Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 24.3.2022 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, Dr. Benáková, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková,
prof. Štork

on-line: doc. Arenbergerová, prim. Drlík, prim. Duchková, prof. Resl,

Omluveni:   Dr. Polášková, prim. Selerová, Dr. Pásková

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.45 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 3.2.2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Zhodnocení Derma Update 2022
  Letošní Derma Update proběhl úspěšně se 389 účastníky. Výbor rozhodl o odměně pro předsedající. Část plánovaného výtěžku ve výši 40 000 Kč byla z rozhodnutí vedení výboru ČDS již v předstihu zaslána na konto Ukrajinského velvyslanectví jako pomoc Ukrajině.
 2. 16. a 17. kongres českých a slovenských dermatologů na Štrbském Plese a v Olomouci
  Na Slovensku je plánována účast českých dermatologů. Zájemci se musí registrovat (urychleně s aktivní účastí) na webu 16. kongresu, který proběhne 9. – 11. 6. 2022. Pozvánka visí na www.derm.cz v kolonce „odborné akce“. Program 17. kongresu 13. – 15. 10. 2022 v Olomouci je už předpřipraven z listopadu 2021, ale je možné i zde přihlašovat aktuality.
 3. Sté výročí založení ČDS
  V roce 2023 uspořádá ČDS slavnostní konferenci u příležitosti 100. výročí založení společnosti.
 4. Seminář v Ústí nad Labem
  Tradiční seminář v Ústí nad Labem „Jak léčím já“ byl přesunut z letošního roku na 22. 4. 2023.
 5. Volby do výborů odborných společností ČLS
  Výbor ČDS již od roku 2019 analyzuje na podkladě poznatků předsednictva ČLS JEP přínosy a rizika elektronických voleb. Skupina dermatologů sestavila seznam jejich výhod, za což výbor děkuje. Prof. Arenberger informuje, že připravované Stanovy ČLS s korespondenčními volbami nepočítají. Výbor doporučuje, aby si členové aktualizovali svůj elektronický profil na ČLS vč. emailové adresy.
 6. Přidružené členství ČDS
  V souvislosti s výkladem Stanov ČLS se má využívat především pro korporátní členy. Čekáme na upřesnění této kategorie.
 7. Doporučení ČDS a ČSAKI pro léčbu chronické spontánní kopřivky (Dr. Benáková a Pracovní skupina)
  Materiál je hotov, výbor ČDS schvaluje a bude odeslán k publikaci v Čs. dermatologii. Obdobně bude po schválení výborem ČSAKI odeslán k publikaci v Alergii.  
 8. Léková agenda (Dr. Benáková) – v období 3. 2. – 24. 3. 2022
  Bereme na vědomí
  Mavenclad (kladribin) – pro léčbu RS
  Kineret (anakinra) – pro léčbu sJIA, Stilovy choroby dospělých a CAPS
  Ziextenzo (pgfilgratim) – pro léčbu neutropenie při cytotoxické chemoterapii (ONK, HEM)
  Kesimpta (ofatumumab) – pro léčbu RS
  Dupixent (dupilumab) – v indikaci chronická rhinosinusitida s nazálními polypy (CRSwNP). SÚKL nepřiznává úhradu.
  Revlimid (linelanomid) – pro léčbu mnohotného myelomu
  Vumerity (diroximel fumarát) - pro léčbu RS
  Nesouhlasíme
  Olumiant (baricitinib), Rinvoq (abrocitinib), Adtralza (tralokinumab) – SÚKL nepřiznal úhradu. Zaslána
  nesouhlasná stanoviska. Prof. Arenberger s as. Benákovou vypracovali navíc stanovisko, ve kterém výbor podporuje přidělení úhrady ze ZP JAK inhibitorům.
  Bez připomínek
  Skyrizi (risankizumab)- pro dvojindikaci, tedy kombinaci psoriázy s PsA či s RA.
  Olumiant – posléze úhrada přiznána po cenovém ujednání – znění indikace je jako u Dupixentu, rozdíl je
  věk – pouze u dospělých.
 9. Léčba psoriázy pomocí excimerové lampy (308 nm)
  Léčba psoriázy pomocí monochromatického excimerového světla (MEL, 308 nm): Výbor byl VZP dotázán na problematiku úhrady této fototerapie. V existujícím kalkulačním listu výkonu fototerapie excimerem je uveden jako zdroj laser (vysoká cena). Pokud bude k léčbě používán zdroj MEL, založený na LED (podstatně levnější), výbor ČDS doporučuje vytvoření nového kalkulačního listu s kódem výkonu. Podklady ke tvorbě Kalkulačního a Registračního listu výkonu by měl dodat výrobce. Výbor bude nápomocen.
 10. Studená plazma – léčba ran
  Dotaz výrobce, jak tuto metodu pro hojení ran dostat do praxe– výbor ČDS doporučuje, aby firma dodávající přístroj k této léčbě vypracovala návrh Kalkulačního listu včetně cenového srovnání s jinými metodami pro léčbu ran.
 11. Nové výkony v dermatologii (předkládá SAD)
  Výbor SAD obeslal výbor ČDS s těmito návrhy, členové se s textem seznámili, takže osobní účast zástupce výboru SAD na schůzi výboru ČDS nebylo třeba. Dr. Benáková navrhla doplnit o technická upřesnění a otázky k dojasnění. Výbor ČDS návrhy podporuje, což deklaroval stanoviskem předsedy jako vyjádření pro VZP a Pracovní skupinu pro SZV MZ ČR. Návrhy budou projednávány na MZ ČR dne 2.6.2022. Jedná se o výkony ručního dermatoskopického vyšetření, edukace, vyšetření s vícečetnými diagnózami, pacient na systémové terapii, screening dermatoonkologicky rizikových pacientů. 
  Na výboru byly diskutovány další možné cesty ke zvýšení úhrady naší práce i přes skutečnost, že SZV prosazuje změny s dodržením ekonomické neutrality. Také zmíněna inflace, která se pravidelně, zatím alespoň částečně, promítá do ceny bodu.
 12. Centra biologické léčby
  Žádost Dr. Vojáčkové za pracoviště Anděl v Praze. Pracoviště splňuje požadavky na Centrum, výbor ČDS žádost podporuje.
 13. Epikutánní testy – nedostupnost haptenů k testování
  Výbor znovu a naposledy urgoval MZ ČR ke konání ve věci (první přípis na MZ ČR jsme posílali v r. 2019), jinak by zvažoval stížnost na nečinnost úřadu a ventiloval problém v médiích. Pro řešení situace výbor vidí dvě cesty: 1. přechodná – udělení výjimky pro dovoz testů Chemotechnique bez označení CE (žádost byla podána již v lednu 2022, opakovaně jsme urgovali). Tyto testy jsou stále v ČR ještě registrovány jako zdravotnické prostředky (ZP) (v EU jinak musí být nově testovací hapteny registrovány jako léčiva). 2. paralelně prof. Arenberger oslovil firmu AlergEAZE (jediná vyrábějící testovací hapteny v Evropě, převzala bývalý Trolab), zda by měla zájem své testy dovážet do ČR, abychom měli čím testovat v blízké budoucnosti. Mají registraci v EU jako léčiva a sortiment odpovídá testům Chemotechnique. V pozitivním případě by pak distributor musel podniknout kroky k registraci v ČR, musel by se aktualizovat Registrační/Kalkulační list výkonu a museli bychom dosáhnout dohod se zdravotními pojišťovnami stran úhrady (cena haptenu jako "léku" je podstatně vyšší než zdravotnického prostředku). I pak je zde řada otazníků, např. jako léčivý prostředek s povinným výdejem pouze přes lékárny by vyvstávala teoretická nutnost předepisovat každý hapten individuálně a jednotlivě na recept.
  Výbor uspořádá společný seminář, resp. pracovní schůzku se zástupci výboru ČDS, dermatoalergologické sekce a Společnosti pracovního lékařství, ke které budou přizváni zástupci MZ ČR (příp. SÚKLu a zdravotních pojišťoven) k řešení patové situace ve vyšetřování profesionálních kontaktních reakcí.
 14. Venerologie (prof. Resl)
  Předpis ČLK „Základní léčba infekcí v 1. linii“ (ještě platný) je obsoletní.  Prof. Resl navrhuje jeho připomínkování. Venerologická sekce dodá do 31. 3. 2022 argumenty k připomínkování. Prof. Arenberger je předloží na VR ČLK dne 31. 3. 2022.
  Je vhodné se také výhledově zabývat vyhláškou č. 306/2012 o infekčních nemocech.
 15. Akreditační komise (AK)
  AK je poradním sborem Ministra zdravotnictví a skládá se z odborníků daného oboru. AK projednává žádosti jednotlivých pracovišť, které se podávají znovu při každé změně vzdělávacího programu. AK posuzuje splnění odborných kritérií pro akreditovaná pracoviště (což předpřipraví úředníci MZ). 
  Byl zmíněn návrh několika řešení: S ohledem na potřeby terénu byl diskutován návrh změkčit současné podmínky 4,5 leté přípravy a zkrátit její dobu, aby bylo u nás dermatovenerologů co nejvíce (v současné době v terénu obdobně jako i v jiných odbornostech kvalifikovaní specialisté chybí); nebo naopak zazněl návrh člena AK, který následně komisi opustil, který by fakticky znamenal zpřísnit způsob udělování akreditací školícím pracovištím a zajištění důsledné kontroly prováděných výkonů u žadatelů o akreditaci, aby se z nich mohli vybrat jen ti nejvhodnější. Po diskuzi bylo konstatováno, že výbor ČDS doporučuje aktuálně nastavená pravidla s ohledem na riziko destabilizace systému neměnit. Systém je navíc centrálně nastaven jako vícekolejný, takže na kvalifikační přípravu paralelně dohlíží KOR (Koordinační oborová rada) a SOR (Specializační oborová rada). Obě jsou také poradními sbory při MZ. 
  V diskusi ještě zazněl problém s nostrifikací ukrajinských lékařů naší odbornosti, kteří přicházejí s utečeneckou vlnou. Zatím trvá stanovisko neslevovat z požadavků na lékaře z třetích zemí.
 16. Personální stav oboru v ČR
  VZP poskytla data pro lůžkovou část oboru (z let 2004-2010) i ambulantní složku (z let 2010-2020).
  Doc. Ettler byl pověřen zadat jejich statistické zpracování.
  Pro orientaci několik údajů z roku 2020: 524 ambulancí + 6 dětských, 782 lékařů v aktivní službě, s přepočteným úvazkem 632 (prům. věk 54 let). V oboru je 532 lůžek s úvazkem 251. Pro posouzení vlivu COVIDu-19 na tyto parametry není dostatek dat.
 17. Noví členové              
  Dr. Cetkovský (Praha), Dr. Kondásová (Karlovy Vary), Dr. Weberová (Karlovy Vary), Dr. Kunešová (Pardubice), Dr. Durďáková (Pardubice), Dr. Matulová (Brno), Dr. Kaščáková (Ostrava).

Zrušení členství: Dr. Pruner (Praha), Dr. Karlachová (Štěnovice).

Snížení příspěvků: Dr. Minárčiková (pouze ČLS)

 1. Příští schůze výboru ČDS: 28. 4. 2022 v Praze

Zapsal: doc. Ettler