Zápis ze on-line schůze výboru ČDS dne 7. 1. 2021

Přítomni:     prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová,
doc. Kuklová, Dr. Pásková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:   prim. Duchková, doc. Pánková, Dr. Polášková

Místo:          on-line

Čas:              10.00 – 12.30 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A) Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 19. 11. 2020 – rozeslán e-mailem, připomínkován, upraven dle připomínek a schválen.

B) Nově projednáno:

 1. DermaUpdate 2021
  Výbor souhlasí s návrhem pořádat akci ke konci února 2021 (schváleno 26. 2. 2021) formou semidistančního nebo kompletního online kongresu podle epidemiologické situace. Předtočení přednášek, možnost on-line diskuze a záznam uložený na internetu. Program se bude sestavovat. Technické zabezpečení Jasta a AV Media.
 2. Rozpočet ČDS na r. 2021 (prim. Drlík)
  Finanční stav se každým rokem stále vylepšuje. Finanční situace časopisu Čs. Dermatologie je obdobná jako u jiných periodik v současné době, tedy letos je bilance zcela vyrovnaná. Proto vyzývá k hledání námětů a sponzorů pro posílení rozpočtu. Rozpočet ČDS byl schválen.
 3. Časopis Čs. dermatologie (prof. Štork)
  Prof. Štork vyzývá k příspěvkům do časopisu. Nejen jako úvodní přehledové články, ale i další články, kazuistiky, apod.
  Prof. Resl připomíná, že vydavatelství Mladá fronta je v insolvenci a většina odborných časopisů nemohla vydat číslo 5 a 6. Prof. Arenberger vysvětlil, že tento problém se týká jen časopisu Česká dermatovenerologie, která nemá návaznost na ČLS JEP, a nikoliv Česko-Slovenské dermatologie (vydává pro ČLS JEP společnost CN Brown v tiskárně Prager) ani Referátového výběru z dermatologie (vydává Czechopress Agency).
 4. Podologie (Bc. Fešar)
  Bc. Fešar, člen ČDS, z Podologické společnosti informuje o činnosti při péči o nohy a nehty (např. zarůstající nehty). Nejedná se jen o pedikérskou činnost, pod kterou se někdy chybně řadí. Bc. Fešar informuje o novém kurzu z podologie, který je určen jak pro lékaře, tak pro nelékaře. Navrhuje možnost vytvoření Podologické sekce ČDS, která by podpořila spolupráci podologů a dermatovenerologů (propojení služeb a zdravotní péče). Jedná se zejména i o poskytnutí odborné dermatologické garance, i s možností provozovat činnost v době covidových restrikcí. Prim. Selerová doporučuje koordinaci s diabetologickou částí. Podmínkou členství v ČDS a sekci by bylo ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zdravotnického směru a absolvování odborného kurzu podologie se závěrečným znalostním testem. Prof. Štork vyzývá k sepsání článku do Čs. dermatologie o podologii.
  Výbor ČDS souhlasí s ustavením nové Podologické sekce ČDS. Doc. Ettler požádá Bc. Fešara o zadání údajů pro vytvoření sekce podologie a návrh kritérií pro přijetí za člena této sekce.
 5. Venerologie (prof. Resl)
  Prof. Resl a prim. Zákoucká se zúčastnili on-line „Koordinační komise pro problematiku HIV/AIDS a STI“ na MZ ČR. Přednesena přednáška o nárůstu STI v době pandemie a v diskusi bylo s Hlavní hygieničkou MUDr. J. Rážovou probráno dosud nevydání našeho Metodického pokynu STI. Proběhlo vnitřní i vnější připomínkové řízení bez podstatných připomínek již v r. 2019!! Vznikla navíc trapná situace, neboť pokyn je součástí již vydané kolektivní učebnice „Základy depistáže a organizace práce ve venerologii“. Dr. Rážová přislíbila dohled. Byl pověřen nový epidemiolog MZ MUDr. Dlhý, bezprostřední spoluprací s Dr. Zákouckou.
 6. Aktivity SADu a ČDS
  a)  Prof. Arenberger informuje o bonusovém programu pro dermatoskopii z VZP – zatím je však neúplná  informovanost v distribuci informací z Ústředí VZP na regionální pobočky VZP při předávání     listopadových dávek. Ústředí doporučuje předem kontaktovat regionální pobočky a výkony předjednat.
  b)  Také výbor SADu (ve spolupráci s OAKS) pokračuje v jednáních se Sdružením oborových ZP (viz bod 3, zápis výboru ČDS, 19. 11. 2020). Prof. Arenberger připomíná, že při všech těchto aktivitách, které    směřují k lepšímu ohodnocení práce dermatovenerologů, je nutná koordinovaná spolupráce ČDS a SAD,    která vzájemnou informovaností i schůzkami probíhá.
 7. Doba covidová (Stanovisko k omezování dermatol. péče a vzdělávání)
  Výbor ČDS projednal negativní dopad covidové pandemie na zdravotnictví. Zejména v nemocničních zařízeních jsou uzavírána lůžková kožní oddělení a jejich personál je deponován na covidová oddělení nebo jsou přímo přeměněna na covidová oddělení. To vede nejen k podstatnému omezování péče o těžší případy kožních onemocnění, ale také ke zhoršení pre- i postgraduálního vzdělávání. Je také otázkou, zda po skončení pandemie dojde k rekonstrukci dermatologických lůžkových zařízení.
  Výbor ČDS pověřuje doc. Ettlera k provedení průzkumu současného stavu kožních lůžkových a klinických zařízení, aby získal údaje k budoucímu jednání s ředitelstvími nemocnic nebo přímo s MZ ČR.
 8. Léková agenda (Dr. Benáková)
  BEREME NA VĚDOMÍ – dermatolog nepreskribuje:
  Ilumerti – tildrakizumab.  SÚKL zatím nepřiznává úhradu u psoriázy, dokud firma neuzavře cenové ujednání se ZP ke snížení nákladnosti. Jinak navrhovaná indikační/úhradová  kritéria odpovídají ostatním non TNF biologikům
  Entyvio – vedolizumab k léčbě chomnrických střevních zánětlivých chorob.
  Mayzent – siponomid pro léčbu roztroušené sklerózy
  Imraldi – biosimilární adalimumab, SÚKL schválil rozšíření úhrady i pro středně těžkou RA
  Interferony a glatiramer acetát pro léčbu roztroušené sklerózy
  Xeljanz – tofacitinib v indikacích RA, PsA a UC
  Tisabri – natalizumab pro léčbu roztroušené sklerózy
  BEZ PŘIPOMÍNEK
  Skyrizi – SZP žádal snížení, SUKL zachovává stávající úhradu.
 9. Rozesílání odborných článků
  Výbor ČDS projednal žádost Eli Lilly ČR s.r.o. o rozesílání odborných článků dermatovenerologům – členům ČDS například formou odborného zpravodaje „ČDS pro Vás“. V úvahu připadá také vytvoření rubriky (Newsletter) v Čs. dermatologii, ev. na webu ČDS.
 10. Centrum biologické léčby
  Dr. Vykutilová (Dermaestet Brno) žádá o podporu výboru ČDS při žádosti o vytvoření Centra biologické léčby. Výbor ČDS její žádost podporuje.
 11. Odborné akce 2021
  Doc. Ettler informuje o postupném rušení nebo odsouvání jednotlivých odborných akcí v souvislosti s prodlužováním nouzového stavu (viz web ČDS – derm.cz). Školící akce ILF zůstávají uvedeny a budou řešeny s přihlášenými lékaři.
  Zároveň diskutovány přednosti a nevýhody on-line seminářů. Přednášky prostřednictvím internetu umožňují záznam a většinou jsou uchovávány i pro pozdější (opakované) zhlédnutí. Tím nabývají určitých parametrů publikace. To by mělo rozhodně posílit odpovědnost autorů při jejich tvorbě, ev. i konflikt s autorskými právy (např. převzetím fotografií a dalších materiálů). Na druhou stranu zde většinou chybí bezprostřední široká diskuze a samozřejmě společenský kontakt.
 12. Noví členové
  Dr. Vacková (Praha 3), Dr. Bártková (Kravaře)
  Změny: Dr. Sluková (Jablonec n/N), Dr. Kúkolová (Brno), Dr. Zemanová (České Budějovice), Dr. Ulrichová (Jihlava), Dr. Kafková (Praha 4 – VFN), Dr. Lvová (Valašské Meziříčí)
  Zrušení členství: Dr. Šuchaňová (Banská Bystrica), Dr. Pšenicová (Provodov-Zlín), Dr. Pumprová (Písek), Dr. Vrtal (Praha 3), Dr. Vzheshch (Ostrava), Dr. Bosáková (Praha 3)
  Snížení příspěvku: Dr. Wiedenová (Liberec) – pouze ČLS
 13. Různé
  a) 
  Doc. Kuklová navrhuje vypsat odměny autorům za publikace v Čs. dermatologii. Výbor souhlasí,
       prof. Štork připraví návrh.
 14. Příští schůze výboru ČDS: 25. 2. 2021

Zapsal: doc. Ettler