Zápis ze schůze výboru ČDS dne 17. 9. 2020
v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková,
Dr. Pásková, prim. Selerová, prof. Štork (doc. Arenbergerová a Dr. Benáková on-line)

Omluveni:   prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Resl

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.15 hod.

 

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 11. 6. 2020 – rozeslán e-mailem, bez připomínek.
 1. Nově projednáno:
 1. Konference ke 101. výročí časopisu v Praze dne 24. 9. 2020
  Je připravena, bude se konat. Je zajištěna také simultánní AV prezentace na Internetu. Bude se konat v Zastupitelském sále Nové radnice hl. m. Prahy, aby se dodržely bezpečnostní rozestupy. Nebudou přítomni slovenští kolegové. Bude také vyhlášení nejlepších prací v časopisu Čs. Derm. za r. 2019.
 2. Virtuální Derma Update dne 25. 6. 2020
  Proběhl úspěšně i s pozitivním finančním výsledkem. Přednášky jsou k dispozici na www.dermaupdate.cz.
 3. Doškolování pro atestanty
  Kurz proběhl na Bulovce. Příští týden bude další školení pro atestanty ve FN na Vinohradech v Praze. Pro dermatovenerologii se bude konat 1x/rok. Zatím není povolena virtuální podoba. Problémy s uznáváním praxí pro atestanty. Žádosti na MZ často leží bez odpovědi, zejména u problémových případů.
 4. Epi-testy
  Registrace alergenů Evropské sady se zatím nepohnula – zatím MZ nevyřídilo.
 5. Metodický pokyn pro venerologii
  Ani v této věci nedošlo k posunu.
 6. Aktivity ke zlepšení ohodnocení práce dermatovenerologů
  Schůzka prof. Arenbergera a Ing. Duby (OAKS) proběhla v září: Ing. Duba (+ výbor SADu) jednali se Sdružením zaměstnaneckých pojišťoven, prof. Arenberger s VZP. Prof. Arenberger domluvil s VZP signální kód ručního dermatoskopu – zatím bez úhrady kvůli odhadu počtu výkonů a jeho ohodnocení (lze uvolnit z VZP asi 40 mil. Kč/rok pro celou ČR). Vykazování kódu je možné zahájit od 1. 10. 2020 pouze pro ambulantní pracoviště. Spolupráce se SAD bude pokračovat – ČDS bude jednat s VZP, SAD s menšími pojišťovnami při vzájemné koordinaci. Prim. Duchová upozorňuje, že při splnění 4 bonifikačních podmínek lze dosáhnout hodnotu bodu 1,17 Kč.
 7. Program Atopik on-line
  Dr. Benáková a prof. Arenberger žádají o podporu výboru pro Projekt Atopik online. Jedná se o nekomerční edukační projekt pro atopiky na internetu a v dalších médiích formou audiovizuálních lekcí. Odborným garantem je prof. Arenberger. Lektory jsou lékaři prof. Arenberger, Dr. Benáková, prim. Čapková,
  Dr. Litvik. Výbor bude o aktivitách projektu průběžně informován. S podporou výbor souhlasí.
 8. Centra biologické léčby
  Dermatovenerologické pracoviště v Přerově (prim. MUDr. Lukáš Meričko) a v Prostějově (prim. MUDr. Marcela Rozkošová), která jsou součástí AGELu, zažádala o udělení statutu Centra biologické léčby. Výbor ČDS žádosti podporuje.
 9. Léková agenda (Dr. Benáková)
  BEREME NA VĚDOMÍ – dermatolog nepreskribuje:
  Esbriet - pirfenidon k léčbě plicní fibrosy

Mayzent 2x - siponimod v indikaci RS

Xeljanz - tofacitinib v indikaci RA

Olumiant - baricitinib v indikaci RA

Ultomiris 2x - ravulizumab k léčbě pacientů s paroxysmální noční hemoglobinurií

Orencia - abatacept v indikaci RA

Roactemra - tocilizumab , v indikaci RA

Kevzara - sarilumab, v indikaci RA
BEREME NA VĚDOMÍ:
Batrafen lak a Polinal lak - SÚKL z důvodů nákladnosti neuvolnil preskripci pro PL (i když o ni žádali). My jsme za ČDS z odborného hlediska proti uvolnění preskripce nebyli.
BEZ PŘIPOMÍNEK, SOUHLASÍME
Ilumetri - tildrakizumab (fa Almiral) v indikacích 1. i 2. linie biologické léčby psoriázy. Úhrada jako u adalimumabu.

PŘIPOMÍNKY:
Dupixent – 2. HZ - pro věkovou kategorii 12-18 let, SÚKL přiznává úhradu.

Formulace indikačního omezení je ale nesprávná, neboť takto slovně postavená klade fototerapii a dokonce balneoterapii na úroveň systémové léčby, čemuž tak není. Současná formulace SÚKLu (tj. v 2. zprávě) však původní problém nadále neodstranila. 

Doporučujeme upravit formulaci s fototerapií a balneoterapií (neboť se nejedná o alternativu systémové léčby a mohlo by to být v budoucnosti předmětem nejasných interpretací a sporů) a to pro jednoznačné odlišení takto:

P: Dupilumab je hrazen dospívajícím pacientům ve věku od 12 let věku do dosažení 18 let s těžkou formou atopické dermatitidy, u kterých indikovaná maximalizovaná lokální terapie a dostupné vyšší typy léčby jako je fototerapie, balneoterapie či systémová léčba nevedly ke kontrole onemocnění. Úspěšnost terapie se vyhodnotí po 16 a po 24 týdnech od zahájení léčby a dále nejméně každých 24 týdnů, a bude ukončena v těchto případech: - nedosažení nejméně EASI-50 v týdnu 16, - nedosažení nejméně EASI-75 v týdnu 24, - v případě výskytu nezvládnutelných nežádoucích účinků, - při nedostatečné adherenci na terapii, - při poklesu účinnosti pod EASI-50 při dvou po sobě následujících kontrolách.
NESOUHLASÍME:

Belogent, Fucicort - SÚKL navrhuje na základě žádosti SVL SPL jako u samotných kortikoidů uvolnit preskripci kombinovaných antibioticko-kortikoidních preparátů P: „Přípravek je hrazen po předepsání dermatologem nebo lékařem jiné odbornosti po konzultaci s dermatologem, kdy závěr musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace pacienta.“ Nadále nesouhlasíme, neboť je zde riziko nežádoucích účinků (vznik ATB rezistence a současně nežádoucích účinků silného kortikoidu).  Již jsme probírali a připomínkovali na předchozí schůzi výboru.

 1. Poplatky za web
  Doc. Ettler upozorňuje na poplatek za doménu www.derm.cz a webhosting, který bývá účtován na podzim
  a bude nutné splatit ho v termínu. Výbor ČDS schválil.
 2. Vykazování kódu 44239 nedermatologickým pracovištěm
  Geriatrické odd. AGEL Pardubice žádá výbor ČDS o podporu vykazování kódu 44239 pro ZP 211, která t. č. ruší nasmlouvání. Výbor ČDS podporu vyslovuje.
 3. Akreditační komise pro dětskou dermatologii (sejde se 19. 10. 2020)
  Byla jmenována ministrem zdravotnictví. Prim. Bučková komentuje, že jejími členy jsou pouze 3 osoby s atestací z dětské dermatologie. Návrhy na členy podává ČLK a LF. Výbor ČDS doporučuje rozšíření komise o další kvalifikované členy s příslušnou atestací.
 4. Soudní spor vedený proti ČLS JEP
  Proběhlo další soudní stání u Městského soudu v Praze žaloby prof. Třešňák Hercogové ve věci zpochybnění předminulých voleb (2015) do výboru ČDS proti ČLS JEP. Žaloba byla opět odmítnuta. Spor stále nesmyslně pokračuje, netýká se již vyřešených regulérních voleb, ale zavádějícím způsobem existence ČLS JEP. Pokud opět dojde k odvolání, bude projednávat Vrchní soud v Praze.
 5. Odborné akce 2021
  Řada odborných akcí z r. 2020 byla odvolána nebo se přesouvá do r. 2021. Aktualizace na www.derm.cz/odborne-akce. Doc. Ettler vyzývá potencionální pořadatele odborných akcí v r. 2021
  o oznámení, aby mohl být sestaven program a předešlo se kolizím.
 6. Noví členové
  Dr. Raisová (Uherské Hradiště), Dr. Borovská (Uherské Hradiště), Dr. Kovel (Teplice), Dr. Růžičková (Plzeň), Dr. Pancuráková-Turcaj (Praha 10), Dr. Povalová (Zlín)
  Ukončení členství: Dr. Moroc (Ústí nad Labem), Dr. Kaiserová (Praha), Dr. Michálková (Uničov),
  Dr. Hořčička (Pardubice), Dr. Šimková (Praha 4), Dr. Svobodová (Ústí nad Labem), Dr. Maršálková (Brno), Dr. Macura (Poděbrady), Dr. Havelka (Třebíč), Dr. Šípková (Praha), Dr. Kociánová (Praha), Dr. Kučík (Třebíč)
  Žádost o slevu: Dr. Janků (Ústí nad Labem) – neposkytnuta
  Změny: Dr. Chaloupková (nově Píchová - Kolín), Dr. Flašarová (nově Janičová - Jičín)
 7. Různé
  a) 
  Doc. Ettler děkuje za podporu žádosti o grant TAČR (LF HK + TUL Liberec + VÚB a.s. Ústí nad Orlicí)  na výzkum roušek u dětí s kožními chorobami. Grant byl přijat.
  b) 
  Doc. Kuklová děkuje výboru ČDS za finanční podporu mezinárodního mykologického kongresu      ONYGENALES 2020 v Praze (10. – 11. 9. 2020) a informuje o jeho příznivém průběhu.
  c) 
  Výbor České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s., zjistil, že Česká onkologická společnost ČLS JEP, z.s., vyvíjí iniciativu s cílem vytvořit Národní onkologický plán. Česká dermatovenerologická  společnost se velmi ráda svými onkodermatologickými aktivitami i svými českými a zahraničními experty   do přípravy tohoto plánu zapojí.
       V posledních dvou měsících se mezi jinými odbornostmi ale šíří informace, že Česká onkologická      společnost bez konzultace s ostatními obory vydává vůči ministerstvu, pojišťovnám, etickým komisím, CRO a ředitelstvím nemocnic negativní doporučení ohledně organizace práce nebo šíře poskytovaných služeb v jednotlivých oborech včetně dermatovenerologie. To lze považovat za nekvalifikované zasahování do působnosti jednotlivých oborů bez znalosti jejich českých i evropských vzdělávacích   programů, evropské certifikace pracovišť nebo superspecializovaných evropských kvalifikačních zkoušek  atd.
       Zakazování používání terapeutických postupů nebo provádění klinického výzkumu kvalifikovaným  odborníkům směřuje k ohrožení kvality a dostupnosti onkologické péče u jednotlivých diagnóz, celý   systém se zbytečně prodražuje a zpomaluje, čímž se poškozuje zdraví konkrétních pacientů.
       Současná mezioborová kooperace v rámci komplexních onkologických center, základní i klinický      onkologický výzkum, spojení prevence, léčby a dalšího sledování nemocných je dobrým příkladem   ngující spolupráce i pro neonkologická onemocnění a může být vzorem pro ostatní země střední a    východní Evropy. Byla by velká škoda pro pacienty i pro český zdravotní systém, kdyby se aktivitou  onkologů zřejmě z neznalosti jejího komplexního fungování nekvalifikovaně a nenávratně narušila.
       Česká dermatovenerologická společnost obdobně jako další odborné společnosti ČLS JEP, z.s., vyzývá     Českou onkologickou společnost, aby upustila od vydávání vlastních jednostranných stanovisek, která  obsahují faktické chyby a zasahují do kompetencí jiných společností, a jsou zpracována bez diskuze  s dosažením konsenzu s nimi.
 8. Příští schůze výboru ČDS: 19. 11. 2020 v Praze
   

Zapsal: doc. Ettler