Zápis z on-line schůze výboru ČDS
konané dne 25. 2. 2021

Přítomni:     prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, prof. Resl, prim. Selerová

Omluveni:   prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Štork

Místo:          on-line

Čas:              10.00 – 12.00 hod.

P R O G R A M


P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 7. 1. 2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
  a schválen.
 1. Nově projednáno:
 1. DermaUpdate 26. 2. 2021
  Po rozeslání pozvánek se zatím zaregistrovalo 480 účastníků. Technické zabezpečení provádí firma AV Media, bude možné chatování dotazů. Celé sympozium bude nahráváno a poté k dispozici pro registrované účastníky na www.jasta.cz.
 2. Podologická sekce ČDS
  Tato nová sekce ČDS byla ustavena na schůzi výboru ČDS dne 7. 1. 2021 a byla vytvořena její web stránka na www.derm.cz. V této chvíli není ještě zcela dořešen statut nezdravotnických pracovníků ve smyslu členství v ČDS – bude kontaktován právník ČLS JEP.
 3. Venerologie (prof. Resl)
  Při jednání představitelů Venerologické sekce ČDS s Hlavní hygieničkou ČR dne 8. 12. 2020 bylo přislíbeno brzké projednání Metodického pokynu pro venerologii na MZ ČR. Dosud se tak nestalo. Výbor ČDS doporučil provést urgenci u Dr. Dľhého z útvaru Hlavní hygieničky.
  Doc. Kuklová podotýká, že v době pandemie COVID lze těžko očekávat aktivitu MZ ČR v tomto směru. Doc. Kuklová dále upozorňuje, že údaje ÚZIS týkající se incidence lues v r. 2019 jsou neaktuální a rozporuplné. Také zazněla zpráva, že zatímco lockdown způsobil celosvětový pokles výskytu lues, v ČR naopak stoupá až o 30%.
 4. Bonifikační programy VZP
  Výbor ČDS informoval na webu ČDS (kolonka – Aktuality dlouhodobé) o možnosti nasmlouvání a vykazování kódů ruční dermatoskopie 44401, 44402 spolu s kódem onkologické prevence 44400. Podrobněji bude rozebráno v diskuzní přednášce Ing. Šmehlíka (VZP) na úvod DermaUpdate dne 26. 2. 2021.
 5. Skincap/Bluecap
  Na výbor ČDS byla doručena informace o údajném nedeklarovaném obsahu kortikoidů ve zmíněných preparátech, které jsou stále dováženy na český trh. Výbor ČDS nemá kompetence ani prostředky k provádění takovýchto kontrol. Pokud má informátor důvodné podezření, může se obrátit na Státní zdravotní ústav (SZÚ), popř. na SÚKL.
 6. Situace na lůžkových kožních odd. v ČR (doc. Ettler)
  V souvislosti s pandemií COVID řada nemocnic uzavřela kožní lůžková odd. a jejich personál deponovala jinam, nebo je přímo přeměnila na kovidová oddělení.
  Výbor ČDS provedl šetření a inventarizaci současného stavu. Zatímco údaje z „menších“ nemocnic získal téměř ihned, zkompletování údajů z klinik (pražských) se nedaří.
 7. Vzdělávací program v dětské dermatologii
  MZ ČR vyvěsilo na svém webu aktuální vzdělávací program v odbornosti 405 dětská dermatovenerologie. Byly v něm zakotveny i některé požadavky na akreditovaná pracoviště (např. minimum 10 lůžek), která v současné době mohou být málokde splněna.
 8. Indikace k výkonům terapeutických aferéz u autoimunitních bulózních onemocnění (doc. Jedličková)
  Doc. Jedličková (přednostka u Sv. Anny v Brně) předložila za sekci imunitních chorob koncept rozšíření indikačních kritérií pro aferetickou imunoadsorpci u 5 autoimunitních bulózních dermatóz (22371, 22373). Výbor ČDS s uvedeným materiálem souhlasí a doporučuje, aby byl předjednán (prof. Arenberger) nejdříve s autorskou odborností – Česká transfuzní společnost – a v kladném případě by pak následovala formální žádost ČDS na Pracovní skupinu pro SZV při MZ ČR o rozšíření indikací v Registračním listu dotčených výkonů.
 9. Léková agenda v období 7. 1. – 24. 2. 2021 (Dr. Benáková)
  BEREME NA VĚDOMÍ
  Lemtrada - alemtuzumab pro léčbu RS
  Lenalidomid v indikaci mnohočetného myelomu
  Rinvoq - upadacitinib v indikaci RA
  p.o. methotrexat - SÚKL sjednocuje formulaci na E/REV, DER, a bez indikačního omezení
  Vyžádáno stanovisko OS na LP Conisor a pulzní léčbu u onychomykos (Mgr. Lucie Pospíšilová Klimentová, Odbor posuzování preklinické a klinické dokumentace SÚKL) – zpracovala doc. Kuklová.
 10. Noví členové
  Dr. Hanobíková (Pardubice), Dr. Hladíková (Pardubice), Dr. Blažková (Jihlava), Dr. Brožová (Jihlava),
  Dr. Tohomová (Brno)
  Změny: Dr. Hamáková, Dr. Vysloužilová (dříve Gricová), Dr. Nehezová (nově Kováčová)
  Zrušení členství: Dr. Řepišťák, Dr. Hanousek, Dr. Šišková, Dr. Ondruchová, Dr. Havlíková
  Snížení příspěvku: (pouze ČLS) Dr. Hasalová, Dr. Kunyoštová, Dr. Vaňousová
 11. Různé
  a) 
  Konference Obličejové dermatózy (Praha, 5. 11. 2021)
  b) Kongres českých a slovenských dermatovenerologů – rezervace termínu stále trvá v Olomouci. Zřejmě  ale proběhne distančně. Je vhodné zahájit sestavování odborného programu.
 12. Příští schůze výboru ČDS: 13. 5. 2021

Zapsal: doc. Ettler