Zápis ze schůze výboru ČDS dne 19. 11. 2020
v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová,
doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, Dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork,
  prim. Duchková (připojena telefonicky),

Čas:              10.00 – 12.15 hod.

 

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 • Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 17. 9. 2020 – rozeslán e-mailem, opraven dle připomínek a vystaven.
 • Nově projednáno:
 1. Zhodnocení konference ke 101. výročí časopisu Čs. Derm. v Praze dne 24. 9. 2020
  V sále 140 účastníků, další připojeni on-line. Hodnoceno pozitivně. Záznam je dosud k dispozici na www.dermaupdate.cz. Diskutováno vytvoření abstraktů z kongresu  k publikaci v časopise Čs. Derm.
 2. Metodický pokyn pro venerologii (prof. Resl)
  Na přelomu roku 2019/2020 s pomocí SZU a ZCU v Plzni vydal kolektiv autorů knihu „Základy depistáže
  a organizace venerologické práce a STI“. Dlouhá léta podobná publikace nevznikla a cílem mělo být především zlepšení práce v celé ČR. Legislativa v oblasti STI byla a je stále velmi rozporuplná. Vlivem změn organizace ve zdravotnictví, především privatizací, došlo k narušení vazeb a vznikají i výpadky v péči.
  Z těchto důvodů jsme usilovali i o vydání nového Metodického pokynu STI, který prošel vnitřním i vnějším připomínkovým řízením. Proto jsme jej i zabudovali do nové publikace. V současnosti vznikla paradoxní situace, že především vlivem epidemiologické situace se Sars-Covid-19  došlo k oddálení vydání tohoto předpisu a bohužel vlastně důležitá součást knihy, která měla zkvalitnit venerologickou práci, je neplatná. Knihu jsme chtěli poskytnout i pro důležitost a návaznost práce nejen členům koordinační skupiny HIV/AIDS ale i účastníkům odborných setkání. Dověděli jsme se, že existuje ještě jeden sporný bod.
  V Metodickém pokynu jsme použili termínu „Venerologická centra“. Měli jsme na mysli především velké nemocnice, hlavně fakultní (jsou vyjmenované taxativně a jmenuje je Dermatovenerologická společnost + MZ), které ostatně i nyní vykrývají případné výpadky práce v praxi. Poměrně dost nechápeme, kdy ve zdravotnictví jsou centra z řady důvodů, proč v tak důležité práci, jakou je venerologie, být nemohou!? Vadí-li to, mohlo by se nahradit centrum slovem „páteřní“ nebo „kmenová“ pracoviště. Již nyní takto fungují
  a jsou centry většiny moderních laboratorních metod, sporné diagnostiky, depistáže  a edukace.
  Prof. Arenberger se pokusí intervenovat na VZP a MZ ČR. Diskutována možnost distribuce publikace Resl
  a kol. (výtisky jsou zatím deponovány u prof. Resla).
 3. Aktivity SADu (referuje doc. Ettler)
  Ve snaze zvýšit ohodnocení oboru bylo zahájeno jednání s vedeními zdravotních pojišťoven. Prof. Arenberger se ujal jednání s VZP (viz bod 4), výbor SADu + OAKS s ostatními pojišťovnami. Bylo nakročeno v několika směrech.
  Dohodovací řízení pro rok 2021, ve kterém má nejvíce plných mocí ČLK a zastupuje tak segment ambulantních specialistů:
       Navýšení o 10% hodnoty práce lékaře (mělo by být vodítkem i pro navýšení hodnoty výkonů).
       Stanovení nepodkročitelnosti 1 bod > 1 Kč, základní hodnotu bodu 1,05 Kč, bonifikace až 1,15 Kč.    
       Výpočet zvýšení PURO o 5% - až 17%, opět dle splnění bonifikačních požadavků.
       Při vykázání ošetření < 100 pojištěnců dané pojišťovny za rok bude platit výkonový systém bez regulací.
  Proběhla jednání (SAD s OAKS) s vedeními zaměstnaneckých pojišťoven (mimo VZP), kde byly předloženy tyto návrhy pro rok 2021:
       Programy kvality Lupénka +, Ekzém + (s nutností hodnotit PASI/SCORAD zahrnutých pacientů do      zvláštního registru – zapojený dermatolog by dostával odměnu za pacienta a nebyl regulován) – od ledna  2021.
  Nové kódy:

  Preventivní vyšetření kožních lézí, které by vykazoval spolu s cíleným vyšetřením: prevent. kód (352b.)  Ruční dermatoskop (108b.)
  Přičítací kód za další dg. (176 b.)
  Edukace pacienta s chronickou kožní chorobou 2x/r., 30 min. (přičíst ke kódu klinického vyšetření)
  Navýšit hodnocení stávajících kódů pomocí prodloužení časů: 44021 (o 30 min), 44022 (o 10 min.),  44023 (o 5 min.)

Centrová léčba: zavést nová kritéria pro Centrum, možnost rozšíření žádostí.
Všechny tyto uvedené návrhy jsou zatím v jednání, ZP signalizují určitý vstřícný postoj.

 1. VZP – jednání o některých navýšeních (prof. Arenberger)
  Letos je domluven na dvou jednáních prof. Arenbergera na VZP od 1. 10. 2020 signální kód pro ruční (optickou) dermatoskopii – neonkologický (kód 44400), onkologický (kód 44401), který bude následován onkologickou péčí (oba kódy je nutné individuálně nasmlouvat u regionální pobočky VZP). Letos bez bodového ocenění, vhodné je zahájit vykazování, aby VZP měla podklady pro ocenění kódů. Navržená je v této souvislosti následně bonifikace lékařů, kteří provádějí preventivní vyšetření. Při výkazu u více než 30% chronických pacientů pak bude 100% bonifikace – při nižším zastoupení se bonifikace snižuje (pod 15% se již nebonifikuje). Při preventivních vyšetřeních u více jak 60% běžných pacientů je 100% bonifikace, při nižším zastoupení se snižuje, pod 30% vyšetřených se již nebonifikuje.
  VZP navrhuje, aby u pacientů, kteří s ohledem na výsledek optické dermatoskopie vyžadují vyšetření vícekrát než jednou ročně, byl vykazován výkon dispenzární péče (tím dojde současně k odlišení od preventivního vyšetření běžné populace).
 2. Atestace z dermatovenerologie v HK
  Bude se konat ve dnech 23. – 24. 11. 2020. Přihlášeno 10 uchazečů a 1 z dětské dermatologie.
 3. Léková agenda (Dr. Benáková)
  BEREME NA VĚDOMÍ – dermatolog nepreskribuje:
  Mavenclad – kladribin v indikaci RS
  Revlimid – lenalidomid v indikaci mnohočetného myelomu
  Cosentyx – sekukinumab v indikaci axiální spondylartritidy- SUKL nepřiznal úhradu. Dermatologické indikace beze změn.
  Flixabi – biosimilární infliximab v indikaci RA. Dermatologické indikace beze změn.
  Onivyde – irinotekan k léčbě karcinomu pankreatu.
  Stelara – ustekinumab v indikaci m. Crohn. Dermatologické indikace beze změn.
  Hulio – biosimilární adalimumab v indikaci RA. Dermatologické indikace beze změn.
  Benepali – biosimilární etanercept v indikaci RA
  Esbriet – pirfenidon k léčbě idiopatické plicní fibrosy
  BEZ PŘIPOMÍNEK:
  Roferon a Intronan interferon alfa-2a, 2b  Dermatologické indikace se nemění- znění viz níže.
  Interferon alfa-2a je hrazen u:
       c)   kožního T-buněčného lymfomu u pacientů, u kterých došlo k progresi choroby a kteří nereagují na  zavedenou terapii, nebo pro ně konvenční terapie není vhodná,
       d)   v léčbě maligního melanomu adjuvance u st. IIb, IIc a III (T4N0 nebo TXN1) max. 52 týdnů, Interferon alfa-2b je hrazen u:
       c)   v léčbě maligního melanomu adjuvance u st. IIb, IIc a III (T4N0 nebo TXN1) max. 52 týdnů,
  Enbrel, Humira, Idacio – adalimumab, etanercept a golimumab v pediatrické indikaci- nás se týká dětská psoriáza. Indikace a podmínky úhrady se nemění.
  Ebewe, Trexan – metotrexát p.o., sjednocení omezení na odbornost s ostatními p.o. metotrexáty na E/ REV, DER, ONK, HEM, GYN
 4. Faktura za web (derm.cz)
  Výbor ČDS schválil proplacení faktury za web ČDS ve výši 10080 Kč za půl roku.
 5. Členství v EADV
  Výbor ČDS podporuje i nadále členství v EADV.
 6. Žádost agentury We Make Media
  Žádost o rozeslání časopisu Psoriasis News členům ČDS (prostřednictvím ČLS JEP). Výbor ČDS souhlasí.
 7. Centra biologické léčby
  Prof. Třešňák Hercogová žádá vyjádření ČDS ke zřízení Centra v soukromém zařízení v Praze 6. Výbor ČDS žádost podpoří v případě, že bude zajištěno zadávání informací z Kliniky na Bulovce do registru Biorep a posléze i v novém Centru.
 8. Pozvánka k vystoupení zástupce výboru ČDS na konferenci ČADV dne 29. 11. 2020
  Výbor ČDS projednal nabídku. S ohledem na několikaletý soudní spor vedený prof. Třešňák Hercogovou proti ČLS JEP však nabídku odmítl, protože je v rozporu s některými tvrzeními žalobkyně v předmětném sporu. Účast ČDS na konferenci ČADV by byla de facto připuštěním legální existence ČDS i ČLS JEP, kterou m.j. paní profesorka ve sporu zpochybňuje.
 9. Provoz registru Biorep
  Prof. Arenberger informuje o technických aspektech sponzorství farmaceutických firem, bez kterých by registr nemohl fungovat.
 10. Odborné akce 2021 (doc. Ettler)
  Plán odborných akcí na r. 2021 se tvoří pomalu a obtížně v nejisté době s COVIDem-19 (např. Lipová a psychodermatologie byly odloženy až na r. 2022). Seznam je předběžně vystaven na www.derm.cz v kolonce „odborné akce“.  Přihlášky a aktualizace akcí zasílejte doc. Ettlerovi.
 11. Galen-symposion: Žilní den 25. 11. 2020  
  Akce bude on-line 25. 11. 2020. Informace byla vyvěšena na webu ČDS v kolonce odborné akce.
 12. Noví členové
  Dr. Housková (Praha 10 – Praha 8 Bulovka), Dr. Jakoubková (Zlaté Hory), Dr. Šelingerová (Praha 2 – VFN), Dr. Porubanová (Ostrava), Dr. Tretera (Praha 2 – Praha 10 - FNKV)
  Změny: Dr. Vyorálková (Havířov), Dr. Šudřich (Beroun)
  Snížení členského poplatku (pouze ČLS): Dr. Kristlová (České Budějovice), Dr. Cihlářová (Humpolec)
 13. Různé
  a) 
  DermaUpdate 2021 se plánuje v únoru 2021 – zřejmě semivirtuální
  b)  Referátový výběr z dermatologie: Každý člen ČDS může odebírat RVD zdarma. Zájemci (i ti, kteří např.  změnili příjmení, adresu, apod.) mohu zasílat objednávky e-mailem na adresu   czechopress@czechopress.cz a využít k tomu formulář na www.ReferatovyVyber.cz. Referátový výběr má již několik let i moderní variantu online nejen formou plných textů aktuálních čísel, ale i archivních. Aktuální čísla vycházejí dokonce dříve na webu www.referatovyvyber.cz než tištěná verze.
  c) Pan Bc. Fešar je členem ČDS a předsedou podologické společnosti a s řadou dermatovenerologů spolupracuje a pořádá vzdělávací kurzy. Navrhuje založit Podologickou sekci ČDS. Bude pozván na příští schůzi.
  d) Termíny dalších schůzí výboru ČDS: příští 7. 1. 2021 v 10 hodin, další – 25. února, 13. května, 3. června

Zapsal: doc. Ettler