žádost ZP MZ ČR o vyjádření k nasmlouvání výkonu 44281 – epiluminiscenční mikroskopie v případě, že přístroj k vyšetřování nesplňuje parametry kalkulačního listu (je levnější). Výbor ČDS upozorňuje, že je v kompetenci ZP individuální nasmlouvání kódu s konkrétním zdravotnickým zařízením.

8.     Roční poplatek ILDS
ČDS uhradila roční členský poplatek v ILDS na r. 2017.

9.     World Skin Day 2017
ILDS žádá o zaslání národních aktivit věnované této celosvětové iniciativě. Prof. Arenberger zašle informaci o pořádání Stanů proti melanomu.

10. Metoda Serdev Suture Lifting
MZ ČR žádá o stanovisko k uvedené metodě, kterou poskytuje Arte Clinic s. r. o. Výbor ČDS doporučuje posouzení Společností korektivní a estetické dermatologie.

11. Nejlepší publikace za r. 2016
V souvislosti s vyhlášením nejlepších publikací v Čs. Derm. výbor ČDS doporučuje navržení a vyhlášení nejlepší knihy (monografie).

12. Odborná způsobilost pracovníků MEDICA LASER Prachatice
KÚ pro Jihočeský kraj žádá o posouzení odborné způsobilosti pracovníků uvedené společnosti. Výbor ČDS odpovídá: některé z uvedených metod vyžadují provádění lékařem – atestovaným dermatologem. KÚ může provést kontrolu konkrétních pracovníků MEDICA LASER (v žádosti nejsou uvedeni jmenovitě).

13. Venerologie (prof. Resl)
Venerologická komise vypracovala poznámky k zaniklé vyhlášce č. 30/1968, budou odeslány do konce března 2017 na MZ ČR o venerologické dispenzarizaci a depistáži.
Retarpen inj. je povolen do r. 2019, bude potřeba pohlídat, aby se včas obnovil Specifický léčebný program. Lůžková zařízení mohou vykázat jako ZULP, jinak recept hradí nemocný.
Mezirezortní komise pro HIV: podařilo se prosadit nutnost depistáže ohrožených osob i na STI.
Navržena struktura venerologických center 2 typů: I. typu – všichni dermatovenerologové s příslušným vybavením, II. typu – specializovaná venerologická pracoviště.
Zredukoval se počet vyšetření na kapavku.

14. Pacienti ze studií
Množí se případy nemocných, kteří se zúčastnili klinické studie s biologickou léčbou psoriázy v komerčních nedermatologických centrech a poté se dožadují této péče na dermatologických pracovištích. Výbor ČDS upozorňuje, že zřejmě podepsali informovaný souhlas, ve kterém je ošetřena další péče o pacienta, ev. mají možnost poradit se se svou ZP.

15. Výběrové řízení 21. 3. 2017 Olomoucký kraj
Výbor ČDS navrhl prim. Drlíka jako zástupce odborné společnosti.

16. Biorep
Firma Janssen požaduje výstupy z registru Biorep jako podmínku dalšího sponzorování. Souhlasíme s poskytnutím souhrnných dat a údajů o vlastním preparátu. Dále byla diskutována účast dalších firem s nástupem dalších biologik.

17. Léková agenda – vyžádaná stanoviska pro SÚKL (dr. Benáková)
Připomínky:
      - Hemangiol 2x – problém s úhradou, SÚKL srovnává cenově s IVLP připraveným propranololem.
      Nakonec úhrada přiznána díky dohodě výrobce s ZP na zastropování. Definována přesně indikační   kritéra:

            P: Propanol ve formě perorálního roztoku je hrazen v léčbě závažného proliferujícího infantilního    hemangiomu vyžadujícího systémovou terapii a splňujícího nejméně jedno z následujících kritérií:

            - hemangiom ohrožující život nebo funkčnost,

            - exulcerovaný hemangiom s bolestivostí nebo nereagující na jednoduchá opatření k ošetření ran,

            - hemangiom s rizikem trvalých jizev nebo znetvoření.

            Léčbu je nutno zahájit u kojenců od 5 týdnů do 5 měsíců věku. Propranolol je nutno podávat po dobu 6   měsíců. V ojedinělých případech je možné, maximálně jedenkrát, léčbu zopakovat po dobu dalších 6   měsíců. K zahájení a vedení léčby je potřebná spolupracující rodina/spolupracující dospělá osoba pečující   o dítě.

            Připomínka: uvedena kategorie limitace preskripce „S“-  dermatovenerologická pracoviště s kompetencí preskripce – Děts. kožní odd. FN Brno, FNKV, FN Ostrava.

             - Soolantra – SÚKL nepřiznal léku žádnou úhradu. Nesouhlasíme, doporučujeme úhradu minimálně v   rozsahu jako stávající Rozex/Rosalox

        - Humira – indikace a úhrada u HS, připomínka potřeby úhrady vyššího dávkování u této dg. než je  referenční (20-80 mg) při léčbě psoriázy
        - Dalacin T - výrobce žádá o zrušení úhrady. Souhlasíme za předpokladu, že budou zachovány dodávky   na trh v ČR, tj. bude pro pacienta dostupný za úhradu (obě formy – sol. i eml.)
Bez připomínek:
      - Kortikoidy – finální zpráva k RS 33/2 (Beloderm, Diprosone, Betnovate, Betesil, Cutivate,   Dermovate, Clobex, Clarelux, Advantan, Elocom): Resumé preskripce zůstává v komptenci DER, lze delegovat na jiné odbornosti.

            Nově registrovaný generický mometazon-furoát: Ovixan – bez úhrady  
            Zrušená registrace: Kuterid

            - Antiaknózní prostředky: - Zineryt, Duac gel, Aknemycin plus- bez připomínek. Zrušená registrace:           Isotrexin

            - Antipsoriatika:

            - Xamiol, Daivobet, Enstilar

            - Silkis a Curatoderm 1 zpráva – navýšení úhrady, bez připomínek. Resp. v 2. zprávě shledána faktická     chyba v P: ohledně max dávkování  kalcitriolu (Silkis), připomínkováno

      Bereme na vědomí:
        - Retarpen - prodloužení Specifického léčebného programu do 2019

            - Imunor - nepreskribuje dermatolog (L/ALG)

            - Vorikonazoly -  nepreskribuje dermatolog

            - Bronchovaxom, Luivac, Ribomunyl - nepreskribuje dermatolog (L/ALG)

            - Filgrastiny - nepreskribuje dermatolog

18. Noví členové ČDS
Pásek Marek (Praha), Asterová Karolína (Praha), Palla Viktor (Olomouc), Kadlecová Markéta (České Budějovice).
Změny:
-    změna adresy: Hrbáčová Kateřina (Opava), Vaculová Radana (Ostravice), Kumpová Magda (Plzeň),   Malachová Jana (Šatov u Znojma), Táborská Kateřina (Beroun).
-    změna jména: Jandová Marie (Hradec Králové), Stoklásková Eva (Brno).
-    zrušení členství: Slavík Chríbiková Anna (Praha 8), Dunda Jan (České Budějovice), Lippert Jan   (Kamenice nad Lipou), Frey Tomáš (Praha, zemřel).
-    snížení příspěvků: Škorpíková Šárka (Praha 9), Hrbáčová Kateřina (Opava), Niesnerová Marie   (Olomouc), Jiráková Anna (Malé Přítočno), Hasalová Stanislava (Horní Moštěnice), Bernardová Jana    (Praha 8) – pouze prominutí poplatku ČLS JEP.

19. Různé
a)  Výběrové řízení na Praze 10 – ref. dr. Vocilková: ukázal se konflikt zájmů
b) Návrh na čestná členství: ČLS nebo ČDS - prof. Arenberger, prim. Benáková, dr. Kestřánková, dr. Raková, doc. Ettler
c)  Prim. Duchková žádá o podporu výboru ČDS pro uznání Centra biologické léčby v Sanatoriu Ústí nad  Labem zdravotními pojišťovnami. Výbor ČDS tuto žádost již v minulosti podpořil opakovaně.

20. Příští schůze výboru ČDS: 20. 4. 2017 v Praze

           

 

Zapsal: doc. Ettler