Zápis ze schůze výboru ČDS dne 13. 2. 2020
v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, Dr. Pásková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:   doc. Arenbergerová, prim. Duchková, doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Polášková

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.30 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A) Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 28. 11. 2020 – rozeslán e-mailem, připomínkován, opraven a schválen.

B)  Nově projednáno:

 1. Dermatologický Update 10. 2. 2020
  Akce proběhla úspěšně. Vyúčtování bude provedeno s odstupem 2 měsíců.
 2. Konference ke 100. výročí časopisu 26. 3. 2020 v Praze
  Diskutována programová náplň. Bude rozeslán zvací dopis přednostům a primářům a také některým „pamětníkům“. Pozváni budou, cestou výboru SDS, kolegyně a kolegové ze Slovenska.
 3. Epikutánní testy – stanovisko SÚKL
  Epikutánní testy Chemotechnique: připravíme odpověď na dopis z MZ ČR, případné stažení výrobku z trhu nemá náhradu a mělo by výrazné dopady na diagnostiku, prevenci a léčbu, včetně zvýšení nákladů z oblasti zdravotní a sociální oblasti.
  SÚKL totiž v minulém roce překlasifikoval epikutánní testy Chemotechnique z kategorie zdravotnických prostředků do kategorie  léčivých přípravků, kde tyto nemají registraci a vyzval distributora ke stažení z trhu. Distributor testů Chemotechnique se proti rozhodnutí SÚKLu odvolal a požádal na minulé schůzi výboru o naše stanovisko. To jsme posílali na SÚKL a MZČR. SÚKL nereagoval, MZ ČR ano, s tím, že dle sdělení SÚKLu prý existuje náhrada. Tomu tak, bohužel, není – v ČR jsou sice v rámci vzájemného uznávání v EU registrované jako léčebný přípravek epikutánní testy Smartpractice, těm ale SÚKL nepřiznal úhradu, protože nesplňují skladbou a počtem nárok na Evropskou základní sadu. Výbor ČDS ČLS JEP je po odborné stránce přesvědčen, že epikutánní testy s chemickými hapteny jsou diagnostickým, zdravotnickým prostředkem, nemají léčebné účinky, a tudíž nemohou být léčebným přípravkem (= lékem).
 4. Léková agenda (Dr. Benáková)
  BEREME NA VĚDOMÍ – dermatolog nepreskribuje:
  Kalydeco (ivakaftor) – SÚKL dočasně schvaluje úhradu toho léku na cystickou fibrózu
  Ilaris (kanakinumab) – 1. a 2. FiHoZ :schválení léku na autoinflamatorní syndromu u dětí od 2 let
  Esbriet (pirfenidon) – 4. HoZ: schválení léku na cystickou fibrózu
  BEREME NA VĚDOMÍ 
  p.o. antimykotika - terbinafin a itrakonazol – výbor ČDS k předchozím HoZ nesouhlasil (IX/2019) s uvolněním preskripce pro PL, resp. pro všechny odbornosti bez omezení.
  Nyní v FiHoZ nakonec SÚKL rozhodl a uvolňuje preskripci terbinafinu – zcela bez omezení na odbornost. Itrakonazol p.o. zůstává limitován na odbornost (zdůvodnění: lékové interakce, GIT, KVS toxicita).
  BEZ PŘIPOMÍNEK
  Amgevita (adalimumab biosimilární) – 2. HoZ: rozšíření indikace na středně těžkou RA. Dermatologické indikace jako u originálu: psoriáza u dětí a dospělých a hidradenitis suppurativa.
  Imraldi (adalimumab biosimilární)- HoZ: všechny indikace jako originální adalimumab plus formální doplnění apremilastu do formulace indikačních kritérií. Dále též formální doplnění ke všem indikacím: „U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor).
  Cimzia (certolizumab pegol)- 2. HZ: rozšířeny indikace- jednotně pro celou anti TNF skupinu.   Dermatologické indikace: psoriáza u dospělých a hidradenitis suppurativa
  Skyrizi (risankizumab) – požadavek držitele reg. povolení o úhradu v 1. linii jako mají jiné anti IL-17 a IL-23 biologika. SÚKL zamítá, resp. podmiňuje cenovou úmluvou se ZP.
  Tremfya (guselkumab) – 2. HZ: úhrada i pro 1. linii biologické léčby (cenová úmluva se ZP), dále doplnění apremilastu do formulace indikačního omezení.
  Cosentyx (sekukinumab) – HoZ: navýšení ODT a formální doplnění apremilastu do formulace indikačního omezení – jako u ostaních biologik pro léčbu psoriázy, jinak beze změn.
  SOUHLASÍME
  Loceryl, Polinail (lokální antimykotika v laku): SÚKL uvolňuje preskripci pro PL, resp. zcela bez omezení na odbornost.
 5. Oxygenales 2020
  Dr. Hubka informuje, že se koná mezinárodní mykologická konference v Praze 11. – 12. 9. 2020 (Oxygenales 2020) – pořadatelé prosí o podporu: výbor ČDS přislíbí podporu 20 tis. Kč za podmínky, že členové ČDS nebudou muset hradit kongresový poplatek.
 6. Akreditační řízení pro základní kmen (prim. Selerová)
  Dle nové vyhlášky MZ by lékaři měli absolvovat stáže (ARO, interna, chirurgie) v rámci stejného pracoviště (nemocnice), kde pracují. Specializované stáže nemusí být vedeny specialistou se zvláštní kvalifikací.
  Nyní probíhá povinný kurz Základy dermatovenerologie, 1-týdenní, v HK (40 hod.) – 10 účastníků školeno 17 docenty a profesory z různých fakult (měly by se však konat 2 kurzy za rok dle počtu školenců). Diskutována forma e-learningu pro příští kurzy.
 7. Lékařské pohotovostní služby (prof. Arenberger)
  Lékař do zkoušky po kmeni podle návrhu nové vyhlášky nesmí sloužit. Po kmeni pro danou odbornost může sloužit, ale se supervizí s dojezdem do půl hodiny – obojí ale platí již dnes.
  Výbor ČDS vyhlášku připomínkoval, nebylo vzato v úvahu. Vyhláška MZ byla zaslána pouze na ČLS JEP, nikoli na nemocnice. Její dodržování by v praxi znamenalo úplný kolaps pohotovostních služeb.
 8. Venerologie (prof. Resl)
  a)  V červnu 2019 výbor posílal na MZ Metodický pokyn STI, včetně připomínek, vnitřního i vnějšího řízení.    Na urgenci zjištěno, že prý na MZ materiál nepřišel. Poslán 2x ještě materiál znovu. Skutečností je, že je   Metodický pokyn již také součástí edukačního materiálu a knihy STI, která právě vyšla. Na MZ zřejmě      dochází k personální obměně. Nově má nastoupit Dr. Dlhý jako vedoucí úseku epidemiologie místo   MUDr. Kvášové. MUDr. Zákoucká a prof. Resl se pokusí navázat kontakt a docílit urychlené vydání   pokynu. Zdá se, že existují výhrady právního odd. MZ k jednomu bodu: používání formulace „Centra pro      venerologii“. O výsledku jednání bude výbor informován. Bude-li třeba, osloví se hlavní hygienik, příp.  zváží další kroky.
  b)  Venerologická sekce a autoři knihy řeší distribuci knihy STI všem zbývajícím dermatologům (zatím na Derm. Update rozdáno 450 výtisků), ale také do knihoven, ústavů, autorům styčným oborům. Řešila se    možnost využití distribuce věd. informací, na SAD konferenci apod.
 9. Žaloba proti ČLS
  Vrchní soud na Pankráci projednával opět žalobu prof. Hercogové proti ČLS JEP, soud běží už více než 4 roky. Proces už nabyl bizarní podoby, při kterém se řeší například právní neexistence odborných společností ČLS JEP.
 10. Roční poplatek ILDS
  Požaduje se poplatek 3$/člena/rok – za ČR se poplatek platí tak, aby každý dermatolog platil prostřednictvím odborné společnosti tento poplatek nejvýše jednou ročně. Podle toto se dělí i hlasovací práva na plenární schůzi ILDS na světových kongresech.
 11. Zřizování center biologické léčby
  Na výbor ČDS dorazily žádosti z:
  - PEG Brno (prim. Bučková)
  - DermaMeds Praha (Dr. Jarešová)
  - Pardubice (Dr. Žampachová)
  - Sanatorium Achillea, Praha (Dr. Dlabolová)
  - Český Těšín (Dr. Sirota)
  Výbor ČDS jejich žádosti podporuje, splňují odborná a personální kritéria.
 12. Noví členové
  Dr. Kohutová (Havířov-Zlín), Dr. Kršková (České Budějovice)
  Změny adresy: Dr. Richterová (Šumperk), Dr. Zemanová (Kamenný Újezd-ČB), Dr. Kaštanová (Karlovy Vary), Dr. Majerníková (Pardubice)
  Zrušení členství: Dr. Černá (Brno), Dr. Semanová (Svidník), Dr. Pčolová (Bojnice), Dr. Jandová (Hradec Králové), Dr. Skořepová (Praha 5)
 13. Různé
  a) 
  Extrakorporální fotochemoterapie – v ČR zatím registrován otevřený způsob metody; firma Therakos    provozuje uzavřený způsob. Podán nový návrh kódu cestou ČDS, schválen a bude v sazebníku od r. 2021.
  b)  Prim. Duchkováupozorňuje na možnost získat 1500 Kč ze ZP při příjmu nemocného přivezeného      sanitou.
  c)  Stanovisko výboru ČDS – o odbornou podporu pro úhradu off-label indikace Skyrizi u hidradenitis      suppurativa žádá Dr. Jorga Fialová (VFN). Výbor ČDS souhlasí.
  d)  Cosentyx inj. – vyřešeno již cestou SÚKLu v HoZ: „secukinumab v udržovací dávce podávaný v reálné   linické praxi jednou za 4 týdny, nikoli jednou za kalendářní měsíc“.                                              
  e)  Sjezd SAD se koná ve dnech 3. – 4. 4. 2020 v Pardubicích s bohatým programem týkajícím se zejména vedení soukromých praxí. Více na www.sadcr.com.
  f) Výbor ČDS projednal možnost vytvoření signálního kódu prevence kožních nádorů (připraví
       Dr. Benáková, projedná prof. Arenberger na VZP) – pro VZP.
  g) Výbor ČDS projednal možnosti, jak aktuálněji informovat členy. Hlavní platformou v tomto směru je www.derm.cz.
 14. Příští schůze výboru ČDS: 9. 4. 2020 v Praze

Zapsal: doc. Ettler