Zápis ze schůze výboru ČDS dne 2. 5. 2019
v Praze

Přítomni:       prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni:     prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.30 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 7. 3. 2019 – rozeslán e-mailem, připomínkován, opraven
  a schválen.
 1. Nově projednáno:
   
 • Přípravy na kongres ČDS-SDVS 2019 v Olomouci, další upřesnění termínů, programu a způsobu předání diplomů autorům vítězných publikací 2018 (Prof. Arenberger, Prof. Štork).
 • Projednání žádosti MZ – odboru lékařské péče - o spolupráci ve věci sjednocení kritérií pro posuzování možnosti využití přístrojů k estetickému ošetření pleti v rámci živnostenského oprávnění ze dne 15.3.2019. Písemné stanovisko připravil Prof. Štork.
 • Projednání žádosti fy BGP Products Czech Republic s.r.o. o podporu přípravku ENDWARTS a  partnerství pro 15. kongres ČDS-SDVS. Výbor souhlasí s podporou pro léčebné prostředky tohoto výrobce a považuje za vhodné podobnou podporu poskytnout i produktům, které mají stejný efekt.
 • Informace o sjezdu SAD v Pardubicích dne 12. dubna 2019 (doc. Ettler). Zprávu  ze sjezdu výbor doporučuje zveřejnit v časopise Česko-Slovenská dermatologie.
 • Výbor ČDS souhlasí s podpisem rámcové smlouvy o spolupráci s firmou OAKS Consulting s.r.o. v rámci realizace projektu PACE-in-PSORIASIS a podobných projektů a využití konzultačních služeb v oblasti cen a úhrad zdravotnických intervencí.
 • Léková agenda (prim. Benáková)
  V období od minulé schůze výboru zpracovány žádosti ze SÚKLu  o stanovisko výboru k níže uvedeným lékům:
  Filgrastimy pegfligrastim a lipegfligrastim FiHZ-  léčba neutropenie u chemoterapie. Oproti stávajícímu stavu se podmínky úhrady nemění. Bereme na vědomí
  Revlimid 2.HZ (lenalidomid) – léčba mnohočetného myelomu. Oproti stávajícímu stavu se podmínky úhrady nemění. Bereme na vědomí
  Mepact 2.HZ (mifamurtid) – SÚKL úhradu u osteosarkomu nepřiznal. Bereme na vědomí
  Taltz 1.HZ - rozšíření indikace na PsA, formulace indikace u PSOR zůstává zachována. Bereme na vědomí
  Humira 1.HZ - návrh na rozšíření stávající indikace u RA (REV) a nově dětí s m. Crohn (GIT), dermatologie se týká návrh na rozšíření stávající indikace u hidradenitis suppurativa, a to u adolescentů od 12 let. Bez připomínek
  Biologika anti TNF -
  (RS 70/2) - SÚKL navrhuje snížení úhrad u biosimilárních anti TNF. Bez připomínek
  Dupixent 2.HZ -
  SÚKL stanovuje úhradu s níže uvedenou specifikací (držitel registračního rozhodnutí se dohodl se SZP na cenovém ujednání):
  P: Dupilumab je hrazen dospělým pacientům s těžkou formou atopické dermatitidy po selhání
  (nedostatečné účinnosti) alespoň jednoho ze způsobů konvenční systémové imunosupresivní terapie (s výjimkou kortikosteroidů) nebo u pacientů, kteří systémovou terapií nemohou být léčeni z důvodu intolerance nebo kontraindikace.
  Úspěšnost terapie se vyhodnotí po 16 a po 24 týdnech od zahájení léčby a dále nejméně každých 24 týdnů, a bude ukončena v těchto případech:
  - nedosažení nejméně EASI-50 v týdnu 16,
  - nedosažení nejméně EASI-75 v týdnu 24,
  - v případě výskytu nezvládnutelných nežádoucích účinků,
  - při nedostatečné adherenci k terapii,
  - při poklesu účinnosti pod EASI-50 při dvou po sobě následujících kontrolách
  Bez připomínek
  Aldara - 1.HZ -
  zamítnutí rozšíření úhrady u aktinické keratosy (indikační formulace jako je u Picata). Nesouhlasíme s vyřazením úhrady Aldary  u indikovaných AK. Věříme, že SÚKL nalezne řešení ve prospěch pacientů a že držitel registračního rozhodnutí a ZP najdou konsensus stran cenového ujednání. Nesouhlas
 • Informace ze SÚKLu
  Benlysta
  (belimumab) - upozornění na zvýšené riziko závažných psychiatrických nežádoucích účinků (deprese, suicidia, sebepoškozování) u léčených pacientů se SLE.
  Xeljanz (tofacitinib) - upozornění na zvýšené riziko plicní embolie a úmrtí u léčených pacientů s RA.
 • Vykazování kódu 44251 (Prof. Resl) – Výbor kontaktuje lymfologickou společnost a projedná s jejími zástupci pravidla pro jeho vykazování – dopis pro dr. Pavlasovou napíše prim. Benáková.
 • Informace o dokončování náležitostí Metodického pokynu k STI (Prof. Resl).
 • ILDS – kontrola platby ročního příspěvku za ČDS - vyřídí dr. Vocilková spolu s asistentkou paní Čížkovou.
 • V rámci ČDS byla ustanovena Komise pro Biorep ve složení Prof. Arenberger (garant), dr. Kojanová (koordinátor), Prof. Cetkovská, Prof. Štork, dr. Fialová, dr. Gkalpakiotis, prim. Machovcová.
 • Projednány a schváleny přihlášky nových členů:
  dr. Omelková (Uherské Hradiště-Pardubice), dr. Afanasyeva (Praha 3), dr. Žampachová (Pardubice)
  Bereme na vědomí změny u členů: dr. Kalinová (Dolní Loučky), dr. Pinková (Brno), dr. Semanová (Stropkov-SR), dr. Přibáňová (Bernardová, Praha 1), dr. Dvořáčková (Svitavy), dr. Krnáčová (Ticháčková-Olomouc)
  O snížení příspěvku žádají: Dr. Langerová (Olomouc), Dr. Kyrová (Brno), pouze ČLS JEP.

                                                                                                       Zapsala: dr. Vocilková