Zápis ze schůze výboru ČDS dne 20. 4. 2017
v Praze

Přítomni:   prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Ettler, doc. Kuklová, 
doc. Pánková, dr. Vocilková, prof. Štork

Omluveni:  prim. Duchková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová

Místo:       Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Čas:          12.00 – 14.50 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 9. 3. 2017 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Kongres v Olomouci 2017
První oznámení kongresu vystaveno na webu ČDS, bude i rozesláno. T. č. přihlášeno 30 aktivních příspěvků. Organizační výbor provede výběr a rozdělení příspěvků do sekcí. Diskutováno také prostorové a estetické uspořádání kongresu. Satelitní sympozia budou nazvána dle tématu. Zahájení kongresu bude ve čtvrtek v 18.30 hod.
Ve čtvrtek odpoledne budou také workshopy – některé i na Kožní klinice v Olomouci.
Součástí zasedání redakční rady bude vyhodnocení hlasování o nejlepší publikaci v časopisu Čs.dermatologie. Vybrána bude také nejlepší monografie (za posledních 5 let).

2.     Usnesení SADu ke zvýšení minutové režie
SAD oživil aktivitu ve smyslu požadavku k navýšení minutové režie na úroveň odbornosti 501 (chirurgie) a 603 (gynekologie), tzn. z 3,02 Kč na 3,62 Kč. Výbor ČDS zvažoval další postup, protože projednání na dohodovací komisi t. č. nedává naději ke schválení.
Vhodné je upozornit MZ ČR na chybné zařazení oboru, který není ani plně interní, ani plně chirurgický. Prim. Benáková doporučuje využít srovnání s ostatními menšími obory (např. oční, ORL, apod.).

3.     Guidelines léčby hemangiomu u dětí
Prim. Bučková referuje o aktivitě doc. Mališe (dětský onkolog), který se specialisty různých odborností připravuje „Guidelines léčby hemangiomů u dětí“. Tato aktivita je vyvíjena ohledně povolení přípravku s obsahem propranololu k léčbě IH v ČR.  Guidelines musí obsahovat indikace k lokální a systémové léčbě IH. Indikaci k  léčbě IH může provádět jen dětský dermatolog.  Proto  SDD by měla návrh dr Mališe doplnit a upravit. Článek musí projít recenzním řízením, a pak může vyjít v  časopisu Čs.

4.     Venerologie
a)  Prof. Resl doporučuje projednání Metodického pokynu ve venerologii. Je potřeba aktualizovat na základě  nových poznatků – např. zahrnout chlamydiové infekce v širším rozsahu, upravit dispenzarizaci syfilis,   apod. Metodický pokyn ve Věstníku má zejména organizační a právní dopad a mimo aktualizaci je vhodné také jeho zestručnění (zpracuje doc. Kuklová).
b)  Návrh zřízení „Center pro venerologii“. T. č. splňují nemocniční pracoviště, která venerologii provozují (doladí venerologická sekce).

5.     Nemedicínské switche biologik
Na základě ekonomických tlaků (zpětný bonus, apod.) není možné provádět pacientům výměnu léků bez medicínského zdůvodnění. Výbor ČDS požádá nezávislou auditní právnickou kancelář o vypracování stanoviska (např. Price Waterhouse Coopers) a pokusí se získat jednotný přístup od zdravotních pojišťoven k této otázce.
Zmíněna také problematika absence jednotných indikačních kritérií pro biologické léčby na určitou diagnózu – v tomto směru se očekává iniciativa ze strany SÚKL.

6.     Průzkum o psoriáze
Společnost Value Outcomes chce provést průzkum o psoriáze. Výbor ČDS souhlasí s jejím provedením, bude však požadovat výstupy výsledků.

7.     Certifikace korektivní dermatologie a rušení jí jako nástavbového oboru
Prof. Arenberger upozorňuje na evropskou certifikaci CEN, která znormalizovala estetické dermatochirurgické postupy pomocí úředně-technických přístupů. Nyní se dokončují předpisové normy pro nechirurgické estetické zákroky. Pokud bude především chirurgická norma implementována v ČR, bude rizikem pro korektivu v běžných dermatologických ambulancích.

Dnes také proběhla na Ministerstvu zdravotnictví ČR porada se zástupci lékařských fakult, ze které vyplynulo, že má být zrušen nástavbový obor Korektivní dermatologie přes to, že již více než rok upozorňujeme na všech relevantních úrovních, že tento obor je třeba zachovat. Prof. Arenberger dnes doručí panu ministrovi za dermatovenerologii dopis, ve kterém problematiku opět připomene, a podnikne veškeré kroky k udržení této naší subspecializace.

8.     Léková agenda (prim. Benáková, prof. Arenberger)
Dalacin T – nutno odeslat již vypracované stanovisko
Hemangiol – k dořešení jako „centrové léčby“.

9.     Výběrové řízení na dermatologické pracoviště v Praze
Za výbor ČDS se zúčastní dr. Vocilková.

10. Noví členové
Bílková Petra (Holešov-Zlín).
Změny a zrušení členství:
Kočová Hana (Příbram), Hupačová Markéta (Hradec Králové), Obstová Iva (Praha), Felsöová … (Praha 14), Palečková Tereza (Český Krumlov), Jachnová Helena (Jindřichův Hradec), Karlachová Jana (Štěnovice-Plzeň), Sellner Švestková Sabina (Brno).

11. Různé
a)  Převaz bércového vředu: kód 44239 získal vyšší bodové ohodnocení od 1. 1. 2017 s omezením frekvence  ve vykazování 1x/den. Vyskytl se případ regulace RL, který při převazu obou nohou povolil pouze 1  výkon 44239. To odporuje obecným zásadám léčby párových orgánů a regulovaný lékař vznesl námitku.  
b) Akreditační komise do konce dubna 2017 musí stanovit náplň práce školitelů (dohled Ídozor), náplň   předatestační přípravy v zákl. kmeni, i nové zkoušky k „ostaršení“ po základním kmeni, navrhnout  seznam zkoušejících i formu a obsah (otázky) zkoušky, také rozčlenit výkony „pod dozorem a pod dohledem“. Strategie byla výborem projednána.

12. Příští schůze výboru ČDS: 8. 6. 2017 v Olomouci

Zapsal: doc. Ettler