Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 3.2.2022 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová,
doc. Pánková, Dr. Pásková, prof. Štork

on-line: doc. Arenbergerová

Omluveni:   prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.10 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 4. 11. 2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
  a schválen.
   
 2. Nově projednáno:

 

 1. Členské příspěvky ČDS a ČLS JEP, forma přidruženého členství ČDS
  Výše členských příspěvků (500 Kč) zůstává stejná i pro r. 2022. Pokud člen ČDS v daném roce neobdrží do konce června složenku nebo jinou výzvu k platbě ročního příspěvku, je vhodné, aby se dotázal na ústředí ČLS JEP, evidence členů.
  Výbor ČDS projednal a schválil v souladu se stanovami ČLS JEP s platností od zač. r. 2022 tzv. přidružené členství v ČDS, které nemá volební právo. Týká se všech nových členů přijatých v r. 2022, kteří nejsou lékaři.
 2. Odložení termínu DermaUpdate (na 23. 3. 2022)
  Výbor ČDS se rozhodl odložit tradiční únorový DermaUpdate na březen v důsledku epidemiologické situace s COVID-19. T. č. přihlášeno 29 přednášek a 30 vystavovatelů.
 3. Dva česko-slovenské kongresy v r. 2022
  Prof. Arenberger vysvětluje, že díky pandemii COVID-19 v letech 2020 a 2021 nemohly být uskutečněny
  po 2x česko-slovenské kongresy. Kongres ČDS-SDVS plánovaný na r. 2021 v Olomouci byl však již profinancován. Pokud by se neuskutečnil v náhradním termínu (navržen 13. – 15. 10.) v r. 2022, propadly by uhrazené zálohy. Kongres SDVS-ČDS se bude konat 9. – 11. 6. 2022 ve Štrbském Plese.
 4. Mítink UEMS-EBDV v listopadu 2021
  Evropský výbor dermatovenerologie (EBDV) UEMS, jehož předsedou je prof. Arenberger, zvolil za místo konání každoročního mítinku pro r. 2021 Prahu. Mítink se konal ve dnech 11. – 13. 11. 2021 v hotelu Grandior v podmínkách pandemie COVID-19. Naše pořadatelské úsilí bylo ohodnoceno četnými příznivými ohlasy účastníků. Jedním z hlavních bodů činnosti je organizace tzv. evropské atestace.
 5. Edukační program (návrh fy Novartis) www.psoriasis.cz
  Výbor ČDS bere na vědomí. Akce je určena pro pacienty s lupénkou, odborným garantem je prim. Machovcová. Program bude představen odborné veřejnosti na DermaUpdate.
 6. Nové webové stránky ČLS JEP z. s. (www.cls.cz)
  Prof. Arenberger informuje o zřízení novější varianty webu ČLS JEP, která umožňuje on-line komunikaci (např. přihlášku ke členství) bez papírové korespondence.
 7. Návrhy na ocenění knihy v oboru za r. 2021
  Výbor ČDS obdržel e-mail s návrhem knihy Diferenciální diagnostika v dermatologii ke kandidatuře na cenu ČLS JEP za nejlepší vědeckou publikaci v r. 2021 a nemá námitek, aby nakladatelství, hlavní autor nebo ČDS knihu poslali předsednictvu ČLS JEP k posouzení pro udělení ceny za nejlepší publikaci v r. 2021. Shoda panovala také v tom, aby proběhl křest knihy na Derma Update 2022, pokud se pro to autorský kolektiv rozhodne.
 8. Publikace venerologie prof. Resla a kol.
  Prof. Resl stále ještě disponuje asi 100 ks volných výtisků této knihy. Byl domluven jejich přesun na SZÚ (Dr. Zákoucká) a jejich distribuce dermatovenerologům při některé z plánovaných velkých odborných akcí. Další výtisky má firma Viatris, která je distribuuje cestou svých zástupců ambulantním dermatologům.
 9. Situace v oboru
  Doc. Ettler byl pověřen zmapováním počtu lékařů pracujících v oboru, aby výbor ČDS byl informován o současném stavu a mohl podniknout případné kroky k zajištění zlepšení. Databáze ČLS JEP není pro tento účel vhodná, někteří již neprovozují praxi, členy jsou částečně ji jiné odbornosti atd. ČLK odmítla údaje poskytnout. Je možné provést další dotazy na ÚZIS, popř. SÚKL nebo VZP.
 10. Certolizumab (Cimzia®)
  Firma UCB informovala výbor ČDS o úmyslu uspořádat „Advisory Board“ věnovaný změně stávajících indikačních omezení léčivého přípravku Cimzia®. Výbor ČDS bere na vědomí.
 11. Epikutánní testy
  Současná situace v ČR v posuzování alergenů pro epi-testy (zdravot. prostředek × léčivý přípravek) nedovoluje legální dovoz kompletní sady Chemotechnique. Na trhu není jiná kompletní, a především zdravotní pojišťovnou hrazená alternativa. (True testy od firmy Pharmix mají sice evropskou registraci, ale nemají kompletní Evropskou sadu, nejsou stran složení kompatibilní s předchozími a nemají SÚKLem přiznanou úhradu ze zdravotního pojištění).
  I přes opakované žádosti na různé instituce se věc neposunula. Stávající dodavatel, firma Chemotechnique, nemá a zatím nehodlá své testy registrovat jako léčivý přípravek a dovozu jako zdravotnického prostředku brání absence CE certifikace. Proto výbor podal žádost o přechodnou výjimku na MZ ČR (pro zaslání objednané dodávky, příp. dalších) do doby rozhodnutí EK stran statutu pro epikutánní testování s hapteny. Prof. Arenberger v tomto osobně intervenoval u nadřízené dotyčných úředníků – u nám. Dr. Rögnerové. Zatím není odpověď, výbor ČDS ve svém úsilí pokračuje a žádosti bude opakovat a urgovat. Současně ve spolupráci s Alergologickou sekcí ČDS (doc. Dastychová) se zjišťuje jiný výrobce, který by poskytoval kompletní sady hapténů, měl platnou evropskou certifikaci jako léčivý přípravek a měl zájem do ČR dodávat.
 12. Europe´s Beating Cancer plan
  Nová iniciativa k tomuto plánu vzešla z vedení EADV a směřuje úsilí ke snížení narůstající incidence kožní rakoviny v Evropě. Výbor ČDS projednal a schválil připojení ČDS k této iniciativě.
 13. Aktivity SAD
  Doc. Ettler informuje o sjezdu SAD ve dnech 19. – 20. 11. 2021 v Praze. Nesl se nejen v praktickém duchu, jak vykazovat některé výkony, jak si poradit se záludnostmi účetnictví, dokumentace, hrazených výkonů apod., ale byl obohacen také zdařilými odbornými přednáškami: např. o potravinové alergii, o racionální léčbě ATB, o chorobách ústní sliznice. Novou předsedkyní SAD byla zvolena Dr. Zelenková (Praha). Výbor SADu také informoval o návrhu 5 nových lékařských kódů. Vítáme připojení SADu k našemu společnému úsilí o zlepšení úhrad ambulantním (i ostatním) dermatologům a jsme nadále k dispozici radou i pomocí.
 14. Léková agenda (Dr. Benáková)
  V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu a zaujali stanovisko k níže uvedeným hodnotícím zprávám:
  Yuflima – SÚKL přiznává úhradu i pro středně těžkou RA. Naše indikace jsou identické jako u Humiry s tou zajímavostí, že už zde, jako u originální Humiry, přiznali také pozici 1. linie v systémové léčbě psoriázy (tj. linie konvenční léčby).
  Adalimumab – rozšíření podmínek úhrady pro Humiru a biosimilary (Idacio, Hyrimoz) v pediatrickém použití o středně těžkou Crohnovu chorobu. Ostatní se nemění, tj. ani podmínky indikace u dětské psoriázy se nemění.
  Mykofenolát mofetil – SÚKL na žádost odborných společností rozšířil odbornosti i indikace mimo původní jedinou GvHD o ANCA, SLE lupus nefritidu, sarkoidosu, exogenní alergickou alveolitidu, idiopatickou intersticiální pneumonii a intersticiální postižení u chorob pojiva
  Systémový takrolimus v transplantační medicíně. SÚKL rozšiřuje indikace v rámci GvHD a odborností J10/, HEM, ONK.
  Copaxone, Remurel – glatiramer acetát v indikaci RS
  Mavenclad – kladribin v indikaci RS
  Ocrevus – okrelizumab v indikaci RS
  Kineret – anakinra u systémové juvenilní idiopatické artritidy, Stillovy nemoci dospělých i s kryopyrinem asociovaných periodických syndrom
  Dupixent – dupilumab: úhrada pro astma bronchilae u dospělých. V indikaci atopická dermatitida úhradu rozšiřuje pro dospělé pacienty o 200 mg dávkování (kromě stávajícího 300 mg).
  Gilenya – fingolimod: SÚKL přiznává úhradu v „laterálním switchi“ v 2. linii. Zamítá úhrada v 1. linii
  Lenalidomid Sandoz – SÚKL přiznává úhradu v léčbě mnohotného myelomu
  Framykoin zásyp, nic se nemění
  Interferony v indikaci RS
  Kesimpta – ofatamumab v indikaci RS. SÚKL nepřiznává úhradu
  Olumiant – výbor ČDS ČLS JEP je zamítnutím úhrady přípravku Olumiant zaskočen. Výbor je toho názoru, že je velmi zapotřebí nových systémových léků pro závažné případy atopické dermatitidy, protože v ČR je podléčenost realitou (z důvodu absence nových léků na trhu). Jediný dostupný je injekční dupilumab, který ale nemůže pokrýt celé potřebné klinické spektrum, takže vítáme jakékoliv rozšíření „portfolia“ systémových léků pro tuto tělesně i duševně devastující chorobu. Evropskou registraci získávají další biologika a inhibitory Janus kináz, takže je zapotřebí řešit problematiku v tomto kontextu.
  Ekonomické aspekty jsou v kompetenci SÚKLu a dalších dotčených subjektů a věříme, že tyto co nejdříve věc dořeší ku prospěchu našich pacientů.
 15. Euromelanoma Day (3. 6. 2022)
  Výbor EADV se pozastavuje nad tím, že ČR již 6 let nedodala žádná data do centrálního registru a pověřil doc. Arenbergerovou (současná zástupkyně ČR v Boardu EADV) ke zjednání nápravy.
  Současným generálním sponzorem Euromelanoma Day je celoevropský Pierre Fabre. Bylo by vhodné podpořit tuto akci v ČR také cestou státní správy, např. krajskými hejtmany.
 16. Výkon kosmetologických zákroků
  Diskuze byla vyprovokována odhalením nelékaře v Praze, který prováděl zákroky na pracovišti korektivní dermatologie. Odborná společnost není oprávněna kontrolovat činnost takovýchto osob. Může se pouze vyjadřovat ke konkrétním případům, pokud je o to požádána.
 17. Noví členové              
  Dr. Čarnogurská (Olomouc), Dr. Durďáková (Praha), Dr. Kaščáková (Ostrava), Dr. Matulová (Brno)
  Podologická sekce: Alešová, Ing. Kliková, Králíčková, Bc. Rosior, Bc. Wied
  Zrušení členství: Dr. Karlachová, Dr. Pruner
 18. Příští schůze výboru ČDS: 24. 3. 2022 v Praze

Zapsal: doc. Ettler