Zápis ze schůze výboru ČDS dne 14. 10. 2016

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková,
prim. Selerová, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:    prim. Bučková, prim. Duchková, as. Frey, dr. Polášková

Místo:          Praha, FN Královské Vinohrady, budova J

Čas:            12.00 – 15.15 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 8. 9. 2016 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Podepsání dokumentu VZP a ČDS ohledně biologické léčby psoriázy (prof. Arenberger)
Byl schválen, vyvěšen na webu v kolonce Aktuality a bude otištěn v Čs. Dermatologii. Jsou v něm obsaženy indikační kritéria biologické léčby a přesné pokyny pro předchozí systémovou léčbu. Bude klíčovým dokumentem pro revizní kontroly biologické léčby.

2.     Stanovisko k pozici biosimilars v dermatologické léčbě (prof. Arenberger)
Byl vytvořen u příležitosti setkání zástupců Center biologické léčby 7. 10. 2016 a přijat. Výbor ČDS dokument projednal a schválil. Bude vystaven na www.derm.cz v kolonce Aktuality.

3.     Tisková konference o psoriáze 19. 10. 2016 v Praze
Výbor ČDS poskytne odbornou podporu této akci konané u příležitosti Dne psoriázy.

4.     Průzkum systémové léčby na dermatologických pracovištích
Farmakoterapie a. s. žádá o podporu tohoto průzkumu. Výbor ČDS tuto spolupráci schvaluje.

5.     Léčba hemangiomů (prof. Arenberger)
Preparát Hemangiol gtts p. o. (propranolol) bude vázán na Centra – t. č. návrh na onkologická centra, ev. kardiologická. Výbor ČDS doporučuje převzetí iniciativy ze strany dermatologických pracovišť, která si vytvoří tým spolupracovníků – z pediatrie, kardiologie a radiologie a navrhne MZ ČR tuto koncepci.

6.     Venerologie (prof. Resl)
V oblasti HIV t. č. projednávají 3 hlavní dokumenty:
1) Tvorba novely Metodického pokynu HIV/AIDS;
2) Problematika pre- a postexpoziční terapie u HIV, resp. MSM;   
3) Behaviorální dotazník k mapování situace MSM (První verzi připravila Dr. Šikulová a Sexuologická          společnost), který již venerologická sekce ČDS oponovala.

Tyto dokumenty budou ještě znovu oponovány a doplňovány.

7.     Odborné sekce ČDS a poradní pracovní skupiny
Vzhledem k zachování akceschopnosti jednotlivých sekcí ČDS nebude počet členů bez limitace: stávající aktivní členové zůstávají, nově se hlásící a neaktivní budou mít možnost se činnosti sekcí účastnit v rámci širšího uskupení, tzv. poradní pracovní skupiny dané sekce. Nové žadatele o členství v sekci bude posuzovat výbor ČDS v koordinaci s předsedou dané sekce. Některé žádosti jsou zmatečné  a budou vráceny na ústředí ČLS JEP.

8.     Členství v ILDS
Výbor ČDS zvažuje další členství ČDS v International League of Dermatological Societies (ILDS). Důvodem je diskutabilní přínos a zneužití jinými dermatologickými subjekty.

9.     Příprava knihy „Depistáž“ (prof. Resl)
Kniha prof. Resla byla oponována některými dermatovenerology a t. č. se hledá vydavatel publikace.

10. Web ČDS (www.derm.cz)
Výbor ČDS projednal návrh doc. Ettlera na převedení webhostingu na webnode.cz a schválil variantu mini s předplatným na 5 let v jednorázové úhradě 1800 Kč (vyšší způsob webhostingu lze kdykoli dokoupit).

11. Odborné akce na r. 2017 (doc. Ettler)
V této chvíli je přihlášeno 17 odborných akcí. Výbor ČDS projednal tyto akce a schválil (budou vyvěšeny na webu ČDS). Další potencionální pořadatelé se vyzývají k zaslání návrhů k rukám doc. Ettlera co nejrychleji, aby stávající seznam mohl být doplněn a předešlo se tak kolizím termínů.

12. Léková agenda
V období od poslední schůze výboru jsme ze SÚKLu (cestou prof. Švihovce) obdrželi k vyjádření dokumentaci k následujícím léčivům:
Humira – bez připomínek.
Flukonazol – již jsme reagovali (stanovisko společné i pro Diflucan) – viz zpráva výboru z 8. 9. 2016.
Entyvid , Plegridy, Noxefil, Vfend (nepreskribuje dermatolog) – bereme na vědomí.
Remsima (generický infliximab) – stanovení max. ceny – bereme na vědomí.
Linola, Lipobase, Oilatum plus – zůstává zachována částečná úhrada s indikačním omezením: „středně   těžké až těžké formy chronických dermatóz, provázené plošně rozsáhlou  xerodermií. Dále u závažného hand-foot syndromu u protinádorové   terapie“. Bez připomínek.
Curatoderm – zvýšení úhrady. Bez připomínek.
Soolantra – vyjádření k otázkám SÚKLu vypracoval prof. Arenberger, odesláno.
Dr. Budínská ze SÚKLu nám potvrdila, že naše stanoviska /analýzy k acitretinu, kortikoidům 32/2, flukonazolu – viz minulý zápis, které SÚKL jako zatím nedoručené urgoval, již konečně na SÚKL dorazily (formální prodleva – cestou prof. Švihovce).

Odborná stanoviska k léč. preparátům  Sensicutan a Rosex cr. vypracoval prof. Arenberger.

Stanoviska byla poté odeslána na SÚKL.

13. Noví členové ČDS a změny
Dr. Felšöová (Praha 6), Dr. Mrkvičková (České Budějovice), Dr. Kováčová (Třebíč), Dr. Krajnáková (Brezno-Třebíč), Dr. Brabcová (Praha - Modřany), Dr. Bosáková (Praha 3)
změny: Dr. Jászberényiová-Fülöp (Praha 5), Dr. Tíllová (Praha 2)
Dr. Prunyiová - odpuštění poplatku ČDS na mateřské – zamítnuto jako ostatním žadatelkám v minulosti.
Na členskou evidenci ČLS JEP bylo vráceno několik zásilek jako nedoručitelné pro tyto členy:
Dr. Černá (Praha 6), Dr. Šalková (Kyjov), Dr. Jakubíková (Brno), Dr. Nagy (Moravany). Výbor ČDS je vyzývá, aby nahlásili správnou adresu na ČLS JEP, jinak by jim muselo být z důvodu neplacení členských příspěvků ukončeno členství v ČDS.  

14. Různé
a) Registrační list pro UZ vyšetření v dermatologii

      Prim. Tomková (Zlín) zpracovala finální verzi s pomocí výboru ČDS (prim. Benáková, Prof. Arenberger)   – schválena výborem ČDS a bude odeslána na MZ ČR.
b)  Výkony – Dr. Vocilková informuje z jednání SAS, že na webu MZ ČR jsou nyní vystaveny registrační       listy výkonů v plném znění.
c) Pracovní skupina k SZV na MZ ČR 22. 9. 2016
      Proběhlo jednání ke změně nositele výkonu 09235 z L1 na L3 (navrhovatel SAD – dermatology na  jednání zastupovala předsedkyně SAD, Dr. I. Žampachová, kterou výbor ČDS aktivně argumentačně     podporoval a podporuje). Žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že je třeba šetřit veřejné finance a   výkon může vykonávat lékař L1. SAD ani výbor ČDS nesouhlasí, vyvoláme další jednání, neboť to    neodpovídá ani platné vzdělávací legislativě („způsobilost“), navíc to dermatology poškozuje. Pro       informaci dle Seznamu výkonů činí mzdový index pro L1=1, pro L2=1,8, pro L3=3,5.
      Další body k projednání (viz zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 8. 9. 2016, bod 3): b) (navýšení minutové     režie na úroveň infekčního lékařství) a c) (navýšení pro odbornosti 404 a 405, přitom 406 ponechat) výbor ČDS z jednání 22. 9. 2016 stáhl a zažádal o jiný termín – jednak pro malý časový                prostor   pro tak důležité jednání a jednak pro nepochopení naší žádosti ze strany zdravotních pojišťoven, jak      vyplynulo z jejich               písemných reakcí. Nežádali jsme primárně a izolovaně o sjednocení výkonů       klinických vyšetření dermatologie a venerologie v jedno a nežádali jsme o navýšení úhrady (což ani není v kompetenci Pracovní skupiny). Žádali jsme o zařazení klinických vyšetření dermatologie na úroveň          infekčního lékařství, čímž by došlo k navýšení hodnocení práce dermatologa v SZV. Venerologie již vyšší   hodnocení jako interní obory má (body, čas), zde by došlo „jen“ k navýšení minutové režie.

      To by umožnilo jako vedlejší pozitivní efekt vykazovat jednotně dermatovenerologické klinické vyšetření      – jedná se o jeden obor, ne dva samostatné, proto je nesystémové a diskriminující, když práce jednoho a    téhož lékaře má z hlediska bodového hodnocení výkonu (které odráží odbornou náročnost, ne minutovou   režii či čas výkonu) podstatně nižší hodnocení lékaře, když provádí dermatologické vyšetření, než když                 provádí vyšetření venerologické. Současně by se tím mohl odbourat nešvar ZP, kdy uzavírají smlouvy  některým ZZ jen na dermatologii, bez venerologie.

      Na Pracovní skupinu jsme poslali podrobný rozklad a argumentaci k zaslaným stanoviskům a návrhům    ZP (prof. Arenberger, prim. Benáková), očekáváme další reakce a nový termín pro jednání.
d) Dr. Vocilková informuje z jednání SAS o návrhu nové úhradové vyhlášky (1,03 Kč/b. s regulací, nemocniční amb. 1,09 Kč/b. bez limitů), který je pro samostatné ambulantní specialisty nepříznivý.

15. Příští schůze výboru ČDS: 8. 12. 2016 v Praze


Zapsal: doc. Ettler