Zápis ze schůze výboru ČDS dne 11. 6. 2020
v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Pánková, Dr. Pásková, prof. Štork (doc. Arenbergerová a Dr. Benáková on-line)

Omluveni:   prim. Duchková, doc. Kuklová, Dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.00 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu z virtuální schůze výboru ČDS konané dne 9. 4. 2020 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.
 1. Nově projednáno:
 1. Dermatologický Update 25. 6. 2020 on-line
  Není náhražkou za ČDS-SDVS kongres (zatím není jasné, zda a kde bude). Program Derm-Update je již připraven, dolaďují se poslední příspěvky. Diskutován způsob organizace on-line konference – předtočení, naživo ze studia. Zaregistrováno zatím více jak 200 účastníků.
 2. Epikutánní testy
  MZ dosud nezareagovalo na náš 2. dopis, ve kterém upozorňujeme na neregulérnost ztráty registrace v ČR pro kompletní sadu Chemotechnique. Výbor ČDS se rozhodl odeslat další dopis na MZ, když se problematika zřejmě neřeší.
 3. Mezinárodní mykologický kongres ONYGENALES 2020 v Praze
  Výbor ČDS odsouhlasil 20 000,- Kč pro Přírodovědeckou fakultu UK Praha jako podporu na uspořádání kongresu v termínu 10. – 11. 9. 2020.
 4. Venerologie
  Metodický pokyn zatím MZ ČR nevydalo. Diskutována distribuce nové knihy Venerologie (rozdávala se na Derma Update dne 10. 2. 2020 v Praze), když stále zbývají volné výtisky.
 5. Léková agenda (Dr. Benáková)
  BEREME NA VĚDOMÍ – dermatolog nepreskribuje:
  Roactemra (tocilizumab  i.v.) HZ: pouze v revmatologické indikaci RA
  Humira (adalimumab) HZ: v oční indikaci – uveitidy
  Tecfidera (dimetyl fumarát) 2FHZ: v neurologické indikaci  u RS
  Orencia (abatacept) HZ: v  revmatologické indikaci RA
  Kevzara (sarilumb -anti IL-6) v revmatologické indikaci RA
  Fulphila (Pegfilgrastim) HZ: indikace ONK, HEM (neutropenie u chemoterapie)
  Pelgraz ( Pegfilgrastim) HZ: indikace ONK, HEM (neutropenie u chemoterapie)
  Humira (adalimumab) HZ: indikací jsou uveitidy, u kterých nelze použít kortikosteroidy a alespoň jedno konvenční imunosupresivum (malý efekt, kontraindikace).
  Xeljanz (tofacitinib) v indikaci ulcerózní kolitida : SUKL snižuje úhradu a zužuje indikační kritéria
  Aubagio (teriflunomid) v indikaci u RS
  Xeljanz (tofacitinib) v indikaci ulcerozní kolitidy
  BEZ PŘIPOMÍNEK, SOUHLASÍME
  Epiduo (0,1% adapalen + 2,5% benzoylperoxid)- HoZ: akné - bez limitace na odbornost, bez speciálních indikačních formulací.
  Skyrizi (risankizumab) 3.HZ: indikační formulace pro psoriázu jako u ostatních novějších biologik (tj. první i druhá biologická linie)
  PŘIPOMÍNKY
  Dupixent (dupilumab): rozšíření na věkovou skupinu 12-18 let: „Přípravek je hrazen dospívajícím pacientům od 12 let věku do dosažení 18 let s těžkou formou atopické dermatitidy, u kterých indikovaná maximalizovaná lokální terapie a dostupná systémová léčba (fototerapie, balneoterapie) nevedly ke kontrole onemocnění. …“
  Doporučujeme upravit formulaci s fototerapií a balneoterapií (neboť se nejedná o alternativu systémové léčby) takto: Přípravek je hrazen dospívajícím pacientům od 12 let věku do dosažení 18 let s těžkou formou atopické dermatitidy, u kterých indikovaná maximalizovaná lokální terapie a dostupná další léčba (fototerapie, fotobalneoterapie) nevedly ke kontrole onemocnění.
 6. Faktura za web 1. pololetí 2020
  Výbor ČDS schválil proplacení faktury za www.derm.cz ve výši 11 120,- Kč,
 7. Spolupráce se SAD a dohodovací řízení pro r. 2021
  Doc. Ettler informuje o průběhu dohodovacího řízení k úhradám na r. 2021. Segment ambulantních specialistů je zastoupen ČLK (Dr. Kubek) s rozhodujícím počtem plných mocí, Sdružením ambulantních specialistů (SAS – Dr. Jojko) a uskupením GDRP + SAI + SAD (prostřednictvím OAKS – Ing. Duba). Došlo ke konsenzu požadavků, se kterými se půjde na jednání se zástupci zdravotních pojišťoven dne 15. 6. 2020
  1)  Pro rok 2021 navrhneme pojišťovnám:
       a)   Korunovou hodnotu bodu 1,1 Kč + bonifikace až 0,1 Kč (v součtu tedy maximálně 1,2 Kč/bod)
       b)   Koeficient navýšení PURO bude 8 % + bonifikace dalších 12 % (v součtu tedy maximálně 20 %)
       c)   Hodnota PURO referenčního roku (2019) se přepočte aktuálně platnými bodovými hodnotami roku    odnoceného (2021). To by byl průlom, protože ať se do budoucna jakkoli navýší bodové hodnoty   výkonů, vždy se hned promítnou do úhrad. Pokud vše dopadne podle plánu, tak prezident Kubek nás   dnes informoval, že má od premiéra písemně, že se navýší hodnota práce ve výkonech o 10 %   od 1. 1. 2021, o dalších 10 % pak od 1. 1. 2022 a pak bude každý rok valorizována. Ustanovení o    přepočtu PURO je tak naprosto esenciální, aby navýšení bodových hodnot nezůstalo jen na papíře a   promítlo se i do vašich příjmů.
  2)  Kompenzace 2020: Zastropování úhrady vzorcem ve vyhlášce zůstane stejné, ale je navržen      mechanismus, jak se dostanete na toto maximum i při poklesu produkce, a to prostřednictvím navýšení korunové hodnoty bodu. Návrh Kompenzačního zákona i Kompenzační vyhlášky se bude ještě  připomínkovat.
 8. Kód prevence pro dermatologii
  Prof. Arenberger plánuje jednání s Ing. Šmehlíkem (nám. ředitele VZP). Diskutována výše úhrady takového kódu a tento výkon preventivního vyšetření nezahrnovat do regulovaných položek, a tedy spadající pod URC PURO. V současné době se jeví příznivá situace pro takové jednání (předseda vlády deklaroval důraz na prevenci).
 9. Podpora výboru ČDS pro výzkum obličejových roušek (doc. Ettler)
  Žádost o grant TAČR (LF UK Hradec Králové + TUL Liberec + VÚB a.s., Ústí nad Orlicí) k výzkumu roušek u dětí s kožními chorobami byla podpořena výborem ČDS.
 10. Finanční ohodnocení dermatol. výkonů
  Stále trvá snaha vylepšit ohodnocení naší práce. Zatím se zdá, že plošné navýšení minutové režie pro naši odbornost není průchodné. Určitou nadějí je právě prosazení kódu prevence v dermatologii a také příslib navýšení ohodnocení 1 hod. práce lékaře.
 11. Program odborných akcí na r. 2020 a 2021
  V programu odborných akcí ČDS došlo díky epidemii COVID-19 ke zrušení všech akcí od 15. 3. do 15. 6. 2020. U některých došlo k přesunu na jiný termín (např. Sjezd SAD – nově 9. 10. 2020, sekce psychodermatologie – 30. 4. 2021, sekce dětské dermatologie – 19. 3. 2021 v Brně!).
 12. Konkurz na přednostu Dermatovenereologické kliniky v Brně
  Byl vypsán konkurz na přednostu brněnské kliniky, t. č. 2 uchazeči.
 13. Noví členové
  Dr. Polcarová (Jihlava), Dr. Vzesch (Ostrava), Dr. Jantošovičová (Kolín), Dr. Schmidtmayerová (Pardubice), Dr. Brodská (Plzeň), Dr. Pavlíček (Praha 2), Dr. Grillová (Praha 8), Dr. Pipková (Valeč – Třebíč)
  Snížení čl. příspěvku: Dr. Přibáňová (Plzeň), Dr. Asterová (Praha 2), Dr. Kociánová (Praha 6)
  Změny: Dr. Havlínová (Praha 4), Dr. Bartlová (Pardubice)
  Zrušení členství: Dr. Rajnišová (Praha 6), Dr. Kolybelníková (Brno), Dr. Kýrová (Brno)
 14. Hrozba rušení lůžkových dermatovenerologických oddělení
  Prim. Vantuchová informovala výbor ČDS o snaze vedení Městské nemocnice Ostrava zrušit lůžkovou část tamního kožního oddělení. Výbor ČDS vyjadřuje bezvýhradnou podporu existence tohoto lůžkového oddělení.
 15. Různé
  a) 
  Atestace – probíhají i nadále 2x/rok s opakujícím se cyklem na 8 LF. Zavedením povinného každoročního    předatestačního kurzu (40 hod.) pokrývajícího celý obor vyvstala otázka, zda nepořádat v režimu on-line              (což podpořila situace s COVID-19).
  b)  Atestace v Brně (jaro 2020) – 3 absolventi, proběhla úspěšně (referuje prim. Drlík).
 16. Příští termíny schůzí výboru ČDS: 17.9.2020, 19.11.2020, 7.1.202

Zapsal: doc. Ettler