Zápis ze schůze výboru ČDS dne 10. 1. 2019
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková,
dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová

Omluveni:    prim. Bučková, prim. Duchková, prof. Štork, dr. Vocilková

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:                09.45 – 12.25 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 15. 11. 2018 – rozeslán e-mailem, připomínkován, opraven a schválen.
 1. Nově projednáno:
 1. Derma Update 26. 2. 2019 (Cubex, metro C – stanice Pankrác, Praha)
  Byl navržen celodenní program, schváleno výborem ČDS. Program rozdělen do 4 sekcí (2 dopolední, 2 odpolední).
 2. Akreditace pracovišť pro dětskou dermatologii
  Pokud tato pracoviště zažádala včas o reakreditaci na MZ ČR, zůstává jim zachována. U nových pracovišť je potřeba vyčkat do ustavení nové Akreditační komise pro dětskou dermatologii.
 3. Kongres ČDS-SDVS 2019 v Olomouci
  Budou připraveny diplomy pro autory vítězných publikací za r. 2018. Sbírají se návrhy do programu kongresu. Organizačně zajišťuje agentura Jasta s.r.o.
 4. Nové drg hodnocení oborů a pracovišť
  MZ ČR připravuje nové hodnocení oborů podle drg klasifikace, zřejmě v nejbližší době osloví odborné společnosti. Projekt drg-restart běžel již 3 roky ve vzorových nemocnicích a t. č. se vyhodnocuje (sledoval také přístrojové vybavení nemocnic, EU dotace). Výbor ČDS projednal nutnost aktivního zapojení do této iniciativy, aby nedošlo k podhodnocení oboru.
 5. Projekt komplexních doporučených postupů
  Projekt MZ již běží 2. rok: cílem jsou MZ schválená nastavení Standardů (obecně závazný dokument), podle kterých by se odvíjela zdravotní péče (v 1. fázi 40). Co pak bude uvedeno ve „Standardu“, budou pojišťovny povinny uhradit. ČDS obdržela návrh se do této iniciativy zapojit – odborná společnost by měla být klíčovým subjektem při tvorbě těchto Standardů.
 6. Projekt PACE-in-PSORIASIS (Oaks Consulting s. r. o.)
  Dlouhodobý projekt zaměřený na překonání administrativních bariér při zavádění nových léků (OAKS Cons. mají za sebou úspěšnou kampaň při zavádění PET Center, léčby nemocných po CMP). OAKS získala data od VZP z let 2010-16 o péči o nemocné s psoriázou (např. kolik lékařů a léčeb vystřídá, za jak dlouho získá adekvátní léčbu), ale také, jaké jsou průměrné úhrady za výkony a preskripci u jednotlivých lékařů a zařízení. Na základě těchto dat lze argumentovat při jednání s VZP a dosáhnout alespoň dílčích individuálních úspěchů. Navýšení ohodnocení celého oboru je nereálné. Lze však postupovat postupně podle diagnóz – např. začít s psoriázou (psychiatrie je např. hrazena neomezeně). Po analýze dat lze argumentovat při dohodovacích řízeních. Výbor ČDS schválil přípravné kroky k navázání spolupráce s OAKS Consulting s. r. o. v budoucnu.
 7. Přípravek Papillor creme
  Výbor ČDS projednal upozornění dr. Moosové (Liberec) na klamavou internetovou reklamu přípravku Papillor krém, který je určen k regeneraci kůže po léčbě bradavic a nikoli k jejich léčbě, která má zabránit vzniku melanomu. Výbor ČDS doporučil podání k ČOI, ev. i k SZÚ pro klamavou reklamu.
 8. Léková komise
  V období od minulé schůze výboru dorazily ze SÚKLu žádosti o stanovisko výboru k níže uvedeným lékům
  Bez připomínek
        Tremfya (guselkumab) – 2. HZ
        Triamcinolon E ung. – 1. HZ
        Framykoin ung. – 1. HZ
  Nesouhlas
        Dupixent (dupilumab) – SÚKL zamítá úhradu, doporučujeme přehodnotit a úhradu v indikovaných případech přiznat

Bereme na vědomí
      Lemtrada (alemtuzumab) – 2. HZ, k léčbě RS v neurologických centrech, dermatolog nepreskribuje
      Enbrel (etanercept) – 4. HZ, rozšíření indikace u RA, naše indikační kriteria se nemění
      Esbriet (pirfenidon) – 1. HZ, léčba idiopatické plicní fibrózy, dermatolog nepreskribuje
Stanovisko k žádosti SÚKLu k lokálním imunomodulátorům (Elidel, Protopic- RS 36/1)
      Dr. Benáková postupně zpracovala několik konceptů a na základě komunikace se SÚKLem předložila      výboru finální podobu se stanovisky a argumentací k zadaným otázkám. Stanovisko bylo zpracováno s        cílem zajistit pacientům nejlepší možnou lékařskou péči na základě nejnovějších vědeckých a praktických     poznatků bez ovlivnění jakýmikoli zájmovými skupinami. Výbor toto stanovisko projednal, souhlasí s   jeho zněním. Bude odesláno standardním způsobem na SÚKL a KLPK ČSL JEP.
      Materiál je velmi rozsáhlý, proto vyjímáme nejdůležitější body pro dermatologickou obec:
-    1. SVL a SPL požadují úplné uvolnění preskripce topických imunomodulátorů, s čímž plátci zdravotní péče (VZP ČR a Svaz zdravotních pojišťoven ČR) souhlasili bez dalších podmínek.  Nesouhlasíme s uvolněním preskripce pro všechny odbornosti bez rozdílu, nepovažujeme tento krok odborně i nákladově za racionální. Potenciálně je uvolnění preskripce smysluplné pro alergology a praktické lékaře pro děti a dorost/pediatry, kteří s pacienty, indikovanými k léčbě lokálními imunomodulátory (TIMy), přicházejí relativně často do styku. V druhé linii, po vyhodnocení pozitivních a negativních dopadů tohoto uvolnění, by pak připadalo uvolnění preskripce TIMů i pro PL pro dospělé.
-    2. žádost držitele rozhodnutí o registraci přípravku Elidel na rozšíření indikace přípravku u atopické dermatitidy i na dospělé. V současnosti není ze ZP pro dospělé hrazen žádný TIM pro kategorii mírná až středně těžká AD, tj. Elidel by tento prostor zaplnil. Souhlasíme.
-    3. Skupina TIMů by se měla řešit jednotně, tedy i Protopic 0,03% by měl být hrazen u dospělých. Za současné metodiky to není paušálně možné bez negativních dopadů na výši doplatku pro pacienta, tedy navrhujeme úhradu u dospělých alespoň v případě intolerance Protopicu 0,1%, což se jeví jako průchodné indikační omezení.
Z minulého období trvá stanovisko k indikaci parenterálního Methotrexatu u psoriázy a hrazení náhradních retardovaných PNC ze zdravotního pojištění – zatím bez odpovědi z MZ.

 1. Návrh edice postupů – guidelines pro atopickou dermatitidu pro ČR
  Se zaváděním biologické léčby u atopické dermatitidy vyvstává potřeba doporučených postupů pro celkovou léčbu AD v ČR. K dispozici jsou guidelines EDF. Výbor ČDS bude iniciovat vytvoření přehledového článku v Čs. dermatologii k této problematice.
 2. Metodický pokyn pro venerologii
  Prof. Resl informuje, že proběhlo interní řízení k Metodickému pokynu na MZ a SZU bez připomínek, bude postoupen do externího připomínkování.
 3. Výběrové řízení KÚ v Plzni dne 19. 12. 2018
  VŘ na místo specialisty v dětské dermatologii se za výbor ČDS zúčastnil prof. Resl a podpořil zřízení zařízení.
 4. Výběrové řízení KÚ v Hradci Králové dne 19. 12. 2018
  VŘ na nové místo 0,2 dermatologa na PK II, HK se za výbor ČDS zúčastnil doc. Ettler.
 5. Plán odborných akcí na r. 2019
  Doc. Ettler upozorňuje, že seznam na r. 2019 je k dispozici na www.derm.cz v kolonce „Odborné akce“. Potenciální pořadatelé dalších akcí jsou vyzvání k zaslání přihlášky doc. Ettlerovi (ettler@fnhk.cz).
 6. ILDS – návrh na udělení ceny
  Výbor ČDS byl vyzván k nominaci uchazeče o cenu „International Awards for Social Responsibility in Dermatology“ za ČR pro r. 2019. Výbor ČDS žádného uchazeče nevybral.
 7. Franc. stipendium – na půlroční stáž na klinice ve Francii
  Se znalostí francouzštiny se lze přihlásit do 15. 5. 2019 na SFD-JDP@SFDERMATO.com.
 8. Noví členové
  Dr. Tánczosová (Praha 10-FNKV), Dr. Čabiňáková (Praha 2-VFN), Dr. Klíma (Boskovice), Dr. Janíčková (Hradec Králové-FN), Dr. Pitříková (Hradec Králové-FN), Dr. Malyukh (Poděbrady)
  změny: Dr. Veselý (Říčany), Dr. Kojanová (Praha 7), Dr. Krajňáková (Praha 8)
  snížení příspěvků: Dr. Zgažárová (Brno), Dr. Pčolová (Bojnice), Dr. Wiedenová (Liberec)
  zrušení členství: Dr. Púdelková (Hradec Králové), doc. Kejda (Praha 4), Dr. Cholevíková (Orlová),
  Dr. Kubovčíková (Olomouc), Dr. Slámová (Praha 1), Dr. Soudková (Pardubice)
  zrušení pro nedostupnost: Dr. Hernandezová (Ústí n/L)-128070, Dr. Pinková (Brno)-736090, Dr. Kuba (Klatovy)-193013, Dr. Štrncálová (Brno)-754620, Dr. Vallo (Olomouc)
 9. Různé
  a)  Výběrové řízení v Praze 23. 1. 2019
  – za výbor ČDS nominován doc. Gkalpakiotis.
  b)  Kurz dermatoonkologie (koná se 18. – 21. 1. 2019 v Berlíně) – poslední uchazeči (z řad mladých   dermatologů) mohou kontaktovat prof. Arenbergera.
 10. Příští schůze výboru ČDS: 7. 3. 2019 v Praze

Zapsal: doc. Ettler