Zápis ze schůze výboru ČDS dne 28. 11. 2019
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, Dr. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, Dr. Komrsová,
doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, Dr. Polášková, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:    prof. Resl, doc. Arenbergerová

Hosté:            RNDr. Kratochvíl

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:                10.00 – 12.30 hod.

 

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A) Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 12. 9. 2019 – rozeslán e-mailem, připomínkován, opraven
a schválen.

B) Nově projednáno:

 1. Konference ke 100. výročí časopisu Čs. Dermatologie 26. 3. 2020 v Rezidenci primátora v Praze 1
  Celodenní program byl již sestaven, bude vystaven na webu ČDS.
 2. Dermatologický Update 10. 2. 2020 v kongresovém centru Cubex Praha
  Náplň konference se nyní tvoří. Bude zaměřena na diagnostické a léčebné novinky v oboru.
 3. Možné zvýšení ohodnocení práce dermatologa
  Prim. Duchková referuje o současném stavu: minutová režie nebyla navýšena. Prof. Arenberger připomíná, že na letošní každoroční tlak výboru ČDS na její zvýšení přišlo oficiální zamítavé stanovisko Ministerstva zdravotnictví. Na argumentaci potřebujeme konkrétní data z terénu, která získáme dotazníkovým šetřením na Dermatologickém update. Prim Duchková doplňuje, že stávající navýšení je díky bonifikaci bodu přesunem pracovní doby do časné či pozdní denní doby,  dodáním diplomu kontinuálního vzdělávání od ČLK a zavedením objednacího systému.
 4. Epikutánní testy – stanovisko SÚKL
  Dr. Kratochvíl (s výhradním zastoupením Chemotechuique Diagnostics AB v ČR, www.epitesty.cz) informuje o zahájení správního řízení SÚKLu o stažení výrobku z trhu na základě změny stanoviska, že epi-alergeny již nejsou zdravotnickými prostředky. Odvolací lhůta vůči tomuto rozhodnutí již uplynula (z objektivních důvodů). Dr. Kratochvíl žádá o řešení situace, která znamená absenci alergenů epi-testů.
  Dne 21. 11. 2019 bylo zahájeno nové správní řízení o určení zdravotnického prostředku s odvolací lhůtou 15 dní.
  Dr. Kratochvíl předkládá návrh odvolání proti tomuto rozhodnutí a žádá výbor ČDS o podporu. Výbor ČDS projednal tuto situaci a zaujal stanovisko: epi-testy (alergeny) jsou zdravotnickým prostředkem (viz zdůvodnění Dr. Kratochvíla). Výbor ČDS zároveň žádá SÚKL o urychlené řešení situace, která znamená nemožnost zjištění kontaktní přecitlivělosti a řešení pracovně-právních procesů při posuzování kožních chorob z povolání. Dopis dopracovala během jednání Dr. Benáková. Výbor ČDS nevidí důvod k revizi původního stanoviska SÚKLu z r. 2015.
 5. BeBridge a.s.
  Doc. Ettler referuje o nové síti distribučních lékáren s komplexní službou dodávek léčiv do kteréhokoli zdravotnického zařízení v ČR. Výbor ČDS takovou službu vítá, doporučuje však předložení právního stanoviska k vydávání léků v ordinacích, ev. stanovisko České lékárnické komory k takové činnosti.
 6. Centra biologické léčby
  Prof. Arenberger informuje o vstřícném postoji VZP k nasmlouvání nových center biologické léčby (tzn. i soukromým zařízením). Prof. Arenberger dále informuje, že se mu po opakovaných jednáních podařilo dosáhnout navýšení finančních prostředků pro bio-centra v dermatologii ve skupině PSO na r. 2020 téměř o 22% oproti referenčnímu období v situaci, kdy shodné protizánětlivé léky v jiných indikacích navýšeny nebyly.
  Dr. Zelenková (Praha) zažádala výbor ČDS o vyjádření k centru biologické léčby na jejím pracovišti. Výbor ČDS její žádost projednal a podporuje.
 7. Metodický pokyn k HIV/AIDS
  Byl připomínkován členy výboru ČDS a členy Venerologické sekce ČDS a dne 19. 11. 2019 odeslán na MZ ČR.
 8. Členství v mezinárodních organizacích v r. 2020
  Výbor ČDS projednal a schválil pokračování členství v UEMS, ILDS a EADV a doporučil včasné zaplacení členských poplatků.
 9. Faktura za web ČDS
  Výbor ČDS schválil proplacení faktury ve výši 10980 Kč za vedení webu (www.derm.cz) ve 2. pol. roku 2019. Zároveň pověřil doc. Ettlera prozkoumáváním možností, jak web graficky vylepšit a obsahově průběžně aktualizovat.
 10. Paruky
  Prof. Jedličková se dotazuje na možnost úhrady paruk (která byla k 1. 8. 2019 z neonkologické indikace zrušena). Výbor ČDS doporučuje zkusit zkontaktovat právní odd. ČLK s dotazem na existenci nějaké zákonné výjimky u těchto prostředků, např. jako je u léků §16.
 11. Sekretářky výboru ČDS
  Výbor ČDS schválil na r. 2020 za sekretářky paní Janu Čížkovou včetně odměny za rok 2019 (předseda) a paní Olgu Sitařovou (místopředseda).
 12. Noví členové
  Dr. Pinková (Brno – obnovení), Dr. Motyková (Hradčany – Přerov), Dr. Macasová (Čestlice-České Budějovice), Dr. Bartošová (Turnov)
  Změny adresy: Dr. Vološčuková (Praha 8 – Bulovka), Dr. Filkuková (Třebíč)
  Zrušení členství: Dr. Macková (Mladá Boleslav)
 13. Léková agenda (Dr. Benáková)
  BEREME NA VĚDOMÍ
  Humira (adalimumab) – 1. HZ: nová indikace uveitida u dospělých (ČPS následně připomínkuje nezařazení uveitid u dětí).
  Mepact (mifamurtid) – 3. HZ: orphan drug na osteosarkom.  SÚKL přiznal úhrady, pojišťovny protestují.
  BEZ PŘIPOMÍNEK
  Aldara (imiquimod) – 2. HZ: rozšíření úhrady na aktinické keratosy- specifikace: E/DER
  P: Imiquimod je hrazen: 1) při léčbě superficiálního vícečetného bazocelulárního karcinomu v další linii po vyčerpání léčebných možností jinými dostupnými léčivými přípravky nebo postupy nebo v situaci, kdy tyto léčivé prostředky nebo postupy nelze vzhledem k lokalizaci léčené léze použít. 2) pacientům se 4-8 viditelnými lézemi nehyperkeratotické, nehypertrofické aktinické keratózy na ploše menší nebo rovno 25 cm2 na obličeji nebo vlasové pokožce, kteří v minulosti prodělali léčbu kryoterapií a dosáhli věku 18 let. Hodnocení úspěšnosti terapie se provádí přibližně za 8 týdnů po léčbě. Pokud kontrolní vyšetření prokáže, že bylo dosaženo pouze částečné odpovědi (vyléčení 75 % nebo více solárních keratózních lézí zaznamenaných při počátečním vyšetření), ošetřené místo bude znovu pečlivě vyšetřeno a zvážena nová léčba. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny maximálně dva cykly. Imiquimod není hrazen z veřejných prostředků při léčbě zevních genitálních a perianálních vegetací (condylomata acuminata), kožních bradavic nebo jiných dermatóz a dalších kožních onemocnění.
  Humira (adalimumab)– 3.HZ: rozšíření úhrady na středně těžké formy RA a m. Crohn. Dermatologie se týká rozšíření věkové hranice u léčby aktivní středně těžké až velmi těžké formy hidradenitis suppurativa (akné inversa) i na adolescenty, resp. od 12 let věku.
  Ialugen (sulfadiazin stříbrný + hyaluronová ) – FHZ: rozšíření preskripce pro praktiky
  P: Přípravek je hrazen po předepsání dermatologem nebo chirurgem, případně lékařem jiné odbornosti. Lékař jiné odbornosti předepisuje přípravek k úhradě až po prvotním ošetření infikovaných kožních lézí sulfadiazinem stříbrným provedeným dermatologem nebo chirurgem, které je zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
  SOUHLASÍME
  Iruxol mono – FHZ: SÚKL zrušil preskripční omezení a úhrada je nyní „bez podmínek úhrady“. PŘIPOMÍNKY
  Středně silné až silné kortikoidy 33/2 – FHZ: požadavek praktiků na uvolnění preskripce naše OS s podrobnou argumentací původně zamítla (viz záznamy z předchozích výborů). I přes náš nesouhlas byl tlak SPL, SZP a MZ ČR velký, že se následně řešilo na MZ ČR při sezvané schůzce (prof. Arenberger a SÚKL se stanovisky  SZP, SPL, SVL a VZP). Vzniklý „kompromisní“ návrh se podařilo nakonec formulovat pro PL přísněji než stávající stav. Zástupci PL následně nesouhlasí.
  V této FHZ je preskripční omezení (viz níže) formulováno tak, že preskripce by byla možná dokonce pro všechny odbornosti, nejen pro praktiky. L/DER P: Přípravek je hrazen po předepsání dermatologem nebo lékařem jiné odbornosti po konzultaci s dermatologem, kdy závěr musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace pacienta.
  Navrhujeme tedy znění  L/DER P: Přípravek je hrazen po předepsání dermatologem nebo lékařem odbornosti  PL, PED, ALG po vyšetření dermatologem, kdy závěr musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace pacienta.
  JINÉ
  Neotigason – výbor ČDS ČLS JEP, z.s., obdržel v říjnu 2019 cestou prof. Švihovce informaci SÚKLu, že (obdobně jako u p.o. isotretinoinu) i u acitretinu je k dispozici „Program prevence těhotenství a expozice plodu“. Cílem je informovat o riziku teratogenity a realizovat opatření k jeho minimalizaci. Hlavním faktem je, že fertilní ženy nesmí po dobu léčby a 3 roky po ukončení léčby otěhotnět; nesmí obdržet krevní transfuzi od dárce léčeného acitretinem (včetně 3 let po ukončení léčby dárce). Informaci v plném znění tak, jak jsme ji obdrželi, jsme umístili do rubriky Aktuality na webovou stránku ČDS ČLS JEP, z.s.  Dermatologové budou dále informováni speciálním upozorněním v časopise Čs. Dermatologie. Edukační materiály pro lékaře a pacienty a další informace poskytuje držitel registrace – www.teva.cz/katalog/odbornici/n/.
  Injekční methotrexát (Injexate, Metoject , Metoject Pen, Nordimet) u psoriázy – zjistit stav věci. Opakovaně jsme se vyjadřovali/ navrhovali (NHZ L04AX03) zařazení těžké psoriázy mezi hrazené indikace s následujícím návrhem formulace indikačních kritérií (obdobně jako u RA): Středně těžká až těžká psoriáza při nedostatečném účinku maximální tolerované dávky perorální formy methotrexátu či intoleranci perorální formy methotrexátu.
 14. Různé
  a) 
  Recenze článku o nežádoucích účincích kosmetik pro Čs. Dermatologii – zajištěním bude pověřena
        doc. Arenbergerová a dr. Cabalová.                                                                                  
  b)  Dr. Benáková doporučuje aktualizovat seznam center biologické léčby, také je vhodné vydávat   výroční zprávu z BIOREPu.
  c) V BIOREPu je vytvořen modul pro atopickou dermatitidu, zatím není zprovozněn (informuje
        prof. Arenberger).
 15. Termíny příštích schůzí výboru ČDS: 13. 2., 9. 4., 11. 6. 2020

Zapsal: doc. Ettler