Zápis ze schůze výboru ČDS dne 6. 6. 2019
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Ettler, 
                          doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:    prim. Duchková, dr. Polášková, dr. Vocilková

Místo:            Hotel Clarion, Olomouc – Kongres ČDS-SDVS

Čas:              10.00 – 13.00 hod.

 

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 2. 5. 2019 – rozeslán e-mailem, připomínkován, opraven
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 3. Organizace kongresu ČDS-SDVS 2019 v Olomouci
  Prof. Arenberger informuje o některých interferencích s nepřesně formulovanými pokyny AIFP, které se postupně vyjasnily. Program Kongresu je zcela naplněn, tematicky pestrý. Budou vystaveny i postery.
 4. Volby do Výboru ČDS
  Volební komise připravuje rozeslání volebních lístků podle časového harmonogramu (do 16. 7. 2019). Návratky do 31. 8. 2019. Volební lístky budou mít dvojí zabezpečení k ověření originálu.
 5. Soudní proces vedený proti ČLS JEP kvůli minulým volbám
  Proběhlo soudní projednávání žaloby: bylo opětovně potvrzeno, že volby proběhly v souladu se Stanovami a Volebním řádem ČLS JEP a zároveň, že soudu nepřísluší přezkoumávání vnitřních procesů jednotlivých odborných společností ČLS JEP.
 6. Spolupráce se SAD (informuje doc. Ettler)
  Nově zvolený výbor SADu navázal spolupráci s OAKS Consulting s.r.o., zejména pro zastupování v Dohodovacích řízeních se ZP v koordinaci ČDS. Výbor SAD (vedený MUDr. Irenou Hejcmanovou) vyzývá ambulantní dermatology k aktivizaci a k (opětnému) vstupu do SADu, aby také získal co nejvyšší počet hlasů pro prosazení zájmů našeho oboru. Bližší informace na webu https://www.sadcr.com/.  
 7. Metodický pokyn pro venerologii
  Bude vyvěšen na webu ČDS i s přílohami v kolonce Venerologická sekce. Prof. Resl se spolupracovníky připravil také celý materiál k publikaci.
 8. Léková agenda (dr. Benáková)
  V období od minulé schůze výboru dorazily ze SÚKLu žádosti o stanovisko výboru k níže uvedeným lékům:
  Bereme na vědomí:
  Xeljanz (tofacitinib) – 2. HZ: ZP nesouhlasí s rozšířením stávající indikace (RA) o PsA a UC a navrhují držiteli registrace podniknout cenové ujednání, snižující náklady této léčby. U PsA je referenční etanercept, který je nákladově podstatně nižší. U UC není etanercept komparátorem, tj. SÚKL úhradu rozšiřuje jen o ulcerózní kolitidu.
  Noxafil (posakonazol) – dvě 1. HZ: SÚKL nepřiznává zvýšenou úhradu pro prevenci invazivních mykotických infekcí (L/ATB)
  Esbriet (pirfenidon) – 2.HZ: centrový lék pro idiopatickou plicní fibrozu (orphan drug). SÚKL nepřiznal rozšíření indikačních kriterií. 
  Nesouhlas
  Injexate (inj. methotrexát). Opět SÚKL nereflektuje jak návrh žadatele, tak naše předchozí připomínky, tj. zařazení těžké psoriázy do indikací. 
  Tedy: bereme na vědomí formulaci REV a GIT indikací. Nesouhlasíme, že je opakovaně opomíjena indikace psoriázy (týká se všech injekčních MTX). Znovu žádáme o doplnění psoriázy, jak odpovídá SPC, návrhu žadatele, klinické praxi i naším opakovaným návrhům (NHZ L04AX03 : Injexate, Metoject, Metoject Pen, Nordimet). Formulace indikačních kritérií u psoriázy se specifikací obdobnou jako u RA: Středně těžká až těžká psoriáza při nedostatečném účinku maximální tolerované dávky perorální formy methotrexátu či intoleranci perorální formy methotrexátu.
  Lokální kortikoidy RS 33/2 - návrh na uvolnění preskripce všech kortikoidů pro PL
  SVL a SPL ČLS JEP oznámili SÚKLu, že došlo k dohodě i se SZP o uvolnění určitých léčivých přípravků pro preskripci praktickými lékaři na účet zdravotních pojišťoven. Mezi těmito LP jsou i LP s obsahem léčivých látek zařazených do referenční skupiny č. 33/2 (betamethason dipropionát, mometason furoát, methylprednisolon aceponát, klobetazol propionát).
  Resumé: trváme na stanovisku pro SÚKL z roku 2015- halogenované kortikoidy skupiny 33/2  jako HVLP nedoporučujeme paušálně preskripčně uvolnit. Souhlasíme se stanoviskem SÚKLu v NHZ SUKLS134859/2019 : „… navrhujeme ponechat stávající preskripční omezení (L/DER).“
  Informace ze SÚKLu
  Xeljanz – omezení používání po dobu celoevropského přehodnocení – Xeljanz nemá být podáván v dávce 10 mg 2x denně pacientům se zvýšeným rizikem plicní embolie (farmakovigilanční výbor PRAC Evropské agentury pro léčivé přípravky). Jedná se zejména o pacienty se srdečním selháním, s onkologickými onemocněními, s dědičnými poruchami krevní srážlivosti nebo o pacienty, kteří se již v minulosti prodělali plicní embolii. Zvýšené riziko mají i pacientky užívající kombinovanou hormonální antikoncepci, hormonální (substituční) léčbu a pacienti podstupující závažnější chirurgické zákroky. Je důležité, aby lékaři zvážili i další faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku krevních sraženin v plicích, včetně věku, obezity, kouření nebo nedostatku pohybu (imobilizace) pacienta. Přípravek Xeljanz je registrovaný k léčbě revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a závažné ulcerózní kolitidy.
 9. Faktura za web ČDS
  Za půl roku činí 9820 Kč. Proplacení bylo schváleno.
 10. Noví členové
  Dr. Kundrátová (Ostrava), Dr. Frýbová (Liberec)
  změny: kolegyně Dr. Buchvald
 11. Společnost Amelie
  Příspěvek 1000 Kč na paruku ze ZP bude zrušen (od 1. 7. 2019). Jmenovaná společnost žádá stanovisko od ČDS pro případné zablokování zrušení příspěvku.
 12. Zkouška po kmeni (analogie I. atestace)
  Vytvoření zkušebních otázek i návrh náplně 40 hodinového přípravného kurzu bude řešeno Specializační oborovou komisí (SOR).
 13. Dispenzarizace onkologických nemocných
  Prim. Selerová upozorňuje na trend (v rámci reformy primární péče) předávat onkologické nemocné praktickým lékařům. Výbor ČDS vypracuje stanovisko k uhájení dispenzarizace nemocných s kožními malignitami.
 14. Poděkování
  Prof. Arenberger děkuje všem členům dosavadního výboru ČDS za obětavou práci v uplynulém volebním období.
 15. Společné zasedání výborů ČDS a SDVS
  V rámci 15. kongresu bude zveřejněna kniha historie 15 česko-slovenských kongresů 2004-2019. Bude také umístěna na webu ČDS (www.derm.cz) v kolonce „náplň/historie“.
 16. Redakční rada Čs. dermatologie
  a)  Prof. Štork informuje o relativním nedostatku originálních příspěvků do časopisu. Vyzývá k zasílání odborných příspěvků do časopisu.
  b)  Prof. Arenberger informuje o ekonomické situaci časopisu. Galenoderm přislíbil sponzorství tisku a distribuce na Slovensko. Pro českou stranu náklad časopisů spravuje CN BROWN s.r.o., který vyplácí i  honoráře za recenze a překlady.
  c) Čs. Dermatologie letos slaví 100-leté výročí vydávání. Diskuze k pořádání oslavy: uspořádat konferenci   (termín 29.11.) pro 150 účastníků; tiskovou konferenci, přílohu (zvláštní číslo) časopisu.
        Program konference by mohl obsahovat zajímavá sdělení o historickém vývoji diagnostiky a léčby v    dermatovenerologii.
  d)  Prof. Štork informuje o výsledku hlasování v anketě o nejlepší práce za r. 2018.
        Kategorie A: Souborné referáty, terapie, farmakologie a klinické studie, klinické a laboratorní   práce, novinky v medicíně
               1. Důra M., Štork J.: Biopsie v dermatovenerologii
               2. Plzáková Z., Štork J.: Mastocytózy
               3. Krajsová I.: Diagnostika melanomu a současná doporučení pro léčbu a sledování
        Kategorie B: Kazuistiky, klinickopatologické korelace, dermatoskopie
               1. Štork, J., Důra, M., Petráčková, M., Kojanová, M.: Prurigo pigmentosa
               2. Mináriková M., Důra M., Šlajsová M., Štork J.: Papulonekrotický tuberkulid
               3. Důra M., Lacina L., Kodet 0., Horažďovský J., Štork J: Lupus miliaris disseminatus faciei
  e)  Zástupcem hl. redaktora za Slovensko byla jmenována prof. Šimaljaková. Redakční rada děkuje   dosavadnímu místopředsedovi prof. Hegyimu za obětavou práci.
 17. Příští schůze výboru ČDS: 12. 9. 2019 v Praze

Zapsal: doc. Ettler