Zápis ze schůze výboru ČDS dne 12. 9. 2019
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, as. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:    Dr. Polášková

Hosté:            prim. Hoffmann

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:                10.00 – 13.00 hod.

 

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Výsledky voleb do Výboru ČDS ČLS JEP pro r. 2019 – 2023 (prim. Hoffmann)
  Volební komise ve složení prim. Hoffmann (předseda), Dr. Fialová, Dr. Třeštík provedla vyhodnocení 468 došlých hlasovacích lístků (54,6% navrácených), z toho bylo 9 lístků vyřazeno jako neplatných (překročen povolený počet zaškrtnutých). Za členy výboru (11) byli zvoleni tito členové: prof. Arenberger,
  as. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Pánková, Dr. Pásková,
  prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork; za členy revizní komise (3): doc. Arenbergerová, doc. Kuklová,
  Dr. Polášková. Po oznámení výsledků pak členové výboru a revizní komise provedli tajné volby funkcionářů výboru: předsedou byl zvolen prof. Arenberger, místopředsedou doc. Ettler, vědeckým sekretářem prim. Benáková, pokladníkem prim. Drlík, předsedkyní revizní komise doc. Kuklová.
  Výbor ČDS děkuje členům volební komise za pečlivou práci a členům ČDS za aktivní účast ve volbách.
   
 2. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 6. 6. 2019 – rozeslán e-mailem, připomínkován, opraven
  a schválen.
 1. Nově projednáno:
 1. Zasedání SOR (Specializační oborové rady) v dermatovenerologii dne 28. 8. 2019 v Hradci Králové
  Hlavním předmětem zasedání SOR bylo vytvoření otázek ke „zkoušce po kmeni“: bylo vytvořeno 30 otázek (referuje prof. Štork). Teoretická část kmene tvoří 80 hodin. Z toho 40 hodin tvoří nedermatologické kurzy. Náš obor proto musel pokrýt dalších 40 hodin dermatovenerologickou tématikou. Proto je nyní nutnou součástí přípravy 40-hodinový kurz v dermatovenerologii, který bude pořádat vždy pracoviště, kde se bude konat příští atestace – bude společný pro všechna pracoviště (kurz musí být akreditovaný na MZ ČR. Zkouška po kmeni bude provedena vždy pro uchazeče zapsané v regionu konkrétní LF na regionálním pracovišti regionální komisí (byli navrženi zkoušející z pracoviště).
 2. Zhodnocení kongresu ČDS-SDVS v Olomouci 6. – 8. 6. 2019
  Kongres proběhl úspěšně a skončil v pozitivní finanční bilanci.
 3. Nezisková organizace LOONO
  Žádá o záštitu ČDS nad kampaní „Dole dobrý“. Výbor ČDS požádá Dr. Vackovou a Dr. Čermákovou z této organizace o podrobnější informace o této aktivitě a poté se po projednání vyjádří.
 4. SAD – spolupráce s ČDS
  Doc. Ettler informuje o aktivitách výboru SAD směřujících k navýšení finančního ohodnocení oboru, o spolupráci s OAKS Consulting s. r. o. Dne 18. 7. 2019 proběhla schůzka vedení SADu, OAKS Consulting s. r. o. a prof. Arenbergera (ČDS). Předmětem byla těsná spolupráce při prosazování vyšší minutové režie, ohodnocení lékařských výkonů v oboru, kritéria pro Centra biologické léčby, analýza dat z reálné praxe a účast na dohodovacích řízeních.
  VZP však již dříve zveřejnila, jaké podmínky musí pracoviště, které se uchází o statut centra se zvláštní smlouvou, splňovat:
  - součet úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí (L3) alespoň 0,5 úvazku
  - místnost pro podávání infuzí
  - léky a vybavení pro zvládnutí případné anafylaktické reakce pacienta
  - zkušenosti s biologickou léčbou
  - doporučení ČDS ČLS JEP
  - připravenost k předávání dat do registru Biorep, který vytvořila odborná společnost
 5. Minutová režie
  Prim. Duchková vyzývá k nové revokaci vedoucí ke zvýšení minutové režie. Výbor ČDS opakovaně podává návrhy na kompetentní orgány (MZ ČR, atd.).
  Ing. Fridrich (Sdružení ZP) a Mgr. Vojtěch (ministr zdrav.) odpovídají: opakovaně zamítnutí zvýšení minutové režie (např. ambulance prý musí být vybavena zákrokovým sálkem), protože úhradová vyhláška od 1. 1. 2020 je již uzavřena, jednání budou pokračovat (referuje prof. Arenberger).
  Výbor ČDS bude i nadále kontaktovat MZ k prosazení lepšího ohodnocení minutové režie pro dermatovenerologii.
 6. Psychodermatologická sekce ČDS
  Doc. Pánková referuje o spolupráci s Psychosomatickou sekcí Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Výbor ČDS další odbornou spolupráci rozhodně podporuje.
 7. Čestné členství ČDS
  Výbor ČDS navrhuje na udělení česného členství prim. Bučkovou za dlouholetou práci ve výboru ČDS i v její dětské sekci.
 8. 100 let časopisu Čs. Dermatologie
  U příležitosti výročí bude uspořádána konference v Praze dne 26. 3. 2020. V odborné náplni by se měly objevit zejména přednášky týkající se historie dermatovenerologické diagnostiky a léčby.
 9. Návrhy Registračních listů SZV k připomínkám
  MZ vyzývá odborné společnosti k urychlené kontrole stávajících registr. listů Sazebníku zdravotních výkonů a připomínkám do konce 11/2019. Také informuje o změně statutu a jednacího řádu pracovní skupiny k SZV. Ta dává prostor k ev. návrhu navýšení ohodnocení některých výkonů. Aktuální znění je na webu MZ ČR. Zatím byl podán návrh na aktualizaci extrakorporální fotoferézy.
 10. Zdravotní pojišťovna 205
  ZP 205 žádá o projednání možnosti proplácení výkonů 44253 a 44251 (lymfologie) jako samostatně vykazovaných. Problematikou se zabývali prof. Resl a prim. Pavlasová (Třebíč).
 11. Rituximab v dermatologii
  Dr. Malo (Roche) žádá o distribuci edukačních materiálů k indikaci rituximabu (Mabthery) v léčbě pemfigu – je nově registrován. Informace bude vystavena v aktualitách na webu ČDS (www.derm.cz).
 12. Vismodegib v dermatologii
  Dr. Moravec (Roche) požádal výbor ČDS k projednání žádosti na SÚKL o stanovení výše a podmínek dočasné úhrady přípravku ERIVEDGE (vismodegib) v léčbě lokálně progredujícího a metastazujícího bazaliomu. Výbor ČDS tuto staronovou žádost bere na vědomí a na SÚKL posílá podpůrné stanovisko..
 13. Přístrojová podpora při ošetřování kožních lézí (výkon 06635)
  Ing. Knop (AHC a. s.) žádá o vyjádření/podporu úhrady výkonu 06635 v odbornosti 913 nebo 004 (jedná se o ošetřování kožních lézí např. biolampou). Výbor ČDS zašle původní verzi vyjádření k používání biolampy. K této problematice by se však také měly vyjádřit autorské odborné společnosti.
 14. Kompetence lékaře po „Zkoušce po kmeni“
  Akreditační komise projednala. Mezitím však vyšla vyhl. č. 280/2018 MZ, kde je seznam povolených úkonů lékaře po promoci – obsahuje řadu běžných lékařských výkonů. Prof. Arenberger upřesnil v dopise náměstkovi MZ prof. Prymulovi. AK navrhuje rozšířený seznam, který bude součástí nové vyhlášky.
 15. Léková agenda (Dr. Benáková)
  BEREME NA VĚDOMÍ
  1. bereme na vědomí – dermatolog nepreskribuje nebo se jedná o změny v nedermatologických indikacích:

p.o. itrakonazol soluce, Cresemba  (isavukonazol), Xeljanz (tofacitinib), Revlimid (lenalidomid), Humira (adalimumab), Tecfidera (dimetyl fumarát), Roactemra (tocilizumab), Cimzia (certolizumab pegol) Benepali (biosimilární etanercept ), Simponi (golimumab), filgrastimy (peg- a lipegfilgrastin), Aubagio (teruflunomid), Ocrevus (ocrelizumab)  Esbriet (pirfenidon)

Hyrimoz, Hulio, Amgevita  (biosimilární adalimumaby) – Dermatologická indikace – psoriáza a její znění zůstává beze změn, doporučujeme doplnění apremilastu v rámci sjednocení formulace jako u všech anti TNF biologik „… kde nelze použít dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin, apremilast nebo fototerapii….“)
BEZ PŘIPOMÍNEK

Methotrexát tbl. fy Orion, Zessly (biosimilární infliximab),

Diflucan (flukonazol) – 1. HZ: snížení úhrady a zpřesněná formulace indikačních kriterií E/GYN, DER, INF, HEM, ONK, J10, PNEP: Perorální flukonazol předepisuje:1. Gynekolog pro krátkodobou léčbu na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření u vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika a při recidivě vaginálních mykóz. 2. Dermatolog a pneumolog pro krátkodobou léčbu na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření u vybraných kožních a slizničních mykóz 3. Infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách, dermatolog nebo pneumolog pro vícedenní léčbu na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření u systémových mykóz u imunokompromitovaných pacientů, těžké formy slizničních a kožních, včetně nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty. Profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

SOUHLASÍME

Iruxol, ung.: souhlasíme se stanoviskem SÚKLu, tedy s uvolněním preskripce pro PL, resp. bez podmínek úhrady a indikace dle SPC.

Epitest: epikutání testy fa Smart Practice, Dánsko- žádost o stanovení výše a podmínek úhrady : SÚKL nepřiznává předmětnému  přípravku úhradu ze ZP. Obsahují totiž jen 18 alergenů ze standardní evropské sady, resp. chybí 12 alergenů.

Ialugen plus (sulfadiazin stříbrný, kombinace) – souhlasíme s stanoviskem SÚKLu, tedy  neuvolnit preskripci pro PL. PL mají možnost léčit tímto preparátem již nyní na základě delegování preskripce od  dermatologa/chirurga. Proto je v indikačním omezení symbol L a ne E. Tj. zahájení léčby u dermatologa nebo chirurga a pokračování v léčbě s delegováním preskripce u PL. (V nutných případech, kde není možné čekat na vyšetření u specialisty, lze technicky delegování provést event. i na základě osobní konsultace PL se specialistou při poskytnutí potřebných anamnestických údajů a fotodokumentace rány).
p.o. itrakonazol tobolky a p.o. terbinafin –NHZ:

PL s předjednaným souhlasem s úhradou od SZP žádají o uvolnění preskripce.

Ztotožňujeme se s návrhem SÚKLu neuvolnit preskripci celkových antimykotik pro PL - z pohledu zachování účinnosti, bezpečnosti a farmakoterapeutické účelnosti.  Preskripční limitace „L“ umožňovala a nadále umožňuje praktickým lékařům, kteří chtějí svého pacienta léčit celkovými antimykotiky, využít možnost delegovatelnosti preskripce od dermatologa (v praxi situace zahájení léčby u dermatologa, pokračování praktickým lékařem). Navíc dle Doporučených postupů pro praktické lékaře k léčbě kožních mykóz a onychomykóz může praktický lékař zahajovat léčbu jen v nekomplikovaných případech, kdy diagnostika je jednoznačná a je dostačující léčba lokálními přípravky; ve všech ostatních případech léčbu zahajuje dermatolog. Následná udržovací, resp. profylaktická léčba již může dle rozhodnutí dermatologa být převedena k praktickému lékaři“.
NESOUHLASÍME

Lokální kortikoidy RS 32/2 silné a velmi silné

Praktici (SPL/SVL) s předjednaným souhlasem s úhradou od Svazu zdravotních pojištoven žádali o uvolnění preskripce i silných kortikoidů. Na minulém výboru jsme již zamítli, na což SPL a SVL reagovali ostrým dopisem. Vzhledem k náročnosti problematiky byla podrobná formulace textu stanoviska i se zdůvodněním a dále i podrobná reakce na tento dopis zpracovávány následně a po vnitřním připomínkování členy výboru odeslány na SÚKL. Celý text z důvodu rozsáhlosti do zápisu neuvádíme, vyjímáme stěžejní: „Důvody jsou primárně odborné, medicínské se záměrem prospěchu pro pacienta ve smyslu účinnosti a bezpečnosti této léčby. Z důvodů umožnění poskytovat účinnou, bezpečnou a komplexní léčbu chronických dermatos i u PL letos výbor ČDS odsouhlasil uvolnění preskripce lokálních imunomodulátorů, čili PL mají nyní rozšířené možnosti i o tuto léčbu. A pokud jsou skutečně indikovány silné kortikoidy, mohou PL velmi dobře pro své pacienty využívat stávající možnosti: delegování preskripce na PL po vyšetření pacienta dermatologem, technicky event. i po konsultaci PL s dermatologem. Právě proto mají tyto léky jen limitaci kategorie „L“, aby je bylo možno delegovat.  Dalším důvodem zamítnutí je účelnost (cost/risk/benefit) nejen zmiňované farmakoterapie, ale obecně celého managementu léčby u pacientů, u kterých jsou silné kortikoidy indikovány. Kompetence a rozsah dermatologické léčby u praktického lékaře se od léčby u dermatologa pochopitelně liší.“

Písemnou reakci ze SÚKLu či od SPL/SVL jsme zatím neobdrželi, prof. Arenberger ale informuje, že byl v této věci kontaktován a má se konat setkání organizované VZP a SÚKLem.

 1. Noví členové a změny členství
  Dr. Žigavá (Mladá Boleslav), p. Fešar (Praha 4), Dr. Chytilová (Jihlava), Dr. Kovalčíková (Praha 4),
  Dr. Ondruchová (Karviná-Hranice-Ostrava-Poruba), Dr. Benešová (Olomouc – Třebíč), Dr. Broulíková (Náměšť n/Oslavou – Třebíč), Dr. Michálková (Brno – Třebíč), Dr. Kreisslová (Chomutov).
  Změny:
  Dr. Palla (Olomouc), Dr. Gkalpakioti (Kamenice), Dr. Rosolová (České Budějovice), Dr. Dobešová (Biolková, Ostrava), Dr. Neubauerová (Praha 4), Dr. Maliňaková (Zlín), Dr. Konrád (Černošice), Dr. Szakos Krausová (Nezvěstice-Plzeň), Dr. Matzenauer (Olomouc), Dr. Stránský (Třebušice)
  Nefunkční adresy:
  Dr. Forgáčová (Brno-FNUSA), Dr. Vrzálová (Dačice)
  Snížení příspěvku (pouze ČLS):
  Dr. Černínová (Ostrava), Dr. Autratová (Brno), Dr. Asterová (Praha 2), Dr. Stoklásková (Frýdek-Místek), Dr. Holecová (Praha 8), Dr. Krabcová (Praha 4)
  Zrušení členství:
  Pí Pajmová (Praha 9), Dr. Tomášová (Praha 10), Dr. Salloumová (Prostějov), Dr. Petrovská (Praha 5),
  Dr. Lobotková (nemáme ji v evidenci), prim. Trejbal Adamcová (Lidice), Dr. Dvořáková (Tábor)
 2. Různé
  a)  Odborné akce

        Doc. Ettler vyzývá potenciální pořadatele odborných dermatovenerologických akcí, aby nahlásili potřebné
        údaje pro sestavení kalendáře na r. 2020 na ettler@fnhk.cz (termín, název, místo, délka trvání, pořadatel,  garant, kontakt).
        - Dermatologický update 10. 2. 2020 (pondělí)
        - Seminář ke 100. Výročí založení časopisu Česko-Slovenská dermatologie 26.3.2020 (čtvrtek)
 • Pražský kazuistický seminář 15. 4. 2020 (Vinohrady)
  b)             Medical Tribune – Derma News
  Jedním z témat tohoto čísla je údajný konkurenční boj mezi některými kožními klinikami.
  Prof. Arenberger uvede záležitost na pravou míru.
  c)              Centrum pro biologickou léčbu v dermatologii v NMSKB (Praha 1)
  MUDr. Jorga Fialová podala žádost o potvrzení odborné způsobilosti ke zřízení Centra pro biologickou   léčbu v dermatologii v Nemocnici Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského v Praze 1. Výbor souhlasí.
 1. Termíny příštích schůzí výboru ČDS: 28. 11. 2019 v 10.00 hod., 6. 2. 2020 v 10.00 hod. v Praze

Zapsal: doc. Ettler