Zápis ze schůze výboru ČDS dne 8. 12. 2016
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, doc. Ettler, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni:    prim. Drlík, prim. Duchková, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl
Místo:          Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika
Čas:           12.00 – 15.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 14. 10. 2016 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Odborné stanovisko k preparátu Picato, Sensicutan
Na žádost SÚKLu vypracoval prof. Arenberger. Výbor ČDS schvaluje.

2.     Rámcový návrh programu na Psoriasis Panel Study pro 2017
Výbor ČDS uděluje záštitu této akci. Přednáškové turné se bude konat ve dnech 19. – 20. 5. v Brně, v Praze 22. – 23. 9. 2017.

3.     Projednání rozpočtu ČDS na r. 2017
Návrh je podobný jako v r. 2016 – nebude zvyšován členský příspěvek ČDS. Výbor ČDS návrh schválil.

4.     Registrace preparátu TALTZ v ČR
Výbor ČDS obdržel od firmy Elli Lilly žádost o podporu pro registrační řízení nového biologika na lupénku (TALTZ inj. obsahuje ixekizumab proti IL-17A). Výbor ČDS podporuje.

5.     Mezioborová spolupráce se Společností estetické a laserové medicíny
Připravuje se akce „estetika nohy“. Jako přednášejícího výbor ČDS doporučuje pana Fešara z České podiatrické společnosti (www.podiatrie.cz).

6.     Unie fyzioterapeutů (UNIFY ČR)
UNIFY žádá sdílení kódů lymfodrenáží a léčbu kompresivní bandáží. V praxi je omezení hlavně uplatňováno zdravotními pojišťovnami. Výbor ČDS doporučuje reciproční přístup, při povolování sdílení bude dále s UNIFY jednat.

7.     Pracovní skupina SZV MZ dne 24. 11. 2016 (prof. Arenberger, prim. Benáková)
Jednání Pracovní skupiny pro Seznam výkonů se na MZ ČR dne 24. 11. 2016 účastnili prof. Arenberger,
as. Benáková, prim. Tomková. Naše odbornost přišla na řadu jako poslední před polednem. Hlasování účastníků PS probíhá interně, po odchodu zástupců odborné společnosti. Pracovní skupina, resp. hlasující účastníci nemají povinnost uvádět důvody, proč hlasovali pro, proti či se zdrželi. K přijetí nových návrhů je zřejmě potřebný 100% souhlas všech účastníků jednání.
Prim. Tomková probírala předložený návrh schválení (a Registrační list) nového výkonu Ultrazvukového vyšetření kůže. Univerzální kód UZ vyšetření (09135) totiž neodpovídá nákladově- pořizovací cenou a též speciální erudicí provádějícího lékaře – měl by jím být dermatolog, index nositele L3, a ne lékař oddělení zobrazovacích metod, index nositele L2,  a to kvůli klinicko-patologické  korelaci. Hlavní indikací jsou nádory kůže a podkoží.
As. Benáková probírala v omezeném čase dva předložené návrhy: první směřující k zlepšení hodnocení práce dermatologů, a to cestou zařazení klinických vyšetření dermatologie na úroveň interních oborů, a tedy tím na úroveň venerologie. Tak by došlo k žádoucímu navýšení bodového hodnocení těchto výkonů (stávající bodové hodnocení je nízké, odpovídá chirurgickým oborům). Návrh byl koncipován pro odbornost 404 a 405, korektivní dermatologie jako převážně zásahový obor by zůstala ve stávajícím zařazení hodnocení mezi chirurgickými obory. Druhým předkládaným návrhem bylo navýšení minutové režie na úroveň infekčního lékařství (stávající minutová režie je nízká, v kategorii interních oborů). Zdůvodnění i argumentace vůči zaslaným stanoviskům zdravotních pojišťoven probíhala korespondenčně od září 2016.
Cestou e-mailové pošty nám přišly závěry hlasování Pracovní skupiny.
a) U výkonu ultrazvukového vyšetření kůže PS nedošla ke konsensu (pro – 0, proti 3, zdržel se-7).
b) Návrh zařazení klinických výkonů dermatologie na interní úroveň byl při hlasování špatně formulován      jako žádost o prodloužení časů klinických vyšetření na úroveň interních oborů (a to i přesto, že při předchozím projednávání s námi byli členové PS upozorněni, že záměrem je navýšení bodů, ne primárně   časy klinických vyšetření). PS nedošla ke konsensu, pro prodloužení časů nebyl nikdo, proti 2 a hlasování  se zdrželo 8 (z 10 ti hlasujících). PS navrhuje náš návrh projednávat separátně se zástupci zdravotních pojišťoven (náš návrh je však systémový, týká se SZV, spadá do kompetence MZ ČR, ne ZP).
c) U návrhu změny režie PS opět nedošla ke konsensu – pro nikdo, proti 4 a zdrželo se 6 osob.
     Výbor ČDS, resp. výše jmenovaní zástupci, budou pokračovat v úsilí prosadit tyto návrhy, je třeba ověřit všechny formální možnosti. 

8.     Venerologická sekce ČDS
Výbor ČDS souhlasí s přihláškou Dr. Roba do sekce.

9.     Stanovisko k vyšetřování STI pro MZ ČR
Prof. Resl sepsal stanovisko k hlášení pozitivních výsledků přímo z laboratoří na hygienickou službu, což doposud u některých laboratoří chybělo.

10. Venerologická péče v ČR
Prof. Resl a Dr. Zákoucká přednesli přednášku na téma venerologická péče v ČR na zasedání mezirezortní komise dne 28. 11. 2016.

11. Dotazník na situaci venerologie v ČR
Venerologická komise ČDS chystá další dotazník, který bude rozdáván v rámci konference Derm. Update v Praze dne 16. 2. 2017.

12. Návratka na ČLS JEP na r. 2017
Bylo připraveno hlášení o plánované činnosti ČDS ČLS JEP na r. 2017 a bude odesláno na Ústředí ČLS JEP (prof. Arenberger, Dr. Vocilková). 

13. Členské poplatky mezinárodním dermatologickým organizacím
Na přelomu roku se obvykle hradí členské poplatky ČDS v mezinárodních organizacích (UEMS, ILDS). Výbor ČDS projednal úhradu těchto ročních poplatků.

14. Web ČDS
Faktura za web za 2. pol. 2016 ve výši 7850 Kč byla schválena k proplacení.

15. Atestace
Příprava nového vzdělávacího systému, po 2 letém kmeni 2,5 letá příprava (celkově 4,5 r.). Konkrétní vzdělávací program pro obor bude řešit oborová akreditační komise MZ ČR.
Prim. Bučková informuje o kolegyni, která je zařazena od začátku v oboru dětská dermatovenerologie, nyní již jen jako certifikovaný kurz. Kolegyně tedy musí zažádat o přeřazení do základního oboru dermatovenerologie s uznáním dosavadní praxe, případně doplněním.

16. Léková agenda (Dr. Benáková)
Hodnotící zpráva pro Vorikonazol, Noxafil, Vfend, MTX inj., Leflunomid, Filgrastin – vzato na vědomí.
Hodnotící zpráva pro Momesalic, Alpicort F, Triamcinolon S, Fucidin H, Belosalic, Aknemycin Plus – bez připomínek.
Žádost SÚKLu o stanovisko k Hodnotící zprávě k Diflucanu – nejasná formulace v závěru ohledně preskripce, kdy je uváděn současně symbol E i P, což se vylučuje. Naše stanovisko můžeme koncipovat, až toto SÚKL dojasní (dopis výboru prof. Švihovcovi).

17. Pracovní dohody pro sekretářky výboru ČDS
Dohoda o pracovní činnosti pro pí Sitařovou (HK) a spolupráci pro pí Čížkovou (Praha) na r. 2017 byla výborem ČDS schválena.

18. Noví členové
Dr. Brousil (Praha 8), Dr. Holecová (Praha 8), Dr. Bezděková (Kralupy nad Vltavou)
změny: Dr. Bubáková (Poděbrady) – důchodkyně

19. Výběrová řízení na dermatovenerologická pracoviště
Výběrové řízení v Libereckém kraji na místo dermatovenerologa pro území Frýdlant – za ČDS delegována prim. Frydrychová. Na výběrové řízení v Ostravě delegována prim. Selerová.

20. Termíny schůzí výboru ČDS na 1. pol. r. 2017
12. ledna, 9. března, 20. dubna, 8. června

21. Příprava kongresů na r. 2017
As. Benáková předkládá odborně organizační i logistické návrhy ke zlepšení, které vyplynuly z průběhu předchozích našich kongresů i ze zkušeností ze zahraničních akcí.
Diskutovány organizačně problematické body pro příští ČDS-SDS kongres. Doporučeno rozeslat pozvánky jako v minulosti přednostům a primářům klinik a oddělení. Ohledně odborného programu zejména doporučována racionálnost firemních přednášek a zajímavá, neotřelá témata.
Update 2017: t. č. se řeší zmínka o ratingu 5* kongresového centra Grandior (Praha) na neautorizovaném webu. Některým představitelům průmyslu to omezuje možnost účasti.

22. Příští schůze výboru ČDS: 12. 1. 2017 v Praze

Zapsal: doc. Ettler